İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler

Havva AÇIKGÖZ
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü

1966 Yılında Mersin Mut doğumlu olan Havva Açıkgöz, İlköğrenimini Evren Köyü İlkokulu, Ortaokulu Kale Ortaokulunda lisesi ise Ermenek Lisesi’nde tamamladı. 1990 yılında İzmit Belediyesi’ne Memur olarak atanan, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini tamamlayan Açıkgöz, aynı yıl Temizlik İşleri Müdür vekili olarak atandı. 2006 yılında Temizlik işleri Müdür kadrosuna, 2008 yılında da Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kadrosuna atanan Havva Açıkgöz, halen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğünü vekaleten yürütmektedir. Açıkgöz, evli ve 2 çocuk annesidir.

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 48 inci maddesine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60’ıncı maddesi, 09/08/1983 tarihli 2872 sayılı Çevre Kanunu, 30/07/2019 ve 30847 sayılı Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünü,

e) Müdür: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürünü,

f) Birim: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

g) Yönetmelik: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, şef, amir, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Belediyenin çevre programının oluşturulması ve temel ilkelerinin belirlenmesini sağlamak.

b) Çevre bilincinin yerleştirilmesine yönelik seminerler düzenlemek, broşürler ve kitapçıklar hazırlayarak dağıtmak, çevre sorunları ile ilgili sosyal etkinlikler düzenlemek, diğer kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılmak, okullarda çevre faaliyetleri düzenlemek, eğitimler vermek, yarışmalar düzenlemek.

c) “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslara uygun olarak ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanımı ile ilgili çalışmaları ve kontrolleri yapmak.

ç) “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında; atık pil ve akümülatörlerin ayrı toplanmasını, geri kazanılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları ve kontrolleri yapmak.

d) “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”nde yer alan esaslara göre atık yağların toplanması ve geri kazanılmasına yönelik çalışmaları ve kontrolleri yapmak.

e) “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslara uygun olarak elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması ve geri kazanılmasına yönelik çalışmaları ve kontrolleri yapmak.

f) “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda atık lastik çıkaran işletmelerin kontrollerini yapmak.

g) “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetlemek, kirlenmeye neden olan faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri aldırmak ve kirletenler hakkında yasal işlem yapmak.

ğ) Sıfır atık yönetmeliği gereği atık miktarını azaltarak çevre kirliliğinin önüne geçmek bu yönde uygulamaları hayata geçirmek.

h) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkarmış olduğu kanun ve yönetmelikler kapsamında ilçe belediyesine düşen görevleri yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak

ı) Yürütülen projeleri sürdürülebilir çevre yönetimine entegre ederek çalışmalara bu yönde hız vermek.

i) İklim değişikliğinin önüne geçilmesi için sera gazı emisyonlarının azaltılması için farkındalık oluşturmak ve bu amaçla politikaları uygulamaya koymak.

j) Fosil enerji kaynaklarının aksine olabildiğince temiz enerji kaynaklarına yönelmek bu yönde politikalar üretmek ve farkındalık oluşturmak.

k) Çevre kalitesinin korunması için işyerlerini ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında denetlemek, eksiklikleri tespit etmek ve bu eksikliklerin giderilmesini sağlamak; çevre kirliliği ile ilgili her türlü şikayet ve talebi değerlendirmek.

l) Çevre kirliliğine yol açan her türlü atık ve artığın çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde toplanması, taşınması, geri kazanılması veya bertaraf edilmesini sağlamak

m) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda birim, kurum ve kuruluşlarca yapılan/yapılacak plan ve projelerin verilen görev ve yetki çerçevesinde hazırlanması, yürütülmesi ve takip edilmesi işini yapmak

n) Çevre ve çevre sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerle, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerini yapmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak.

o) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 7 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Haberler ve duyurular

Haberler ve duyurular

İletişime geç

Telefon
0262 318 00 77
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
-
Mail
havva.acikgöz@izmi.bel.tr