Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler

Melek AKDENİZ
Hukuk İşleri Müdür Vekili

1987 yılı İstanbul ili Zeytinburnu ilçesi doğumlu olup, evlidir. İlköğretim ve ortaöğretimini İstanbul’ da tamamlayıp, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2011 yılında mezun oldu. Aynı yıl Kocaeli Adliyesi ve Kocaeli Barosu Başkanlığında başlatmış olduğu avukatlık stajını 2012 yılında tamamlayarak Avukatlık Ruhsatını teslim aldı. Dört yıl avukatlık ofisinde serbest avukatlık yapmanın akabinde 2016 yılında İzmit Belediyesi Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğünde avukat olarak göreve başladı. Hukuk İşleri Müdürlüğü Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hukuk İşleri Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hukuk İşleri Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/07/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı: Başkanın hukuk işleri ile ilgili yetkisini devrettiği ve Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,

ç) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

d) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

e) Müdürlük: Hukuk İşleri Müdürlüğünü,

f) Müdür: Hukuk İşleri Müdürünü,

g) Birim: Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

ğ) Arabuluculuk Komisyonu: Belediye Başkan Yardımcısının görevlendirdiği bir avukat ve 2 diğer üyeyi,

h) Avukat: İzmit Belediye Başkanlığı avukatlarını,

ı) Kalem: Müdür ve Avukatlar tarafından yapılan işler dışındaki tüm idari yazışma, iş ve işlemlerin yürütüldüğü bölümü,

i) Yönetmelik: Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, avukat ve kalem personelinden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Başkan adına adli ve idari yargı mercilerinde, icra daireleri ve noterlerde ve sair müesseselerde Müdür ve avukatlar ile Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, dava açmak, aleyhe açılan davalarda gerekli savunmaları yapmak,  gerektiğinde istinaf, temyiz mahkemesi ve diğer yüksek mahkemelerde temsil yetkisini kullanmak ve vekaletname ile verilen her türlü hukuki yetkiyi kullanmak ve icra işlerini takip ve sonuçlandırmak.

b) Belediyenin diğer birimleri tarafından hazırlanan plan ve programları hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, Belediyenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu amaca uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, Belediyenin diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

Avukatların Görevleri

MADDE 7 – (1) Hukuk işleri Müdürlüğünde görev yapmak üzere Avukatlık Ruhsatını havi avukatlardan teşekkül etmekle;

a) Daire amiri olan Müdürün tevzii ettiği dava, icra takibi, arabuluculuk toplantıları, mütalaa ve diğer iş ve işlemleri Başkanlık adına takip etmek.

b) Takip edilen dava, icra dosyaları ve ilgili işlemler hakkında Daire Müdürüne bilgi vermek.

Kalem

MADDE 8 – (1) Kalem kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Yönetmelik hükümlerine göre tutulması gereken defterlerden Gelen ve Giden Evrak ile Zimmet Defterlerini günü gününe ve düzenli olarak tutmak, bilgisayar kayıtlarını yapmak.

b) Belediye aleyhine ve Belediye tarafından adli ve idari mahkemelerde açılan davaların ilgili deftere ve kaydını yaparak dosyalarını hazırlamak bilgisayar kayıtlarını yapmak.

c) Belediye aleyhine ve Belediye tarafından açılan icra takiplerini hazırlayarak ilgili deftere kaydetmek, bilgisayar kayıtlarını yapmak.

ç) Müdürlüğün ihtiyacı olan malzemelerin, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce satın alınmasını temin etmek.

d) Hukuki işlemlerde süre çok önemli olduğundan, işlerin düzgün ve ivedi bir şekilde yürütülmesini, yazışmaların geciktirilmeden yerine getirilmesini sağlamak.

e) Müdürlüğün işlemlerinin yürütülmesi için gerekli olan avansın açılması ve kapatılması işlemlerini takip etmek.

f) Sona ermiş iş ve işlemelerin arşivlemesini yapmak.

g) Müdür ve avukatlar tarafından verilen, adli ve idari mahkemelerde görülmekte olan davalarla ilgili olarak adliye ve diğer resmi dairelerde yapılması gereken işleri takip edip sonuçlandırmak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 9 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Haberler ve duyurular

Haberler ve duyurular

İletişime geç

Telefon
0262 318 00 23
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
-
Mail
melek.akdeniz@izmit.bel.tr