Emlak İstimlak Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler

Sinan KARADENİZ
Emlak İstimlak Müdürü

10.10.1980 yılında İzmir’de doğdu. İlköğretimini Lüleburgaz Emrullah Efendi İlkokulunda başlayıp Kars Gazi İlkokulunda tamamladı. Ortaokul ve Liseyi İskenderun İstiklal Makzume Anadolu Lisesinde tamamladı. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü bitirdi. 2003-2004 yıllarında özel planlama bürosunda, 2004-2005 yıllarında Bakırköy BEDAŞ’ta, 2005-2006 yıllarında İstanbul Metropoliten Planlamada, 2007-2020 yılları arasında Gebze Belediyesinde çalıştı.

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü,

e) Müdür: Emlak ve İstimlak Müdürünü,

f) Birim: Emlak ve İstimlak Birimi, İmar Uygulama Birimi ile Harita ve Kadastro Biriminde görevli birim sorumlusu, birim personelini, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

g) Yönetmelik: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, harita ve kadastro mühendisi, harita ve kadastro teknikeri, emlak teknikeri, teknisyen, büro personeli, yardımcı arazi personeli(işçi) ve şoförden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Belediyenin maliki ve sorumlusu olduğu gayrimenkulleri yönetmek.

b) Belediyenin ihtiyacı olan gayrimenkullerin kiralanması, kamulaştırılması, arsa ve arazi düzenlemesi işlemlerini yapmak.

c) Halihazır harita ve imar planı uygulamaları, inşaat ruhsatına esas hazırlanan ilgili evrakların kontrolü ile coğrafi verilerini yönetmek.

ç) 5 yıllık imar programı ve belediyemiz stratejik planındaki ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması veya uygulanması/uygulatılması sorumluluğu Emlak İstimlak Müdürlüğüne aittir.

d) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne gelen talepler incelenip, gereği yapılarak cevaplandırılır.

Harita ve Kadastro Birimi

MADDE 7 – (1) Harita ve Kadastro Biriminin 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği, Yapı Denetim Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata göre yürütülecek görevler şunlardır;

a) Halihazır haritaların yapılmasını ve olanların güncelleştirilmesini sağlamak.

b) Vatandaşlardan veya diğer müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda binaların yatay ve düşey tespit haritalarını hazırlamak.

c) İmar istikamet hatlarının belirlenmesi için bina tespit haritalarının hazırlamak.

ç) İnşaat ruhsatına esas Yol ve Arsa Kotu Tutanaklarını kontrol etmek, yetkisi olanları yapmak.

d) Yapı Aplikasyon Projelerini kontrol etmek.

e)Yapı Aplikasyon Projelerinin Proje müellifi tarafından yerine aplike edilmesini ve subasman seviyesinin projesine uygunluğunu kontrol etmek.

Emlak ve İstimlak Birimi

MADDE 8 – (1) Emlak ve İstimlak Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyemize ait tapuya kayıtlı olan ve olmayan taşınmazların kaydını tutmak.

b) 5 Yıllık İmar programı, Belediyemiz stratejik planı ve gerekli hallerde ihtiyaç duyulan gayrimenkullerin 2942 sayılı kanuna göre kamulaştırmasını yapmak.

c) Gayrimenkullerin kiraya verilme ve satış işlemlerini Belediye Kanunu ve 2886 sayılı kanun hükümlerine göre yapılmasını sağlamak.

ç) Belediyemiz taşınmazlarını izinsiz kullananlardan ecri misil almak.

d) Belediyemizin ihtiyacı olan gayrimenkulleri 4734 sayılı kanuna göre kiralamak.

e) Belediye hissesi ile ilgili işlemleri yapmak.

f) Şuyulandırma ipoteği ile ilgili işlemleri yapmak.

İmar Uygulama Birimi

MADDE 9 – (1) İmar Uygulama Biriminde yürütülecek görevler şunlardır;

a) 3194 sayılı imar yasasının 18. maddesi gereği arsa ve arazilerin düzenleme ve şuyulandırmalarını yapmak,

b) 3194 sayılı yasanın 15 ve 16. maddelerine istinaden plan uygulamaları yapmak,

c) Belediyemizin görev ve yetki alanlarındaki yapılan tüm imar uygulamalarının (parselasyon planları) yasa gereği askı işlemlerini yapmak ve bu planların arşivlenmesini yapmak,

ç) Coğrafi verilerin yönetilmesini, arşivlenmesini sağlamak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

İletişime geç

Telefon
0262 318 00 00 (Dahili 1620)
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
0262 318 00 76
Mail
sinan.karadeniz@izmit.bel.tr