KAMUOYUNA DUYURU

30 Mayıs 2022
parselasyon_haritası
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz sınırları dâhilinde Çayırköy Mahallesi G23b25b1d nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar paftasında yer alan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Kamu Tesisleri Arsalarına Tahsis başlıklı 12. Maddesine göre düzenlemeye giren tüm maliklerden KOP (Kamu Ortaklık Payı) kesintisi yapılarak oluşturulan, 30.12.2013 tarih 26526 nolu yevmiye ile tapuya tescil olan “Belediye Hizmet Alanı” vasıflı Çayırköy 180 ada 1 parsel ve “Kültürel Tesis Alanı” vasıflı Çayırköy 181 ada 1 nolu parseli kapsayan alanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 25.11.2021 tarih 558 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılmıştır.

Söz konusu imar plan değişikliğine bağlı olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine ve 10.07.2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair 7181 sayılı kanuna ve 22.02.2020 tarih 31047 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik maddelerine göre 2. Kez DOP kesintisi yapılmadan Arsa ve Arazi düzenlemesi yapılması, parselasyon haritası, ilan ve dağıtım cetvellerinin onaylanarak 30.05.2022 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkartılmak suretiyle ilan edilmeleri Belediyemiz Encümeninin 26.05.2022 tarih 275  sayısı ile onaylanmış olup 30.05.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde 30 gün müddetle askıya çıkartılmak suretiyle ilan edilecektir.

Bölgede bulunan gayrimenkul hak sahiplerine ilanen tebliğ olunur.