AÇIK TEKLİF USULÜ KİRALAMA İHALESİ

6 Şubat 2023
Metni Sesli Dinle
Son Başvuru Tarihi: 08.02.2023
İhale Tarihi: 09.02.2023

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır.

SIRA NO TAPU MAHALLE İDARİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSE ORANI NİTELİĞİ İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT  (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE USULÜ
1 KÖRFEZ SANAYİ 5182 4 1.500,00 TAM ARSA MERKEZİ İŞ ALANI 4.650,000,00 TL 139.500,00 TL 09.02.2023 11.30 AÇIK TEKLİF
2 KÖRFEZ SANAYİ 5191 4 1.500,00 TAM ARSA MERKEZİ İŞ ALANI 9.375,000,00 TL 281.250.00 TL 09.02.2023 11,35 KAPALI TEKLİF
3 KÖRFEZ SANAYİ 5191 5 1.558,58 TAM ARSA MERKEZİ İŞ ALANI 9.741,125,00 TL 292.233,75 TL 09.02.2023 11.40 KAPALI TEKLİF
 1. Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 3 adet taşınmazın satış ihalesi , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
 2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 08.02.2023 Çarşamba günü saat : 16.00’a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİLERİN

 • Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)
 • İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi
 • Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.
 • Noter tasdikli imza beyannamesi.
 • Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

TÜZEL KİŞİLERİN

 • Tüzel Kişilğin Noter tasdikli imza sirküleri.
 • Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
 • Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
 • Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2023 yılına ait)
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 • Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.