Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler

Server YILDIRIM
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

1980 yılında İzmit’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmit’te tamamladı. 2002 yılında Trakya Üniversitesi Edirne MYO Halkla İlişkiler Bölümü’nden, 2007 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2015’ te Sakarya Üniversitesi’nde Mahalli İdareler ve Şehircilik Yüksek Lisansını tamamladı.

Profesyonel iş hayatına 2004 yılında Kuruçeşme Belediyesi’nde Halkla İlişkiler Uzmanı olarak başladı. Ardından sırasıyla Özel Kalem, Başkan Asistanı, Muhtar Hizmet Masası Sorumlusu görevlerinde bulundu. 2016 yılında İzmit Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili olarak görev yapmaya başladı. 2018 yılında İşletme ve İştirakler Müdürü olarak atandı. Nisan 2020 tarihinden itibaren de Muhtarlık İşleri Müdür Vekili olarak görevini yapmaya devam etmektedir.

Kocaeli’nde çeşitli STK’larda gönüllü olarak görev yapmış olan Server YILDIRIM hâlihazırda Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği ve Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneklerinin üyesidir.

Kamu & STK İş Birliği, Protokol Kuralları, Toplantı Yönetimi, Zaman Yönetimi, Etkin Takım Çalışması ve Motivasyon, Hızlı Okuma ve Anlama, Diksiyon, Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu vb. gibi birçok alanda kişisel ve kurumsal gelişim alanlarında seminerlere katılım sağlayarak eğitimler almıştır.

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne ait bu Yönetmelik; 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 48 inci maddesine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü,

e) Müdür: Muhtarlık İşleri Müdürünü,

f) Yönetmelik: Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, şef, amir, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

b) İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi (MBS) aracılığıyla Belediyemize iletilen öneri, istek ve şikayetlerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

c) Muhtarlıklardan bizzat, telefonla, e-postayla, dilekçeyle vb. yollarla gelen her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini ve takibini sağlamak.

ç) Muhtarlardan gelen tüm öneri, istek ve şikayetlerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve üst yönetime sunmak.

d) Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla “istişare toplantıları” düzenlemek ve mahalle odaklı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak ve üst yönetime sunmak.

e) Muhtarların eğitimi, bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla yurtiçi ve yurtdışına yönelik faaliyetler organize etmek.

f) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 7 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

İletişime geç

Telefon
0262 318 00 25
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
-
Mail
server.yildirim@izmit.bel.tr