Veteriner Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler

Mehmet ÇETİNKAYA
Veteriner Müdürü

1974 yılında İzmit’te doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmit’te okudu. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Meslek hayatına Bekirpaşa Belediyesinde Veteriner Hekim olarak başladı. Sonrasında Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık ve Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Ormanya Doğal Yaşam Parkında Sorumlu Veteriner Hekim olarak çalıştı. Uludağ Üniversitesi’nde yüksek lisans, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde yüksek lisans ve Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Bölümünde doktora yaptı. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Veteriner İşleri Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Veteriner İşleri Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Belediye Meclisi’nin 07/07/2020 tarih ve 29 sayılı kararı ile kurulmuş olan Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ait bu Yönetmelik; 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 48 inci maddesine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60’ıncı maddesine, 01/07/2004 tarihli ve 25509 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 6’ıncı maddesi, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetlenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 13/6/2010 tarihli ve 27610 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Veteriner İşleri Müdürlüğünü,

e) Müdür: Veteriner İşleri Müdürünü,

f) Yaşama ortamı: Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yeri,

g) Sahipsiz hayvan: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanları,

ğ) Güçten düşmüş hayvan: Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları haricinde yaşlanma, sakatlanma, yaralanma ve hastalanma gibi çeşitli nedenlerle fizikî olarak iş yapabilme yeteneğini kaybetmiş binek ve yük hayvanlarını,

h) Geçici bakımevi: Hayvanların rehabilite edileceği bir tesisi,

ı) Veteriner Tıbbi Ürün Sorumlusu: Veteriner tıbbi ürünlerinin alımı, kayıt ve stok takibi yapan ve ilgili mevzuat sorumluluklarını yerine getirmekle görevli veteriner hekimi,

i) Hayvan satış yeri: Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan park ve panayırlarını,

j) Hayvan Pazarı Sorumlu Yöneticisi: Hayvan satış yerlerinin mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesinden, hayvan satış yerinin sahibi ile birlikte sorumlu olan veteriner hekimi,

k) Birim: Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

l) Yönetmelik: Veteriner İşleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Özelde insan ve hayvan sağlığı, genelde toplum ve çevre sağlığı ilkesinden hareketle görev yapmak. Bu kapsamda hekimlik, koruyucu hekimlik dâhil, eğitici, öğretici panel, seminer, yayın ve benzeri her türlü faaliyette ve etkinliklerde bulunmak.

b) İlçe sınırları içerisinde başıboş hayvanların hayvan bakımevine toplanarak aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaların yapılması organize etmek.

c) Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda aşı, muayene, tedavi ve operasyon yapılmasını organize ve takip etmek. Salgın hastalıklar ile mücadele doğrultusunda vektör ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını organize ve takip etmek.

ç) Sahipli ve sahipsiz hayvanları kayıt altına almak.

d) İlçe sınırları içerisindeki vektörle mücadele işleminin yapılmasını sağlamak.

e) Kurban Bayramı zamanlarında İzmit Belediye Modern Hayvan Pazarına gelen hayvanların sağlık raporları ile ilgili diğer evrak kontrollerini yapmak ve bayram müddeti boyunca sürdürmek.

f) Uluslararası kalite yönetim standartlarına uygun olarak Belediyece kabul ve ilan edilen görev, uzak görüşlülük, temel değerler ile kalite politikası üzerine dayalı bir sistemi müdürlükte kurmak ve ona uygun faaliyeti uygulamak.

g) Lüzumunda Belediyenin diğer müdürlükleri ve/veya dış kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine ve koordinasyona dayalı bir çalışma yürütmek.

ğ) Salgın hastalıklarla mücadele kapsamında kullanılan dezenfektan, deterjan ve diğer kimyasal materyallerin mevzuata uygun üretimini yapmak.

h) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Halk Sağlığı Birimi

MADDE 7 – (1) Halk Sağlığı Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Vektör mücadelesinde kullanılacak ilaçların seçimi ve kullanımı sırasında dikkat edilecek unsurların belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak.

b) Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda veya sorunlu bölgelerde; açık-kapalı alanlarda vektör mücadelesi çalışmalarının çevre ve halk sağlığı kriterlerine uygun yöntemlerle yapılmasını sağlamak.

c) Temin edilen ilaçların, giriş kontrol işlemlerini yaparak üretici firma ve etiket üzerindeki tavsiyeler doğrultusunda uygun şartlarda stoklanması ve kullanımını temin etmek.

ç) Vektörle mücadele ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan ilaçların stoklarını takip etmek.

d) Çevre zararlıları ile mücadele çalışmaları konusunda diğer kurumlar ile gerekli koordinasyonu sağlamak.

e) Halkın bu konudaki bilgi düzeyinin artırılması amacıyla afiş, broşür vs. dağıtmak.

f) Kamu binaları ve diğer kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapmak.

g) Salgın hastalıklarla mücadele kapsamında kullanılan kimyasal materyallerin temini, üretimi ve dezenfeksiyon ekiplerince gerekli yerlerde kullanımını gerçekleştirmek.

ğ) İç hizmetlerde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ön gördüğü formüller çerçevesinde üretim yapılmasını sağlamak.

h) Belediyenin ve iştiraklerinin belirlemiş olduğu gıda ürünü satış noktalarında satışa sunulan gıda ürünlerinin temini aşamasında denetleyici olarak görev almak.

Hayvan Sağlığı Birimi

MADDE 8 – (1) Hayvan sağlığı birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyemiz sınırları içerisinde sokak hayvanlarının yakalanması, kısırlaştırılmaları, aşılama ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak.

b) İlçe sınırları içerisinde tespit edilen salgın ve bulaşıcı hastalılarla mücadele konusunda Belediye içindeki ve dışındaki diğer birim/kurumlar ile gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Başta kuduz olmak üzere hayvanlardan insanlara bulaşan çeşitli zoonoz ve salgın hastalıklarla mücadele için gereken faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak.

ç) İlçe hıfzıssıhha komisyonunda veya veteriner hekimlik mesleği ve görevlerinin gerektirdiği toplantı ve komisyonlarda Müdürlüğü temsil ederek görüş bildirmek ve sağlıklı çözümler üretilmesini sağlamak.

d) Sahipsiz veya sahiplendirilmek üzere tesislerimize bırakılan sahipli hayvanların 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre bakım, beslenme ve tedavilerini sağlamak.

e) Sahipsiz ya da talepte bulunulduğu takdirde sahipli hayvanların Belediye ilan panoları ile Belediyenin internet ortamı ve diğer yayın organlarında duyuru yapılarak sahiplendirilmesi için ilgili çalışmaların yürütülmesi ve gereken kayıtların tutulmasını sağlamak.

f) Sivil toplum örgütleri ve bu konuda 5199 sayılı Yasada yer alan kişi, kuruluş ve oluşumlarla her türlü koordinasyon içinde hayvan sağlığı için gerekli olan iletişim ve ortak çalışma organizasyonları ile Yasada yer alan sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak.

g) Güncel Hayvan Hakları Koruma Kanunu kapsamında İlçede yaşayan sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve her türlü işlemler için kontrol ve takibini sağlamak.

ğ) Sokak hayvanlarının güncel Hayvanları Koruma Kanununda yer alan, insanlarla ortak paylaştığı park, yürüyüş yolu ve yeşil alanlarda bilgilendirme amacıyla hayvan sağlığını ilgilendiren tabelalar, uyarıcı levhalar, dışkılarla oluşacak kirlenmenin önlenmesini sağlamak için pet atık üniteleri oluşturmak ve bunların yerleştirilmesini sağlamak.

h) Güncel Hayvanları Koruma Kanununda yer alan maddeler gereği sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak amacıyla beslenme odakları kurmak.

ı) Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığı önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı yöntemlerle ötanazi uygulamak.

i) Geçici bakımevlerinde ölen hayvanların usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.

j) Müşahede altındaki hayvan ölürse, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ölen hayvandan alınan materyalin kuduz yönünden incelenmek üzere Pendik Kuduz Araştırma Laboratuvarına ulaştırmak.

k) Belediyemize gelen talepler doğrultusunda sahipsiz hayvanlar ile mücadele çalışmalarını yönlendirmek, yürütülecek çalışmaların gerçekleştirilmesini takip etmek, gerekli kayıtların tutulmasını ve vatandaşa geri bildirimde bulunulmasını sağlamak.

l) Kuduz teşhisi amacı ile tesislerde karantinaya alınan sahipli ve sahipsiz hayvanların müşahede sonuna kadar bakım, beslenme ve diğer koşulların düzenli olarak sürdürülmesini sağlamak ve kontrol etmek.

m) Müdürlük bünyesindeki hayvan sağlığında kullanılan aşılar, teşhis/ tedavi amacı ile kullanılan ilaçlar, kullanılan alet, donanım ve diğer stokları takip ederek gereken hallerde alımını sağlamak.

n) Kurban bayramlarında vatandaşın sağlıklı kurban kesmesi için gerekli kontrol, koordinasyon ve organizasyonu, Kurban Hizmetleri Komisyonu üyesi olarak sağlamak.

o) Kurban bayramı dolayısıyla İzmit Modern Hayvan Pazarı’na gelen küçük ve büyükbaş hayvanların ilgili mevzuat kapsamında kontrollerini yapmak.

ö) Haftalık hayvan pazarının aksamadan çalışmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri gerçekleştirmek.

p) İlçe Hıfzıssıhha Komisyonunda veya veteriner hekimlik mesleği ve görevlerinin gerektirdiği toplantı ve komisyonlarda Müdürlüğü temsil ederek görüş bildirmek ve sağlıklı çözümler üretilmesini sağlamak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 9 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Halk Sağlığı Birimi
Halk Sağlığı Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Vektör mücadelesinde kullanılacak ilaçların seçimi ve kullanımı sırasında dikkat edilecek unsurların belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak.

b) Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda veya sorunlu bölgelerde; açık-kapalı alanlarda vektör mücadelesi çalışmalarının çevre ve halk sağlığı kriterlerine uygun yöntemlerle yapılmasını sağlamak.

c) Temin edilen ilaçların, giriş kontrol işlemlerini yaparak üretici firma ve etiket üzerindeki tavsiyeler doğrultusunda uygun şartlarda stoklanması ve kullanımını temin etmek.

ç) Vektörle mücadele ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan ilaçların stoklarını takip etmek.

d) Çevre zararlıları ile mücadele çalışmaları konusunda diğer kurumlar ile gerekli koordinasyonu sağlamak.

e) Halkın bu konudaki bilgi düzeyinin artırılması amacıyla afiş, broşür vs. dağıtmak.

f) Kamu binaları ve diğer kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapmak.

g) Salgın hastalıklarla mücadele kapsamında kullanılan kimyasal materyallerin temini, üretimi ve dezenfeksiyon ekiplerince gerekli yerlerde kullanımını gerçekleştirmek.

ğ) İç hizmetlerde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ön gördüğü formüller çerçevesinde üretim yapılmasını sağlamak.

h) Belediyenin ve iştiraklerinin belirlemiş olduğu gıda ürünü satış noktalarında satışa sunulan gıda ürünlerinin temini aşamasında denetleyici olarak görev almak.

Hayvan Sağlığı Birimi
Hayvan sağlığı birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyemiz sınırları içerisinde sokak hayvanlarının yakalanması, kısırlaştırılmaları, aşılama ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak.

b) İlçe sınırları içerisinde tespit edilen salgın ve bulaşıcı hastalılarla mücadele konusunda Belediye içindeki ve dışındaki diğer birim/kurumlar ile gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Başta kuduz olmak üzere hayvanlardan insanlara bulaşan çeşitli zoonoz ve salgın hastalıklarla mücadele için gereken faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak.

ç) İlçe hıfzıssıhha komisyonunda veya veteriner hekimlik mesleği ve görevlerinin gerektirdiği toplantı ve komisyonlarda Müdürlüğü temsil ederek görüş bildirmek ve sağlıklı çözümler üretilmesini sağlamak.

d) Sahipsiz veya sahiplendirilmek üzere tesislerimize bırakılan sahipli hayvanların 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre bakım, beslenme ve tedavilerini sağlamak.

e) Sahipsiz ya da talepte bulunulduğu takdirde sahipli hayvanların Belediye ilan panoları ile Belediyenin internet ortamı ve diğer yayın organlarında duyuru yapılarak sahiplendirilmesi için ilgili çalışmaların yürütülmesi ve gereken kayıtların tutulmasını sağlamak.

f) Sivil toplum örgütleri ve bu konuda 5199 sayılı Yasada yer alan kişi, kuruluş ve oluşumlarla her türlü koordinasyon içinde hayvan sağlığı için gerekli olan iletişim ve ortak çalışma organizasyonları ile Yasada yer alan sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak.

g) Güncel Hayvan Hakları Koruma Kanunu kapsamında İlçede yaşayan sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve her türlü işlemler için kontrol ve takibini sağlamak.

ğ) Sokak hayvanlarının güncel Hayvanları Koruma Kanununda yer alan, insanlarla ortak paylaştığı park, yürüyüş yolu ve yeşil alanlarda bilgilendirme amacıyla hayvan sağlığını ilgilendiren tabelalar, uyarıcı levhalar, dışkılarla oluşacak kirlenmenin önlenmesini sağlamak için pet atık üniteleri oluşturmak ve bunların yerleştirilmesini sağlamak.

h) Güncel Hayvanları Koruma Kanununda yer alan maddeler gereği sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak amacıyla beslenme odakları kurmak.

ı) Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığı önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı yöntemlerle ötanazi uygulamak.

i) Geçici bakımevlerinde ölen hayvanların usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.

j) Müşahede altındaki hayvan ölürse, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ölen hayvandan alınan materyalin kuduz yönünden incelenmek üzere Pendik Kuduz Araştırma Laboratuvarına ulaştırmak.

k) Belediyemize gelen talepler doğrultusunda sahipsiz hayvanlar ile mücadele çalışmalarını yönlendirmek, yürütülecek çalışmaların gerçekleştirilmesini takip etmek, gerekli kayıtların tutulmasını ve vatandaşa geri bildirimde bulunulmasını sağlamak.

l) Kuduz teşhisi amacı ile tesislerde karantinaya alınan sahipli ve sahipsiz hayvanların müşahede sonuna kadar bakım, beslenme ve diğer koşulların düzenli olarak sürdürülmesini sağlamak ve kontrol etmek.

m) Müdürlük bünyesindeki hayvan sağlığında kullanılan aşılar, teşhis/ tedavi amacı ile kullanılan ilaçlar, kullanılan alet, donanım ve diğer stokları takip ederek gereken hallerde alımını sağlamak.

n) Kurban bayramlarında vatandaşın sağlıklı kurban kesmesi için gerekli kontrol, koordinasyon ve organizasyonu, Kurban Hizmetleri Komisyonu üyesi olarak sağlamak.

o) Kurban bayramı dolayısıyla İzmit Modern Hayvan Pazarı’na gelen küçük ve büyükbaş hayvanların ilgili mevzuat kapsamında kontrollerini yapmak.

ö) Haftalık hayvan pazarının aksamadan çalışmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri gerçekleştirmek.

p) İlçe Hıfzıssıhha Komisyonunda veya veteriner hekimlik mesleği ve görevlerinin gerektirdiği toplantı ve komisyonlarda Müdürlüğü temsil ederek görüş bildirmek ve sağlıklı çözümler üretilmesini sağlamak.

İletişime geç

Telefon
0262 318 0000 Dahili:6000
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
0262 318 0000
Mail
-