İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler

Seyhan ÖZCAN
İşletme ve İştirakler Müdür Vekili

03/12/1964 Göktaş / ARTVİN doğumlu olup, evli ve iki çocuk annesidir. İlk, Orta ve Lise tahsilini Tütünçiftlik Tüpraş 50. Yıl İlkokulu ve lisesinde tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve Muhasebe bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Esbank – İSTANBUL merkez şubesinde iş hayatına başlamış olup,1996 yılında Saraybahçe Belediyesinde belediye bünyesinde ki SARBAŞ A.Ş´ de müdür olarak görev yapmış, 2020 yılı Ekim ayından itibarende İzmit Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait bu Yönetmelik; 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 18/m ve 48 inci maddesine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü,

e) Müdür: İşletme ve İştirakler Müdürünü,

f) Yönetmelik: İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, şef, amir, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Başkan adına iştiraklerin yönetim ve denetim faaliyetlerini koordine etmek.

b) Belediye ve iştirakler arasındaki iş ve işlemleri koordine etmek.

c) Müdürlüğün mevzuata uygun olarak işleyişini yürütmek.

ç) Görev alanına giren konulara ilişkin; ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler ve/veya protokoller yapmak/yaptırmak.

d) Şirketlerle ilgili şahıs ya da kurum başvuruları dikkatle incelemek; talep ya da sorunları ilgili şirkete yöneltmek, çözümü, geri dönülmesi konusunda takip edip sonuçlandırmak.

e) İştiraklerin kendi aralarındaki olan iş ve işlemlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak.

f) Şirketlerin yeni projeler ve yeni kaynaklar üretmesine yardımcı olmak.

g) İştiraklerin, Belediyenin misyon, vizyon ve amaçlarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak.

ğ) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 7 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Haberler ve duyurular

Haberler ve duyurular

İletişime geç

Telefon
0262 318 00 74
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
0262 318 00 74
Mail
seyhan.ozcan@izmit.bel.tr