Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ
PLANETARYUM SANAL GERÇEKLİK KÜRESİ DÖŞEME BETON...
21.07.2017, 11:00

Duyurular

TAŞINMAZ İHALESİ

Tarih :     Görüntülenme Sayısı: 1430
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
                         
SIRA NO TAPU MAHALLE İDARİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSE ORANI VASFI 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN BİLGİSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT  (TL) İHALE TARİHİ        SAATİ MEVCUT KULLANIM DURUMU
1 ARIZLI ARIZLI 170 2 338,00 TAM ARSA KONUT ALANI                                                (Ayrık nizam - 3 kat) 118.300,00 TL 3.549,00 TL 17.05.2017         11.00 BOŞ
2 KABAOĞLU TÜYSÜZLER 169 6 173,00 TAM ARSA KONUT ALANI                                                (Ayrık nizam - 2 kat) 77.850,00 TL 4.602,00 TL 17.05.2017         11.05 BOŞ
1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 3 adet taşınmazın satış ihalesi , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 16.05.2017 Salı günü saat : 16.00'ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
GERÇEK KİŞİLERİN ;
   a- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)
   b- İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi
   c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.
   d- Noter tasdikli imza beyannamesi.
   e- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

 TÜZEL KİŞİLERİN ;
   a- Tüzel Kişilğin Noter tasdikli imza sirküleri.
   b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
   c- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
   d- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2017 yılına ait)
   e- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
   f- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
   g- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.