İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler
  • Dokümanlar

Çetin DÜZGÜN
İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

1980 yılı İzmit doğumlu olan Çetin Düzgün öğretim hayatına İzmit Zafer ilköğretim okulunda başlamış, orta ve lise eğitimini Kocaeli Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Yükseköğretimde sırası ile İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Harita ve Kadastro Teknikerliği, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okullarını tamamlamış olup halen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim hayatına devam etmektedir. 2010 yılına kadar serbest Harita Mühendisi olarak çalışıp, kamu hizmetine 2010 yılında T.C. Kandıra Belediyesi ile başlamış ve Yapı Kontrol Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2020 yılında yatay geçiş ile T.C. İzmit Belediyesine geçmiş ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 48 inci maddesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Sığınak Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Karayollarında Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Otopark Yönetmeliği, Su Havzaları Koruma Yönetmeliği, Konu ilgili Tebliğ ve Görüş Yazıları, Plan Notlarına göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,

e) Müdür: İmar ve Şehircilik Müdürünü,

f) Birim: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

g) Yönetmelik: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) İlçe sınırları içerisinde imar faaliyetlerini 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmek.

b) İmar planlarını yapmak, mevcut imar planlarını revize etmek, özel Şehir Planlama büroları tarafından hazırlanan imar planı revizyonlarını incelemek ve Belediye Meclisine sunmak.

c) Planlı ve plansız alanlardaki yapılaşmaların plan koşullarına ve Yönetmeliklere göre imar durumlarını hazırlamak.

ç) Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve performans programına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

d) İmar durumlarına uygun olarak hazırlanan yapı ruhsat projelerini kontrol etmek, onaylamak ve yapı ruhsatlarını hazırlamak.

e) Müdürlüğümüz, tüm İzmit sınırları içerisinde arazide yapılan zemin etüdü çalışmalarını kontrol etmek ve onaylamak, zemin durum belgesi düzenlemek.

f) Planlı, düzenli ve modern şehircilik anlayışına uygun yapılaşmayı sağlamak.

g) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Şehir Planlama Birimi

MADDE 7 – (1) Şehir planlama birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) İlçe sınırları içerisinde yerleşim yerinin kullanılışı, teknik ve sosyal altyapı, mali bilgiler ve coğrafi bilgiler gibi araştırmaları ortaya koyarak planlama çalışmaları için altyapı hazırlamak ve ilgili kurum görüşleri ile yasa ve yönetmelikler çerçevesinde planı tasarlayarak çizime dökmek, şema ve haritalar ile ifade ederek plan raporunu hazırlamak.

b) İlçe sınırları içerisinde yerleşim yerinin kullanılışı (kentin tarihi durumu, eski yapıları, nüfusu, göç hareketleri, mahalle sınır ve nüfusları, nüfus yoğunluğu, tarım, sanayi, ticaret ve yönetim bölgeleri vb.) teknik ve sosyal altyapı (öğretim binaları, sağlık, yeşil alanlar, enerji, su, kanalizasyon, katı atık, ulaşım, haberleşme vb.) mali bilgiler (Belediye bütçesi, mülkiyet, arsa fiyatları vb.) ve coğrafi bilgiler gibi araştırmaları ortaya koyarak planlama çalışmaları için altyapı hazırlamak ve ilgili kurum görüşleri ile yasa ve yönetmelikler çerçevesinde planı tasarlayarak çizime dökmek, şema ve haritalar ile ifade ederek plan raporunu hazırlamak.

c) Planlanan alanların uzun vadede gelişmesinin yönlendirilmesi, kontrol altında tutulması, doğal tarihi ve kültürel değerlerinin korunması amacı ile istihdam, sosyal ve ekonomik yapı, konut, ulaşım, turizm altyapı gibi ilçenin gelişme unsurlarına ilişkin olarak, imar planlarını ve yatırım kararlarını yönlendiren, stratejik hedefleri, politikaları ve arazi kullanım kararlarını uygulamak, denetlenmesini ve güncel halde tutulmasını sağlamak.

ç) İlçe sınırları içinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlamak veya hazırlatmak; hazırlanan planların Belediye Meclisine gönderilmesini sağlamak.

d) Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek, gelen talepleri Belediye Meclisine sunmak ve sunulan dosyaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet ortamına girişlerini yapmak.

e) İmar Planlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanması ile ilgili sürecin takip edilmesini sağlamak.

f) 1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra Zabıta ve Basın Yayın Müdürlüğüne ilan edilmesi için gönderilen planların 1 ay süreyle askı sürecinde yapılan itirazları takip ederek ve inceleyerek yeniden Belediye Meclisi’ne gönderilmesini sağlamak.

g) Onaylanan İmar Planlarının CBS ortamına aktarılmasını sağlamak ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne göndermek.

ğ) İlçeye ait plan ve kararlarını düzenli bir şekilde ve liste halinde dosyalayarak saklamak.

h) Planın uygulanması amacıyla ilgili Müdürlüklere ve birimlere gönderilmesini sağlamak, uygulama aşamasında çıkan her türlü sorun ve çelişkileri giderici çalışmaları yürütmek, gerek duyulması halinde görüş bildirmek.

ı) Planlarla ilgili kurum içi ve diğer kurumlarla koordinasyonunu sağlamak ve talepleri sonuçlandırmak.

i) Onaylı planlar hakkında açılan her türlü davaya ait teknik rapor hazırlamak.

j) Mahkemelerden, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslardan gelen dilekçelere İmar Mevzuatı doğrultusunda gerekli araştırmaları yaparak cevap vermek.

k) İmar planları ile ilgili Yargı Kararlarının süresi içinde yerine getirilmesini sağlamak.

l) Kentsel dönüşümle ilgili planlama faaliyetlerini yürütmek, sorunlu alanları tespit etmek, takip etmek, vatandaşı bilgilendirmek ve ilgili çalışmalara katılmak.

m) Vatandaşların sözlü ve yazılı müracaatı doğrultusunda Meclisin belirleyeceği ücret karşılığında plan bilgilerini (plan, cd vb.) doküman olarak vermek.

n) Birimin stratejik plan ve performans programını hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.

o) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda Belediyemizi temsil etmek.

ö) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Planlama Birimini ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

Etüt İmar Birimi

MADDE 8 – (1) Etüt İmar Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen imar durumu taleplerinde 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları ve ilgili mevzuatlar dahilinde değerlendirilerek sonuçlandırmak.

b) İmar düzenlemesi aşamasında gerekli olan kurum görüşlerinin yazışmalarını yapmak.

c) 3194 sayılı İmar Kanununun 15.ve 16.maddesine istinaden gelen talepleri mevzuat hükümleri doğrultusunda incelemek ve karar almak üzere Belediye Encümenine havale etmek.

ç) Üzerinde mevcut bina bulunan parsellerin tespit haritasının tarafımıza iletilmesi sonucu mevcut binanın imar planlarına, plan notlarına ve yönetmelik hükümlerine göre incelenerek gerekli bilgileri imar durumuna işlemek.

d) Resmi Kurum ve diğer birimlerden gelen yazışmaları talepler doğrultusunda cevaplamak.

e) Kendi mülkiyetinde olan parsel ile ilgili bilgi talep eden vatandaşlara, parselin imar planlarındaki durumuna ilişkin sözlü imar durumu bilgisi vermek.

f) İfraz veya tevhit edilecek parsellerin imar durumları hazırlamak yönetmelik ve plan notlarına uygunluğunun kontrol ederek Belediye Encümenine sunmak.

g) Belediye Encümeninden çıkan kararların, üst yazılarını hazırlamak ve ilgili kurumlara göndermek.

Yapı Ruhsat Birimi

MADDE 9 – (1) Yapı Ruhsat Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Yeni Yapı Ruhsatı, Tescilli yapılara Ruhsat, Mühürlü Yapılara Yapı Ruhsatı, Tadilat ve İlave Yapı Ruhsatı, vermek.

b) Ruhsat Temditi yapmak.

c) Ruhsat verilen yerlerle ilgili arazi kontrolü yapmak.

ç) Vaziyet Planı Onayı.

d) Kot Durum Belgesi düzenlemek.

e) Koruma Kurulu Onayı Vermek (Rölöve-Restitüsyon Restorasyon ve Rekonstrüksüyon Projeleri).

f) Mimari Proje ön inceleme yapmak.

g) Onarım Güçlendirme İzni vermek.

ğ) Asansör Tescil Belgesi düzenlemek.

h) Zemin Durum Belgesi düzenlemek. Zemin Etüt Raporu onaylamak.

ı) Zemin etüt çalışması için sismik ve sondaj çalışmalarının arazi kontrolünü yapmak.

i) Müdürlük içinde oluşan dokümanları arşivlemek.

j) Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda koordinasyonu sağlayarak ana arşivden ilgili doküman ve dosyaların getirilmesini sağlamak.

k) Kurum ve vatandaşlardan gelen belge ve proje taleplerini karşılamak.

l) Kat mülkiyet ve irtifak projelerini tarayarak Tapu Müdürlüğüne sistemden göndermek.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Etüt İmar Birimi
Etüt İmar Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen imar durumu taleplerinde 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları ve ilgili mevzuatlar dahilinde değerlendirilerek sonuçlandırmak.

b) İmar düzenlemesi aşamasında gerekli olan kurum görüşlerinin yazışmalarını yapmak.

c) 3194 sayılı İmar Kanununun 15.ve 16.maddesine istinaden gelen talepleri mevzuat hükümleri doğrultusunda incelemek ve karar almak üzere Belediye Encümenine havale etmek.

ç) Üzerinde mevcut bina bulunan parsellerin tespit haritasının tarafımıza iletilmesi sonucu mevcut binanın imar planlarına, plan notlarına ve yönetmelik hükümlerine göre incelenerek gerekli bilgileri imar durumuna işlemek.

d) Resmi Kurum ve diğer birimlerden gelen yazışmaları talepler doğrultusunda cevaplamak.

e) Kendi mülkiyetinde olan parsel ile ilgili bilgi talep eden vatandaşlara, parselin imar planlarındaki durumuna ilişkin sözlü imar durumu bilgisi vermek.

f) İfraz veya tevhit edilecek parsellerin imar durumları hazırlamak yönetmelik ve plan notlarına uygunluğunun kontrol ederek Belediye Encümenine sunmak.

g) Belediye Encümeninden çıkan kararların, üst yazılarını hazırlamak ve ilgili kurumlara göndermek.

Yapı Ruhsat Birimi
Yapı Ruhsat Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Yeni Yapı Ruhsatı, Tescilli yapılara Ruhsat, Mühürlü Yapılara Yapı Ruhsatı, Tadilat ve İlave Yapı Ruhsatı, vermek.

b) Ruhsat Temditi yapmak.

c) Ruhsat verilen yerlerle ilgili arazi kontrolü yapmak.

ç) Vaziyet Planı Onayı.

d) Kot Durum Belgesi düzenlemek.

e) Koruma Kurulu Onayı Vermek (Rölöve-Restitüsyon Restorasyon ve Rekonstrüksüyon Projeleri).

f) Mimari Proje ön inceleme yapmak.

g) Onarım Güçlendirme İzni vermek.

ğ) Asansör Tescil Belgesi düzenlemek.

h) Zemin Durum Belgesi düzenlemek. Zemin Etüt Raporu onaylamak.

ı) Zemin etüt çalışması için sismik ve sondaj çalışmalarının arazi kontrolünü yapmak.

i) Müdürlük içinde oluşan dokümanları arşivlemek.

j) Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda koordinasyonu sağlayarak ana arşivden ilgili doküman ve dosyaların getirilmesini sağlamak.

k) Kurum ve vatandaşlardan gelen belge ve proje taleplerini karşılamak.

l) Kat mülkiyet ve irtifak projelerini tarayarak Tapu Müdürlüğüne sistemden göndermek.

İletişime geç

Telefon
0262 318 00 72
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
0262 318 00 73
Mail
-