Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler
  • Dokümanlar

Reyhan ERBAYRAK
Ruhsat ve Denetim Müdürü

Adapazarı doğumlu olan Reyhan Erbayrak, ilk, orta ve liseyi Adapazarı´nda tamamladıktan sonra, Üniversiteyi Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro Teknikerliği Bölümünden mezun oldu. Adapazarı Erenler Belediyesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra evlilik nedeniyle yatay geçiş yaparak 1998 yılında Bekirpaşa Belediyesinde göreve başladı. Etüt İmar Şube Şefi görevi,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevinden sonra, Ruhsat ve Denetim Müdürü olarak atanmış olup, halen bu görevi devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü,

e) Müdür: Ruhsat ve Denetim Müdürünü,

f) Birim: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

g) Yönetmelik: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, şef, amir, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Belediye sınırları içindeki tüm sıhhi, umuma açık eğlence ve dinlenme amaçlı işyerleri ve gayrisıhhî işyerlerine ruhsat verilmesi, işyerlerinin denetlenmesi; Belediye Encümenince cezai işlem uygulanmasının sağlanması, Ruhsat belgesinde belirtilen faaliyetin dışına çıkan işyerlerine gerekli uyarılar neticesinde ruhsat belgesinin iptal edilerek faaliyetten men edilmesini sağlamak.

b) Belediye sınırları içindeki tüm sıhhi, umuma açık eğlence amaçlı işyerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî işyerlerine ruhsat vermek,

c) Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine Belediye Encümenince cezai işlem uygulanmasını sağlamak,

ç) Ruhsat belgesinde belirtilen faaliyetin dışına çıkan işyerlerine gerekli uyarılar neticesinde ruhsat belgesini iptal ederek faaliyetten men edilmesini sağlamak.

d) Mesul müdürlük belgesinin verilmesi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

e) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunan işyerlerine talep olması durumunda ve uygun görülmesi halinde Hafta Tatili Çalışma ruhsatı vermek.

f) Gerek denetimlerdeki tespitlerde, gerekse müdürlüğe gelen şikayetler neticesinde; İnsan sağlığına zarar veren, Çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranan işyerlerine gerekli ikazları yapmak, neticesinde olumsuzlukların giderilmemesi durumunda faaliyetten men etmek,

g) Belediyedeki diğer müdürlüklerden; Kaymakamlık Makamından ve diğer kuruluşlardan ve meslek odalarından gelen yazılara görüş bildirmek ve cevabi yazılar hazırlamak,

ğ) Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işlerin hatasız olması ve en kısa süre içerisinde bitirilmesini sağlamak,

h) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

ı) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.

i) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.

j) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

Denetim Birimi

Madde 7 – (1)- Denetim Birim kapsamında yürütülecek işlemler şunlardır,

a) Müdür Yardımcısı statüsünde Müdürlük ile ilgili her türlü işlerde Müdüre yardımcı olmak, Müdür olmadığı zamanlarda Müdürü temsil etmek.

b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaat formlarını incelemek, sonuçlandırmak,

c)  İzmit sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrı sıhhi müesseselere (2. ve 3. sınıf) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesini ve işletmelerin ruhsatlandırılması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini koordine etmek.

ç) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine Mesul Müdür Belgesi, canlı müzik yapan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine canlı müzik izin belgesi, verilmesini sağlamak.

d) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde iş yerlerinin mevzuata uygun faaliyet göstermeleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve mevzuata uygun olmayan iş yerlerine uygulanacak işlemleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütmek.

e) Belediyece alınan kararlar ile Belediyeler Kanunu ve diğer yasa ve yönetmeliklerin Amir hükümleri gereğince denetim çalışmalarını yürütmek.

f) Ruhsata bağlanamayan işyerlerine gerekli işlemleri yapmak, ruhsat almış işyerlerinin ruhsatlandırıldığı zamanki özelliklerini devam edip etmediğini denetletmek,

g) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81.maddesi hükümleri gereği her işyeri, işyeri harcı ödemekte olup bu tür işyerlerinin ruhsatlandırılıp çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak,

ğ) Müdürlüğe gelen evrakların kontrolünü ve havalesini yapmak, gerektiğinde arazideki denetimleri ve çalışan personeli kontrol etmek,

h) Aylık çalışma planları doğrultusunda yapılan haftalık çalışmaları bir rapor halinde düzenleyerek Ruhsat ve Denetim müdürüne iletmek,

ı) Şikayet dilekçelerinin değerlendirilip sonuçlandırılmasını sağlamak,

i) Belediye Meclisi ve Encümence alınan men kararlarını Zabıta görevlisi ile işyerini Mühürlenmesi sağlamak ve sonucunda gerekli işlemleri yapmak.

Ruhsat Birimi

Madde 8- (1) Ruhsat Birim kapsamında yürütülecek işlemler şunlardır,

a) Başkanlık veya müdürlük adına gelen tüm resmi evrakları teslim almak ve ilgili yerlere ve bilgisayara kaydını yapmak.

b) Sıhhi, Gayrisıhhî ve Umuma Açık istirahat ve eğlence yerlerinden gelen ruhsat müracaatlarını almak.

c) Gelen/Giden evrakların takibini yapmak, Müdürlük organizasyonlarını, toplantılarını ve şeflik arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Müdürü tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları; resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak yazmak. Ruhsatların yazılma işlemini yürütmek.

d) Müdürlüğe gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunmak.

e) Evrakın başka birimlere gitmesi gerekli ise, evrakın ilgili yere/yerlere ulaşmasını sağlamak.

f) Birimine gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakar/bakılmasını ve ilgililerine aktarır/aktarılmasını sağlamak.

g) Gelen-giden evrak ve dosyaların havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek.

ğ) Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak, cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak.

h) Denetim Ekiplerinin incelediği Komisyon dosyalarının Ruhsatlarını yazmak ve imzaya sunmak.

I) Müdürün kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmaktan sorumludur.

i) Birim Sorumlusu’ nun nitelikleri; 657 Sayılı DMK’na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

1. ve 2. Bölge Ruhsat ve Denetim Ekiplerinin görev, yetki ve sorumlulukları,

Madde 9 – (1) Mühür işlemi gerektiren durumlarda ilgili işyerini Mühürleyerek faaliyetini sonlandırmak,

(2)  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı 1. ve 2. bölge Ruhsat ve Denetim Ekiplerinin kuruluş, görev ve yetkileri aşağıda sıralandığı gibidir.

a) 1. bölge ruhsat ve denetim ekibinin sorumluluk sahası: Ömer Türkçakal Bulvarı ile Gazanfer Bilge Bulvarının Batısında kalan İzmit Belediyesi Mülki sınırlarına kadar olan bölgeyi kapsar. Bu Bölge içerisinde vatandaşlardan gelen her türlü şikayetleri yerinde inceleyip raporlamak,

b) 2. bölge ruhsat ve denetim ekibinin sorumluluk sahası: Ömer Türkçakal Bulvarı ile Gazanfer Bilge Bulvarının Doğusunda kalan; İzmit Belediyesi Mülki sınırlarına kadar olan bölgeyi kapsar.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları,

Madde 10 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirmek.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlamak.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlamak.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Denetim Birimi
Denetim Birim kapsamında yürütülecek işlemler şunlardır,

a) Müdür Yardımcısı statüsünde Müdürlük ile ilgili her türlü işlerde Müdüre yardımcı olmak, Müdür olmadığı zamanlarda Müdürü temsil etmek.

b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaat formlarını incelemek, sonuçlandırmak,

c) İzmit sınırları içerisindeki sıhhi ve gayrı sıhhi müesseselere (2. ve 3. sınıf) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesini ve işletmelerin ruhsatlandırılması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini koordine etmek.

ç) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine Mesul Müdür Belgesi, canlı müzik yapan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine canlı müzik izin belgesi, verilmesini sağlamak.

d) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde iş yerlerinin mevzuata uygun faaliyet göstermeleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve mevzuata uygun olmayan iş yerlerine uygulanacak işlemleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütmek.

e) Belediyece alınan kararlar ile Belediyeler Kanunu ve diğer yasa ve yönetmeliklerin Amir hükümleri gereğince denetim çalışmalarını yürütmek.

f) Ruhsata bağlanamayan işyerlerine gerekli işlemleri yapmak, ruhsat almış işyerlerinin ruhsatlandırıldığı zamanki özelliklerini devam edip etmediğini denetletmek,

g) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81.maddesi hükümleri gereği her işyeri, işyeri harcı ödemekte olup bu tür işyerlerinin ruhsatlandırılıp çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak,

ğ) Müdürlüğe gelen evrakların kontrolünü ve havalesini yapmak, gerektiğinde arazideki denetimleri ve çalışan personeli kontrol etmek,

h) Aylık çalışma planları doğrultusunda yapılan haftalık çalışmaları bir rapor halinde düzenleyerek Ruhsat ve Denetim müdürüne iletmek,

ı) Şikayet dilekçelerinin değerlendirilip sonuçlandırılmasını sağlamak,

i) Belediye Meclisi ve Encümence alınan men kararlarını Zabıta görevlisi ile işyerini Mühürlenmesi sağlamak ve sonucunda gerekli işlemleri yapmak.

Ruhsat Birimi
Ruhsat Birim kapsamında yürütülecek işlemler şunlardır,

a) Başkanlık veya müdürlük adına gelen tüm resmi evrakları teslim almak ve ilgili yerlere ve bilgisayara kaydını yapmak.

b) Sıhhi, Gayrisıhhî ve Umuma Açık istirahat ve eğlence yerlerinden gelen ruhsat müracaatlarını almak.

c) Gelen/Giden evrakların takibini yapmak, Müdürlük organizasyonlarını, toplantılarını ve şeflik arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Müdürü tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları; resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak yazmak. Ruhsatların yazılma işlemini yürütmek.

d) Müdürlüğe gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunmak.

e) Evrakın başka birimlere gitmesi gerekli ise, evrakın ilgili yere/yerlere ulaşmasını sağlamak.

f) Birimine gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakar/bakılmasını ve ilgililerine aktarır/aktarılmasını sağlamak.

g) Gelen-giden evrak ve dosyaların havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek.

ğ) Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak, cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak.

h) Denetim Ekiplerinin incelediği Komisyon dosyalarının Ruhsatlarını yazmak ve imzaya sunmak.

I) Müdürün kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmaktan sorumludur.

i) Birim Sorumlusu’ nun nitelikleri; 657 Sayılı DMK’na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

İletişime geç

Telefon
0262 318 00 27
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
0262 318 00 27
Mail
reyhan.erbayrak@izmit.bel.tr