İMAR UYGULAMASI

5 Mayıs 2023
29 nolu parselasyon haritası
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İzmit İlçesi Akpınar, Arızlı, Hatipköy ve Kulfallı Mahallelerinin bir kısmını içine alan G23b23b1c,2d,3a,3b,3c,3d,4a,4b,4c,4d, G23b23a3c ve G23b23d2b nolu 1/1000 uygulama imar paftalarını kapsayan alanda yer alan İ-9 plan bölgesi yaklaşık 106 hektarlık alanda Akpınar Mahallesi 249/1, 249/2, 6016/21, 6016/29, 6016/30, 6016/31, 6016/32, 6016/34, 6016/35, 6016/36, 6016/37, 6016/38, 6016/39, 6016/40, 6017/10, 6017/11, 6017/12, 6017/13, 6017/14, 6017/15, 6017/16, 6017/17, 6017/18, 6017/19, 6017/20, 6017/21, 6017/22, 6017/8, 6017/9, 6018/1, 6018/10, 6018/11, 6018/12, 6018/13, 6018/14, 6018/15, 6018/16, 6018/17, 6018/18, 6018/19, 6018/2, 6018/20, 6018/21, 6018/3, 6018/4, 6018/5, 6018/6, 6018/7, 6018/8, 6018/9, Arızlı Mahallesi 6095/88, 6095/89, 6095/87, 6095/40, 6095/53, 6095/46, 6095/37, 6095/38, 6095/93, 6095/35, 6095/63, 6095/86, 6095/39, 6095/94, 6095/57, 6095/81, 6095/50, 6095/78, 6095/79, 6095/48, 6095/90, 6095/85, 6095/55, 6095/77, 6095/62, 6095/65, 6095/92, 6095/70, 6095/61, 6095/84, 6095/49, 6095/56, 6095/74, 6095/59, 6095/83, 6095/52, 6095/91, 6095/82, 5242/92, 6095/58, 6095/60, 6095/75, 6095/71, 6095/80, Hatipköy Mahallesi 5243/21, 5242/78, 5242/75, 5242/79, 5242/80, 5242/11, 5242/30, 5242/85, 5242/29, 5242/12, 5242/31, 5242/81, 5242/74, 5243/20, 5242/26, 5243/18, 5242/77, 5242/76, 5242/8, 5243/4, 5243/15, 5242/93, 5243/11, 5242/28, 5243/2, 5243/7, 5243/6, 5243/16, 5242/17, 5242/4, 5243/10, 5250/2, 5242/94, 5243/13, 5242/25, 5242/90, 5242/16, 5242/20, 5242/96, 5242/91, 5242/24, 5242/86, 5243/22, 5242/87, 5243/9, 5243/17, 5242/89, 5243/14, 5242/1, 5242/2, 5242/95, 5243/8, 5243/1, 5250/1, 5243/5, 5242/97, 5242/7, 5250/5, 5242/6, 5242/5, 5242/88, 5250/3, 5242/3, 5242/18, 5242/27, 5242/14, 5243/12, 5242/19, 5243/3, 5242/13, 5242/23, 6095/36, 5242/15, Kulfallı Mahallesi 6057/26, 6057/18, 6052/88, 6057/22, 6057/25, 6057/21, 6052/72, 6057/28, 6052/78, 6052/53, 6052/94, 6052/54, 6052/95, 6052/51, 6052/73, 6042/40, 6052/75, 6052/81, 6052/90, 6052/85, 6052/77, 6057/19, 6057/29, 6057/33, 6057/46, 6052/76, 6057/40, 6057/31, 6052/87, 6042/41, 6057/49, 6052/86, 6052/52, 6057/52, 6057/38, 6052/74, 6057/30, 6057/34, 6057/32, 6053/1, 6057/27, 6057/45 nolu parselleri kapsayan alanda İzmit Belediye Meclisinin 12.02.2021 tarih 29 sayılı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2021 tarih 299 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine bağlı olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine ve 10.07.2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair 7181 sayılı kanuna göre Arsa ve Arazi düzenlemesi yapılması kapsamında belediyemiz Encümeninin 21.07.2022 tarih 420 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümeninin 21.12.2022 tarih 4602 sayılı kararı ile onaylanan parselasyon planının 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve 10.07.2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair 7181 sayılı kanuna göre yapılacak Arsa ve Arazi düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 25 ve 26. maddeleri gereği 11.01.2023 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılmış 11.02.2023 tarihinde askı süresi tamamlanarak Belediyemiz Encümeninin 02.03.2023 tarih 189 sayısı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi onayına sunularak tescile tabi tutulmasına karar verilmiştir.

11 Şubat 2023 tarihinde 32101 (Mükerrer) sayısı ile Resmi Gazete’ de yayımlanan OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YARGI ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ’ nin 2. Maddesinde “Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kulanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 06.02.2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 06.04.2023 ( bu tarih dahil) tarihine kadar durur.” denilmektedir. 5 Nisan 2023 tarih 32154 sayısı ile Resmi Gazete’ de yayımlanan OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YARGI ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ile 06.02.2023 tarihine kadar durdurulan süre 01.05.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kocaeli Kadastro Müdürlüğü’ nün 07.04.2023 tarih E-18849907-170.01-8434157 sayılı yazısı ile “bilgilendirme ve askı ilanları ile tebligat süreleri 06.04.2023 (bu tarih dahil) tarhine kadar durdurlan köy ve mahalle birimlerinde, bu durdurma sürelerinin 01/05/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar devam ettirilmesi ve durdurulan bu sürelerini durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden (02/05/2023 tarihinden) itibaren işlemeye başlaması gerektiği” tarafımıza bildirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kocaeli İl Kadastro Müdürlüğünün tarafımıza yazmış olduğu yazıya bağlı olarak 11.01.2023 ila 11.02.2023 tarihleri arasında bir ay süre ile askıda bulunan Belediyemiz Encümeninin 02.03.2023 189 sayılı kararı ile onaylanan parselasyon haritası ve dağıtım cetvellerinin 30 gün süreyle tekrar askıya çıkartılmak suretiyle ilan edilmesine Belediyemiz Encümeninin 04.05.2023 tarih 405 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden detaylı bilgi verilmektedir.

3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi ve ilgili yönetmeliği gereği ilan olunur.