Etüt Proje Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler
  • Dokümanlar

Nilgün SAĞIROĞLU
Etüt Proje Müdür Vekili

1964 yılında İzmit’te doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu.1989 Yılında Kuruçeşme Belediyesi’nde göreve başladı. Kuruçeşme Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü görevindeyken 2009 yılındaki yapısal değişiklik sonrası İzmit Belediyesi bünyesinde görev aldı. Halen Etüt Proje Müdürlüğü’ nü yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Etüt Proje Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Etüt Proje Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Etüt Proje Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 5366 sayılı kanunun 6. maddesine dayanılarak çıkartılan uygulama yönetmeliği ile ihale usul ve esasları, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uygulama yönetmelikleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Etüt Proje Müdürlüğünü,

e) Müdür: Etüt Proje Müdürünü,

f) Birim: Etüt Proje Müdürlüğünde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

g) Yönetmelik: Etüt Proje Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, şef, amir, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Belediye sınırları içerisinde her türlü kültürel, sosyal, spor ve idari binaların, heykel, rölyef, anıt gibi sanatsal yapıların, meydan, cadde, sokak sağlıklaştırması ve cephe düzenlemelerinin, yeni yapılan ya da belediyemize ait olan mevcut veya görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan binaların değişik ölçekte ve içerikte etüt, proje ve keşiflerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Başkanlık Makamına sunarak uygun görüş almak.

b) Bina ve tesis projelerinin yönetimini ve uygulamasını yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Metraj ve keşif hesaplarını, ihale dokümanı ve uygulama detaylarını hazırlamak veya hazırlatmak. Uygun görülürse 4734–4735 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak ihale etmek.

ç) Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak, bu amaçla ihaleler gerçekleştirmek, muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, üst makamın onayına sunmak.

d) İhalesi yapılarak yapımına başlanan tüm projelerin onaylı projesine uygun olarak  inşa edilip edilmediğinin mesleki kontrollerini ve hakedişini yapmak.

e) Avan projesi idarece hazırlanarak yükleniciye verilen ve uygulama projeleri ile detayları yüklenici tarafından hazırlanan ihale konusu işlere ait projelerin kontrolünü ve uygulamasını sağlamak.

f) Projelerin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak ve sonuçlandırılan çalışmaları inceleyip karara bağlamak.

g) Mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.

ğ) Yapı teknolojisindeki son gelişmeleri ve yenilikleri yakından izlemek ve projelendirme aşamasında bu gelişme ve yeniliklerden yararlanmak.

h) Personelin gerek kullanılan teknikler, gerekse yeni tekniklerin öğrenimini, gerekse kalifikasyonun artırılması yönünde açılmış ve açılacak kurslara katılımı, broşür, makale ve kataloglarla eğitimi için çalışmalar yapmak.

ı) Halktan ve her türlü kuruluştan gelen talepleri yerinde yapılan incelemeler sonunda cevaplandırılmasını sağlamak.

i) Yasalar çerçevesinde ihaleyle ilgili her türlü işlemleri yapmak ve kontrolünü sağlamak.

j) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Etüt Proje Birimi

MADDE 7 – (1) Etüt Proje Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Başkanlık Makamından gelen talimatlar ya da muhtelif birimlerden gelen talepler doğrultusunda yapılması gereken hizmet binası, kültür evi ve diğer idari binaların mimari, statik, elektrik, tesisat, alt yapı dekorasyon, peyzaj, uygulama ve detay projelerini ve idari ve teknik şartnamelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

b) Onayı alınan projelerin uygulama ve detay projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Satın alınacak, mal ve hizmetler için gerekli idari ve teknik şartnameyi hazırlatmak veya temin etmek.

ç) Yeni yapılan ya da Belediye yetki ve sorumluluk alanındaki mevcut binaların iç dekorasyon projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

d) İhalesi yapılarak yapımına başlanan tüm projelerin yerinde mesleki kontrollerini yapmak ve uygulama sırasında oluşabilecek değişiklere göre tadilat projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

e) Projelendirilmiş park, sosyal tesisler ve belediye hizmet binalarının yerinde aplikasyonunu sağlamak.

f) Vatandaşlardan ve resmi kuruluşlardan gelen dilekçe ve talepleri incelemek ve süresi içerisinde cevaplandırmak.

g) Stratejik amaç, hedef ve performans göstergeleri doğrultusunda Müdürlüğün yapacağı araştırma, fizibilite, proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak, uygulamasına ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek.

ğ) Yürütülecek tüm faaliyetler sırasında Belediyenin diğer birimleri ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek, gerektiğinde proje konusuna göre ilgili birimlerden görevlendirilecek personeli çalışmalara dahil etmek.

h) Mesleki alanlarda Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerimizle, yurtdışı ve yurtiçi mesleki örgütlerimizle mesleki ve proje teknolojileri gelişmeleri tetkiki için diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak.

ı) Yapılacak her türlü kentsel tasarım çalışması etütleri ve gerektiğinde fizibilite raporları, işletim model ve sistemlerini yapmak ve yaptırmak.

i) Yapım işi, hizmet ve mal alımlarını Kamu İhale Kurumunun 4734, 4735 ve 5018 Sayılı Kanun ile Satın Alma Talimatına uygun olarak yapmak.

j) Kardeş şehirler ya da diğer şehirler/kurumlar ile birlikte ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirilen eşleşme projelerinin yürütülmesini sağlamak.

Kent Estetiği ve Tarihi Çevre Koruma Birimi

MADDE 8 – (1) Kent Estetiği ve Tarihi Çevre Koruma Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediye yetki ve sorumluluk alanında bulunan mevcut kentsel kamusal alanların (meydan, cadde, sokak, yaya alanları, yeşil alanlar, rekreasyon alanlarının) kentsel tasarım projelerini hazırlamak veya hazırlattırmak.

b) Taşınmaz Kültür Varlıkları ile kültürel mirasın yoğun olarak bulunduğu alanların tarihi ve kültürel özellikleri korunarak yeniden inşa ve restore etmek.

c) Onayı alınan projelerin uygulama ve detay projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

ç) İhalesi yapılarak yapımına başlanan tüm projelerin yerinde mesleki kontrollerinin yapılması ve uygulama sırasında oluşabilecek değişiklere göre tadilat projelerini hazırlamak.

d) İlçemizin yüksek kentsel standartlara ulaştırılması, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, kent kimliğinin geliştirilmesi için gerekli projeleri ve proje önceliklerini belirlemek.

e) Mevcut kentsel kamusal alanlarda yapılması gereken kentsel mobilyaların ve objelerin tasarımlarını yapmak, yerlerinin belirlenmesi ve uygulamaların yapılmasını sağlamak.

f) Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan tüm kentsel tasarım projelerinin belli aralıklar ile gözden geçirilmesi ve yeni çağdaş kentsel mobilya tasarımları ile desteklemek ile yükümlüdür.

Yapım İşleri İhale Birimi

MADDE 9 – (1) Yapım İşleri İhale Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Etüt Proje Müdürlüğünce yapılacak ihaleler ile Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Başkanlık Makam Oluruyla (ihale usul ve esasları belirtilen) gelen ihale talepleri üzerine Yapım İşlerinin yapılması için; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer mevzuat ilgili hükümleriyle tespit edilen esas ve ilkelerine uygun hazırlanması,

b) Müdürlüklerin hazırladığı yapım işleri ile ilgili ihale dosyalarının (ıslak imzalı yaklaşık maliyet-özel teknik şartnameler-projeler-yaklaşık maliyetin belirlenmesinde kullanılan piyasa araştırma formları-ödenek taahhüdü-görseller-renderlar-vaziyet planları-ruhsat-klas zaptı-birim fiyat poz tarifleri-tabelalar vb.) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ilgili Müdürlüğün işbirliğiyle gerçekleştirilmesini sağlamak,

c) Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerin mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik olarak ihale işlem dosyasında bulunması gerekli belgelerin düzenlenmesine destek olmak.

ç) Müdürlüklerden gelen ihalelerin kontrolünün yapılması, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)’na girişinin yapılarak, gelen ihale dosyalarının ilan ve davet işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) İhale mevzuatında yapılan değişikliklerin takibi ile ilgili birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması suretiyle ihalelerin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi amacına hizmet etmek,

e)  İhale ilanlarının yayınlanmasını sağlamak,

f)  İhale komisyonlarının yazışma hizmetlerini yürütmek,

g)  İhale dosyalarının Müdürlüğe intikalinden, ihale sonucunun ihale yetkilisinin onayına sunulmasına kadar olan süreçte İhale Komisyonu ve İhale Yetkilisinin talebi üzerine ihale sürecindeki gerekli yazışmaları yapmak.

ğ)  İhale gündemlerini hazırlamak ve ilgili birimlere tebliğ etmek,

h) İhale komisyon kararlarının ilgili müdürlüğünün onayına sunmak, Ekap üzerinden kesinleşen ihale kararı ve sözleşmeye davet tebliğini yasal süreler içinde yapmak,

ı)   Sözleşme öncesi gelen evrakların kontrolünü yapmak, sözleşme ve yer teslim evraklarının müdürlük adına yazışmaların yürütülmesi,

i)  Sözleşme sonrası yapım işlerinin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sözleşme bilgilerinin gönderilmesi yazışmalarının yürütülmesi,

j)   Sözleşme ve yer tesliminden sonra ihale dosyasının bir örneğinin ilgili müdürlüğüne yazı ile teslim edilmesi. İhale komisyon kararları ve ihale dosyasının birer nüshasını arşivleyip diğerlerini ilgili birimlere göndermek.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Etüt Proje Birimi
Etüt Proje Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Başkanlık Makamından gelen talimatlar ya da muhtelif birimlerden gelen talepler doğrultusunda yapılması gereken hizmet binası, kültür evi ve diğer idari binaların mimari, statik, elektrik, tesisat, alt yapı dekorasyon, peyzaj, uygulama ve detay projelerini ve idari ve teknik şartnamelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

b) Onayı alınan projelerin uygulama ve detay projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Satın alınacak, mal ve hizmetler için gerekli idari ve teknik şartnameyi hazırlatmak veya temin etmek.

ç) Yeni yapılan ya da Belediye yetki ve sorumluluk alanındaki mevcut binaların iç dekorasyon projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

d) İhalesi yapılarak yapımına başlanan tüm projelerin yerinde mesleki kontrollerini yapmak ve uygulama sırasında oluşabilecek değişiklere göre tadilat projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

e) Projelendirilmiş park, sosyal tesisler ve belediye hizmet binalarının yerinde aplikasyonunu sağlamak.

f) Vatandaşlardan ve resmi kuruluşlardan gelen dilekçe ve talepleri incelemek ve süresi içerisinde cevaplandırmak.

g) Stratejik amaç, hedef ve performans göstergeleri doğrultusunda Müdürlüğün yapacağı araştırma, fizibilite, proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak, uygulamasına ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek.

ğ) Yürütülecek tüm faaliyetler sırasında Belediyenin diğer birimleri ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek, gerektiğinde proje konusuna göre ilgili birimlerden görevlendirilecek personeli çalışmalara dahil etmek.

h) Mesleki alanlarda Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerimizle, yurtdışı ve yurtiçi mesleki örgütlerimizle mesleki ve proje teknolojileri gelişmeleri tetkiki için diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak.

ı) Yapılacak her türlü kentsel tasarım çalışması etütleri ve gerektiğinde fizibilite raporları, işletim model ve sistemlerini yapmak ve yaptırmak.

i) Yapım işi, hizmet ve mal alımlarını Kamu İhale Kurumunun 4734, 4735 ve 5018 Sayılı Kanun ile Satın Alma Talimatına uygun olarak yapmak.

j) Kardeş şehirler ya da diğer şehirler/kurumlar ile birlikte ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirilen eşleşme projelerinin yürütülmesini sağlamak.

Kent Estetiği ve Tarihi Çevre Koruma Birimi
Kent Estetiği ve Tarihi Çevre Koruma Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediye yetki ve sorumluluk alanında bulunan mevcut kentsel kamusal alanların (meydan, cadde, sokak, yaya alanları, yeşil alanlar, rekreasyon alanlarının) kentsel tasarım projelerini hazırlamak veya hazırlattırmak.

b) Taşınmaz Kültür Varlıkları ile kültürel mirasın yoğun olarak bulunduğu alanların tarihi ve kültürel özellikleri korunarak yeniden inşa ve restore etmek.

c) Onayı alınan projelerin uygulama ve detay projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

ç) İhalesi yapılarak yapımına başlanan tüm projelerin yerinde mesleki kontrollerinin yapılması ve uygulama sırasında oluşabilecek değişiklere göre tadilat projelerini hazırlamak.

d) İlçemizin yüksek kentsel standartlara ulaştırılması, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, kent kimliğinin geliştirilmesi için gerekli projeleri ve proje önceliklerini belirlemek.

e) Mevcut kentsel kamusal alanlarda yapılması gereken kentsel mobilyaların ve objelerin tasarımlarını yapmak, yerlerinin belirlenmesi ve uygulamaların yapılmasını sağlamak.

f) Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan tüm kentsel tasarım projelerinin belli aralıklar ile gözden geçirilmesi ve yeni çağdaş kentsel mobilya tasarımları ile desteklemek ile yükümlüdür.

Yapım İşleri İhale Birimi
Yapım İşleri İhale Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Etüt Proje Müdürlüğünce yapılacak ihaleler ile Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Başkanlık Makam Oluruyla (ihale usul ve esasları belirtilen) gelen ihale talepleri üzerine Yapım İşlerinin yapılması için; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer mevzuat ilgili hükümleriyle tespit edilen esas ve ilkelerine uygun hazırlanması,

b) Müdürlüklerin hazırladığı yapım işleri ile ilgili ihale dosyalarının (ıslak imzalı yaklaşık maliyet-özel teknik şartnameler-projeler-yaklaşık maliyetin belirlenmesinde kullanılan piyasa araştırma formları-ödenek taahhüdü-görseller-renderlar-vaziyet planları-ruhsat-klas zaptı-birim fiyat poz tarifleri-tabelalar vb.) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ilgili Müdürlüğün işbirliğiyle gerçekleştirilmesini sağlamak,

c) Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerin mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik olarak ihale işlem dosyasında bulunması gerekli belgelerin düzenlenmesine destek olmak.

ç) Müdürlüklerden gelen ihalelerin kontrolünün yapılması, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)’na girişinin yapılarak, gelen ihale dosyalarının ilan ve davet işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) İhale mevzuatında yapılan değişikliklerin takibi ile ilgili birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması suretiyle ihalelerin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi amacına hizmet etmek,

e) İhale ilanlarının yayınlanmasını sağlamak,

f) İhale komisyonlarının yazışma hizmetlerini yürütmek,

g) İhale dosyalarının Müdürlüğe intikalinden, ihale sonucunun ihale yetkilisinin onayına sunulmasına kadar olan süreçte İhale Komisyonu ve İhale Yetkilisinin talebi üzerine ihale sürecindeki gerekli yazışmaları yapmak.

ğ) İhale gündemlerini hazırlamak ve ilgili birimlere tebliğ etmek,

h) İhale komisyon kararlarının ilgili müdürlüğünün onayına sunmak, Ekap üzerinden kesinleşen ihale kararı ve sözleşmeye davet tebliğini yasal süreler içinde yapmak,

ı) Sözleşme öncesi gelen evrakların kontrolünü yapmak, sözleşme ve yer teslim evraklarının müdürlük adına yazışmaların yürütülmesi,

i) Sözleşme sonrası yapım işlerinin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sözleşme bilgilerinin gönderilmesi yazışmalarının yürütülmesi,

j) Sözleşme ve yer tesliminden sonra ihale dosyasının bir örneğinin ilgili müdürlüğüne yazı ile teslim edilmesi. İhale komisyon kararları ve ihale dosyasının birer nüshasını arşivleyip diğerlerini ilgili birimlere göndermek.

İletişime geç

Telefon
0262 318 00 57
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
-
Mail
nilgun.sagiroglu@izmit.bel.tr