Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Meclis’in 01/12/2020 tarih ve 71 sayılı kararı ile kurulmuş olan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait bu Yönetmelik; 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 48 inci maddesine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü,

e) Müdür: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürünü,

f) Yönetmelik: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, şef, amir, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) İlçede yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın, çocuk, aile ve toplumdaki diğer birimlere yönelik eğitim ve sosyal hizmetler sunmak, malzeme ve gerekli araç gereç desteğinde bulunmak.

b) İlçede yaşayan vatandaşların, sosyal ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimi sağlayan projeler hazırlamak ve yürütmek.

c) İlçede yaşayan kadın, aile ve çocuklara yönelik olarak sorunları çözmek için danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek ve ilgili kurumlarla iletişimi sağlamak.

ç) Üretilen el emeği ürünlerini değerlendirmek için satış ofisi imkânları sunmak,  STK ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde projeler yapmak ve yürütmek.

d) Ulusal ve uluslararası haftalarda etkinlikler düzenlemek, diğer kamu kurum ve kuruluşlara katkı vermek, ayrıca işbirliği içinde panel, toplantı ve etkinlikler düzenlemek.

e) Üniversiteler, kamu kurumları ve STK’lar ile işbirliği içinde projeler geliştirerek uygulanmasını sağlamak.

f) AB, ulusal ve uluslararası projelere katılım sağlamak.

g) Kadınların yaşamdan kopmalarını önleyecek gezi ve etkinlikler düzenlemek, uygun mekânlar açmak veya mekânlar için iyileştirici ve geliştirici çalışmalar yapmak.

ğ) Dezavantajlı gruplara yönelik üniversiteler, kamu kurum ve kuruşları ile işbirliğinde sosyal çalışmalar ve projeler yapmak.

h) Çalışan personele, ilgili hizmetler konusunda meslek ve hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak.

ı) Kırsal alanda kadının desteklenmesi ve güçlendirilmesi çalışmalarını yürütmek, bu konu ile ilgili faaliyet gösteren kooperatif ve birliklerle işbirliği yapmak, kadın girişimciliğini destekleyecek faaliyetler planlamak ve buna uygun mekânlar oluşturmak.

i) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 7 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

İletişime geç

Telefon
0262 318 0000 (Dahili: 4700)
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
0262 318 0000
Mail
sinem.gulenc@izmit.bel.tr