Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler

Ceren ÖKER CÖMERT
Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.

1982 İzmit doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 2004 yılında Dumlupınar Üniversitesi Restorasyon ve Konservasyon Bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü, 2020 yılında İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümünü bitirdi.
2001 – 2011 yılları arasında çeşitli restorasyon firmalarında ve arkeolojik kazılarda restoratör-konservatör olarak çalıştı. Kültürel miras, alan yönetimi ve arkeolojik varlıkların korunması konusunda eğitimler aldı. Ayasofya, Topkapı Sarayı, Kocaeli Arkeoloji Müzesi, Yıldız Sarayı, Bursa Yeşil Cami ve Yeşil Türbe, Beyazıt Kütüphanesi gibi bir çok anıtsal tescilli yapıların onarımında uzman restoratör olarak görev yaptı.2011 yılında İzmit Belediyesi bünyesinde yürütülen Tarih Koridoru Projesinde görev yaptı. 2021 Şubat ayı itibari ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Cömert, Haziran 2021 tarihinden itibaren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müdür Vekili görevine atandı. Evli ve bir çocuk annesidir.

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 48 inci maddesine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60’ıncı maddesi, 18/02/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür ve Sosyal İşler Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü ve 5’inci maddelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

e) Müdür: Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü,

f) Birim: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

g) Yönetmelik: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, şef, amir, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Belediyenin hizmet alanı kapsamında kent halkının kültür sanat yaşamına katkı sağlamak.

b) Mevcut kültürel ve tarihsel zenginlikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak üzere etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine gelecek kuşaklara da rehberlik etmek.

c) Kentin tarihi değerlerine ve kültürel zenginliklerine sahip çıkarak, gün ışığına çıkarılmasına, var olanların tanıtılmasına yardımcı olmak.

ç) Kültürün, sanatın kent insanı üzerindeki etkilerinin olumlu ve geliştirici olması yönünde çalışmak.

d) Kentin tanıtımı amacıyla etkinlikler, festivaller düzenleyerek, kenti bir çekim merkezi haline getirmek.

e) Resmi ve özel kutlamalar, anma törenleri, önemli gün ve haftalara dair etkinlikler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak ve işbirliği içinde organizasyonlar düzenlemek.

f) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Etkinlik ve Organizasyon Birimi

MADDE 7  (1) Etkinlik ve Organizasyon Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlük faaliyet planında yer alan etkinlik ve organizasyonlarını yaparak, ihtiyaç duyulması halinde müdürlükler ile irtibat kurmak.

b) İlçe bütününe hizmet verecek kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyet ve etkinlikler düzenlemek.

c) Yurt içi/dışı sivil toplum kuruluşları ve kardeş şehirlerimizle iletişim kurmak.

ç) Toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla çeşitli konularda söyleşi, sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler düzenlemek.

d) Toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttıran şenlik, karnaval, panayır, festival, tiyatro, sinema, konser vb. etkinlikler yapmak.

e) Belirli gün ve haftalarda, anma, hatırlatma, kutlama hazırlıklarını yürütmek.

f) Ülkenin tarihi ve kültürel ören yerlerine geziler düzenlemek.

g) Planlanan etkinliklerle ilgili her türlü izinleri almak, yazışmaları yapmak ve işin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun yapılmasını sağlamak.

ğ) Düzenlenecek etkinliklerde araç, gereç, donanım temin etmek.

Hizmet Binaları Birimi

MADDE 8 –  (1) Hizmet Binaları Birim kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlük bünyesinde yer alan hizmet binalarının iş ve işleyişini sağlamak.

b) Müdürlüğün; yıllık, haftalık etkinlik ve organizasyon raporları ve sunumlarını hazırlamak.

c) Vatandaş; talep, şikâyet ve önerilerinin takibini yapmak.

ç) Belediye bünyesindeki diğer birimler ile işbirliği yapmak.

d) Etkinlik ve organizasyonların uygulama sürecinde olası ihtiyaçları karşılamak ve risklere önlem almak.

Kültür ve Sanat Birimi

MADDE 9 – (1) Kültür ve Sanat Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Kurum içinde ve dışındaki paydaşlarla işbirliği yaparak, çalışma alanlarına yönelik faaliyet ve projeler hazırlamak.

b) Kültür ve sanat faaliyetlerini planlamak.

c) Sosyal ve kültürel değerlere yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri, kültür ve sanat örgütleri ile düzenli olarak iletişim içinde olmak.

d) Belde halkına geleneksel ve evrensel müziğin ve gösteri sanatlarının çeşitli türlerini süreli ya da sürekli şekilde açık ve kapalı mekânlarda sunmak

e) Kentin, tarihi ve kültürel varlıklarının korunması ile kentte sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini takip etmek.

f) Müzelerin açılmasını planlamak ve envanterlerini çıkarmak.

g) Konusuyla ilgili yayınlara yönelik çalışmalar yapmak, kullanılacak tanıtım materyallerinin tasarımı, basımı ve duyurusu için ilgili birimlerle iletişime geçmek.

ğ) Kentin kültürel değerleri konusunda toplumsal duyarlılığın gelişmesi ve farkındalık yaratılması için çalışmaları yapmak.

h) Çocuk, genç ve yetişkinlerin sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak ve sosyal hayata yönlendirmek amacıyla; resim, şiir, kompozisyon vb. sanat dallarında ödüllü yarışmalar düzenlemek.

ı) Kültürel, eğitsel ve sanatsal yazılı ve görsel yayınlar oluşturmak.

i) Müzik, resim, heykel, plastik sanatlar gibi faaliyetleri geniş kesimlere yaymak üzere etkinlikler düzenlemek.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Etkinlik ve Organizasyon Birimi
Etkinlik ve Organizasyon Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlük faaliyet planında yer alan etkinlik ve organizasyonlarını yaparak, ihtiyaç duyulması halinde müdürlükler ile irtibat kurmak.

b) İlçe bütününe hizmet verecek kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyet ve etkinlikler düzenlemek.

c) Yurt içi/dışı sivil toplum kuruluşları ve kardeş şehirlerimizle iletişim kurmak.

ç) Toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla çeşitli konularda söyleşi, sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler düzenlemek.

d) Toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttıran şenlik, karnaval, panayır, festival, tiyatro, sinema, konser vb. etkinlikler yapmak.

e) Belirli gün ve haftalarda, anma, hatırlatma, kutlama hazırlıklarını yürütmek.

f) Ülkenin tarihi ve kültürel ören yerlerine geziler düzenlemek.

g) Planlanan etkinliklerle ilgili her türlü izinleri almak, yazışmaları yapmak ve işin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun yapılmasını sağlamak.

ğ) Düzenlenecek etkinliklerde araç, gereç, donanım temin etmek.

Hizmet Binaları Birimi
Hizmet Binaları Birim kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlük bünyesinde yer alan hizmet binalarının iş ve işleyişini sağlamak.

b) Müdürlüğün; yıllık, haftalık etkinlik ve organizasyon raporları ve sunumlarını hazırlamak.

c) Vatandaş; talep, şikâyet ve önerilerinin takibini yapmak.

ç) Belediye bünyesindeki diğer birimler ile işbirliği yapmak.

d) Etkinlik ve organizasyonların uygulama sürecinde olası ihtiyaçları karşılamak ve risklere önlem almak.

Kültür ve Sanat Birimi
Kültür ve Sanat Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Kurum içinde ve dışındaki paydaşlarla işbirliği yaparak, çalışma alanlarına yönelik faaliyet ve projeler hazırlamak.

b) Kültür ve sanat faaliyetlerini planlamak.

c) Sosyal ve kültürel değerlere yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri, kültür ve sanat örgütleri ile düzenli olarak iletişim içinde olmak.

d) Belde halkına geleneksel ve evrensel müziğin ve gösteri sanatlarının çeşitli türlerini süreli ya da sürekli şekilde açık ve kapalı mekânlarda sunmak

e) Kentin, tarihi ve kültürel varlıklarının korunması ile kentte sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini takip etmek.

f) Müzelerin açılmasını planlamak ve envanterlerini çıkarmak.

g) Konusuyla ilgili yayınlara yönelik çalışmalar yapmak, kullanılacak tanıtım materyallerinin tasarımı, basımı ve duyurusu için ilgili birimlerle iletişime geçmek.

ğ) Kentin kültürel değerleri konusunda toplumsal duyarlılığın gelişmesi ve farkındalık yaratılması için çalışmaları yapmak.

h) Çocuk, genç ve yetişkinlerin sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak ve sosyal hayata yönlendirmek amacıyla; resim, şiir, kompozisyon vb. sanat dallarında ödüllü yarışmalar düzenlemek.

ı) Kültürel, eğitsel ve sanatsal yazılı ve görsel yayınlar oluşturmak.

i) Müzik, resim, heykel, plastik sanatlar gibi faaliyetleri geniş kesimlere yaymak üzere etkinlikler düzenlemek.

İletişime geç

Adres
Hacıhasan Mah. Yukarı Pazar Cad. No:26 İzmit / KOCAELİ
Mail
ceren.comert@izmit.bel.tr