Temizlik İşleri Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler
  • Dokümanlar

1966 Yılında Mersin Mut doğumlu olan Havva Açıkgöz, İlköğrenimini Evren Köyü İlkokulu, Ortaokulu Kale Ortaokulunda lisesi ise Ermenek Lisesi’nde tamamladı. 1990 yılında İzmit Belediyesi’ne Memur olarak atanan, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini tamamlayan Açıkgöz, aynı yıl Temizlik İşleri Müdür vekili olarak atandı. 2006 yılında Temizlik işleri Müdür kadrosuna, 2008 yılında da Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kadrosuna atanan Havva Açıkgöz, halen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğünü vekaleten yürütmektedir. Açıkgöz, evli ve 2 çocuk annesidir.

Havva AÇIKGÖZ
Temizlik İşleri Müdürü

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Temizlik İşleri Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait bu Yönetmelik; 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu esaslarına dayanılarak yürürlüğe giren yönetmelikler, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,  1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 25538 sayılı Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği, 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 25883 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

e) Müdür: Temizlik İşleri Müdürünü,

f) Birim: Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

g) Yönetmelik: Temizlik İşleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

ğ) Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü atık maddeleri,

h) Katı Atık: Üretici tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri,

ı) Evsel Katı (Çöp) Atık: Tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen, konut, sanayi, işyeri ve piknik alanları gibi yerlerden gelen atıkları, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, şef, amir, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Çevre temizliğinin sağlanması ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için her türlü tedbirleri ve önlemleri almak.

b) Her türlü evsel katı atık (dal budak, ev eşyası vb.), inşaat, yıkıntı atıkları ve çöpün toplanması ve bertaraf tesislerine naklini sağlamak.

c) Cadde ve sokakların el marifeti ile temizlenmesi ve süpürülmesini sağlamak.

ç) Cadde, sokak, ana arter ve yolların makine marifeti ile süpürülmesi ve temizlenmesini sağlamak.

d) Cadde ve sokakların arazöz ile yıkanması ve sulanmasını sağlamak.

e) Katı atık ve tehlikeli atık kapsamına girmeyen sanayi bölgelerinden çıkan evsel atıkların toplanmasını sağlamak.

f) Bölge genelinde bulunan konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak.

g) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 7 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

İletişime geç

Telefon
0262 318 00 78
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
-
Mail
havva.acikgöz@izmit.bel.tr