Fen İşleri Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler

Burak GÜREŞEN
Fen İşleri Müdürü

05.05.1986 İzmit doğumlu olan Burak Güreşen, İnşaat Mühendisliği ve Anadolu Fakültesi işletme bölümü lisans mezunu. 6 yıl boyunca İzmit Belediyesi Fen işleri müdürlüğü altyapı koordinasyon merkezi biriminde birim sorumlusu olarak görev yapan Güreşen, daha sonra Yol bakım onarım birimi sorumlusu ve Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2012 yılından itibaren İzmit Belediyesi Fen işleri müdürlüğünde görevini yürütmektedir.

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara dayanılarak ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğünü,

e) Müdür: Fen İşleri Müdürünü,

f) Birim: Fen İşleri Müdürlüğünde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

g) Yönetmelik: Fen İşleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, şef, amir, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Yol açımı, kırmızı kod vermek, yol üst yapısının yapmak ve bakım onarımlarını yapmak.

b) Belediye sınırları içindeki tüm mahallelerde Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından belirlenip kararı da alınan imara aykırı ve metruk binaları yıkmak.

c) Belediye sınırları içindeki yollarda karla mücadele çalışmaları yapmak.

ç) Güvenlik amaçlı istinat duvarları yapmak.

d) Yaya ulaşımı için eğimi fazla olan imar yollarında merdiven ve kaldırımların yapım ve bakım onarımlarını yapmak.

e) Belediyemize ait binaların bakım ve onarımlarını yapmak.

f) Sosyal yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ve derneklerin ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı bakım/onarım yapmak veya malzeme yardımı yapmak.

g) Eğitim kurumları ve dini tesislerin bakım/onarımını yapmak veya malzeme ihtiyaçlarının karşılamak.

ğ) Belediyemize ait iş makinaları ve araçların bakım/onarım işlerini yapmak.

h) Acil durumlarda ilgili devlet kurumlarına makine ve personel desteği sağlamak (TAMP dahilinde).

ı) İhale edilen işlerin teknik kontrollerini, hak edişlerini ve kabul işlemlerini yapmak.

i) Belediye sınırları içerisindeki alt yapı kurumlarının yaptığı çalışmalara izin vermek, denetlemek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

j) Müdürlüğe gelen talepleri karşılamak üzere müdürlük birimleri arası iş dağılımını ve organizasyonu düzenlemek.

k) İhtiyaç durumunda diğer müdürlüklere araç, gereç, malzeme ve personel desteği sağlamak.

l) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Fen İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

m) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İhale Uygulama Birimi

MADDE 7 – (1) İhale Uygulama Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlükçe projelendirilmiş ve planlaması yapılmış işler ile ilgili gerekli ihale hazırlıklarını yapmak.

b) İhalesi yapılan işlerin, teknik kontrollerini, hak edişlerini ve kabullerini yapmak.

c) İhtiyacı tespit edilen işlerin yaklaşık maliyetinin tespit edilmesine müteakip teknik ve idari şartnameleri, ihale onay belgelerini hazırlamak.

ç) Doğrudan temin dosyası için; piyasa araştırması yapmak tekliflerin karara bağlanması, onaylanması, sözleşme yapmak ve kontrolünü sağlamak, ödeme için ilgili müdürlüğe göndermek.

d) İhale onayının alınmasını müteakip ihale yetkilisinin onayına sunulmasına kadar olan süreçte idare adına gerekli sekretarya hizmetlerini yürütmek.

e) İhale gündemlerini hazırlamak ve ilgililere iletmek.

f) İhalesi yapılan dosya ile ilgili olarak bilgilendirilmesi gereken birimlere gerekli bilgi akışını sağlamak.

g) İhalesi yapılan dosya ile ilgili olarak uygun teklifi belirleyerek İhale Birimine ve bilgilendirilmesi gereken diğer birimleri bilgilendirmek.

ğ) Belediye sınırları içinde tüm mahallelere ait tespit edilen alt yapı ihtiyaçlarını ilgili kuruma iletmek, gelen şikâyetleri değerlendirmek, arazide mahallinde yapılan tespitler ile vatandaşlardan gelen müracaatların çözümü için çalışmak.

h) Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait yapım ve onarım ihtiyaçlarını belirleyerek malzeme temin etmek.

ı) Kırmızı kod (İmar Planında gösterilen yol) için rapor düzenlemek.

i) Yol açımı öncesinde imar yolunun arazide aplikasyonunu yapmak.

Yol Bakım ve Onarım Birimi

MADDE 8 – (1) Yol Bakım ve Onarım Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyemiz sorumluluğundaki yollarda (üst yapı) problemlerini belirleyerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilgili alt yapı kurumlarına bilgi vermek.

b) Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programının yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları ilgili makama iletmek ve gerekli tedbirin alınmasını sağlamak.

c) Kış mevsimin de karla mücadelede gerekli olan tuz ihtiyacını belirleyerek stoklanmasını sağlamak. Ekipleri organize etmek, çalışmaları programlamak ve destek verebilecek müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak,

ç) Yollarda oluşan üstyapı (asfalt) sorunlarını tespit ederek, onarmak.

d) Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait yeni açılacak yolların belirlenmesini ve açılmasını sağlamak.

e) Belediye sınırları içindeki mahallelere ait stabilize ihtiyacı olan yolların bakım/onarım, malzeme serimi ve stoklanmasını sağlamak.

f) Görev alanı içindeki onarım, mal ve hizmet alımlarını ilgili birimlere iletmek.

Şantiye Birimi

MADDE 9 – (1) Şantiye Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Sorumluluğumuzdaki sokaklarda aydınlatma ve dekoratif aydınlatmaların bakım onarımını yapmak, yenilemek ve gerekli malzemeleri temin etmek.

b) Hizmet binaları, dini tesisler ve eğitim kurumlarından gelen taleplerin kaynakhane, marangozhane, boyahane, elektrik, tesisat atölyeleri marifetiyle bakım ve onarımlarını yapmak.

c) İhtiyaç görülen kamuya açık alanlar içindeki yerlere korkuluk, tutamak korkuluk, bariyer ve tel çit yapmak.

ç) Yaya ve araç güvenliğini sağlamak için gerekli araç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak.

d) İlgili müdürlükler ve birimlere görev alanı ile ilgili raporlar düzenlemek.

e) Sosyal yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ve derneklerin ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı bakım/onarım yapmak, malzemelerini temin etmek.

f) Diğer müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda atölyeler marifetiyle yapılabilecek ihtiyaçları karşılamak.

g) Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan depolarda malzeme temini ve istiflenmesini ve stok kontrolünü sağlamak, ihtiyaç durumunda da malzeme listelerini hazırlamak suretiyle alım işlemleri için İhale Uygulama Birimi veya Destek Hizmetler Birimine raporlarını ulaştırmak.

ğ) Aykome birimi ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sorumluluğumuz içindeki alanlarda yapılacak olan (merdiven, parke, duvar v.b) bakım/onarım ve yapım işlerini yapmak.

Makine Bakım ve Onarım Birimi

MADDE 10 – (1) Makine Bakım ve Onarım Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediye hizmet araçları ve iş makinelerin bakım ve onarımını yapmak ve gerekli malzemeleri almak.

b) Müdürlük bünyesine tahsis edilen her türlü motorlu motorsuz gereçlerin bakım ve arızalarını, tespit etmek ve giderilmesini sağlamak.

c) Araç gereç ve makinelerin sahadaki çalışmalarından sorumlu olmak.

ç) Acil Durumlarda Müdahale Ekibine yardımcı olmak.

d) Arıza halinde makinelerde gerekli onarımları Belediyemiz bünyesinde veya sahada yapmak.

e) İş makinası ve araçların periyodik yapılacak bakımlarının programlanması, takibini ve denetlemesini sağlamak.

f) Hurdaların belirli zamanlarda ilgili kuruma iletilmesini sağlamak.

Aykome Birimi

MADDE 11 – (1) Aykome Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediye sınırları içerisinde yapılan altyapı çalışmalarını takip etmek ve denetlemek.

b) Kurumlar ve vatandaştan gelen talepler doğrultusunda altyapı çalışmalarına ait kazı izni vermek.

c) Kazı izinleri ile ilgili tüm kurumlarla koordine sağlamak.

ç) Altyapı tahrip bedellerini hesaplamak.

d) Çalışma yapılan yerlere ait üstyapının yapılması için İhale Uygulama, Yol Bakım ve Onarım Birimlerine bilgi vermek ve takibini yapmak.

e) Alt yapı kurumlarıyla ilgili vatandaş taleplerini ilgili kurumlara iletmek.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 12 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

İhale Uygulama Birimi
İhale Uygulama Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlükçe projelendirilmiş ve planlaması yapılmış işler ile ilgili gerekli ihale hazırlıklarını yapmak.

b) İhalesi yapılan işlerin, teknik kontrollerini, hak edişlerini ve kabullerini yapmak.

c) İhtiyacı tespit edilen işlerin yaklaşık maliyetinin tespit edilmesine müteakip teknik ve idari şartnameleri, ihale onay belgelerini hazırlamak.

ç) Doğrudan temin dosyası için; piyasa araştırması yapmak tekliflerin karara bağlanması, onaylanması, sözleşme yapmak ve kontrolünü sağlamak, ödeme için ilgili müdürlüğe göndermek.

d) İhale onayının alınmasını müteakip ihale yetkilisinin onayına sunulmasına kadar olan süreçte idare adına gerekli sekretarya hizmetlerini yürütmek.

e) İhale gündemlerini hazırlamak ve ilgililere iletmek.

f) İhalesi yapılan dosya ile ilgili olarak bilgilendirilmesi gereken birimlere gerekli bilgi akışını sağlamak.

g) İhalesi yapılan dosya ile ilgili olarak uygun teklifi belirleyerek İhale Birimine ve bilgilendirilmesi gereken diğer birimleri bilgilendirmek.

ğ) Belediye sınırları içinde tüm mahallelere ait tespit edilen alt yapı ihtiyaçlarını ilgili kuruma iletmek, gelen şikâyetleri değerlendirmek, arazide mahallinde yapılan tespitler ile vatandaşlardan gelen müracaatların çözümü için çalışmak.

h) Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait yapım ve onarım ihtiyaçlarını belirleyerek malzeme temin etmek.

ı) Kırmızı kod (İmar Planında gösterilen yol) için rapor düzenlemek.

i) Yol açımı öncesinde imar yolunun arazide aplikasyonunu yapmak.

Yol Bakım ve Onarım Birimi
Yol Bakım ve Onarım Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyemiz sorumluluğundaki yollarda (üst yapı) problemlerini belirleyerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilgili alt yapı kurumlarına bilgi vermek.

b) Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programının yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları ilgili makama iletmek ve gerekli tedbirin alınmasını sağlamak.

c) Kış mevsimin de karla mücadelede gerekli olan tuz ihtiyacını belirleyerek stoklanmasını sağlamak. Ekipleri organize etmek, çalışmaları programlamak ve destek verebilecek müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak,

ç) Yollarda oluşan üstyapı (asfalt) sorunlarını tespit ederek, onarmak.

d) Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait yeni açılacak yolların belirlenmesini ve açılmasını sağlamak.

e) Belediye sınırları içindeki mahallelere ait stabilize ihtiyacı olan yolların bakım/onarım, malzeme serimi ve stoklanmasını sağlamak.

f) Görev alanı içindeki onarım, mal ve hizmet alımlarını ilgili birimlere iletmek.

Şantiye Birimi
Şantiye Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Sorumluluğumuzdaki sokaklarda aydınlatma ve dekoratif aydınlatmaların bakım onarımını yapmak, yenilemek ve gerekli malzemeleri temin etmek.

b) Hizmet binaları, dini tesisler ve eğitim kurumlarından gelen taleplerin kaynakhane, marangozhane, boyahane, elektrik, tesisat atölyeleri marifetiyle bakım ve onarımlarını yapmak.

c) İhtiyaç görülen kamuya açık alanlar içindeki yerlere korkuluk, tutamak korkuluk, bariyer ve tel çit yapmak.

ç) Yaya ve araç güvenliğini sağlamak için gerekli araç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak.

d) İlgili müdürlükler ve birimlere görev alanı ile ilgili raporlar düzenlemek.

e) Sosyal yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ve derneklerin ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı bakım/onarım yapmak, malzemelerini temin etmek.

f) Diğer müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda atölyeler marifetiyle yapılabilecek ihtiyaçları karşılamak.

g) Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan depolarda malzeme temini ve istiflenmesini ve stok kontrolünü sağlamak, ihtiyaç durumunda da malzeme listelerini hazırlamak suretiyle alım işlemleri için İhale Uygulama Birimi veya Destek Hizmetler Birimine raporlarını ulaştırmak.

ğ) Aykome birimi ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sorumluluğumuz içindeki alanlarda yapılacak olan (merdiven, parke, duvar v.b) bakım/onarım ve yapım işlerini yapmak.

Makine Bakım ve Onarım Birimi
Makine Bakım ve Onarım Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediye hizmet araçları ve iş makinelerin bakım ve onarımını yapmak ve gerekli malzemeleri almak.

b) Müdürlük bünyesine tahsis edilen her türlü motorlu motorsuz gereçlerin bakım ve arızalarını, tespit etmek ve giderilmesini sağlamak.

c) Araç gereç ve makinelerin sahadaki çalışmalarından sorumlu olmak.

ç) Acil Durumlarda Müdahale Ekibine yardımcı olmak.

d) Arıza halinde makinelerde gerekli onarımları Belediyemiz bünyesinde veya sahada yapmak.

e) İş makinası ve araçların periyodik yapılacak bakımlarının programlanması, takibini ve denetlemesini sağlamak.

f) Hurdaların belirli zamanlarda ilgili kuruma iletilmesini sağlamak.

Aykome Birimi
Aykome Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediye sınırları içerisinde yapılan altyapı çalışmalarını takip etmek ve denetlemek.

b) Kurumlar ve vatandaştan gelen talepler doğrultusunda altyapı çalışmalarına ait kazı izni vermek.

c) Kazı izinleri ile ilgili tüm kurumlarla koordine sağlamak.

ç) Altyapı tahrip bedellerini hesaplamak.

d) Çalışma yapılan yerlere ait üstyapının yapılması için İhale Uygulama, Yol Bakım ve Onarım Birimlerine bilgi vermek ve takibini yapmak.

e) Alt yapı kurumlarıyla ilgili vatandaş taleplerini ilgili kurumlara iletmek.

İletişime geç

Telefon
0262 322 42 66
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
-
Mail
burak.guresen@izmit.bel.tr