Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler

Ümit UÇAR
Park ve Bahçeler Müdürü

1969 doğumlu Ümit Uçar, lise öğrenimini İzmit Lisesi’nde tamamladı. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi mezunu olan Ümit Uçar, Enpay-Yürwaş’da 1 yıl İmalat ve Üretim şefi, T. Pirelli Lastikleri A.Ş’de 10 yıl Üretim Şefi, Çevre Hurda Kağıtçılık Ltd. Şirketi’nde 2 yıl Proje Müdürü, Billas Lastik ve Kauçuk A.Ş / Ovakent Lastik’te 3 yıl İmalat Müdürü, KARTEKS’de ise 1 yıl Üretim Müdürü olarak görev yaptı. Ümir Uçar evli ve 2 çocuk sahibidir.

T.C

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görevlerini, hukuki statüsünü, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 48 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Park ve Bahçeler Müdürlüğünü,

e) Müdür: Park ve Bahçeler Müdürünü,

f) Birim: Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

g) Yönetmelik: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü organizasyon ve personel yapısı; müdür, birim sorumlusu, büro görevlisi, memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi ve diğer personelden oluşur.

(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülür;

a) Belediye sınırları dâhilinde imar planında park, çocuk oyun alanı, spor alanı olarak ayrılan ve mülkiyeti Belediyeye ait yerlerin bölge halkının ihtiyaçları da dikkate alınarak projesini ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak.

b) Yapımına başlanan tüm projelerin yerinde mesleki kontrollerini yapmak, İhale yoluyla yapılan projelerin hak edişlerini yapmak.

c) Günümüz koşullarında revize edilme ihtiyacı ortaya çıkan mevcut park, spor tesisi ve çocuk oyun alanlarının revize edilmesi kapsamında gerekli projelendirme ve imalatları yapmak veya yaptırmak.

ç) Mevcut yeşil alanların, parkların ve donatıların bakım ve onarımı yapmak sürdürülebilirliğini sağlamak.

d) Ağaçlandırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

e) İlçe sınırları dâhilinde özel mülkiyet alanlarında vatandaş tarafından yapılan budamalardan çıkan atıkları toplayıp uygun şekilde değerlendirmek.

f) Gerekli bitkisel materyalleri üretmek veya satın almak.

g) Yıllık yatırım programına göre, yeni ve ıslahı yapılacak park, rekreasyon alanı, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları için ihtiyaç duyulan her türlü kent mobilya donatıları, oyun grupları, spor aletleri, inşaat, tesisat, elektrik gibi mal ve malzemelerin tespitini yaparak bu malzemeleri üretmek veya temin etmek,

ğ) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İdari ve Koordinasyon Birimi

MADDE 7 – (1) İdari ve koordinasyon birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlük hizmetlerinin, zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine destek olmak.

b) Müdürlüğün tüm birimleri ile koordinasyonlarını sağlayan yazışma, puantaj, tahakkuk, izin, taşınır kayıt ve kayıt işlemlerinin özenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Sorumluluk alanına giren konularda aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

ç) Gelen-giden, zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak.

d) Belediyemizin belirlemiş olduğu orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasına destek olmak.

Proje ve Yapım Birimi

MADDE 8 – (1)  Proje ve Yapım Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediye sınırları imar planında park, çocuk oyun alanı, spor alanı olarak ayrılan ve mülkiyeti Belediyeye ait yerlerin bölge halkının ihtiyaçları da dikkate alınarak projesini ve uygulamasını yapmak / yaptırmak.

b) Günümüz koşullarında revize edilme ihtiyacı ortaya çıkan mevcut park, spor tesisi ve çocuk oyun alanlarının revize edilmesi kapsamında gerekli projelendirme ve imalatları yapmak / yaptırmak.

c) Ağaçlandırma çalışmalarına esas olmak üzere yer tespitlerinde bulunarak ağaçlandırma projelerini yapmak / yaptırmak, ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılacak olan fidan türlerini belirleyerek teknik şartnamesini hazırlayıp, temin etmek / edilmesini sağlamak.

ç) Yıllık yatırım programına göre, yeni ve ıslahı yapılacak park, rekreasyon alanı, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları için ihtiyaç duyulan her türlü kent mobilya donatıları, oyun grupları, spor aletleri, inşaat, tesisat, elektrik gibi mal ve malzemelerin tespitini yaparak bu malzemeleri temin etmek.

d) Kamu kurum, kuruluşlarından ve vatandaşlardan gelen talepleri birimin yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde değerlendirerek sonuçlandırmak.

e) Mevzuattaki değişiklikleri takip etmek.

f) Birim bünyesinde yapılan çalışmaların haftalık ve aylık olarak rapor ve sunumlarını hazırlamak.

g) Müdürlüğün Stratejik Planında yer alan ve birimin yürütmekte olduğu çalışmalar kapsamında kalan yatırımların teknik takibini yapmak, projesine uygun yaptırılmasını sağlamak.

ğ) Mevcut parkların engelli vatandaşlara uygun hale getirilmesine yönelik yenileme ve geliştirme çalışmalarını yapmak

Bakım, Onarım ve Fidanlık Birimi

MADDE 9 – (1) Bakım, Onarım ve Fidanlık Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım ve onarımını yapmak / yaptırmak. (Budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, sulama vb.)

b) Yeşil alanları projesine göre bitkilendirmek, oyun, spor aletleri, kent mobilyası (bank, piknik masası, çöp kutusu vb.) ve aydınlatma elemanlarının montajını yapmak ve düzenli olarak bakım onarımlarını gerçekleştirmek.

c) İlçe sınırlarında özel mülkiyet alanlarında vatandaş tarafından yapılan budamalardan çıkan atıkları toplayıp uygun şekilde değerlendirmek.

ç) Park ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanılacak olan bitki türlerini üretmek veya satın almak. Sera ve fidanlığın genel temizliğinin ve bitkilerin zirai bakımlarının yapılmasını sağlamak. (sulama, çapalama, yabancı otların temizlenmesi, budama, tüpleri yıpranan ve dar gelen süs bitkilerinin tüplerinin değiştirilmesi vb.)

d) Fidanlıktaki bitkilerin giriş-çıkış takibinin yapılmasını sağlamak.

e) Yıllık yatırım programına göre, yeni ve ıslahı yapılacak park, rekreasyon alanı, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları için ihtiyaç duyulan her türlü kent mobilya donatıları, oyun grupları, spor aletleri, inşaat, tesisat, elektrik gibi mal ve malzemelerin tespitini yaparak bu malzemeleri üretmek veya temin etmek,

f) Çevre kirliliğine sebep olan ve halk sağlığını tehdit eden metruk arazilerde (Özel mülkiyete ait) yeşil örtü temizliği yapmak / yaptırmak.

g) Kamu kurum, kuruluşlarından ve vatandaşlardan gelen talepleri birimin yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde değerlendirerek sonuçlandırmak.

ğ) Birim bünyesinde yapılan çalışmaların haftalık ve aylık olarak rapor ve sunumlarını hazırlamak.

h) Müdürlüğün Stratejik Planında yer alan ve birimin yürütmekte olduğu çalışmalar kapsamında kalan yatırımları gerçekleştirmek

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

İdari ve Koordinasyon Birimi
İdari ve koordinasyon birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlük hizmetlerinin, zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine destek olmak.

b) Müdürlüğün tüm birimleri ile koordinasyonlarını sağlayan yazışma, puantaj, tahakkuk, izin, taşınır kayıt ve kayıt işlemlerinin özenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Sorumluluk alanına giren konularda aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

ç) Gelen-giden, zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak.

d) Belediyemizin belirlemiş olduğu orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasına destek olmak.

Proje ve Yapım Birimi
Proje ve Yapım Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediye sınırları imar planında park, çocuk oyun alanı, spor alanı olarak ayrılan ve mülkiyeti Belediyeye ait yerlerin bölge halkının ihtiyaçları da dikkate alınarak projesini ve uygulamasını yapmak / yaptırmak.

b) Günümüz koşullarında revize edilme ihtiyacı ortaya çıkan mevcut park, spor tesisi ve çocuk oyun alanlarının revize edilmesi kapsamında gerekli projelendirme ve imalatları yapmak / yaptırmak.

c) Ağaçlandırma çalışmalarına esas olmak üzere yer tespitlerinde bulunarak ağaçlandırma projelerini yapmak / yaptırmak, ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılacak olan fidan türlerini belirleyerek teknik şartnamesini hazırlayıp, temin etmek / edilmesini sağlamak.

ç) Yıllık yatırım programına göre, yeni ve ıslahı yapılacak park, rekreasyon alanı, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları için ihtiyaç duyulan her türlü kent mobilya donatıları, oyun grupları, spor aletleri, inşaat, tesisat, elektrik gibi mal ve malzemelerin tespitini yaparak bu malzemeleri temin etmek.

d) Kamu kurum, kuruluşlarından ve vatandaşlardan gelen talepleri birimin yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde değerlendirerek sonuçlandırmak.

e) Mevzuattaki değişiklikleri takip etmek.

f) Birim bünyesinde yapılan çalışmaların haftalık ve aylık olarak rapor ve sunumlarını hazırlamak.

g) Müdürlüğün Stratejik Planında yer alan ve birimin yürütmekte olduğu çalışmalar kapsamında kalan yatırımların teknik takibini yapmak, projesine uygun yaptırılmasını sağlamak.

ğ) Mevcut parkların engelli vatandaşlara uygun hale getirilmesine yönelik yenileme ve geliştirme çalışmalarını yapmak.

Bakım, Onarım ve Fidanlık Birimi
Bakım, Onarım ve Fidanlık Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım ve onarımını yapmak / yaptırmak. (Budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, sulama vb.)

b) Yeşil alanları projesine göre bitkilendirmek, oyun, spor aletleri, kent mobilyası (bank, piknik masası, çöp kutusu vb.) ve aydınlatma elemanlarının montajını yapmak ve düzenli olarak bakım onarımlarını gerçekleştirmek.

c) İlçe sınırlarında özel mülkiyet alanlarında vatandaş tarafından yapılan budamalardan çıkan atıkları toplayıp uygun şekilde değerlendirmek.

ç) Park ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanılacak olan bitki türlerini üretmek veya satın almak. Sera ve fidanlığın genel temizliğinin ve bitkilerin zirai bakımlarının yapılmasını sağlamak. (sulama, çapalama, yabancı otların temizlenmesi, budama, tüpleri yıpranan ve dar gelen süs bitkilerinin tüplerinin değiştirilmesi vb.)

d) Fidanlıktaki bitkilerin giriş-çıkış takibinin yapılmasını sağlamak.

e) Yıllık yatırım programına göre, yeni ve ıslahı yapılacak park, rekreasyon alanı, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları için ihtiyaç duyulan her türlü kent mobilya donatıları, oyun grupları, spor aletleri, inşaat, tesisat, elektrik gibi mal ve malzemelerin tespitini yaparak bu malzemeleri üretmek veya temin etmek,

f) Çevre kirliliğine sebep olan ve halk sağlığını tehdit eden metruk arazilerde (Özel mülkiyete ait) yeşil örtü temizliği yapmak / yaptırmak.

g) Kamu kurum, kuruluşlarından ve vatandaşlardan gelen talepleri birimin yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde değerlendirerek sonuçlandırmak.

ğ) Birim bünyesinde yapılan çalışmaların haftalık ve aylık olarak rapor ve sunumlarını hazırlamak.

h) Müdürlüğün Stratejik Planında yer alan ve birimin yürütmekte olduğu çalışmalar kapsamında kalan yatırımları gerçekleştirmek

İletişime geç

Telefon
0262 325 47 77
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
-
Mail
ümit.ucar@izmit.bel.tr