Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Hakkında

 • Yönetim
 • Hakkında
 • Birimler
 • Dokümanlar

Yasemin GÖZKONAN KAHVECİ
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü

1982 Ankara doğumlu. İlk-orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne atandı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünde görev yaptığı süre içinde Sosyal Hizmet ve Ruh Sağlığı alanında çeşitli projeler, eğitimler ve programlar yürüttü. 2015 yılında Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Çocuk Koruma Yüksek Lisans Programından mezun oldu ve “İzmit İlçesinde 112 Acil Sağlık İstasyonlarında Görevli Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgi Düzeyleri” isimli dönem projesini hazırladı. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesinin başvuru sahibi olduğu Avrupa Birliği Hibe Programı kapsamında 2014-2015 yılları arasında gerçekleşen Güvenli Bir Hayat Var projesinin proje koordinatörlüğünü yürüttü. Ayrıca 2007 yılında üyesi olduğu Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesinin 2016 yılından beri başkanlığını sürdürmektedir.

T.C

KOCAELİ İLİ

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Genel İlkeler

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmelik, sosyal ve ekonomik yönden ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken bireylere, İzmit Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması sağlanarak çağdaş yaşamın gereklilikleri doğrultusunda verilecek olan destek hizmetlerinin esas ve usullerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik, belediyenin hizmet sınırları içerisinde ve 5393 sayılı Beldiye Kanunu’nun 53. Maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak sosyal ve ekonomik destekleri, bu destekten faydalananları ve faydalanma durumunun koşullarını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- Bu yönetmelik, 10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Belediye                               : İzmit Belediyesini,
 2. Belediye Başkanı                           : İzmit Belediye Başkanını,
 3. Müdürlük                            : İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünü
 4. Gıda Bankası                                  : İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda ve temizlik ürünlerinin depolandığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurulan mağazayı,
 5. Dost Eller                             : İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, satın alma ve bireyler ya da kurumlar aracılığıyla alınan bağışların depolandığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurulan mağazayı
 6. Bağış                                     : Çıkar gözetmeksizin Belediyeye şartlı ya da şartsız verilen gıda ve temizlik ürünlerini,
 7. Kardeş Eller Platformu    : Sosyal ve ekonomik desteğe başvurmak için internet ortamında oluşturulan izmitkardeseller.com.tr bağlantılı siteyi,
 8. Puan                                     : Kardeş Eller Platformu üzerinden yapılan başvurularda başvuran kişinin verdiği cevaplar sonucunda kesin olmayan sayısal sonucunu
 9. Puanlama Sistemi             : Kardeş Eller Platformu üzerinden yapılan başvurularda başvuran kişinin desteğe ihtiyaç duyup duymadığı ve desteğe ihtiyaç duyuyor ise alacağı desteğin içerik ve niteliğini tespit etmeyi sağlayan, bireyin kişisel, ailevi ve sosyal ortamıyla ilgili bilgileri içeren sorulara verdiği cevaplar sonucu ortaya çıkan puanlama durumunu
 10. Sosyal İnceleme                 : Belediyeye telefon, internet sitesi veya yüzyüze yolla yapılan yardım başvuruları esnasında doldurulan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ön Başvuru Değerlendirme Formu sonucunda, incelemeye uygun görülen vatandaşlar için yapılan, kişiyi yaşadığı sosyal çevre içerisinde değerlendirmeyi amaçlayan, kişisel durum, medeni durumu, aile durumu, iş durumu, yardım durumu, ekonomik durum, gayrimenkul durumu, talep durumu gibi bilgileri içeren Sosyal Yardım Tespit Formu ve sürecini
 11. Sosyal İnceleme Raporu : İhtiyaç sahibi olduğu beyanıyla Müdürlüğe sosyal ve ekonomik destek talebiyle başvuruda bulunan müracaatçıya Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından sosyal inceleme gerçekleştirilip Sosyal Yardım Tespit Formu’nun doldurulmasının ardından, kişinin ihtiyaç sahipliği durumunun birey, aile ve sosyal çevre faktörleri göz önünde bulundurularak yapılacak müdahale ve destekleri içererek hazırlanacak raporu
 12. Sosyal Destek                     :  İhtiyaç sahibi müracaatçıların çalışma ve sosyal hayatının işlevselliğini arttırmasını amaçlayan bütün destekleri,
 13. Nakdi Destek                                  : Süreli ya da süresiz şekilde düzenli bir kapsamda değerlendirilemeyecek, sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahiplerinin; yoksulluk, doğal afet, salgın gibi dönemlerde beslenme, barınma, giyim, temel haklarına erişimleri konusunda yaşayacakları zorluklarla başa çıkama becerilerini geliştirmek adına tek seferlik şekilde dağıtılacak nakit desteğini,
 14. Ayni destek                             : Yiyecek, sıcak yemek, giyecek, eğitim malzemesi, yakacak, eşya, tıbbi araç-gereç gibi müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,
 15. Sosyal Yardım                    : Herhangi bir kazancı ve sigortası olmayan, yahut belirli bir geliri olmakla beraber asgari hayat standardını elde edemeyen kişi ve ailelerin yoksullukla mücadelesinde sağlanan geri dönüşü olmayan destekleri,
 16. İhtiyaç Sahibi                                       : İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ön başvurusunu oluşturup, yapılan sosyal inceleme sonucunda Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nca desteğe uygun olarak görülen vatandaşları
 17. Müracaatçı                               : İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ayni veya nakdi yardım talebiyle başvuran kişiyi,
 18. Evde Bakım Hizmeti                          :  Dezavantajlı bireylerin ikamet etmekte oldukları hanede saç kesimi, sakal traşı, banyo gibi hizmetlerin sağlanmasını,
 19. Dezavantajlı Birey                   :    Yaşam koşullarının sosyal faktörler sebebiyle insani standardın altında kalan, fiziksel, psikolojik, sosyal, tıbbi, ekonomik yönden temel haklarına erişim sağlama noktasında sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocuk, genç, yaşlı, engelli, kadın, erkek, eski hükümlü bireyleri, şehit ve gazi yakınları,
 20. Afet                                            : Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun başetme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,
 21. Engelli                                         : Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,
 22. Muhtaç                                        : Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, aylık net tutarının üçte birinden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayan kimseleri,

ifade eder.

Genel İlkeler

MADDE 5- Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde;

 1. İlçe sınırları içerisinde yaşayan bütün bireylerin, mikro ve makro sebeplerden doğan ve kontrollerinin dışarısında gelişen maddi ve sosyal yoksunlukların giderilmesi ve bu amaç doğrultusunda saha araştırmaları, sosyal incelemeler, risk haritaları gibi mesleki çalışmalar yapılması,
 2. Bireylerin, sosyoekonomik eksikliklerinin giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması aşamasında sosyal sorunları tespit ederek, gerekli psikososyal destek mekanizmalarının oluşturulması,
 3. Birey ve ailelerin, sosyal ve ekonomik durumlarında insani standardın yakalanmasını sağlayacak çalışmaların yürütülmesi,

ç)   Sosyal ve ekonomik destek taleplerinin karşılanması noktasında, Belediyenin mali

durumu,   hizmetin ivediliği, ihtiyaç derecesi, tespit sırasının dikkate alınması,

 1. Sosyal ve ekonomik desteklerin, zedeleyici boyutu ortadan kaldırarak insanlık onuruna yakışır şekilde yapılması.
 2. Yapılacak desteklerin erişilebilirlik ilkesi çerçevesinde vatandaşa en uygun yöntemlerle sunulması,
 3. Başvuru esnasından itibaren vaka takibi sürecinde müracaatçı ve ailesi hakkında edinilen bütün bilgilerin, gizlilik ilkesine uygun şekilde korunması ve bu ilke gözetilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 4. Bireylerin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde sosyal sorunlarının tespiti ve çözümlenmesinde gerekli rehberlik ve desteğin sağlanarak hayat standartlarının yükseltilmesi,

ğ)  Yapılacak yardımların karşılıksız olması,

 1. Belediye aracılığıyla yapılacak ayni ve nakdi yardımlar için bütçeye her yıl ödenek koyulması,

ı)   Ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliğini     sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını arttırmak için çalışmaların koordine edilmesi,

 1. Ayni ve nakdi yardımların sağlanmasında yaşlılara, engellilere, çocuklara, yetimlere, öksüzlere, kimsesizlere, düşkünlere, şiddet ve terör mağdurlarına, kocası cezaevinde kadınlara, şehit ve gazi yakınlarına öncelik tanınması

esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımlar

Sosyal Yardımlardan Yararlanacaklar

MADDE 6- (1) Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinin sağlanmasındaki temel amaç, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, ev eşyası, fatura, bebek malzemesi gibi temel hak ve hürriyetler statüsünde değerlendirilebilecek ihtiyaçların giderilmesinde bireylere süreli veya süresiz ayni veya nakdi yönden destek sağlamaktır. Verilen yardımlar, bireyin tekrardan sosyal işlevselliğini arttırarak kendi kendine yetebilen bir hale gelmesi hedefiyle sağlanır.

(2) Aşağıda belirtilen kişiler, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılacak sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanabilecektir:

 1. Belediye sınırları içinde ikamet etmekte olan dezavantajlı bireyler,
 2. Belediye sınırları içindeki yetimler, öksüzler, gaziler ve şehit yakınları,
 3. Belediye sınırları içerisinde yangın, sel, deprem, salgın vb. afetlere maruz kalmış olup, sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmeye uygun olduğu Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından onaylanan birey ve aileler,

ç)  Hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar veya sosyal güvencesi olup da temel haklara erişim sağlamakta zorluk çeken birey ve aileler,

 1. Cezaevi, boşanma, ölüm vb. süreçler sebebiyle tek ebeveynli aileler,
 2. Kadın Konuk Evi veya Kadın Sığınma Evi’nden çıkmış şiddet mağduru kadınlar ile bakmakla yükümlü olduğu çocuğu bulunan ve güçlendirilmeye ihtiyaç duyan kadınlar,
 3. İhtiyaçlarını karşılama konusunda zorluk yaşayan engelliler,
 4. Terör mağduru birey ve aileler,
 5. Salgın, doğal afet gibi mücbir olarak nitelendirilebilecek durumlarda ve hizmet alanı içerisindeki bütün kişi ve gruplar, (esnaf, zanaatkar, sanatkar vb.)

Başvuru

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda bulunan bireyler Müdürlüğe başvurusunu gerçekleştirir.

(2) Müracaatçılar, Kardeş Eller Platformu üzerinden Ön Başvuru Değerlendirme Formu’nu doldurarak, telefon yoluyla Müdürlüğü arayarak veya Müdürlüğe fiziken intikal ederek sosyal yardım başvurusunda bulunabilir.

(3) Alınan başvuruların dışında, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı veya herhangi başka bir kaynaktan gelen ihbar veya yönlendirme ile dezavantajlı bireylere yönelik sosyal inceleme yapılarak sosyal ve ekonomik destek hizmetleri açısından bireylerin değerlendirmesi sağlanabilir.

(4) Müracaatlar, ihtiyaç sahipleri tarafından yapılabileceği gibi kolluk kuvvetleri, muhtarlar, vatandaşlar ve dernekler tarafından da yapılabilir. Medya ve sosyal medyada çıkan haberler de ihbar niteliği taşımaktadır.

Başvuruda İstenecek Belgeler

MADDE 8- (1) Sosyal ve ekonomik destek talebinde bulunan kişilerden;

 1. İzmit ilçe sınırlarında yaşıyor olması koşuluna istinaden nüfus kayıt örneği
 2. Tapu Kaydı

ç)   Araç Kaydı

 1. SGK 4A Detaylı Hizmet Dökümü
 2. Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu veya Sosyal Hizmet Uzmanı gerekli görmesi durumunda sağlık kurulu raporu, gelir durumu, kredi ödediğine, icra bildirimine ya da maaş kesintisine dair döküman, boşanma kararı ve benzeri ihtiyaç sahipliği durumunu gösterecek raporlar,
 3. Engelli vatandaşlar için engelli raporu
 4. Doğal afet veya kaza geçirenler için durumunu belgeleyen yetkili resmi kurumlardan alınacak rapor,

ğ) Sağlanacak eğitim destekleri için gerekli görüldüğü takdirde, Belediye sınırları içerisinde eğitim gördüğüne dair öğrenim belgesi,

h) Hasta yatağı, tekerlekli sandalye vb. medikal malzeme taleplerinde; nüfus cüzdanı fotokopisi, engelli veya hastalığı gösterir hastane raporu, malzemenin ölüm veya iyileşme durumunda geri alınacağına dair teslim raporu,

belgeleri istenir:

(2) Müracaatçının ilgili belgelere ilk başvuru esnasında ulaşamaması veya Kardeş Eller Platformu üzerinden interaktif şekilde başvurusunu gerçekleştirmesi durumunda, ilgili belgeler müracaatçılardan sosyal inceleme esnasında temin edilir.

(3) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nun uygun görmesi halinde, müracaatçı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından da bilgi ve belge istenebilir.

(4) Belediyenin ve Müdürlüğün uygun görmesi durumunda, Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından yerinde yapılacak inceleme sonucunda sokakta yaşayan, kimsesiz veya acil desteğe ihtiyacı olan bireylere, Yönetmelikte istenen şartlar ve evraklar istenmeksizin sosyal ve ekonomik destek sağlanabilir.

Sahte ve Yanıltıcı Bilgi Verilmesi ve Belge Düzenlenmesi

MADDE 9- (1) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belge düzenlemek ve Müdürlüğe teslim ederek sosyal ve ekonomik destek alan kişilerin tespiti halinde, sağlanan sosyal ve ekonomik destekler kesilir, ilgili kişilerden kanuni faizi ve rayiç bedeli ile tazmin edilebilir. Bu konuyla ilgili müracaatçılar bilgilendirilir ve ihtiyaç halinde kendilerinden yazılı taahhütname alınabilir. Cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir.

Başvuruların İncelenmesi

MADDE 10- (1) Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun bulunan kişilerin, Ön Başvuru Değerlendirme Formu’nda verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmek, bireyi yaşadığı çevre içerisinde değerlendirmek için Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından sosyal inceleme gerçekleştirilir.

(2) İnceleme esnasında kişinin kişisel durum, medeni durumu, aile durumu, iş durumu, yardım durumu, ekonomik durum, gayrimenkul durumu, talep durumu gibi bilgileri içeren Sosyal Yardım Tespit Formu doldurularak bir sosyal inceleme raporu yazılır. Yazılan rapor, doldurulan form ve vatandaşın ihtiyaç durumunu içeren diğer evraklarla birlikte dosyalanarak Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’na sunulur.

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 11- (1) Sosyal ve ekonomik destek taleplerine ilişkin iş ve işlemler Müdürlük tarafından yürütülür.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanacak sosyal ve ekonomik destek talepleri, Belediye tarafından görevlendirilen Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır.

(3) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü’nden oluşur.

(4) Değerlendirme, Ek-1 de yer alan Değerlendirme Kriterleri Puanlama Tablosu göz önünde bulundurularak yapılır.

Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 12-(1) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Müdürlüğe gelen ekonomik ve sosyal destek taleplerini, ihtiyaç sahibi olup olmadığını, desteğin süreli veya süresiz, ayni veya nakdi olarak yapılmasını karara bağlamak.
 2. Bütçe yılı içerisinde toplu şekilde yapılacak ayni ve nakdi desteklerin miktarı, süresi ve şeklini, bu amaç ile geçmiş yıllarda yapılan destekleri inceleyerek, güncel ihtiyaç durumları ve bütçe imkanlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek.
 3. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında uygunluk görüşü vermek.

ç)   Geçici nakdi destek hizmeti ile olağanüstü hallerde yapılacak yardım miktarını belirler.

 1. Belediye Başkanının ekonomik ve sosyal desteklerle ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

(2) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, Başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin talebiyle toplanır.

Nakdi Destek

MADDE 13- (1) Bu yönetmelikte belirlenen ihtiyaç sahiplerinin yaşamış olduğu ekonomik ve sosyal sorunlar veya kriz durumları sebebiyle nakdi destek talebi alınır. Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, onay vermesi durumunda, sağlanacak geçici nakdi desteğin miktarı ve ödeme şekli ile ilgili karar verir.

(2) Nakdi destek ile ilgili Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından hazırlanan raporda sunduğu kanaat, nakdi destek tutarı ve şekli ile ilgili Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’na öneri niteliği taşır.

(3) Desteğin insanlık onurunu zedelemeyecek bir biçimde sunulması amacıyla, uygun görüldüğü takdirde, geçici nakdi destek, desteğin sağlanacağı kişi ve ailelere, alışveriş çeki, akıllı kart vb. kupon veya çekler şeklinde de verilebilir. Bu çekler veya kartlar ile alışveriş yaptırmayı ve hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlayacak şekilde sözleşme yapılır. Alışveriş yapılan merkezlere çek, kupon veya kart bedelleri fatura karşılığında ödenir.

(4) Nakdi destek, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu kararınca, Birinci Bölüm’deki Sosyal ve Ekonomik Destekten Yararlanacaklar kısmında belirtilen kişilere sağlanabilir.

Ayni Destek

MADDE 14- (1) Ayni destek,

 1. Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve bu Yönetmelik kapsamında destekten yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, giyim, yakacak, ev eşyası, çocuk bezi, bebek maması, eğitim malzemesi, tıbbi araç-gereç, medikal malzeme, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi ayni desteklerde bulunabilir.
 2. Belediye Başkanı veya yetkilendirmiş olduğu Başkan Yardımcısı tarafından onaylanacak protokol ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği sağlanabilir.
 3. Ayni desteklerin gerçekleştirilmesinde gönüllü bağışçılar, sivil toplum kuruluşları veya diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanabilir. Bu kapsamda yapılacak işbirlikleri; İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir.
 4. Belediye, afet, salgın vb. durumlar ya da başka bir sebeple evsiz kalan bireylere geçici barınma hizmeti amacıyla hizmet binaları, yaşlılara yönelik huzurevi yaptırabilir.
 5. Gıda, yakacak, eğitim malzemesi, bebek malzemesi, giyecek gibi temel ihtiyaç statüsünde değerlendirilecek ayni destekler, gelen destek talepleri sonucunda Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nun sayı, miktar ve fiyatı kararı neticesinde yapılabilir.
 6. Belediye, dezavantajlı birey ve gruplara yönelik düzenlenecek kültürel ve sanatsal faaliyet ve meslek edindirme kurslarında kullanılacak malzemelerin alımını yapar.
 7. İlaç, tıbbî araç-gereç, engelliler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi aynî yardımlarda ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin resen yapacağı tespit üzerine, değerlendirme kurulunun uygunluk görüşü ve harcama yetkilisinin onayı ile yardımda bulunabilir. Bu yardımın yapılmasında 16/06/2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesi hükmü göz önünde bulundurulur.
 8. Belediye, müracaatçılara giyim desteğini, bünyesindeki Dost Eller Mağazası üzerinden sağlar. Doğrudan temin ve bağış yoluyla kullanılmamış ya da ikinci el şekilde temin edilen giyim malzemeleri, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülen ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.
 9. Belediye, müracaatçılara gıda desteğini, bünyesinde kurduğu Gıda Bankası üzerinden sağlar.           Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından sosyal incelemesi yapılan ve Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından gıda talebi süreli veya süresiz uygun bulunan ihtiyaç sahipleri, Belediyeye bağlı ek hizmet binası olan Gıda Bankası’ndan gıda desteği alır. Belediye gıda tedariğini, bağış, doğrudan temin veya ihale yoluyla sağlar.
 10. Ayni destekler, Sosyal Yardım Değerlendirme kurulundan çıkacak karar neticesinde tek seferlik, süreli veya sürekli olarak yapılabilir.
 11. Ayni destekten faydalanacak kişiler için bu Yönetmelikte belirtilen evraklar istenir.
 12. Belediye, bu Yönetmelik kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu kararına varılan vatandaşlar için aşevi, sıcak yemek, bakımevi, sığınma evi, konuk evi, yaşam evi, toplum merkezi, sosyal hizmet merkezi gibi hizmetler sağlayabilir.
 13. Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ihtiyaç sahiplerine, birinci el veya ikinci el ev eşyası desteği sağlanır. Bu destekler bağış ve doğrudan temin yoluyla tedarik edilerek Müdürlüğün saha ekipleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların evine teslim edilir.

Rehberlik ve Sosyal Hizmet Desteği

MADDE 15- (1) Sosyal Hizmet Uzmanı, sosyal ve ekonomik destek talebiyle Müdürlüğe başvurusunu ileten bireylerin sosyoekonomik süreçlerini düzeltici faaliyetler, projeler ve iş planları oluşturarak kişilerin sosyal işlevselliklerini arttıracak yönlendirmeler ve çalışmalar yapmakla yükümlüdür.

(2) Sosyal Hizmet Uzmanı, müracaatçılarla yüzyüze ve direk teması kuran meslek elemanları olmaları sebebiyle, önleyici ve koruyucu tedbir ve hizmetlerin alınmasına ihtiyaç duyulan vakalarda gereken bilgi, beceri ve yöntemleri kullanarak uygun görülen mesleki çalışmaları yaparlar.

Evde Bakım Desteği

MADDE 16- (1) Belediye, evde bakım konusunda ilgili sertifika veya eğitimlere sahip meslek elemanları tarafından, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmekte olan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlık problemleri bulunan bireylere saç kesimi, sakal traşı, banyo gibi temel bakım ihtiyaçlarını karşılar.

Okul Hizmet Desteği

MADDE 17-(1) Belediye, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve bütün öğrencilerin eğitim haklarını temin etmek amacıyla, İzmit ilçe sınırları içerisinde bulunan okulların yönetimlerinin talepleri üzerine okul hizmet ekibi ile okullara boya, elektrik tesisatı, kalebodur yapımı ve onarımı, alçı, kapı tamiri, musluk tamiri gibi faaliyetlerde işçilik hizmeti sağlar.

Ayni Desteklerde Satın Alma İşlemleri

MADDE 18- Ayni desteklerde dağıtılmak üzere bağışlanan mal ve malzemeler de bu Yönetmelikle tespit edilen esaslara uygun şekilde dağıtılır.

Diğer Sosyal Hizmet Ve Yardımlar

MADDE 19– Belediye, bu yönetmelikte belirlenen sosyal desteklerden faydalanabilecek birey ve gruplar için yeni sosyal projeler üretebilir, sosyal ve ekonomik destekler sağlayabilir.

Sosyal ve Ekonomik Destek Muhtaçlık Kriterleri

MADDE 20- (1) Ekonomik ve sosyal desteklerin sağlanması hususunda belirli şartlar ve kriterler mevcuttur:

 1. Ekonomik ve sosyal desteklerden, senede 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Yapılan başvuru Kardeş Eller Platformu üzerinden kayda alınır ve müracaatçının dosyası açılır. 1 yıl boyunca müracaatçı, farklı zamanlarda farklı taleplerde bulunabilir. Sosyal incelemesi gerçekleştirilmiş vatandaşlar, yıl içerisinde farklı taleplerini Müdürlüğe ileterek, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nda birden fazla kez değerlendirilme hakkına sahiptir.
 2. Sosyal ve ekonomik destek için müracaat eden kişilerin aile üye sayıları, nüfus kayıt örnekleri ve beyanlarla tespit edilir. Buna göre mücbir ve olağanüstü durumlar hariç, hanede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin net miktarının 1/3’ünün üzerinde olan hanelere destek sağlanmaz.
 3. Kaza, doğal afet, salgın sonucu ortaya çıkan sosyal sorunlar ve münferit durumlarda bu koşul aranmaz.
 4. Müracaatçıdan başvuru esnasında istenen belgeler Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. Tapu, araç, sigorta dökümü ve diğer belgelerle ihtiyaç sahipliği tespit edilir. Bu belgeler ve sosyal inceleme sonucunda, kişinin sosyoekonomik durumuna ilişkin oluşan kanı üzerine karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harcamanın Gerçekleştirilmesi

Harcama Talimatı

MADDE 21- (1) Bütçedeki sosyal ve ekonomik destek ödeneğinden harcama yapılabilmesi için harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesi gerekir. Harcama talimatlarında, yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, gerçekleştirme usulü ve görevlisi gibi bilgiler belirtilir.

Harcama Yetkilisi

MADDE 22- (1) Harcama yetkilisi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürüdür.

(2) Harcamanın gerçekleştirilmesi aşaması, harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalaması ve harcanacak tutar karşılığındaki hizmetin veya desteğin sağlanması veya tedarik edilmesi sonucunda tamamlanır.

Gerçekleştirme Görevlisi, Gerçekleştirme Belgeleri ve Ödeme İşlemleri

MADDE 23- (1) Sosyal ve ekonomik destek harcamalarının usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, Harcama Yetkilisi bir Gerçekleştirme Görevlisi tayin eder.

Ödeme Yapılacak Kişiler

MADDE 24- (1) Bu yönetmelik kapsamında yapılacak ayni veya nakdi ödemeler, hak sahibine veya duruma göre yakını, vekili, velisi veya vasisi olduğunu resmi evrak ile gösteren kişilere yapılır.

                    (2) Yardım yapılacaklar; engelli, yaşlı ve hasta olmak gibi sebeplerden dolayı alacakları nakdî yardımı verecekleri noterlikçe düzenlenecek vekalet suretiyle vekil edecekleri kişilere de ödeme yapılabilecektir. Kanuni temsilcilere yapılacak ödemelerde kanuni temsilcinin tayinine ilişkin mahkeme kararının ibrazı zorunludur. Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine bağlanır. Ödemelerin çek yerine hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde; hak sahibinin, Müdürlükçe onaylanmış yazılı talebi gerekir.

Harcama Belgeleri ve Bağlanacak Kanıtlayıcı Belgeler

MADDE 25- (1) Bütçeden yapılacak destek harcamalarında, 15/08/2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Harcama belgesi en az üç nüsha halinde düzenlenir. İki nüsha, kanıtlayıcı belgelerle beraber Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilir, üçüncü nüsha ise onaylı suretleri ile birlikte harcamanın yapıldığı Müdürlükte saklanır.

(3) Bütçeden nakdi ya da kupon, çek vb. gibi yapılacak destek harcamalarında, harcama belgesine, destek verilecek kişinin sosyal incelemesi, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu kararı, ödemenin yapıldığına dair makbuz suretleri, yetki belgeleri, harcama yapılan müracaatçının nüfus cüzdan fotokopileri ve gerekli görülen diğer belgeler kanıtlayıcı belge kapsamında eklenir.

(4) Bu belgeler, sosyal ve ekonomik destek harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslarına uygun olarak yapılır. Görevlendirilecek kişi veya komsiyonlarca düzenlenip onaylanır.

Kayıt, Takip, Kontrol Sistemi

MADDE 26- (1) Aynî ve nakdî yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Belediyece gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer belediyelerden, muhtarlıklardan veya kaymakamlıklardan yardım alıp almadığına dair bilgi istenebilir.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerinin Sonlandırılması

MADDE 27-  (1) Ayni ve nakdi desteklerden faydalanan ihtiyaç sahibinin;

a) İzmit ilçe sınırları dışına taşınması,

b) Vefatı,

c) Sosyoekonomik durumundaki değişimin tespiti

durumlarında yardım kesilir.

(2) Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın takibi ve

kontrolü esastır. Sürekli olarak hizmetlerden yararlanan kişinin durumu periyodik olarak takip edilir. Kişinin maddi durumunda düzelme varsa ve yardım almadan hayatını sürdürebileceği tespit edilirse yardım kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Belediye Görev Alanı Dışına Yapılacak Sosyal Yardımlar

MADDE 28- (1) Belediye, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 53 üncü maddesi gereğince; Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir. Yardımlar ayni ve nakdi olabilir.

       (2) Belediye gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç-gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar belediye bütçesinden karşılanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 29- (1) İzmit Belediyesi Meclisi’nin 06.12.2013 tarih 2013/18 sayılı kararıyla kabul edilen Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30-(1) Bu yönetmelik, Sayıştay görüşünün alınmasının ardından Meclis kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31- (1) Bu yönetmelik hükümlerini İzmit Belediye Başkanı yürütür.

Ek-1

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK

DEĞERLENDIRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU

AİLENİN İŞ DURUMU PUANI
A ÇALIŞMIYOR 20
B GÜNDELİK ÇALIŞAN 10
C İŞÇİ 7
Ç ESNAF 5
D EMEKLİ 3
E MEMUR 1
AİLENİZİN NET GELİRİ (AYLIK) PUANI
A 0 – ASGARİ ÜCRETİN 1/3’Ü 20
B ASGARİ ÜCRETİN 1/3’Ü – ASGARİ ÜCRETİN 1/2’Sİ 10
C ASGARİ ÜCRET – ASGARİ ÜCRETİN 1/2 ARASI 5
Ç ASGARİ ÜCRET VE FAZLASI 0
AİLENİN DURUMU PUANI
A SAĞ VE BERABER 0
B BEKAR 0
C EŞİ CEZAEVİNDE 10
Ç BOŞANMIŞ VEYA VEFAT ETMİŞ 15
D YETİM AİLESİ 30
E ŞEHİT/GAZİ AİLESİ 20
KONUT DURUMU
A SOKAKTA YAŞIYOR-EVSİZ 10
B ÇADIR/BARAKA 7
C GECEKONDU 5
Ç APARTMAN 3
D MÜSTAKİL 1
EVİN ISINMA DURUMU PUANI
A DOĞALGAZLI 0
B ELEKTRİKLİ 3
C SOBALI 6
D YOK 10
AİLENİZDEKİ KİŞİ SAYISI PUANI
A BİR 2
B İKİ 4
C ÜÇ 6
D DÖRT 8
E BEŞ 10
F BEŞTEN FAZLA 12
AİLENİZDE KRONİK SAĞLIK SORUNU OLAN KİŞİ SAYISI
A YOK 0
B BİR 5
C İKİ 10
D ÜÇ 15
E DÖRT VEYA DAHA FAZLA 20
AİLENİN SOSYAL GÜVENCE DURUMU
A VAR 0
B YOK 5
AİLEDE OKUYAN ÖĞRENCİ SAYISI PUANI
A YOK 0
B 1 3
C 2 6
D 3 VEYA DAHA FAZLA 9
ÜZERİNİZE KAYITLI ARAÇ BULUNUYOR MU? PUANI
A HAYIR 0
B EVET -10
ENGEL DURUMU PUANI
A EVET 15
B HAYIR 0
EVİN DURUMU PUANI
A KENDİ EVİ 0
B KİRA 10
C KİRA ÖDEMİYOR / KARŞILANIYOR 4
YARDIM DURUMU PUANI
A KAYMAKAMLIK/SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 0
B DERNEK/VAKIF 0
C BELEDİYE 0
ENGELLİ/ YAŞLI/ YETİM/ ÖKSÜZ/ DUL AYLIĞI ALIYOR MUSUNUZ?
A EVET 5
B HAYIR 0
GAYRİMENKUL DURUMU PUANI
A EV SAHİBİYİM -10
B DÜKKAN SAHİBİYİM -20
C ARSA SAHİBİYİM -20
D MAL VARLIĞIM BULUNMAMAKTADIR 0

Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi
Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlüğe sosyal yardım talebi ile gelen ve Belediyenin hizmet alanları içerisinde yaşayan vatandaşların taleplerini başvuru olarak almak.

b) Başvuruda bulunan müracaatçının talepleri doğrultusunda sosyal incelemeyi gerçekleştirip, sosyal inceleme raporu ile birlikte Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’na sunmak.

c) Rapor ve kurul esnasında müracaatçının ne tür yardım modelinden faydalanabileceğini belirlemek.

ç) Yapılan ayni ve nakdi yardımların aylık raporlamasını yapmak.

d) Müdürlüğe sosyal yardım talebiyle gelen vatandaşlara danışmanlık hizmeti sağlamak, gerektiğinde ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına yönlendirmesini sağlamak.

e) Sosyal yardımların daha etkin ve hak temelli dağıtımı için öneriler sunmak, proje ve iş planları hazırlamak.

f) Gelen sosyal yardım talepleri üzerine, gerektiğinde Belediyeye bağlı diğer müdürlükler veya başka kurumlarla işbirliği oluşturmak.

g) Yangın ve doğal afetlerin ardından, itfaiye tespit raporu, başvuru, basın haberleri, Başkanlık talimatı gibi ihbar yolları sonucunda hızlıca sosyal incelemeyi gerçekleştirip ihtiyaçları tespit etmek.

ğ) Belediyenin sosyal yardım kalemleri olan gıda, giyim, eşya, yakacak, askıda fatura ve kira, medikal, bebek ve eğitim malzemesi gibi ayni yardımların kapasitelerini geliştirmek.

h) Gıda ve giyim ihtiyaçlarının sağlandığı Gıda Bankası ve Dost Eller Mağazası’nın kapasitesini geliştirecek bağışçı görüşmelerini koordine etmek.

ı) Gıda Bankası ve Dost Eller Mağazası’na gelen bağış veya satın alma ürünlerinin durumu ile ilgili mağazalardan süreç raporu istemek ve ürün kalitesi, stok durumu, faydalanıcı sayısının düzenli şekilde raporlamasını sağlamak ve üst yönetime sunmak.

i) Belediyenin ayni yardımlardaki ek hizmet binaları olan Gıda Bankası ve Dost Eller Mağazası ile koordinasyon halinde olmak, aylık ve yıllık sosyal yardım listelerinin dağıtımını organize etmek.

j) Yoksulluk, yoksullaşma, gecekondulaşma, gettolaşma, göç vb. gibi sosyal sorunların kamu yararı amacıyla tespiti için saha incelemeleri ve araştırmaları yaparak hizmet alanındaki sosyal riskleri tespit etmek.

k) Sosyal yardımların, Müdürlükçe belirlenmiş Sosyal Yardım Değerlendirme Formu’na uygun, yerinde, ve etkili yapılmasını sağlamak.

l) Bahsedilen bütün görev ve sorumlulukları, diğer meslek elemanları ile işbirliği içerisinde ve multidisipliner bir anlayış ile yürütmek.

m)Aşevi, gıda bankacılığı, sıcak yemek, çorba çeşmesi gibi hizmetlerle temel gıda erişimini sağlamak.

n) Toplumsal yaşam içerisinde dışlanma ve damgalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan grupların sosyal eşitliğini sağlayacak faaliyetler yürütmek.

o) Toplumsal anlamda cinsiyet, ırk, din, dil vb. alanlardaki eşitliği sağlayarak eşit yurttaşlık temelinde hizmet aktarımını sağlamak.

ö) Dezavantajlı grupların yer aldığı meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, diğer dernek ve odalarla işbirliği içerisinde; kadın, engelli, yaşlı ve çocuk dostu bir kent amacını gerçekleştirmek.

p) Vatandaşların; ölüm, doğum, sağlık sorunları gibi olağandışı durumlarda vatandaşlara psikososyal destek sağlamak.

r) Toplumsal cinsiyet, yaşlanma, gençlik, çocuk işçiliği, engelsiz yaşam, kent yoksulluğu, ayrımcılık, mobbing ve toplumsal eşitlik gibi kavramlar üzerine ilçenin genel risk durumunu ilgili veriler eşliğinde araştırmalarla tespit etmek, bu doğrultuda sosyal projeler ve çalışmalar yürütmek.

Yaşlı Hizmetleri Birimi
Yaşlı Hizmetleri Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen yaşlılar için ayni veya nakdi yardım sağlamak.

b) Sosyoekonomik durumu, Belediye tarafından yardıma uygun bulunan yaşlılar için yaşlı bezi veya hasta yatağı gibi ayni yardımların bağış veya satın alma yoluyla temin etmek.

c) Sosyoekonomik yoksunluk sebebiyle kendi bakımını sağlayamayan, sağlık sorunları yaşayan hasta ve yaşlı vatandaşlar için ücretsiz evde bakım, sağlık hizmetleri ve hasta nakli hizmetleri sunmak.

ç) Alzheimerli hastalar için kurulan Alzheimer Yaşam Evi’nin işleyişini kontrol etmek ve süreç içerisinde raporlandırarak üst yönetime sunmak.

d) Alzheimer Yaşam Evi için gerekli ihtiyaçların satın alma veya bağış yoluyla karşılanması amacıyla koordinasyon sağlamak.

e) Yaşlılığın ortaya çıkardığı biyolojik, psikolojik veya sosyolojik olumsuz özellikleri saptayacak veri analizleri, saha çalışmaları yaparak ilçedeki yaşlıları bu etmenlerden koruyacak faaliyetler yürütmek.

f) Vatandaşların etkin bir yaşlılık dönemi geçirmesi amacıyla hizmet alanları içerisinde Yaşlı evleri, Huzurevleri, Sosyal Hizmet Merkezleri açmak ve yönetmek.

g) Yaşlıların boş zamanlarını anlamlı kılmak, sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak, rehberlik ve mesleki danışmanlık yapmak.

ğ) Yaşlıların ilgi alanları doğrultusunda faaliyet grupları kurarak sosyal aktiviteler düzenleyerek sosyal ilişkileri güçlendirmek.

h) Yaşlıların farklı yaş gruplarından bireylerle bir araya gelmesini sağlayarak tecrübelerini aktarabileceği toplumsal bir bütünlük oluşturmak.

Engelli Hizmetleri Birimi
Engelli Hizmetleri Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediye sınırları içerisinde yaşayan engellilerin medikal ve sosyal durumlarının istatistiki verilerini tutmak ve bu istatistiklere uygun politikalar yürütmek.

b) İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlar için ulaşım, gıda, giyim ve diğer ayni veya nakdi yardımları sağlamak.

c) Sosyoekonomik durumunun, medikal malzemeye erişim sağlayamayacak durumda olduğu Belediye tarafından raporlandırılan engellilerin medikal malzemelerine yönelik tekerlekli sandalye, hasta yatağı, protez, Braille veya konuşan saat, işitme cihazı vb. protez ve ortezleri bağış veya satın alma yoluyla Belediyenin imkanları doğrultusunda temin etmek

ç) Kişisel bakımını sağlayamayan engelliler için evde bakım hizmeti sağlamak.

d) Engellilik olumsuz sosyal etkilerine karşı bilinçlendirme faaliyetleri yürüterek broşür, seminer, panel, forum vb. etkinlikler düzenlemek.

e) İlçenin engellilerin dolaşımına uygun bir mekânsal boyuta erişebilmesi amacıyla diğer müdürlüklere bu konuda önerilerde bulunmak ve çalışmalar düzenlemek.

f) Hastane, okul veya rehabilitasyon merkezine ulaşım gibi ihtiyaç durumlarında engellilerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak.

g) Birime başvuran engelli ve ailelerine psikososyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, ailelere yönelik bakım konularında bilgilendirici eğitimler düzenlemek.

ğ) Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlikler veya projeler için işbirliği sağlamak.

İletişime geç

Telefon
0262 318 00 00 - Dahili: 2210
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
0262 318 00 29
Mail
-