İMAR PLANI VE PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ

4 Temmuz 2022
MECLİS KARARI-1
MECLİS KARARI-2
MECLİS KARARI-3
SULAK ALAN
Metni Sesli Dinle

KOCAELİ İLİ, İZMİT İLÇESİ, MUHTELİF MAHALLELER SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN, G23B.23B-23C-24A-24B-24C-25A-25B-25C NAZIM İMAR PLAN PAFTALARI. 490500-500200 YATAY VE 4505900-4517000 DİKEY KOORDİNATLARI ARASINDA İZMİT KÖRFEZİ SULAK ALANI KAPSAMINDA HAZIRLANAN UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ

KBBMK:14.11.2019/423

3.15. Söz konusu bulvara cepheli parsellerin ön bahçe mesafesi içerisinde arkad dışında kalan kısmında sokak-cadde mekânlarının oluşturulması amacıyla oturma, yeme-içme alanları kapalı mekân oluşturmaksızın ve üzeri örtülmeksizin(tente, sundurma,.. v.b.) yapılabilecek olup, bu alanın en az %70’i yeşil alan olarak düzenlenecektir. Bu alanda parsel sınırları hiçbir şekilde yeşil elemanlar dışında çevrilemez, bahçe duvarı yapılamaz. 

KBBMK:14.11.2019/423

3.16. “B1 ve B3 Planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan tüm parsellerde su öğesinin (kanal, yapay göl, şelale, süs havuzu.. vb) tasarımda kullanılmasını özendirmek adına, tasarımda kullanılacak su öğesinin (kanal, yapay göl, şelale, süs havuzu vb)  kapsadığı alan Emsal hesabına katılmayacağı gibi bu amaçla parsellerden kullanılan alanın %20 lik kısmı toplam inşaat alanına ilave edilecektir. Ancak bu şekilde elde edilecek su öğesi (kanal, yapay göl, şelale, süs havuzu vb) hiçbir koşulda başka bir amaçla kullanılmayacak olup bu husus ilgili taşınmazın tapu kaydına da şerh olarak düşülecektir.”

KBBMK:14.11.2019/423

3.17.B1 ve B3 Planlama alt bölgeleri kapsamında Sulak Alan Özel Hüküm Bölgesi haricinde yer alan tüm binalarda veya parsellerde yapılacak yapılarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını özendirmek amacıyla, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı (güneş, rüzgar, vb) ile enerjisinin tamamını sağlayan binalarda imar planındaki emsal değeri 0,20 artırılır. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı (güneş, rüzgar, vb), su korunumu, atık depolanmasına yönelik mekânlar emsale dâhil değildir.”

KBBMK:15.12.2016/711

KBBMK:14.11.2019/423

3.18. Atık yağların diğer atıklardan ayrılarak toplanması ve depolanması için B1 ve B3 planlama alt bölgelerindeki tüm fonksiyon alanlarında binaların tesisat projelerinde “atık yağ gideri” tasarlanmalı, tüm binalarda veya parsellerde “atık yağ tankı” yer almalıdır.

KBBMK:14.11.2019/423

3.19. B1 ve B3 Planlama alt bölgeleri kapsamında Sulak Alan Özel Hüküm Bölgesi haricinde yer alan tüm parsellerde yapılacak binalarda, gri suyun yeniden kullanılması ve yağmur suyunun toplanarak kullanılması zorunludur. Bina başına 2000 litreden az olmamak koşulu ile yağmur suyunun depolanmasını ve geri dönüşümünü sağlayan sistemler (yağmur tankları, sarnıçlar vs.) tasarlanacak olup,  söz konusu düzenlemeler yapılmadan iskân müsaadesi verilemez.

KBBMK:14.11.2019/423

 3.20. B1 ve B3 planlama alt bölgeleri kapsamında yer alan tüm parsellerde üzerinde 7.500 m² ve daha fazla yapı yapılabilen parsellere ilişkin Trafik Etki Değerlendirmesi çalışmalarının yapılması ve bu çalışmaların Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından onaylanması zorunludur. Söz konusu Trafik Etki Değerlendirmesi çalışması onaylanmadan parsellere inşaat ruhsatı, Trafik Etki Değerlendirmesi çalışmasında öngörülen çözümlere yönelik imalatlar/düzenlemeler tamamlanmadan ise iskân müsaadesi verilemez. Ayrıca B3 Planlama alt bölgesinde kuzey-güney aksında yer alan 30.00mt genişliğindeki bulvardan otopark giriş-çıkışı yapılamaz.

KBBMK:14.11.2019/423

4.3.4. Sulak Alan Özel Hüküm Bölgesinde kalan parseller hariç diğer tTüm parsellerde E:1.50’dir.

4.3.5. Sulak Alan Özel Hüküm Bölgesi’nde kalan parseller hariç aAlanda kat adedi Ayrıntılı Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarında ifade edilen önlemleri almak ve Cengiz Topel Hava Alanı Mania Kriterlerine uymak koşulu ile parsel büyüklüğüne bağlı olarak;

  • 1500m² – 3000m² arası parsellerde maksimum 5 kat,
  • 3001m² – 6000m² arası parsellerde maksimum 7 kat,
  • 6001m² – 10000m² arası parsellerde maksimum 9 kat,
  • 10001m² ve üzeri parsellerde maksimum 10 kat uygulanacaktır.

4.3.6. B3 Planlama alt bölgesi kapsamında, 10 mt genişliğindeki imar yollarında ön bahçe yapı yaklaşma mesafesi 5 mt olarak belirlenen parsellerde, parsel büyüklüğüne bakılmaksızın kat sayısı 5 katı geçemez.

KBBMK:15.12.2016/711

4.3.7. Sulak Alan Özel Hüküm Bölgesinde kalan parsellerde ise E:1.20, en fazla yapı yüksekliği tabii zemin kotundan itibaren maksimum 10.00 mt olarak uygulanacaktır.

4.3.8. Alanda yer alan parsellerde yapılaşma koşullarına bağlı olmaksızın yapıların taban oturum alanı hiçbir koşulda TAKS:0.50’yi geçemez.

4.3.9. Bu plandan önceki planlara göre yapılmış, mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılmış tüm yapı ve tesisler, insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturmaması, ileri teknoloji kullanılması ve ilgili kurumların olumlu görüşünün alınması koşulları ile ekonomik ömürlerini tamamlayıncaya kadar mevcudiyetlerini sürdürebilecektir.