Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler

Hüseyin DEMİRKIR
Ulaşım Hizmetleri Müdür Vekili

1963 Muş Varto doğumlu, olan Hüseyin Demirkır, Sosyal Bilimler Fakültesi ve İşletme Fakültesi mezunu. 32 yıldır zabıta teşkilatında bulunan Demirkır, sırasıyla Zabıta Memuru, Zabıta Komiseri, Zabıta Komiser Yardımcısı rütbeleri ile bölge amirliği, pazar amirliği, denetim amirliği, Zabıta Müdür Vekilliği ve Ruhsat Denetim Müdür Vekilliği görevlerini yaptı. Şu anda görevine Ulaşım Hizmetleri Müdür Vekili olarak devam eden Demirkır, evli ve iki çocuk babası.

T.C.

İZMİT BELEDİYESİ

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1)  Bu Yönetmelik; 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 48 inci maddesine, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü,

e) Müdür: Ulaşım Hizmetleri Müdürünü,

f) Birim: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

g) Yönetmelik: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, şef, amir, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Belediye sınırları içerisindeki ulaşım ve trafik düzenleme çalışmaları ile ilgili taleplerinin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile yazışmalar yaparak takibini sağlamak.

b) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde yapılan UKOME toplantılarında alınan kararlardaki Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkisindeki görevleri (Plastik delinatör vb.) yerine getirmek.

c) Belediyenin gerçekleştireceği tören ve etkinliklerde gerekli ses tesisatını kurmak, masa sandalye yerleşimini yapmak, tören alanının hazırlanması ile alanın bayraklarla süslenmesini sağlamak.

ç) İdari faaliyetlerde malzeme taşıma, kurma, montajlama işlerini yapmak.

d) Belediyemize bağlı yerlerde bulunan bayrak direklerindeki eskiyen bayrak ve flamaların kontrolünü yapmak, yıprananları değiştirmek.

e) Belediyeye bağlı hizmet binaları, mahalle konakları, emekli evleri ve gerek görülen diğer alanların periyodik temizliğini yapmak, bu alanlarda kullanılacak temizlik ve hijyen malzemelerinin teminini ve dağıtımını sağlamak.

f) Belediye baş şoförlüğüne bağlı havuzdaki araçların ihtiyaçlar doğrultusunda sevk ve idaresini sağlamak ve raporlamalarını yapmak.

g) Gelen talepler doğrultusunda personel servisleri ile ilgili gerek görülen taşıma faaliyetlerini planlanmak, araç teminini sağlamak.

ğ) Belediyenin ihtiyaç duyduğu araç ve akaryakıt temini hizmetlerini sağlamak ve raporlamalarını yapmak.

h) Resmi plakalı araçların zorunlu mali sorumluluk sigortası işlemlerinin yapılmasını ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

ı) Belediye’ye ait Hizmet Binaları Destek Birimine teslim edilen Ek Hizmet Binaları, Mahalle Konakları, Emekli Evleri, Kültür Merkezleri’nin ve diğer alanların periyodik kontrollerini yapmak, her türlü tamirat işlerinin taleplerini ilgili müdürlüklere iletmek.

i) Hizmet Binaları Destek Birimine teslim edilmiş olan binalardaki jeneratör, asansör, ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinin bakımının yapılmasını sağlamak.

j) Belediye’ye ait alanlarındaki elektrik, doğalgaz, su aboneliklerinin açma/ kapama işlemlerini gerçekleştirmek ve bunlara ait giderlerin tahakkuk işlemlerini yaparak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek.

k) Hizmet araçlarında kullanılan Araç Takip Sistemleri’nin aktif ve güncel olarak çalışmalarını sağlamak.

l) Belediye hizmet binalarında kullanılan Sıcak içecek otomatları ile ilgili kiralama ihalesi yapmak ve aylık ödeme tahakkuklarını hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yollamak.

m) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ulaşımı kısıtlı ve yerleşimi dağınık olan Alikahya ve Kuruçeşme kapalı pazarlarına servis aracı temin etmek.

n) Belediyemizde kullanılan hizmet araçlarının otopark, yıkama gibi ihtiyaçlarını karşılamak için sözleşme yapmak ve tahakkuklarını hazırlamak.

o) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İdari İşler Birimi

MADDE 7 – (1) İdari İşler Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlük bütçesini hazırlamak.

b) Müdürlük personel özlük dosyalarının arşivlerini tutmak.

c) Müdürlüğe ait Stratejik Planda bulunan hedeflerin takibini yapmak, Birim Faaliyet Raporlarını hazırlamak.

ç) Müdürlük birimlerinin haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

d) Belediye sınırları içerisindeki ulaşım ve trafik düzenleme çalışmaları ile ilgili taleplerin takibini sağlamak.

e) Dış kurumlar, Belediye hizmet müdürlükleri ve vatandaştan mavi masa üzerinden gelen talepleri almak ve ilgili birime iletmek.

f) Belediyenin düzenlediği etkinliklerdeki kürsü, ses düzeni, tören alanı vb. taleplerin yerine getirilmesi sağlamak amacıyla gerekli koordinasyon çalışmaları yapmak, Tören Ekibi Birimine iletmek. Yapılacak tören için gerekli malzemelerin talebini yaparak satın alma işlemlerini gerçekleştirmek.

g) Belediyeye ait bütün elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerinin faturalarını Fatura Takip Programına işlemek ve bu aboneliklerin giderlerinin tahakkuk işlemlerini yaparak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek.

ğ) Müdürlük birimlerinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin taleplerini yapmak, ödemelerini gerçekleştirmek.

h) Müdürlük ihalelerinin (elektrik alımı, doğalgaz alımı, araç kiralama,  trafik sigortaları, temizlik malzemeleri, akaryakıt alımı, sıcak içecek otomatları vb.) şartnamelerini hazırlamak, ihalesinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve hakedişlerini hazırlamak.

ı) Müdürlük sözleşmeli işlerinin taleplerini yapmak ve sözleşmelerini hazırlamak (jeneratör, asansör, klima, kombi, pazar servisleri vb.) aylık tahakkuklarını yapmak.

i) Belediye hizmet araçlarına kesilen trafik cezalarının takibini yapmak,

j) Müdürlük demirbaşlarının takibini yapmak ve ilgili personele zimmetlemek.

k) Müdürlük personelinin İş Güvenliği Kurallarına uyumunu denetlemek.

Tören Ekibi Birimi

MADDE 8 – (1) Tören Ekibi Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyenin düzenlediği etkinliklerde kullanılmak üzere ses tesisatı, sahne ve kürsü kurmak, Bayrak ve flamaları asmak, protokol koltuğu, sandalye ve sehpa temin etmek ve ikramların dağıtımını organize etmek.

b) Belediyemiz dış ve iç tesislerindeki bayrak ve flamaların kontrol ve değişimini sağlamak.

c) Belediyemizin kültürel ve sosyal faaliyetlerinde masa ve sandalye yerleşimini yapmak.

ç) Vatandaştan gelen masa, sandalye ve ses tesisatı taleplerinin Başkanlık Makamınca uygun görüldüğü takdirde yerine ulaştırılmasını sağlamak.

d) Belediyemizin idari faaliyetlerinde malzeme taşıma, kurma vb. işlerde görev almak.

e) Bayramlarda ve resmi tatil günlerinde hizmet binalarına Bayrak ve Atatürk Posteri asmak.

f) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME’den çıkan kararlar doğrultusunda uygun görülen yerlere plastik delinatör çakmak.

Hizmet Araçları Destek Birim

MADDE 9 – (1) Hizmet Araçları Destek Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyeye ait araçların sigorta, tescil, fenni muayene gibi işlemlerinin yaptırılmasını sağlamak.

b) Müdürlüklerden gelen araç taleplerini, havuzda yer alan mevcut araçlarla sağlamak, imkanlar doğrultusunda büyükşehir belediyesi veya ilçe belediyeleriyle koordinasyon kurup araç talebinde bulunmak.

c) Şehir dışı görevlendirmelerde, gerekli aracın ve sürücüsünün teminini sağlamak.

ç)  Servis hizmetini sağlamak.

d) Hurdaya ayrılacak araçları tespit etmek, hurda ya da ekonomik ömrünü doldurmuş araç olarak gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak ve ilgili yerlere bildirerek kayıtlardan düşürülmesini sağlamak.

e) Şantiye Akaryakıt istasyonlarını denetlemek, yakıt alım-dağıtım faaliyetlerinin kontrol ve denetimini yapmak, evrak kayıt ve belgelerini tutmak ve arşivlemek.

f) Müdürlük bünyesindeki araçların teknik bakım ve onarımlarını yaptırmak,      emniyetli ve emniyetsiz durumları tespit ederek müdahale etmek.

g) Müdürlük de görevli sürücülerin ehliyet ve sertifikalarına uygun araçlarla göreve gönderilmelerini sağlamak, görevli araç ve şoförlerin göreve giderken gerekli kayıtlarını almak ve arşivlemek.

ğ) Araç takip sistemlerinin aktif ve güncel olarak çalışmalarının takip ve koordinasyonunu sağlamak.

h) Kiralama yoluyla belediyede hizmete başlayan ve başlayacak araçların Araç Kiralama Teknik Şartnamelerine uygunluk kontrollerini yapmak ve sürekliliğini sağlamak.

ı) Kiralama yoluyla ve resmi plakalı olarak çalışan araçların yakıt ve genel gider takiplerini kontrol etmek ve denetimlerini yapmak.

i) Bünyesinde çalışan sürücü personelin ehliyet ve sertifikalarına uygun araçla göreve çıkıp çıkmadığını ve karayolları trafik kanun ve yönetmeliklerinin son değişikliklerine uygun belge ve bilgiye sahip olup olmadıklarını denetlemek.

Hizmet Binaları Destek Birimi

MADDE 10 – (1) Hizmet Binaları Destek Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyeye bağlı Mahalle Konakları, Emekli Evleri, Ek Hizmet Binaları ve Kültür Merkezlerinin genel kontrollerini yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için koordineli çalışmak.

b) Belediyeye bağlı Mahalle Konakları, Emekli Evleri, Ek Hizmet Binaları ve Kültür Merkezlerinde doğacak her tür arıza ve tamirat işlerini yaptırmak için ilgili müdürlükle koordinasyon kurmak.

c) Ek hizmet binaları bilgi formunu doldurarak dosyalamak, raporlamak.

ç)  Vatandaştan gelen bariyer ve plastik duba, bisiklet park yerleri vb. talepleri ile ilgili ön tespitleri yapmak, tutanak altına almak ve İdari İşler Birimine bilgi sunmak.

d) Mahalle Konakları, Emekli Evleri, Ek Hizmet Binaları ve Kültür Merkezlerinin iç ve dış ortamlarında emniyetsiz durumların önüne geçmek için gereken denetim ve kontrolleri yapmak, gerekli tedbirlerin alınması için durumu tutanak altına almak ve ilgili müdürlüğe bilgi vermek.

e) Belediyemize bağlı sosyal tesis, konak, kültür merkezi, emekli evi gibi binaların ve görevlilerinin ihtiyaç ve talepleri hakkında ilgili müdürlüklerle koordine sağlamak.

f) Hizmet binaları ve tesislerde Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilmiş personelin yerinde denetimlerini yapmak, kılık kıyafet, çalışma durumunu takip ve kontrol etmek.

g) Bünyesinde çalışan temizlik personeli ve Mobil Ekip ile ana hizmet binası, Mahalle Konakları, Emekli Evleri ve Ek Hizmet Binalarının genel temizliğini yapmak.

ğ) Belediyemizde kullanılan temizlik ve hijyen malzemelerinin deposunun düzen, takip ve dağıtımını yapmak. Dağıtımı yapılan malzemeleri tutanak altına almak ve bunu bilgisayardaki depo takip programına işlemek.

h) Eksilen temizlik ve hijyen malzemelerini temin edilmesini sağlamak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 11 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

İdari İşler Birimi

İdari İşler Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlük bütçesini hazırlamak.

b) Müdürlük personel özlük dosyalarının arşivlerini tutmak.

c) Müdürlüğe ait Stratejik Planda bulunan hedeflerin takibini yapmak, Birim Faaliyet Raporlarını hazırlamak.

ç) Müdürlük birimlerinin haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

d) Belediye sınırları içerisindeki ulaşım ve trafik düzenleme çalışmaları ile ilgili taleplerin takibini sağlamak.

e) Dış kurumlar, Belediye hizmet müdürlükleri ve vatandaştan mavi masa üzerinden gelen talepleri almak ve ilgili birime iletmek.

f) Belediyenin düzenlediği etkinliklerdeki kürsü, ses düzeni, tören alanı vb. taleplerin yerine getirilmesi sağlamak amacıyla gerekli koordinasyon çalışmaları yapmak, Tören Ekibi Birimine iletmek. Yapılacak tören için gerekli malzemelerin talebini yaparak satın alma işlemlerini gerçekleştirmek.

g) Belediyeye ait bütün elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerinin faturalarını Fatura Takip Programına işlemek ve bu aboneliklerin giderlerinin tahakkuk işlemlerini yaparak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek.

ğ) Müdürlük birimlerinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin taleplerini yapmak, ödemelerini gerçekleştirmek.

h) Müdürlük ihalelerinin (elektrik alımı, doğalgaz alımı, araç kiralama,  trafik sigortaları, temizlik malzemeleri, akaryakıt alımı, sıcak içecek otomatları vb.) şartnamelerini hazırlamak, ihalesinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve hakedişlerini hazırlamak.

ı) Müdürlük sözleşmeli işlerinin taleplerini yapmak ve sözleşmelerini hazırlamak (jeneratör, asansör, klima, kombi, pazar servisleri vb.) aylık tahakkuklarını yapmak.

i) Belediye hizmet araçlarına kesilen trafik cezalarının takibini yapmak,

j) Müdürlük demirbaşlarının takibini yapmak ve ilgili personele zimmetlemek.

k) Müdürlük personelinin İş Güvenliği Kurallarına uyumunu denetlemek.

Tören Ekibi Birimi

Tören Ekibi Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyenin düzenlediği etkinliklerde kullanılmak üzere ses tesisatı, sahne ve kürsü kurmak, Bayrak ve flamaları asmak, protokol koltuğu, sandalye ve sehpa temin etmek ve ikramların dağıtımını organize etmek.

b) Belediyemiz dış ve iç tesislerindeki bayrak ve flamaların kontrol ve değişimini sağlamak.

c) Belediyemizin kültürel ve sosyal faaliyetlerinde masa ve sandalye yerleşimini yapmak.

ç) Vatandaştan gelen masa, sandalye ve ses tesisatı taleplerinin Başkanlık Makamınca uygun görüldüğü takdirde yerine ulaştırılmasını sağlamak.

d) Belediyemizin idari faaliyetlerinde malzeme taşıma, kurma vb. işlerde görev almak.

e) Bayramlarda ve resmi tatil günlerinde hizmet binalarına Bayrak ve Atatürk Posteri asmak.

f) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME’den çıkan kararlar doğrultusunda uygun görülen yerlere plastik delinatör çakmak.

Hizmet Araçları Destek Birim

Hizmet Araçları Destek Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyeye ait araçların sigorta, tescil, fenni muayene gibi işlemlerinin yaptırılmasını sağlamak.

b) Müdürlüklerden gelen araç taleplerini, havuzda yer alan mevcut araçlarla sağlamak, imkanlar doğrultusunda büyükşehir belediyesi veya ilçe belediyeleriyle koordinasyon kurup araç talebinde bulunmak.

c) Şehir dışı görevlendirmelerde, gerekli aracın ve sürücüsünün teminini sağlamak.

ç) Servis hizmetini sağlamak.

d) Hurdaya ayrılacak araçları tespit etmek, hurda ya da ekonomik ömrünü doldurmuş araç olarak gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak ve ilgili yerlere bildirerek kayıtlardan düşürülmesini sağlamak.

e) Şantiye Akaryakıt istasyonlarını denetlemek, yakıt alım-dağıtım faaliyetlerinin kontrol ve denetimini yapmak, evrak kayıt ve belgelerini tutmak ve arşivlemek.

f) Müdürlük bünyesindeki araçların teknik bakım ve onarımlarını yaptırmak, emniyetli ve emniyetsiz durumları tespit ederek müdahale etmek.

g) Müdürlük de görevli sürücülerin ehliyet ve sertifikalarına uygun araçlarla göreve gönderilmelerini sağlamak, görevli araç ve şoförlerin göreve giderken gerekli kayıtlarını almak ve arşivlemek.

ğ) Araç takip sistemlerinin aktif ve güncel olarak çalışmalarının takip ve koordinasyonunu sağlamak.

h) Kiralama yoluyla belediyede hizmete başlayan ve başlayacak araçların Araç Kiralama Teknik Şartnamelerine uygunluk kontrollerini yapmak ve sürekliliğini sağlamak.

ı) Kiralama yoluyla ve resmi plakalı olarak çalışan araçların yakıt ve genel gider takiplerini kontrol etmek ve denetimlerini yapmak.

i) Bünyesinde çalışan sürücü personelin ehliyet ve sertifikalarına uygun araçla göreve çıkıp çıkmadığını ve karayolları trafik kanun ve yönetmeliklerinin son değişikliklerine uygun belge ve bilgiye sahip olup olmadıklarını denetlemek.

Hizmet Binaları Destek Birimi

Hizmet Binaları Destek Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyeye bağlı Mahalle Konakları, Emekli Evleri, Ek Hizmet Binaları ve Kültür Merkezlerinin genel kontrollerini yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için koordineli çalışmak.

b) Belediyeye bağlı Mahalle Konakları, Emekli Evleri, Ek Hizmet Binaları ve Kültür Merkezlerinde doğacak her tür arıza ve tamirat işlerini yaptırmak için ilgili müdürlükle koordinasyon kurmak.

c) Ek hizmet binaları bilgi formunu doldurarak dosyalamak, raporlamak.

ç) Vatandaştan gelen bariyer ve plastik duba, bisiklet park yerleri vb. talepleri ile ilgili ön tespitleri yapmak, tutanak altına almak ve İdari İşler Birimine bilgi sunmak.

d) Mahalle Konakları, Emekli Evleri, Ek Hizmet Binaları ve Kültür Merkezlerinin iç ve dış ortamlarında emniyetsiz durumların önüne geçmek için gereken denetim ve kontrolleri yapmak, gerekli tedbirlerin alınması için durumu tutanak altına almak ve ilgili müdürlüğe bilgi vermek.

e) Belediyemize bağlı sosyal tesis, konak, kültür merkezi, emekli evi gibi binaların ve görevlilerinin ihtiyaç ve talepleri hakkında ilgili müdürlüklerle koordine sağlamak.

f) Hizmet binaları ve tesislerde Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilmiş personelin yerinde denetimlerini yapmak, kılık kıyafet, çalışma durumunu takip ve kontrol etmek.

g) Bünyesinde çalışan temizlik personeli ve Mobil Ekip ile ana hizmet binası, Mahalle Konakları, Emekli Evleri ve Ek Hizmet Binalarının genel temizliğini yapmak.

ğ) Belediyemizde kullanılan temizlik ve hijyen malzemelerinin deposunun düzen, takip ve dağıtımını yapmak. Dağıtımı yapılan malzemeleri tutanak altına almak ve bunu bilgisayardaki depo takip programına işlemek.

h) Eksilen temizlik ve hijyen malzemelerini temin edilmesini sağlamak.

İletişime geç

Telefon
0262 318 00 17
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
0262 318 00 16
Mail
huseyin.demirkir@izmit.bel.tr