Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Hakkında

 • Yönetim
 • Hakkında
 • Birimler
 • Dokümanlar

Şaban TANIŞ
Teftiş Kurulu Müdür Vekili

1973 yılında Gümüşhane’de doğdu, Tüpraş 50. Yıl Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. 1998-2007 yılları arasında Maliye Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde çalıştı. 2007-2011 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünde yönetici olarak görev yaptı. 2012 yılından itibaren İzmit Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünde Müfettiş olarak görevini sürdürmekte olup, evli ve dört çocuk sahibidir.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ nün Görev ve Yetkileri

İzmit Belediye Başkanının yetkili kılması halinde;

a) İzmit Belediye Bünyesindeki Birimler Teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sisteminin geliştirmek.

b) İzmit Belediyesi teşkilatına bağlı birimlerin her türlü faaliyet ve işlemleri ile personele ait hususları; İlgili kanun, yönetmelik, genelge ve emirlere uygunluğu yönünden teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek.

c) Gerektiğinde, İzmit Belediyesinin öncülüğünde kurulan ya da doğrudan veya ortağı bulunduğu şirketler aracılığı ile ortak olduğu şirket ve tesisleri denetlemek, teftiş etmek.

d) Başkanlık Makamınca verilen teftiş hizmetleri ile ilgili diğer işleri yapmak.

Teftiş Kurulu Müdürünün Atanması

Teftiş Kurulu Müdürü İzmit Belediye Başkanı tarafından atanır. Teftiş Kurulu Müdürünün “Müfettiş Yardımcıları Özel Yeterlik Sınavı Yönetmeliği” hükümlerine göre Müfettiş olarak atanmış olması ve 12 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması gerekir. Ancak bu şartları taşıyan personel yok ise, 657 Sayılı Kanunun müdürlük kadrolarına atanma şartlarını ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğine göre Müdürlük kadrolarına atanabilecek şartları taşımak.

Teftiş Kurulu Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teftiş Kurulu Müdürü, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, Başkanlık Makamının emir veya onayı üzerine doğrudan doğruya Başkanlık adına aşağıdaki görevleri yapar;

a)      Teftiş Kurulu Müdürlüğünün 5’nci maddede belirtilen görevlerini yürütmek,

b) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

c) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d) Müfettişlerden gelen yazı ve rapor ve fezlekeleri incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,

e) Teftiş Kurulu Müdürlüğüne intikal eden teftiş, denetim, inceleme veya soruşturmayı gerektiren konuları, gerekli görmesi halinde ilgili birimlere göndermek ve bunların sonuçlarını takip etmek,

f) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

g) Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı tetkik sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

h) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve Başkanlık Makamına arz etmek,

ı) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak,

j) Teftiş Kurulu uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak,

k) Teftiş Kurulunun yıllık teftiş programını hazırlamak ve Başkanlık Onayı ile uygulamaya koymak,

l) Başkanlık Makamınca teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak,

m) 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 17. maddesinde belirtilen suçlarlarla (irtikap, rüşvet, ihtilas ve zimmete para geçirme, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar)  ilgili delil veya emareler elde edildiğinde, aynı kanunun 18. maddesinde belirtilen (Bu suçlardan dolayı müfettiş ve muhakkikler de soruşturma neticesinde delil veya emare elde ettikleri takdirde, işi yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi ederler. Cumhuriyet Başsavcılığı müfettiş ve muhakkikler tarafından kendisine tevdiine lüzum görülmediği halde dahi evrakın taalluk ettiği iş hakkında soruşturma yapmak üzere gerekçe göstererek evrakı ait olduğu merciden isteyebilir.) şekilde uygulama yapılır.

Teftiş Kurulu Müdürüne Yardım

Teftiş Kurulu Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi, Başkanlık Makamı Onayı ile “Refakat Müfettişi” olarak görevlendirebilir. Refakat Müfettişliği görev süresi en fazla 1 yıl olup, süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.

Teftiş Kurulu Müdürlüğüne Vekâlet

Kurul Müdürü geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Müdürlüğe atanma şartlarını taşıyan Refakat Müfettişlerinden birini Başkanlık Makamı onayı ile vekâlet görevi verilir. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Müdürlüğünün boşalması halinde vekâlet görevi yine Makam Onayı ile belirlenir.

Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müfettişler Başkanlık Makamına bağlı olup, doğrudan doğruya Başkan adına;

a) Mer’i Mevzuat ve Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri dairesinde; İzmit Belediyesi ilgili birimlerinde inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak.

b) Teftiş inceleme ve soruşturma sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Müdürüne bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışın ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenen seviyede, yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bildirmek,

d) Refakatlerine verilecek Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak,

e) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

f) 3628 Sayılı Kanunla ilgili suçların soruşturulmasında bu Kanun hükümleri;  Memurin Muhakematı Hakkında Kanun-u Muvakkat’e tabi olanlar hakkında yapılacak soruşturmalarda, bu kanunun bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun koyduğu hazırlık soruşturması ile ilgili usul ve esaslar uyarınca hareket etmek,

g) Başkanlık Makamınca verilecek teftiş ve denetim hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapmakla görevli ve yetkilidirler.

Müfettişler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

 Görevlendirme

Müfettişler İzmit Belediye Başkanlığı Makamının emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Müdüründen aldıkları talimatla görev yaparlar.

Aldıkları görevlerin neticelerini Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bildirirler.

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının uyacakları hususlar

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

 Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları;

a) İcraya müdahale edemezler.

b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerinde şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.

c) Teftişe tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır.

d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

Görevden Uzaklaştırma

Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler.

a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görev başında kalması sakıncalı olmak,

b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, teftiş denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

c) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,

Görevden uzaklaştırma tedbirleri, Teftiş ve tahkikatın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (b) bendinde yazılı hususun ise bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Sanıkların ilgili yasaklardaki konuşmama hakkın saklıdır.

Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o birimin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini Müfettiş üstlenemez.

Görevden uzaklaştırılma keyfiyeti, Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte atamaya yetkili amire, Teftiş Kurulu Müdürlüğü kanalı ile yazıyla hemen bildirilir.

Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel, Müfettişin vereceği rapor üzerine derhal atamaya yetkili amirce bekletilmeksizin görevine iade edilir.

Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların nev’i ve mahiyetine göre kanuni esaslar dâhilinde takibat yapılır.

Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak resmi işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

Müşterek Çalışmalar

Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dâhil Müfettişlerden en kıdemlisi çalışmaları düzenler. Ayrıca; işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve tetkiklere verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özel bilgi veya ara rapor verir ve grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların neticelerini, müştereken düzenleyecekleri raporlarda belirtir.

Teftiş Kurulu Müdürüne yardımla görevlendirilen “Refakat Müfettişleri”nin müşterek çalışmalarda görev alması halinde, grup koordinatörü, refakat müfettişidir.

 İşleri Süresinde Bitirilmemesi ve İşin Devri

a) Müfettişler, kendilerine verilen işleri ara vermeden, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Müdürlüğüne zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa; Müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Müdürünün yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilirler.

c) Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir “devir notu” hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

-Devredilen işin ne olduğu,

-Devir gününe kadar, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

-İş hakkında ne gibi görüş veya kanaate varıldığı,

-Beliren görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği,

hakkındaki düşüncelerini yazar.

Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

İzmit Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Müfettişliğe Giriş

İzmit Belediyesi Teftiş Kurulu Müfettişliğine doğrudan atama yoluyla veya Müfettiş yardımcısı olarak girilir.

Doğrudan atama yoluyla giriş: Belediye bünyesinde Belediyede müfettişi ve müfettiş yardımcısı yok veya yeterli değilse, müfettiş yardımcılarının alınması ve müfettişliğe yetiştirilmesi zaman alacağında, 5018 S. Kanuna tabi kurumlarda çalışanlardan aşağıdaki şartları taşıyanlar;

a)      5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi kurumlarda çalışan ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. Mad. “(F) Denetim Tazminatı” bölümünde yer alan ve son 5 yılında toplam 3 yıl müfettiş, mali hizmetler uzmanı, denetmen veya kontrolörlük unvanında bulunanlar,

b)      Toplam kamu hizmeti on yıldan az olmamak üzere, Maliye Bakanlığı bünyesinde en az 7 yıl; gelir, gider ve millî emlak birimlerinin ikisinde çalışmış ve son 3 yılında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. Mad. “(A) Özel Hizmet Tazminatı” (f,g,h  i) bendinde yer alan müfettiş, mali hizmetler uzmanı, denetmen veya kontrolörlük unvanında bulunanlar,

Belediye Başkanının onayı ile Belediye Müfettişliği kadrosuna atanırlar.

Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcılığını tamamlayarak giriş: Müfettiş Yardımcılığına giriş için ise, aşağıdaki ilgili maddelerde yer alan şartları taşıyanlardan usulüne uygun olarak yardımcılık sınavını kazananların Müfettişlik için yetiştirilmesi ve Müfettişliğe atanma için yeterlilik sınavını verme şartı aranır.

 Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Şartları

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak Kurul İzmit Belediye Başkanlık Makamının Onayı ile Teftiş Kurulu Müdürünün Başkanlığında dört Müfettişten oluşur. Ayrıca iki yedek üye tespit edilir.

Giriş sınavında gerektiğinde ilgili fakülte öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

 Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

a) Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış bulunmak.

c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, iktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili Makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden ve de genellikle teknik konularda denetim ve soruşturma yapacak olan Müfettiş Yardımcılığına ise, Üniversite veya dengi, Yurt için ve Yurt dışı Yüksek Öğrenim Kurumlarının, Makine, İnşaat, Mimarlık ve Harita Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

d) Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak gerekir.

(d) bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ nce yapılacak inceleme ile tespit edilir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının ilânı

Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yer ve giriş şartları Türkiye genelinde yayımlanan en az iki gazetede duyurulur.

Son ilân, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

Sınava girmek isteyenler Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ ne iki fotoğraf, aday formu ve Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ile müracaat ederler.

Aday formunda adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

a) Nüfus Cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,

b) Sağlam olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

c) Erkek adaydan askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

d) 4,5×6 ebadında 6 adet fotoğraf,

e) Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi,

f) Kendi el yazısı ile hal tercümesi,

(Bu hal tercümesinde baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir).

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yeri

Yazılı ve sözlü sınav İzmit Belediye Bakanlığınca belirlenecek yerde yapılır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar, sözlü sınava alınmazlar.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Müdürlüğünce fotoğraflı “Adaylık Belgesi” verilir. Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

 Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak, yapılır.

A- Hukuk

Anayasa Hukuku (Genel esaslar)

a)      İdare Hukukunun genel esasları, idare yargı, idare teşkilat,

b)      Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi aleyhine işlenen cürümler),

c)      Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve aynı haklar),

d)      Borçlar hukuku (Genel Esaslar),

e)      Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve kıymetli evrak),

f)       Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar),

g)      İş Hukuku

B- İktisat

a)      İktisat Teorisi (Mikro-Makro ekonomi vb.)

b)      Güncel Ekonomik sorunlar

c)      Para-Banka, Kredi ve Konjonktür

d)      Milli Gelir

e)      Milletlerarası Münasebetler ve Teşekküller

f)       İşletme denetimi ve finansal yönetim.

C- Maliye

a)      Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

b)      Türk Vergi Kanunlarının Esasları

c)      Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları

d)      Bütçe ve Bütçe Çeşitleri

e)      Kamu Borçları

D- Muhasebe

a)      Genel Muhasebe

b)      Bilanço Analizi ve Teknikleri

E- Yabancı Dil

a)      İngilizce

b)      Fransızca

c)      Almanca

dillerinden birisi;

Sınavları sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna ait olmakla birlikte yukarıda kayıtlı konulara ait yazılı sınav soruları gerektiğinde ÖSYM’ye hazırlattırılabilir veya uygulattırılabilir.

F- Teknik

5.20.15. Maddenin ( c ) fıkrasında münderiç;

Makine, İnşaat, Mimarlık, Harita Mühendisliği Fakülteleri mezunu Müfettiş Yardımcısı adaylarına sorulacak sorular ise;

a) Branşlarının gerektirdiği teknik bilgiler,

b) Ceza Hukuku, Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku, Memurin Muhakematı hakkında Kanunu Muvakkat ile ilgili genel bilgiler,

c) Genel Kültür ve Kompozisyon

d) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca) konularından hazırlanır.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Notlarının Değerlendirilmesi ve Sınav Sonrası İşlemler

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60’dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir.

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında; zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65’den aşağı olmaması şarttır.

Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından gerekli tebligat yapılır.

Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına tayinleri sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur.

a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek.

b)Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak.

c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak.

 Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı

Müfettiş Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler. Hastalık ve askerlik gibi zorunlu sebeplerle 3 yıl süreli staj yapmamış olanların, staj süreleri görevlerden ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.

a)      Birinci dönem çalışmaları;

Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurul yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut mer’i mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir. Bu dönem en fazla 6 ay sürelidir.

b) İkinci Dönem Çalışmaları;

Bu dönem çalışmaları, bağlı kuruluşların teftişinde grup halinde yapılır. Bu teftişler, Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir. Yetiştirme görevi, Müfettiş Yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç Müfettişe verilir.

Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor ve fezleke düzenleyemezler. Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi için Teftiş Kurulu Müdürlüğünce bir çalışma programı düzenlenir.

Grup Başkanları programlarını; mevzuat ve tatbikatının teftiş ve tahkik usullerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettişler, Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlerler. İkinci dönem çalışmaları 1 yıl sürelidir.

c) Üçüncü Dönem Çalışmaları;

Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, yanında çalıştıkları Müfettişlerin tezkiyesi de alınarak, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce re’sen teftiş, tetkik ve tahkik yetkisi verilebilir.

Re’sen teftiş, tetkik ve tahkike yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları, re’sen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte vazife görürler.

Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce düzenlenir. Üçüncü dönem çalışmaları en fazla 1,5 yıldır.

Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma

Müfettiş Yardımcılığı döneminde tezkiye alamayanlar ve Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, “Yeterlik Sınavı” beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir memuriyete nakledilirler.

Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Sınavı

Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az 1 ay önce ilgililere duyurulur.

Bu sınavda başarı gösterenler Müfettişliğe tayin edilirler.

Müfettişliğe Tayin ve Müfettiş Yeterlik Sınavı Kurulu

Müfettişlik yeterlik sınavını bu yönetmeliğin 17’nci maddesinde belirtilen sınav kurulu yapar,

Sınavlar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

 Yeterlik Sınavı Programı

Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı aşağıda kapsamı belirlenen “Yürürlükteki Mevzuat ve Uygulama” ile “Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri” nden sorular seçilmek suretiyle, bir veya birkaç bölümde yapılır.

Mevzuat ve Tatbikatı;

a)      İzmit Belediye Başkanlığı ile Birimlerine ait genel hükümler ile Müfettiş Yardımcılığı yeterlik sınavı ile ilgili düzenlemeler getiren mer’i Müfettiş Yardımcıları Özel Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde belirlenen hususlar,

b)      Teknik müfettiş adayları için ise mesleki konular ve bu yönetmeliğin 23/F maddesinde öngörülen hususlar uygulanır.

Yetişme Notu

Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir.

a)      Kurs ve Semire notu, (Kurs ve Seminerler sonunda aldıkları notlar ortalaması),

b)      Etüt ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen not),

c)      Teftiş ve denetim notu, (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not).

d)      Tahkikat notu, (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri rapor veya fezlekelere verilen not).

e)      Özel not, (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında yanında çalıştıkları Müfettişler ve Kurul Müdürü tarafından verilen notlar),

Her bölümden verilecek notun 60’dan, yetişme notu ortalamasının ise 65’den aşağı olmaması gerekir.

Yeterlik Sınav Notlarının Değerlendirilmesi

Yeterlilik notu; yetiştirme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur.

Yazılı sınav kâğıtları, Sınav Kurulu Üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir.

Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda Müfettiş Yardımcılarına Sınav Kurulu Üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen Puanların ortalaması, sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.

 Yeterlilik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

Yeterlik sınavını kazanmayan ve mazeretsiz olarak sınava girmeyenler bağlı kurum ve kuruluşlarda durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir göreve nakledilirler.

Yükselme, Kıdem ve Müfettiş Güvencesi

Yükselme

Yeterlilik Sınavını başarı ile verip, Müfettişliğe tayin edilen Müfettişlerin, maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri, genel hükümlere göre yapılır.

Müfettişlerin Kıdemi

Müfettişlik kıdemine esas süre, Müfettiş Yardımcılığında ve Müfettişlikte, Müfettişlik unvan ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

Teftiş Kurulundan Nakil ve İstifa Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri:

Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri, İzmit Belediye Başkanının iznine bağlıdır.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunlar kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.

Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, 37’nci madde hükümlerine göre tespit edilir.

Müfettişlik Güvencesi

Teftiş Hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ve mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

Müfettişlerin Çalışma Anlayışı ve Amacı

Teftişte esas amaç, denetlenen kurumun gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesine ve yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir.

Müfettişler bu esastan hareketle;

–          Teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri tespit etmek.

–          Yapılan işlem ve çalışmaları ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunluğunu, kamu harcamalarının yerinde olup olmadığını denetlemek,

–          Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunları belirtmek ve ekonomik, sosyal, idari, hukuki nedenleri tahlil ederek, sapmaların düzeltilmesi; iş ve hizmet veriminin rasyonel bir düzeye çıkartılması için öneriler geliştirmek amacını göz önünde tutarlar.

Müfettişlerin çalışma anlayışı, etkin, verimli, iktisadi ve caydırıcı bir denetim sistemini öngörür; hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeder.

Teftiş Programının uygulanması

Müfettişlerin teftiş programları, İzmit Belediye Başkanlığının emri ile teftiş esnasına göre düzenlenir ve uygulanır. Uygulama esasları programda ayrıca belirtilir. Teftişlerde suç unsuruna rastlanılmamışsa en fazla 5 yıl öncesine inilir.

 Müfettişlerin İdari Kademelerde Görevlendirilmeleri

Müfettişler; Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere İzmit Belediye Başkanının Oluru ve Müfettişin rızası ile idari kademelerde geçici olarak görevlendirilebilir.

Rapor Çeşitleri

Müfettişler çalışmalarının neticelerini, işin özelliğine göre;

a)      Cevaplı Rapor (Layiha)

b)      İnceleme Raporu

c)      Soruşturma Raporu

d)      Genel Durum Raporu

e)      Personel Denetleme Raporu

f)       Fezleke

ile tespit ederler.

Cevaplı Raporlar

a) Cevaplı raporlar, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili Birim ve Kuruluşlarca düzeltilmesi gereken işlemler hakkında, esas itibariyle üç nüsha olarak ve her servis için ayrı ayarı düzenlenir. Cevaplı Raporların ilgili ünitelerce cevaplandırılması için verilen süre 10 günden az, 30 günden fazla olamaz.

b) Raporun aslı ile bir nüshası; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, bir nüshası da teftiş dosyasında saklanmak üzere rapor numarasına taşıyan birer yazıyla ekli olarak ilgili yerlere tebliğ olunur.

c) Cevaplı Raporlarda;

1- İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet unvanları, teftiş edilen servislere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı,

2- Hatalı ve noksan görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

3- Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri,

4- Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,

Belirtilir.

d) Cevaplı Raporlar, Müfettiş tarafından belirtilen süreler içinde, teftiş edilen memur ile birinci ve ikinci derecedeki amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra Müfettişe iade olunur.

Gelen raporlar en geç 30 gün içinde Müfettiş tarafından son mütalaası da eklenerek, Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

e) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde; son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

Hastalık, askerlik,  yurt dışı stajı gibi zaruri sebeplerle Müfettişçe cevaplandırılamayan raporların son mütalaaları, Başkanın görevlendireceği bir Müfettiş tarafında yazılabilir.

f) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat takip edeler, haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere, Müfettişlerce Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilir.

g) Teftiş Kurulu Müdürlüğü son mütalaaları yazılmış olarak gelen cevaplı raporları en kısa zamanda ilgili Birim bağlı ve ilgili kuruluşa gönderir ve sonuçlarını yakından izler.

h) Cevaplı rapor tanzimine lüzum görülmeyen hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen birim, bağlı ve ilgili kuruluşa bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Müdürlüğüne tevdi edilir.

Teftişe tabi birim amirleri bu raporları ve bununla ilgili yazışmaları dosyalamaya ve iyi bir şekilde muhafaza ederek haleflerine devretmeye mecburdurlar.

İnceleme Raporu

a) Mer’i tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,

b) Teftişlerde cevaplı rapora bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

c) Teftiş Kurulu Müdürlüğünce tetkik ettirilen çeşitli konular hakkında düşüncelerin,

d) Şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai ve inzibati takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

Müfettişler bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.

İnceleme raporları, konularının ilgilendirildiği Birim göz önünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Teftiş Kurulu Müdürlüğünce gereği yapılmak üzere ilgili birime gönderilir.

Soruşturma Raporu

Soruşturma raporları, teftiş ve soruşturmaya tabi personel ile suça iştirak eden memur olmayan şahısların ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak yapılan adli ve idari soruşturmalar sonunda düzenlenen raporlardır. Bu raporlar soruşturmanın bitimini takiben bir ay içerisinde düzenlenir.

(A) Adli Soruşturma Raporu

Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.

(B) Disiplin Soruşturma Raporu

Disiplin soruşturma raporları, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.

Genel Durum Raporu

Genel durum raporu, yıllık teftiş programlarının sonunda, program sırasında ifa edilen teftiş, inceleme ve soruşturma görevleriyle ilgili olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ ne özet bilgi vermek amacıyla düzenlenir.

Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır.

a)      Teftiş yerleri, Birim, teftişi yapılan servisler ve yazılan rapor.

b)      İhbar ve şikâyet konuları, bunlar üzerine yapılan tetkik ve tahkiklerin neticeleri,

c)      Teftiş Kurulu Müdürlüğünce programla beraber veya sonradan gönderilen tetkik konuları, yapılan incelemelerin neticeleri,

d)      Görevden uzaklaştırılan, memur varsa sayıları ve sebepleri,

e)      Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,

f)       İşyerleri ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçlar.

g)      Teftiş olunan yerin verimlilik vaziyeti.

h)      Teftiş yılına ve gerekirse daha önceki yıllara ait programların teftiş yerine ait kısımlarının gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlerle uygun ve zorunlu görülen diğer hususlar.

Genel durum raporları üç nüsha olarak düzenlenir ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ ne tevdi edilir.

Ayrıca; birden fazla rapor düzenlenmesini gerektiren kapsamlı inceleme, soruşturma ve denetimler nedeniyle, müfettiş tarafından ihtiyaç duyulması veya Müdürlüğün talebi halinde, alınması istenen önlemlerin, müfettiş önerilerinin ve gerekli görülen diğer hususların özetlenmesi amacıyla da genel durum raporu düzenlenebilir.

Personel Denetleme Raporu

1.       Personel denetleme raporu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110’ncu maddesinde öngörülen denetlenen birimlerin amir ve memurları hakkında müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten formlardır.

2.       Bu formlarda, denetlenen birimlerin amir ve memurlarının;

3.       Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

4.       Çalışmaları, intizam ve enerjileri, yaş ve bünyeleri,

5.       Yaratıcı zekâ ve kavrayış kabiliyetleri,

6.       Amir ve memurların, iş sahibi vatandaşlara karşı davranışları,

7.       Çevre ile ilişkileri ve yaşayış şekilleri,

8.       İtimada şayan olup olmadıkları,

9.       Görevinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenemeyecekleri,

10.   Dirayetli olup olmadıkları,

11.   Hususlarında Müfettişlerin objektif bilgi ve müşahedelere dayanan kanaatleri belirtilir. Yetersiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.

Personel denetleme raporları müfettiş tarafından kendi el yazısı ile tek nüsha olarak düzenlenip, her biri üzerinde ilgili personelin adı, soyadı, unvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içerisinde hakkında Personel Denetleme Raporu düzenlenen personeli gösterir iki nüsha liste hazırlanarak, bir yazı ekine müfettiş tarafından personele birimine iletilmek üzere Teftiş Kurulu Müdürlüğüne tevdi edilir.

Müfettişlerce düzenlenen Personel Denetleme Raporları, personelle ilgili tayin, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemler sırasında mutlaka dikkate alınır.

Fezleke

a) Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre yapılan tahkikatın sonuçları “Fezleke”ye, bağlanır.

b) Müfettiş; Fezlekelerde tahkik konularını ve işlenen suçların unsurları ile sanıklar hakkında hangi kanun hükümlerine göre takibat yapılması gerektiğini; suçun tespit edilememesi haline muhakemenin men’ine karar verilmesini talep eder ve sebeplerini belirtir.

c) Müfettiş, inceleme ve soruşturmayı bitirdikten sonra en çok bir ay içerisinde fezlekeyi tamamlayıp, Teftiş Kurulu Müdürlüğüne vermek zorundadır. Teftiş Kurulu Müdürlüğünce kabul edilen mazeretinin bulunmaması halinde bu süre birer ay olarak iki sefer uzatılabilir.

d) Düzenlenen fezlekelerin asılları kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilmek üzere Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne verilir. Raporun bir nüshası Teftiş Kurulu Müdürlüğünce, bir nüshası da Müfettiş tarafından muhafaza edilir.

M.M.H.K. giren ve girmeyen suçlarla değişik kurullarda incelenen suçlara ilişkin soruşturma evrakı ve fezlekeler birleştirilemez. Ancak evrakın ayrılması imkânı yoksa yetkili mercilere, fezlekenin ve soruşturma dosyasındaki belgelerin örnekleri gönderilir.

Raporlar Üzerine Yapılan İşlemler

Raporlar, Teftiş Kurulu Müdürü veya görevlendireceği bir Refakat Müfettişi tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen Müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Teftiş Kurulu Müdürünce belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

Raporlar üzerinde Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yapılan incelemeden sonra, aşağıdaki prosedür uygulanır;

a) Cevaplı raporlar ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili Birim izlenmesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne aittir.

b) Raporlar üzerine ilgili üst makamların uygulanmasını yerinde gördükleri işlemlere ait bildiriler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca; raporu yazan Müfettişe, rapor birden fazla Müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

Soruşturma ve İnceleme Raporlarının “Sonuç” bölümlerindeki Müfettişlik önerileri üzerine yapılan işlemler, ilgili birim amirince 2 nüsha halinde işlem tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde Teftiş Kurulu Müdürlüğü aracılığıyla Müfettişe bildirilir. Herhangi bir işlem yapılmaması halinde bununda gerekçeli olarak bildirilmesi gerekir.

c) Müfettişler yapılan bu tebligatı uygun ve yeterli buldukları takdirde dosya kapanır. Aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bildirirler.

d) Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında ilgili birim, bağlı ve ilgili kuruluşların kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde Teftiş Kurulu Müdürü konuyu gerekirse yeniden inceletir veya gereğinin bizzat yapar.

e) Müfettişlerin inceleme ve soruşturma görev onayı dışında kalan ve kurumun daha mükemmel sonuç almasını temine yönelik tavsiyeleri, Onay Makamınca uygun görülmek şartıyla, “tavsiyeler” başlığı adı altında ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili Makama gönderilir. Bunların yerine getirilip getirilmediği ilgililerce takip edilir. Uyulmaması haklı bir sebebe dayanıyorsa durum bir raporla belirtilir. Aksi halde sorumlular hakkında soruşturmaya geçilir.

Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

a) Teftişe veya tahkike tabi Birimde bulunan görevli memur ve personel, para ve para hükmündeki kâğıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte Müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak zorundadır.

b) Teftişe veya tahkike tabi birim, bağlı ve ilgili bütün kuruluşlarda görevli memur ve personel, Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır.

Asılları alınan evrak ve belgelerin, Müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklanmak üzere; evrak ve belgelerin alındığı birim, bağlı ve ilgili kuruluşlara verilir.

c) Teftişe veya tahkike tabi birim, bağlı ve ilgili kuruluşların yöneticileri; teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

d) Teftiş veya tahkike tabi birim, bağlı ve ilgili kuruluşların görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi mücbir sebepler dışında, Müfettişin isteği üzerine teftiş veya tahkik sonuna kadar durdurulur.

İznini kullanmaya başlamış olan görevli, Müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.

Görevlerinin ifası sırasında Müfettişlere, görev yaptıkları birim ve kuruluş personel gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak mecburiyetindedir.

Teftişe tabi olanlar, Müfettişçe sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler.

 Mesleki Yeterlilik ve Özen

Müfettişler, görev alanıyla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini arttırmak üzere Kurul Müdürünün önerisi ve Başkanlık Makamı’nın Onayı ile ilgili mevzuat çerçevesinde bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilirler.

Yurt dışına gönderilmede Müfettişlik kıdemiyle birlikte; mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi (KPDS’den 50 ve üzeri puan almış olma) dikkate alınır.

Müfettişler, görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek zorundadır.

İdareler, Müfettişlerin çalışma isteklerini artırmak, mesleki yönden gelişmelerini ve yenilikleri izlemelerini sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

Müfettişler, idareler tarafından belirlenecek programlar çerçevesinde araştırma yapmak, yabancı dil bilgilerini ilerletmek, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla her üç yılda idareler tarafından 150 saatten az olmamak üzere düzenlenecek programlar dâhilinde eğitime tabi tutulurlar.

Müfettişlerin eğitim programlarına katılımlarını sağlamak üzere idareler tarafından gerekli tedbirler alınır. Müfettişlerin üst görevlere atanmalarında katıldıkları eğitimler ve aldıkları sertifikalar da dikkate alınır.

İzin Kullanılması

Müfettişler, Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne yazı ile bildirirler.

 Çalışma ve İstihkaklar

a) Müfettişler, çalışmalarını, yolluk ve diğer haklarını aylık olarak düzenleyecekleri “çalışma ve hakediş cetvelinde gösterirler.

b) Bu cetvellerin ait olduğu ayı takip eden ayın, ilk haftası içinde hazırlanarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ ne gönderilmesi gerekir.

c) Çalışma ve hakediş cetvelinin birinci sahifesinde; çalışmalar günler itibariyle ve ana hatlarıyla belirtilir. Ayrıca ay içinde yazılan raporlar ve yapılan haberleşmelere yer verilir.

Cetvelin ikinci sahifesinde Müfettişlerin yolculuklarına ait giderleri, aylık istihkakları ve bunlara karşılık alınan paraları gösteren tablolar doldurulur.

 Haberleşme ve Yazışma Usulleri

a) Müfettişler; teftiş ve tahkik çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli daire ve makamlarla doğrudan doğruya haberleşme ve yazışma yaparlar.

Vilayet ve Bakanlıklarla olan yazışmaları İzmit Belediye Başkanlığı aracılığı ile yaparlar.

b) Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre gerekli iletişim aracı kullanılır.

c) Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilecek yazılardan diğer dairelere ulaştırılması gerekli görülenler yeter sayıda hazırlanır.

d) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ ne en seri vasıta ile bildirirler ve bunu yazıya bağlarlar. Birlikte çalışmalarda yazışma ve haberleşmeler kıdemli Müfettiş tarafından yapılır.

 Kayıt ve Dosya İşleri

a) Müfettişler, yazdıkları rapor, fezleke ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

b) Rapor ve fezlekeler ilgili Makamlara birer yazıya eklenerek gönderilir.

c) Müfettişler, çeşitli makamlara gönderdikleri rapor, fezleke ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir “kayıt defteri” ne işlerler ve gönderdikleri yazılara özel sayılarını verirler.

 Müfettişlik Mühür ve Belgeleri, Demirbaşlar

Müfettişlere ve yetkili Müfettiş Yardımcılarına mühür beratı ile birlikte birer resmi mühür verilir. Ayrıca Müfettişler ile yetkili ve yetkisiz Müfettiş Yardımcılarına İzmit Belediye Başkanı tarafından imzalanmış Müfettişlik kimlik belgesi verilir.

Müfettişlere, yazı ve hesap makinesi, çanta gibi demirbaşlar Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ nce sağlanır.

 Kalite Yönetim Birimi’nin Görevleri:

 1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında sorumluluk alanına giren tüm dokümantasyonu ve faaliyetleri eksiksiz uygulamak ve uygulatmak.
 2. Kalite Yönetim Sistemi’nin belediye genelinde uygulanması ve geliştirilmesi için kalite politikamız, misyonumuz, vizyonumuz ve ilkelerimiz ile hizmet standartlarımızın tüm personelimiz tarafından anlaşılmasını sağlamak, personelimizin uygulamalara maksimum katılımını sağlamak ve motivasyonu yükseltmek için gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını koordine etmek.
 3. Kalite Yönetim Sistemi’nin tüm dokümanlarını hazırlamak, hazırlatmak, gözden geçirmek ve gerektiğinde onaylamak, genel koordinasyon ve kontrolünü yapmak, gerektiğinde revizyon talebinde bulunmak veya revizyon taleplerini değerlendirmek, onaylamak.
 4. Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı için gerekli ön hazırlıkların yapılmasını ve gündemin oluşturulmasını sağlamak, Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve geliştirilmesi ile ilgili alınan kararların uygulamalarını izleyip üst yönetime raporlamak.
 5. Kalite Sisteminin performansını üst yönetime raporlamak.
 6. Kalite Yönetim Sistemi’nin gözlem ve doğrulama faaliyetleri sırasında saptadığı veya diğer birimler tarafından iletilen uygunsuzlukların raporlanmasını sağlamak, uygun olmayan ürünün sunulmasını durdurmak, geçici izin vermek ve birimlerle ilgili düzeltici/önleyici/iyileştirici faaliyet talebinde bulunmak.
 7. Uygun olmayan ürün/hizmet ve Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak düzenlenen düzeltici/önleyici faaliyetlerin sonuçlarının takip edilmesini sağlamak ve uygulamaların etkinliğinin kontrolünü yapmak, organizasyonda yer alan tüm birimler arasında yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 8. Düzeltici/önleyici faaliyet sonuçlarını gözden geçirmek ve Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı’na raporlamak.
 9. Yıllık iç denetim planının hazırlamak, denetimlerin prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmesini, denetimle ilgili formların zamanında düzenlenmesini ve takip denetimlerin yapılmasını sağlamak,
 10. İç denetim sonuçlarını gözden geçirmek ve Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı’na raporlamak.
 11. Kayıtların belirlenip kayıtlar listesinin oluşturulmasını sağlamak, kayıtların birimlerde ve arşivde saklanması için uygun koşulları belirlemek.
 12. Kalite El Kitabını hazırlamak.
 13. Proses planlamaları ve süreçlerin oluşturulmasını ve dokümantasyonun kontrol edilmesini sağlamak, süreç performans değerlendirme raporlarının sonuçlarını başkana sunmak.
 14. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla belde halkına ve personele anket yapılmasını sağlamak, müşteri şikâyetlerinin belde halkı ve personel iin ayrılan dilek, şikâyet ve öneri kutuları aracılığıyla ilgili bölümler tarafından takip edilmesini sağlamak, sonuçlarla ilgili istatistik çalışmalarının yapılmasını sağlamak.
 15. Personelin görev tanımlarının ve birimlerin organizasyon şemalarının oluşturulmasını sağlamak.
 16. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen personel performans değerlendirme çalışmalarına katılmak, takip etmek.
 17. Birimlerle gereken koordinasyonu oluşturup personelin kariyer ve başarı planlamasının yapılmasını sağlamak.
 18. Personelin kalite ile ilgili eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini, bu ihtiyaçlar için gerekli kaynağın temin edilmesini ve ilgili eğitim programlarının eğitim planında yer almasını sağlamak.
 19. Bireysel bazda alınan eğitimleri ve bu eğitimlerin belediyeye geri dönüşlerinin sağlanmasını İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde takip etmek.
 20. Personelin motivasyonunun artırıcı araştırmalar ve çalışmalar yapmak, konu ile ilgili olarak yönetime öneriler sunmak ve onaylanan önerilerin uygulanmasını sağlamak.
 21. Personelin Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalarını takip edip konu hakkında üst yönetimi bilgilendirmek.
 22. Kalite Yönetim Sistemi ile belediye dışındaki “kalite” uygulamalarını ve yenilikleri takip etmek,

w.     Belediye içi ve dışı iletişim akışını sağlarken belediye, müdürlük ve personel bilgilerinin gizliliği ilkesine bağlı kalmak.

x.      Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili yazışmaları takip etmek ve imzalamak.

Kalite Yönetim Birimi
a. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında sorumluluk alanına giren tüm dokümantasyonu ve faaliyetleri eksiksiz uygulamak ve uygulatmak.

b. Kalite Yönetim Sistemi’nin belediye genelinde uygulanması ve geliştirilmesi için kalite politikamız, misyonumuz, vizyonumuz ve ilkelerimiz ile hizmet standartlarımızın tüm personelimiz tarafından anlaşılmasını sağlamak, personelimizin uygulamalara maksimum katılımını sağlamak ve motivasyonu yükseltmek için gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını koordine etmek.

c. Kalite Yönetim Sistemi’nin tüm dokümanlarını hazırlamak, hazırlatmak, gözden geçirmek ve gerektiğinde onaylamak, genel koordinasyon ve kontrolünü yapmak, gerektiğinde revizyon talebinde bulunmak veya revizyon taleplerini değerlendirmek, onaylamak.

d. Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı için gerekli ön hazırlıkların yapılmasını ve gündemin oluşturulmasını sağlamak, Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve geliştirilmesi ile ilgili alınan kararların uygulamalarını izleyip üst yönetime raporlamak. e. Kalite Sisteminin performansını üst yönetime raporlamak.

f. Kalite Yönetim Sistemi’nin gözlem ve doğrulama faaliyetleri sırasında saptadığı veya diğer birimler tarafından iletilen uygunsuzlukların raporlanmasını sağlamak, uygun olmayan ürünün sunulmasını durdurmak, geçici izin vermek ve birimlerle ilgili düzeltici/önleyici/iyileştirici faaliyet talebinde bulunmak.

g. Uygun olmayan ürün/hizmet ve Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak düzenlenen düzeltici/önleyici faaliyetlerin sonuçlarının takip edilmesini sağlamak ve uygulamaların etkinliğinin kontrolünü yapmak, organizasyonda yer alan tüm birimler arasında yaygınlaştırılmasını sağlamak.

h. Düzeltici/önleyici faaliyet sonuçlarını gözden geçirmek ve Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı’na raporlamak.

i. Yıllık iç denetim planının hazırlamak, denetimlerin prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmesini, denetimle ilgili formların zamanında düzenlenmesini ve takip denetimlerin yapılmasını sağlamak,

j. İç denetim sonuçlarını gözden geçirmek ve Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı’na raporlamak.

k. Kayıtların belirlenip kayıtlar listesinin oluşturulmasını sağlamak, kayıtların birimlerde ve arşivde saklanması için uygun koşulları belirlemek.

l. Kalite El Kitabını hazırlamak.

m. Proses planlamaları ve süreçlerin oluşturulmasını ve dokümantasyonun kontrol edilmesini sağlamak, süreç performans değerlendirme raporlarının sonuçlarını başkana sunmak.

n. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla belde halkına ve personele anket yapılmasını sağlamak, müşteri şikâyetlerinin belde halkı ve personel iin ayrılan dilek, şikâyet ve öneri kutuları aracılığıyla ilgili bölümler tarafından takip edilmesini sağlamak, sonuçlarla ilgili istatistik çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

o. Personelin görev tanımlarının ve birimlerin organizasyon şemalarının oluşturulmasını sağlamak.

p. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen personel performans değerlendirme çalışmalarına katılmak, takip etmek.

q. Birimlerle gereken koordinasyonu oluşturup personelin kariyer ve başarı planlamasının yapılmasını sağlamak.

r. Personelin kalite ile ilgili eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini, bu ihtiyaçlar için gerekli kaynağın temin edilmesini ve ilgili eğitim programlarının eğitim planında yer almasını sağlamak.

s. Bireysel bazda alınan eğitimleri ve bu eğitimlerin belediyeye geri dönüşlerinin sağlanmasını İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde takip etmek.

t. Personelin motivasyonunun artırıcı araştırmalar ve çalışmalar yapmak, konu ile ilgili olarak yönetime öneriler sunmak ve onaylanan önerilerin uygulanmasını sağlamak.

u. Personelin Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalarını takip edip konu hakkında üst yönetimi bilgilendirmek.

v. Kalite Yönetim Sistemi ile belediye dışındaki “kalite” uygulamalarını ve yenilikleri takip etmek,

w. Belediye içi ve dışı iletişim akışını sağlarken belediye, müdürlük ve personel bilgilerinin gizliliği ilkesine bağlı kalmak.

x. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili yazışmaları takip etmek ve imzalamak.

Haberler ve duyurular

Haberler ve duyurular

İletişime geç

Telefon
0262 318 00 22
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
-
Mail
saban.tanis@izmit.bel.tr