EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN DUYURUSU

13 Eylül 2022
29-1
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz sınırları dahilinde Arızlı ve Serdar Mahallelerinin bir kısmını içine alan G23b23b3c ve G23b24a4d nolu 1/1000 uygulama imar paftalarını kapsayan alanda yer alan 1/1000 uygulama imar paftalarını kapsayan alanda yer alan İ-9 plan bölgesi yaklaşık 6 hektarlık alanda Arızlı Mahallesi 251/1, 252/1, 6088/19, 6091/4, 6091/5, 6091/6, 6091/7, 6091/8, 6091/9, 6091/11, 6091/12, 6091/13, 6091/14, 6091/15, 6091/16, 6091/17, 6091/19, Serdar Mahallesi 6125/25 nolu parselleri kapsayan alanda İzmit Belediye Meclisinin 12.02.2021 tarih 29 sayılı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2021 tarih 299 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine bağlı olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine ve 10.07.2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair 7181 sayılı kanuna göre Arsa ve Arazi düzenlemesi yapılması, parselasyon haritası, ilan ve dağıtım cetvellerinin onaylanarak 30 gün süreyle askıya çıkartılmak suretiyle ilan edilmeleri Belediyemiz Encümeninin 08.09.2022 tarih 568 sayısı ile onaylanmış olup 15.09.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde 30 gün müddetle askıya çıkartılmak suretiyle ilan edilecektir.

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden detaylı bilgi verilmektedir.

3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi ve ilgili yönetmeliği gereği ilan olunur.