Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 67 sayılı kararı ile kurulmuş olan Strateji Geliştirme Müdürlüğüne ait bu Yönetmelik; 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 48 inci maddesine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60’ıncı maddesi, 18/02/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü ve 5’inci maddelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Strateji Geliştirme Müdürlüğünü,

e) Müdür: Strateji Geliştirme Müdürünü,

f) Birim: Strateji Geliştirme Müdürlüğünde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

g) Yönetmelik: Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, şef, amir, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Belediyenin stratejik planı ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) Belediyede Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

c) Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve performans programına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

d) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

e) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin Faaliyet Raporunu hazırlamak.

f) Belediyenin hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

g) Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek.

ğ) Belediyenin hizmet kalitesini artırmak için AR-GE çalışmaları gerçekleştirmek.

h) Belediyenin ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda proje çalışmaları gerçekleştirmek.

ı) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

i) İç kontrol sisteminin kurulması (ön mali kontrol dışında), standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

j) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Stratejik Yönetim ve  Planlama Birimi

MADDE 7 – (1) Stratejik yönetim ve planlama birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek ve/veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

b) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

c) Belediyenin ve Müdürlüğün Faaliyet Raporunu hazırlamak.

ç) Belediyenin misyon, vizyon, temel değerler belirleme çalışmalarını yürütmek.

d) Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

e) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.

f) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek.

g) Belediyenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

ğ) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

h) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonuna yönelik sekreterya hizmetlerini yürütmek.

ı) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetler varsa ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

i) İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

AR-GE ve Proje Geliştirme Birimi

MADDE 8 – (1) AR-GE ve Proje Geliştirme Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

b) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların duyuru yaptığı program ve hibe çağrılarını takip etmek, bu kapsamda ilgili birimlerle birlikte proje yapmak, destek almaya hak kazanan projelerin yönetimi ve ilgili müdürlüklerle koordinasyonunu sağlamak ve takibini yapmak.

c) Belediye faaliyetlerinin çağdaş ve kaliteli bir şekilde verilmesini temin etmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı inceleme, eğitim, seminer ve toplantı programlarına katılmak.

ç) Ulusal ve uluslararası alanda iyi proje uygulama örneklerini araştırmak, bu örnekleri yerinde incelemek ve konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

d) Belediyenin hedeflerine yönelik prestij proje konularını belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve tanıtımını yapmak.

e) Kurum dışı ve kurum içi proje tekliflerini ilgili birimlerle birlikte değerlendirmek,  uygun görülmesi durumunda süreçleri başlatmak.

f) İlçe ihtiyaçları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ile ortak projeler yürütmek

g) Ulusal ve uluslararası alanda indeks taraması yapmak, indekslerdeki yerel yönetimleri ilgilendiren konularla ilgili AB programları çerçevesinde çalışmalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

ğ) Yeni hizmetlerin belirlenmesine ve mevcut hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak

h) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak

ı) Belediyenin faaliyetleriyle ilgili bilgi ve veri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

İç Kontrol Birimi

MADDE 9 – (1) İç Kontrol Birimi kapsamında (Ön Mali Kontrol Dışında) yürütülecek görevler şunlardır;

a) İç kontrol sisteminin harcama birimlerinde oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında koordinasyon ve eğitim hizmeti sağlamak.

b) İç kontrol kapsamında mevzuatı takip etmek, mevzuatın uygulanması hususunda birimlere rehberlik etmek.

c) İç kontrol çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüz koordinasyonunda hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ile planlanan eylemlerin sonuçlarını izlemek, 6 ayda bir üst yönetime raporlamak.

ç) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve Çalışma Grubu çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak ve sekretarya hizmetini yürütmek. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak veya hazırlanmasını koordine etmek.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
Stratejik yönetim ve planlama birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek ve/veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

b) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

c) Belediyenin ve Müdürlüğün Faaliyet Raporunu hazırlamak.

ç) Belediyenin misyon, vizyon, temel değerler belirleme çalışmalarını yürütmek.

d) Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

e) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.

f) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek.

g) Belediyenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

ğ) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

h) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonuna yönelik sekreterya hizmetlerini yürütmek.

ı) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetler varsa ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

i) İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

AR-GE ve Proje Geliştirme Birimi
AR-GE ve Proje Geliştirme Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

b) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların duyuru yaptığı program ve hibe çağrılarını takip etmek, bu kapsamda ilgili birimlerle birlikte proje yapmak, destek almaya hak kazanan projelerin yönetimi ve ilgili müdürlüklerle koordinasyonunu sağlamak ve takibini yapmak.

c) Belediye faaliyetlerinin çağdaş ve kaliteli bir şekilde verilmesini temin etmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı inceleme, eğitim, seminer ve toplantı programlarına katılmak.

ç) Ulusal ve uluslararası alanda iyi proje uygulama örneklerini araştırmak, bu örnekleri yerinde incelemek ve konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

d) Belediyenin hedeflerine yönelik prestij proje konularını belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve tanıtımını yapmak.

e) Kurum dışı ve kurum içi proje tekliflerini ilgili birimlerle birlikte değerlendirmek, uygun görülmesi durumunda süreçleri başlatmak.

f) İlçe ihtiyaçları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ile ortak projeler yürütmek

g) Ulusal ve uluslararası alanda indeks taraması yapmak, indekslerdeki yerel yönetimleri ilgilendiren konularla ilgili AB programları çerçevesinde çalışmalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

ğ) Yeni hizmetlerin belirlenmesine ve mevcut hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak

h) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak

ı) Belediyenin faaliyetleriyle ilgili bilgi ve veri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

İç Kontrol Birimi
İç Kontrol Birimi kapsamında (Ön Mali Kontrol Dışında) yürütülecek görevler şunlardır;

a) İç kontrol sisteminin harcama birimlerinde oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında koordinasyon ve eğitim hizmeti sağlamak.

b) İç kontrol kapsamında mevzuatı takip etmek, mevzuatın uygulanması hususunda birimlere rehberlik etmek.

c) İç kontrol çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüz koordinasyonunda hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ile planlanan eylemlerin sonuçlarını izlemek, 6 ayda bir üst yönetime raporlamak.

ç) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve Çalışma Grubu çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak ve sekretarya hizmetini yürütmek. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak veya hazırlanmasını koordine etmek.

İletişime geç

Telefon
0262 318 0000 Dahili:1920
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
0262 318 0000
Mail
cemaltaki.sahan@izmit.bel.tr