Spor İşleri Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler
  • Spor Salonlarımız

Mithat AĞA
Spor İşleri Müdürü

10.12.1970 Doğumlu olan Mithat Ağa, 1993-2002 yılları arasında Bekirpaşa Başaran Spor da Kulüp Yöneticiliği yaptı. 2003-2005 yılları arasında Bekirpaşa Başaran Spor da Kulüp Başkanlığı yaptı. 1998-2002 yılları arasında İzmit Spor da Profesyonel ligde kulüp müdürlüğü yaptı. 2007 yılında KASKF Yönetim Kuruluna seçildi. Eğitim Sekreterliği görevinde bulundu. 2010 ve 2013 Kongre dönemlerinde Yönetim Kurulu üyeliği devam etti. Başkan Yardımcılığı yaptı. 2016 ve 2019 Kongre dönemlerinde Yönetim Kurulu üyeliği devam etti. Genel Sekreterlik görevine getirildi ve halen devam etmekte. Ayrıca 2009 yılı itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu Kocaeli Futbol İl Temsilciliği görevine getirildi ve görevine halen devam etmekte. Ayrıca 2011-2012 sezonundan itibaren Türkiye Futbol Federasyonunda Bölgesel Amatör Lig Denetçiliğine başladı ve görevi halen devam etmektedir. Sporculuk hayatı boyunca 10 yıl süre ile amatör Futbol oynayan Ağa, evli ve 2 çocuk babasıdır.

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Spor İşleri Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Spor İşleri Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununu, 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Spor İşleri Müdürlüğünü,

e) Müdür: Spor İşleri Müdürünü,

f) Birim: Spor İşleri Müdürlüğü’nde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

g) Yönetmelik: Spor İşleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Belediyenin sportif aktivitelerini gerçekleştirmek.

b) Spor bilincini geliştirici kongre, sempozyum, seminer, panel, çalıştay, eğitimler vb. düzenlemek.

c) Yapılan işlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere, Başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak.

ç) Sporcu yetiştirme ve potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalar yapmak.

d) Spor branşları açmak.

e) Çocuk, genç ve her yaştan insanımıza yönelik sportif projeler uygulamak.

f) Spora ve sporcuya destek vererek sportif faaliyetler düzenlemek.

g) Çocuklarımızın değerlerini öğretmek ve gelişen dünyaya hazırlamaya yönelik çalışmalarla sportif ve mental anlamda gelişimlerine yardımcı olmak.

ğ) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İdari ve Koordinasyon Birimi

MADDE 7 – (1) İdari ve koordinasyon birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlük hizmetlerinin, zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine destek olmak.

b) Müdürlüğün tüm birimleri ile koordinasyonlarını sağlayan yazışma, puantaj, tahakkuk, izin, taşınır kayıt ve kayıt işlemlerinin özenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Sorumluluk alanına giren konularda aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

ç) Gelen-giden, zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak.

d) Belediyemizin belirlemiş olduğu orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasına destek olmak.

Spor Organizasyonları ve Yönetimi Birimi

MADDE 8 – (1) Spor Organizasyonları Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

a) Ulusal ve yöresel spor organizasyonları düzenlemek.

b) Uluslararası spor organizasyonlarını düzenlenmesi için girişimlerde bulunmak.

c) İzmit Belediyesi Spor Kulübü ile İzmit Belediye Spor Gençlik Kulübü çalışmalarına katkı vermek.

ç) Bisiklet Eğitim Pistinde yapılacak eğitimleri planlamak.

d) Belediye ile Spor Federasyonları arasında işbirliği oluşturmak.

e) Belediye ile spor kulüpleri arasında işbirliğini geliştirmek.

f)  Milli Eğitim ile birlikte ortak projeleri yürütmek.

g) Spor Okullarını planlamak.

ğ) Sporu sevdirecek sosyal ve kültürel etkinlikler ile yarışmalar düzenlemek.

h) Spor ile ilgili bilgilendirici kitap, dergi ve broşür hazırlamak.

ı) Halkın spor beklentilerine yönelik bilimsel çalışmalar yaptırmak.

i) Spor alanına yönelik bilimsel kongreler, panel, seminer vb. düzenlemek.

j) Bisiklet gezileri düzenlemek.

k) Sportif faaliyetleri organize etmek.(Futbol, voleybol, masa tenisi, vb.)

l) Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak.

m) Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalarla ilgili personelin katılımını sağlamak.

n) Belediye sınırları içinde yaşayanların ihtiyaç duyduğu spor alanlarını belirlemek.

o) Kuruma ait veya şahıs malı olan uygun alanları değerlendirerek, spor faaliyetleri yapılabilecek alanlar oluşturmak, oluşturulmasını desteklemek.

ö) Belediye ile üniversite arasında işbirliğini oluşturmak.

p) Müdür tarafından verilen veya ilgili mevzuatta yer alan diğer görevleri yapmak.

Spor Tesisleri ve Proje Birimi

MADDE 9 – (1) Spor Tesisleri ve Proje Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

a) Yeni spor tesisleri yapımı için projeler üretmek.

b) Mevcut spor tesislerinin standartlara uygun modernizasyonunu sağlamak.

c) Gençlik Kampları düzenlenerek sportif faaliyetleri yaptırmak.

ç) Fitness salonlarındaki kadınlara yönelik spor eğitimlerinin takibini yapmak.

d) Müsabakalarda görev alacak personel görevlendirmelerini yapmak.

e) Spor tesislerinin müsabaka öncesi müsabakaya hazır hale getirilmesini sağlamak.

f) Birimin işlerinin etkin ve etkili gerçekleştirilmesini sağlamak üzere ilgili personeli sürekli olarak denetlemek.

g) Müdürlüğün sorumluluğu altındaki spor merkezlerinin bakımını, korunmasını ve güvenliğini sağlamak.

ğ) Yüzme havuzu, Sarısu Gençlik Kampı, Cephanelik Spor Tesisleri, Fitness Salonlarının takibini ve bakım onarımının yapılmasını sağlamak.

h) Müdür tarafından verilen veya ilgili mevzuatta yer alan diğer görevleri yapmak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

İdari ve Koordinasyon Birimi
İdari ve koordinasyon birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlük hizmetlerinin, zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine destek olmak.

b) Müdürlüğün tüm birimleri ile koordinasyonlarını sağlayan yazışma, puantaj, tahakkuk, izin, taşınır kayıt ve kayıt işlemlerinin özenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Sorumluluk alanına giren konularda aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

ç) Gelen-giden, zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak.

d) Belediyemizin belirlemiş olduğu orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasına destek olmak.

Spor Organizasyonları ve Yönetimi Birimi
Spor Organizasyonları Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

a) Ulusal ve yöresel spor organizasyonları düzenlemek.

b) Uluslararası spor organizasyonlarını düzenlenmesi için girişimlerde bulunmak.

c) İzmit Belediyesi Spor Kulübü ile İzmit Belediye Spor Gençlik Kulübü çalışmalarına katkı vermek.

ç) Bisiklet Eğitim Pistinde yapılacak eğitimleri planlamak.

d) Belediye ile Spor Federasyonları arasında işbirliği oluşturmak.

e) Belediye ile spor kulüpleri arasında işbirliğini geliştirmek.

f) Milli Eğitim ile birlikte ortak projeleri yürütmek.

g) Spor Okullarını planlamak.

ğ) Sporu sevdirecek sosyal ve kültürel etkinlikler ile yarışmalar düzenlemek.

h) Spor ile ilgili bilgilendirici kitap, dergi ve broşür hazırlamak.

ı) Halkın spor beklentilerine yönelik bilimsel çalışmalar yaptırmak.

i) Spor alanına yönelik bilimsel kongreler, panel, seminer vb. düzenlemek.

j) Bisiklet gezileri düzenlemek.

k) Sportif faaliyetleri organize etmek.(Futbol, voleybol, masa tenisi, vb.)

l) Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak.

m) Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalarla ilgili personelin katılımını sağlamak.

n) Belediye sınırları içinde yaşayanların ihtiyaç duyduğu spor alanlarını belirlemek.

o) Kuruma ait veya şahıs malı olan uygun alanları değerlendirerek, spor faaliyetleri yapılabilecek alanlar oluşturmak, oluşturulmasını desteklemek.

ö) Belediye ile üniversite arasında işbirliğini oluşturmak.

p) Müdür tarafından verilen veya ilgili mevzuatta yer alan diğer görevleri yapmak.

Spor Tesisleri ve Proje Birimi
Spor Tesisleri ve Proje Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

a) Yeni spor tesisleri yapımı için projeler üretmek.

b) Mevcut spor tesislerinin standartlara uygun modernizasyonunu sağlamak.

c) Gençlik Kampları düzenlenerek sportif faaliyetleri yaptırmak.

ç) Fitness salonlarındaki kadınlara yönelik spor eğitimlerinin takibini yapmak.

d) Müsabakalarda görev alacak personel görevlendirmelerini yapmak.

e) Spor tesislerinin müsabaka öncesi müsabakaya hazır hale getirilmesini sağlamak.

f) Birimin işlerinin etkin ve etkili gerçekleştirilmesini sağlamak üzere ilgili personeli sürekli olarak denetlemek.

g) Müdürlüğün sorumluluğu altındaki spor merkezlerinin bakımını, korunmasını ve güvenliğini sağlamak.

ğ) Yüzme havuzu, Sarısu Gençlik Kampı, Cephanelik Spor Tesisleri, Fitness Salonlarının takibini ve bakım onarımının yapılmasını sağlamak.

h) Müdür tarafından verilen veya ilgili mevzuatta yer alan diğer görevleri yapmak.

İzmit sınırları içinde bulunan 16 adet spor salonunda (eğitmeni, salon temini, spor aletleri belediyemiz tarafından karşılanan) kadınlara ücretsiz spor hizmeti veriliyor.

Belsa Plaza B Blok, Yahya Kaptan, Kuruçeşme, Akmeşe, Körfez, Mehmet Ali Paşa, Malta, Yenidoğan, Ayazma,  Topçular, Zabıtan, Gündoğdu, Tepeköy, Arızlı ve Bekirdere Mahallelerinde açılan fitness salonları hafta içi her gün 09.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

KONUM BİLGİLERİ

Yahya Kaptan Spor Salonu (Yahyakaptan Mah. Hanımeli Kültür Merkezi)

42 Evler Spor Salonu (42 Evler Sağlık Ocağı Üstü)

Kuruçeşme Spor Salonu (Kuruçeşme Kültür Merkezi)

Tepeköy Spor Salonu (Tepeköy Mahallesi Sağlık Ocağı Üstü)

Belsa Plaza Spor Salonu (Belsa B Blok)

Akmeşe Spor Salonu  (Akmeşe Mahalle Konağı)

Malta Spor Salonu (Malta Mahallesi Emekli Evi ve Spor Merkezi)

Bekirdere Spor Salonu (Bekirdere Ek Hizmet Binası- Muhtarlık)

Ayazma Spor Salonu (Ayazma Kapalı Pazar Alanı)

Gündoğdu Spor Salonu (Gündoğdu Mahalle Konağı)

Zabıtan Spor Salonu (Zabıtan Mahalle Konağı)

Topçular Spor Salonu (Topçular Mahalle Konağı)

Yenidoğan Serdar Spor Salonu (Ramazan SARIKAYA Kültür Merkezi)

Akpınar Spor Salonu (Akpınar Mahallesi Gençlik Merkezi)

Mehmet Ali Paşa Spor Salonu (M.A.P. Mahallesi Gençlik Merkezi)

Mehmet Ali Paşa Spor Salonu (İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi)

SPOR TESİSLERİ

İletişim: 0(262) 318 00 00 Dahili: 2161

Spor Uzmanı: Yusuf KUZU

İZMİT BELEDİYESİ KAPALI YÜZME HAVUZU

İletişim: 0(262) 318 02 20 veya 318 00 00 Dahili: 2168

Eğitmen: Levent AZAZİ

SPOR OKULLARI

İletişim: 0(262) 318 00 00 Dahili: 2162

Büro Personeli: Ahmet Emre ERCANLI

BİSİKLET EĞİTİM VE TURLARI

İletişim: 0(262) 318 00 00 Dahili: 2161

Spor Uzmanı: Yusuf KUZU

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE REKREATİF ETKİNLİKLER

İletişim: 0(262) 318 00 00 Dahili: 2167

Eğitmen: Erdem ÇAKIR

SPOR ORGANİZASYONLARI

İletişim: 0(262) 318 00 00 Dahili: 2164

Eğitmen: Necati AKKUZU

İletişime geç

Telefon
0262 318 0000 Dahili:2160
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
0262 318 0000
Mail
mithat.aga@izmit.bel.tr