Basın ve Yayın Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler

Ozan ÖZGENÇ
Basın ve Yayın Müdürü

Ozan Özgenç, 1978 İzmit doğumlu. 1994 yılında İzmit Lisesi’nden mezun olan Özgenç, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu.

Mesleğe Ankara’da Star Gazetesinde başlayan Özgenç daha sonra da uzun yıllar Kocaeli’de çalıştı. 2020 yılı Ocak ayında İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü’nde basın müdür yardımcısı olarak göreve başlayan Özgenç, şu anda Basın ve Yayın Müdürü olarak çalışmaktadır.

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Basın ve Yayın Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Basın ve Yayın Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 28 sayılı kararı ile bünyesindeki Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün ayrılmasıyla yeniden düzenlenen Basın ve Yayın Müdürlüğüne ait bu Yönetmelik; 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 48 inci maddesine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Basın ve Yayın Müdürlüğünü,

e) Müdür: Basın ve Yayın Müdürünü,

f) Birim: Basın ve Yayın Müdürlüğünde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

g) Yönetmelik: Basın ve Yayın Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, birim personeli, personel kadro yapısı ise memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, şirket işçisi ve geçici işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Belediyenin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde basın, yayın konularında gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmek.

b) Basın ve yayın faaliyetlerini, Belediyenin genel amaç ve politikalarına uygun tanıtım stratejiyle yürütmek.

c) Belediye hizmetlerini, birimlerin etkinliklerini ve organizasyonları halka duyurmak ve bilgilendirmek.

ç) Basınla ilişkilerde amaç, hedef ve politikaların belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yapmak.

d) Belediye tarafından düzenlenen etkinlik ve faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçmek.

e) Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere hazırladığı basın bülteni, bilgilendirici mesaj ve ilanları bu kurumlara vermek ve takip etmek.

f) Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Belediye ile ilgili içerikleri raporlamak.

g) Başkan ve Başkan Yardımcılarının düzenleyeceği basın toplantılarının organizasyonunu yapmak.

ğ) Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimleri yaptırmak ve materyalleri ihtiyaç duyan müdürlüğe vermek.

h) Belli zamanlarda çıkartılan Belediyenin çalışmalarını tanıtıcı, halkı bilgilendirici nitelikteki gazete ve dergi gibi basılı yayınlar ile web sayfası ya da sosyal medya platformları için gerekli araştırma ve çalışmaları yaptırmak.

ı) Belediye web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlayıp güncelliğini sağlamak.

i) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Basın Birimi

MADDE 7 – (1) Basın Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak İlçe halkı ve yönetim arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

b) Yerel ve ulusal basında Belediye ile ilgili çıkan yazı ve haberlerin arşivlenmesini sağlamak.

c) Belediye çalışmalarının ve etkinliklerinin fotoğraflanmasını, video çekiminin yapılmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

ç) Başkanlık ve Belediye ile ilgili toplantı ve organizasyonları basına duyurmak.

d) Belediye çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi ulaştırmak, yapılan etkinliklerin bilgilendirici mesaj ve haber yoluyla tanıtımını yapmak.

e) Belediye basın bültenlerini hazırlamak.

Yayın Birimi

MADDE 8 – (1) Yayın Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediye çalışmaları hakkında kamuoyuna doğru, eksiksiz bilgi ulaştırmak, çeşitli sosyal kültürel etkinliklerin basılı materyal veya dijital platformlar yoluyla tanıtımını yapmak.

b) Önemli gün ve haftalarda Belediyenin kutlama veya mesajlarının hangi mecra üzerinden gerçekleştirileceğini belirlemek, basın yayın kuruluşları, afiş alanları veya dijital platformlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

c) Belediye çalışmalarının tanıtımı amacıyla, ilgili materyalleri kullanarak yazılı ve görsel içerikler hazırlamak, prodüksiyonlarını yapmak. Çalışmaların basın yayın kuruluşları, billboard-afiş alanları veya dijital platformlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

ç) Yıl içinde Belediye tarafından ödüle layık görülen kişi ve kuruluşlara takdim edilecek belge ve sertifikaları hazırlamak.

d) Belediye birimlerinin afiş, davetiye, broşür, katalog, katılım belgesi vb. ihtiyaçlarını tasarlamak.

e) Belediyenin faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak maksadıyla oluşturulan basılı yayınların (gazete, dergi vb.) tasarım sürecini yürütmek.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 9 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Basın Birimi

Basın Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak İlçe halkı ve yönetim arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

b) Yerel ve ulusal basında Belediye ile ilgili çıkan yazı ve haberlerin arşivlenmesini sağlamak.

c) Belediye çalışmalarının ve etkinliklerinin fotoğraflanmasını, video çekiminin yapılmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

ç) Başkanlık ve Belediye ile ilgili toplantı ve organizasyonları basına duyurmak.

d) Belediye çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi ulaştırmak, yapılan etkinliklerin bilgilendirici mesaj ve haber yoluyla tanıtımını yapmak.

e) Belediye basın bültenlerini hazırlamak.

Yayın Birimi

Yayın Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediye çalışmaları hakkında kamuoyuna doğru, eksiksiz bilgi ulaştırmak, çeşitli sosyal kültürel etkinliklerin basılı materyal veya dijital platformlar yoluyla tanıtımını yapmak.

b) Önemli gün ve haftalarda Belediyenin kutlama veya mesajlarının hangi mecra üzerinden gerçekleştirileceğini belirlemek, basın yayın kuruluşları, afiş alanları veya dijital platformlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

c) Belediye çalışmalarının tanıtımı amacıyla, ilgili materyalleri kullanarak yazılı ve görsel içerikler hazırlamak, prodüksiyonlarını yapmak. Çalışmaların basın yayın kuruluşları, billboard-afiş alanları veya dijital platformlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

ç) Yıl içinde Belediye tarafından ödüle layık görülen kişi ve kuruluşlara takdim edilecek belge ve sertifikaları hazırlamak.

d) Belediye birimlerinin afiş, davetiye, broşür, katalog, katılım belgesi vb. ihtiyaçlarını tasarlamak.

e) Belediyenin faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak maksadıyla oluşturulan basılı yayınların (gazete, dergi vb.) tasarım sürecini yürütmek.

İletişime geç

Telefon
0262 318 00 00
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
0262 318 00 00
Mail
ozan.ozgenc@izmit.bel.tr