Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler

Mehmet ERSOYLU
Destek Hizmetleri Müdürü

1972 yılında Kocaeli Uzuntarla doğumlu olan Mehmet Ersoylu, ilk ve orta öğrenimini Uzuntarla’da lise öğrenimi ise İzmit Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Mehmet Ersoylu, 1994 yılında Uzuntarla Belediyesinde göreve başladı. 2000 yılında Bekirpaşa Belediyesine geçiş yapan Mehmet Ersoylu, 2009 yılında ise İzmit Belediyesinde görevine devam etti. 25 yıllık devlet memur olan Mehmet Ersoylu evli ve 2 çocuk babasıdır.

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait bu Yönetmelik; 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 48 inci maddesine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü,

e) Müdür: Destek Hizmetleri Müdürünü,

f) Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

g) Yönetmelik: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, şef, amir, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, müdürlük tarafından yürütülür;

a) Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere müdürlüklerin talep etmiş oldukları malzeme ve hizmetlerin ihtiyaç, uygunluk ve kullanışlılık içeresinde alınmasını ilgili mevzuata göre sağlamak.

b) Belediyemizin belirlemiş olduğu orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasına katkı sağlamak.

c) Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne iletmek ve planlanan eğitimlere ilgili personelin katılımı sağlamak.

ç) Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek, astlarının arasında ve görevinin gerektirdiği bütün müdürlüklerle gerekli koordinasyonu kurmak.

d) Sorumluluğundaki uzun/kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında, etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları izlemek.

e) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Satınalma Doğrudan Temin Birimi

MADDE 7 – (1) Satınalma Doğrudan Temin Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Doğrudan temin yönteminde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen parasal limitler dahilinde alımlar yapmak.

İhale Birimi

MADDE 8 – (1) Satınalma İhale Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) 4734 Sayılı Kanunun 19. Maddesinde belirlenen limitin üzerindeki mal ve hizmet alımları ihale yöntemi ile gerçekleştirmek.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 9 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Satınalma Doğrudan Temin Birimi

Satınalma Doğrudan Temin Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Doğrudan temin yönteminde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen parasal limitler dahilinde alımlar yapmak.

İhale Birimi
Satınalma İhale Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) 4734 Sayılı Kanunun 19. Maddesinde belirlenen limitin üzerindeki mal ve hizmet alımları ihale yöntemi ile gerçekleştirmek.

Haberler ve duyurular

Haberler ve duyurular

İletişime geç

Telefon
0262 318 00 34
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
0262 318 00 33
Mail
mehmet.ersoylu@izmit.bel.tr