AÇIK TEKLİF USULÜ KİRALAMA İHALESİ

28 Eylül 2022
Metni Sesli Dinle
Son Başvuru Tarihi: 05/10/2022
İhale Tarihi: 06/10/2022

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri doğrultusunda kiralanacaktır.

Sıra No Kiraya Verilecek Yerin Adres ve Mevkii Alan (m2) Kullanım Amacı Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli Şartname Bedeli Kira Müddeti İhale Tarihi Saati ve Usulü
1 GÜNDOĞDU MAHALLESİ BOĞAZOVA CADDESİ, 754 ADA 8 PARSEL KUZEYİ PARK 24.00 M2 TAKSİ DURAĞI 500,00 TL
(KDV DAHİL)
540.00 TL 100.00 TL 3 YIL 06.10.2022
Saat:11:30
Açık Teklif Usulu
2 TÜYSÜZLER MAHALLESİ ŞEHİT METİN KAYA CADDESİ 211 ADA 1 PARSEL BATISI PARK 24.00 M2 TAKSİ DURAĞI 500,00 TL
(KDV DAHİL)
540.00 TL 100.00 TL 3 YIL 06.10.2022
Saat:11:35
Açık Teklif Usulu
3 KABAOĞLU MAHALLESİ 227 ADA 1 PARSEL KUZEYİ 695.00 M2 AÇIK DEPOLAMA ALANI 5.000.00 TL                                 (KDV DAHİL) 3,600.00 TL 100.00 TL 2 YIL 06.10.2022
Saat:11:40
Açık Teklif Usulu
4 ÇAYIRKÖY 209 ADA 5 PARSEL 1098 M2 AÇIK DEPOLAMA ALANI 2.000.00 TL                                 (KDV DAHİL) 2,160.00 TL 100.00 TL 3 YIL 06.10.2022
Saat:11:45
Açık Teklif Usulu
 1. Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 4 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
 2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 05.10.2022 Çarşamba günü saat : 16.00’a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ VE YERİ

İhale 06.10.2022 Perşembe günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 9.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER

GERÇEK KİŞİLERDEN

 1. Noter tasdikli imza beyannamesi
 2. Nüfus kayıt örneği
 3. İkametgah belgesi
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 5. İhale şartname bedeline ait makbuz
 6. Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN

 1. Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
 2. Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli)
 3. Kanuni adreslerini belirten adres beyanı
 4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2022 yılına ait)
 5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, ya da süresiz teminat mektubu
 6. İhale şartname bedeline ait makbuz
 7. Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi
 8. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi’nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 05.10.2022 Çarşamba Günü 16:00′ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.