Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler

Mehmet ÇETİNKAYA
Kırsal Hizmetler Müdürü

1974 yılında İzmit’te doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmit’te okudu. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Meslek hayatına Bekirpaşa Belediyesinde Veteriner Hekim olarak başladı. Sonrasında Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık ve Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Ormanya Doğal Yaşam Parkında Sorumlu Veteriner Hekim olarak çalıştı. Uludağ Üniversitesi’nde yüksek lisans, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde yüksek lisans ve Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Bölümünde doktora yaptı. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Belediye Meclisinin 03/06/2014 tarih ve 43 sayılı kararı ile kurulmuş olan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne ait bu Yönetmelik;  3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b, 75 inci ve 48 inci maddeleri,  10/7/2004 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7 inci maddesi, 18/4/2006 tarih 5488 sayılı Tarım Kanunu, 24/4/1969 tarih ve1163 sayılı Kooperatifler kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Belediye: İzmit Belediyesi’ni,

c) Başkan: İzmit Belediye Başkanı’nı,

ç) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığı’nı,

d) Meclis: İzmit Belediye Meclisi’ni,

e) Müdürlük: Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nü,

f) Müdür: Kırsal Hizmetler Müdürü’nü,

g) Birim: Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

h) Yönetmelik: Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

ı) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

i) Tarımsal üretim: Toprak, su ve biyolojik kaynaklar ile birlikte tarımsal girdiler kullanılarak yapılan bitkisel, hayvansal, su ürünleri, mikroorganizma ve enerji üretimini,

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, mühendis, büro görevlisi, memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi ve diğer personelden oluşur.

(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Belediyenin sınırları içinde tarımsal üretim ile ilgili her türlü faaliyet ve hizmeti yapmak/yaptırmak, desteklemek.

b) Başkanlık Makamının belirlediği politikalara uyumlu olarak; tarımsal üretim ile ilgili projeler yapmak/yaptırmak.

c) Belediye sınırları içinde, mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile tarımsal üretim ile ilgili projeler yapmak/yaptırmak.

ç) Belediye sınırları içinde, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek, protokol yapmak.

d) Belediye sınırları içinde tarımsal üretim ile ilgili her türlü, kongre, sempozyum, panel, çalıştay yapmak, tanıtım stantları kurmak.

e) Belediyemiz sınırlarında tarımsal üretim faaliyetinde bulunan çiftçilerimize yurt içi ve yurt dışı teknik gezi düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak.

f) Belediyemize ait tarım arazilerinde tarımsal üretim faaliyetleri yapmak /yaptırmak. Elde edilen ürünleri sosyal sorumluluk projesinde değerlendirmek.

g) Tarımsal üretim ile ilgili her türlü demostrasyon ve destekleme çalışmaları yapmak/yaptırmak.

ğ) Yerel tohum mirasımızın korunması, yaşatılması ve tanıtımı için her türlü faaliyet yapmak/yaptırmak ve desteklemek.

h) Tarımsal üretim ile ilgili her türlü konuda eğitim yapmak/yaptırmak.

ı) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde örgütlenmesini teşvik etmek, desteklemek ve bu hususlarda eğitimler vermek.

i) Tarımsal üretim faaliyetleri ile ilgili saha ziyaretleri gerçekleştirmek, teknik destek vermek/verdirmek.

j) Belediyemiz sınırları içinde üretilen ve yetiştirilen tarımsal ürünlerin tanıtılması amacıyla etkinlikler, festivaller yapmak/yaptırmak.

İdari ve Koordinasyon Birimi

MADDE 7 – (1) İdari ve Koordinasyon Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Bu yönetmeliğin Müdürlüğün Görevleri başlıklı 6 ıncı maddesinde belirtilen faaliyetleri yapmak.

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını stratejik hedeflere uygun olarak hazırlamak. Stratejik planda belirlenen performans göstergelerinin izlenmesini sağlamak, sonuçları analiz etmek ve iyileştirme kararları almak.

c) Müdürlüğün sekreterlik/evrak akışı faaliyetini yapmak.

ç) İlçe sakinlerinden ve koordinasyon merkezi kanalı ile gelen (telefon, istek öneri, dilekçe vb.) taleplerin ilgili birimlere değerlendirilmesi için sistem (Elden/Elektronik Belge Yönetim Sistemi programından) üzerinden gönderilmesini, talep sahibine geri bildirimde bulunulmasını, evrakların ilgili birimlere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

d) Müdürlüğümüzde yapılan çalışmaları haftalık, aylık raporlanmak ve aylık sunumları hazırlanmak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 8 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

İdari ve Koordinasyon Birimi
İdari ve Koordinasyon Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Bu yönetmeliğin Müdürlüğün Görevleri başlıklı 6 ıncı maddesinde belirtilen faaliyetleri yapmak.

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını stratejik hedeflere uygun olarak hazırlamak. Stratejik planda belirlenen performans göstergelerinin izlenmesini sağlamak, sonuçları analiz etmek ve iyileştirme kararları almak.

c) Müdürlüğün sekreterlik/evrak akışı faaliyetini yapmak.

ç) İlçe sakinlerinden ve koordinasyon merkezi kanalı ile gelen (telefon, istek öneri, dilekçe vb.) taleplerin ilgili birimlere değerlendirilmesi için sistem (Elden/Elektronik Belge Yönetim Sistemi programından) üzerinden gönderilmesini, talep sahibine geri bildirimde bulunulmasını, evrakların ilgili birimlere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

d) Müdürlüğümüzde yapılan çalışmaları haftalık, aylık raporlanmak ve aylık sunumları hazırlanmak.

İletişime geç

Telefon
0 (262) 318 00 00
Adres
Çarşıbaşı Mah. Solaklar Caddesi, Modern Hayvan Pazarı. No:195
Mail
mehmet.cetinkaya@izmit.bel.tr