Yapı Kontrol Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler

Ethem CAN
Yapı Kontrol Müdür Vekili

1975 Zonguldak doğumlu olan Ethem Can, ilköğrenimini Namık Kemal İlköğretim Okulu’nda, orta ve lise öğretimini Zonguldak Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olan Can, 2001 yılında İzmit Belediyesi’nde memur olarak göreve başladı. Yapı Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat Amirliği, Etüt-Proje, ve İmar Müdürlüğü Yapı Ruhsat Birimi’nde görev alan Can, şuanda İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü olarak görev yapmakta. Can, evli ve 2 çocuk babası.

T.C.

İZMİT BELEDİYESİ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik Yapı Kontrol Müdürlüğünün görev ve hizmet alanı içindeki hukuki, fiili ve idari statüleri ile her türlü görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacını taşır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevlerini yürütmekle birlikte, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu İzmit İlçesi Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri ile beraber, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunu ile değişiklik yapılan 5226 sayılı Koruma Kanunu ve yönetmeliği, 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerin getirmiş olduğu hükümlere ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Encümen: İzmit Belediyesi Encümenini,

e) Müdürlük: Yapı Kontrol Müdürlüğünü,

f)  Müdür: Yapı Kontrol Müdürünü,

g) Birim: Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

ğ) Yönetmelik: Yapı Kontrol Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, şef, amir, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Belediye sınırları içerisinde mevzuata uygun inşaat yapılmasını sağlamak.

b) Kaçak, ruhsat ve eklerine aykırı yapıları tespit etmek haklarında ilgili mevzuata göre işlem yapmak.

c) Yapımı tamamlanan binalara Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemek.

ç) İlçedeki tüm mahallelerin düzenli bir program dahilinde yapı kontrolünü yapmak.

d) Sözlü, yazılı ve iletişim yoluyla gelen şikayetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

e) Vizeleri düzenlenen inşaatların hak edişlerini kontrol ederek ödenmesi için ilgili bankaya göndermek.

f) Lüzumlu halinde kat irtifakı kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapmak.

g) Basit Tamir Tadil izni vermek.

ğ) Yıkım izni belgesi vermek.

h) 775 Sayılı Yasanın 18.maddesi gereği tapusuz bölgelerde tespit edilen kaçak yapılara yasal işlem yapmak.

ı) Yıkılacak derecede tehlikeli binalar ve metruk haldeki binalarla ilgili gerekli yasal işlem yapmak.

i) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu’na istinaden gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

j) İnşaatların yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünün yapılarak gerekli vizelerinin verilmesine müteakip iş bitirme belgelerini düzenlemek,

k) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Planlama ve Koordinasyon Birimi

MADDE 7 – (1) İdari ve koordinasyon birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a)Müdürlük hizmetlerinin, zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine destek olmak.

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Belediyenin stratejik hedeflerine göre hazırlamak. Stratejik Planda belirlenen performans hedeflerinin izlenmesini sağlamak. Sonuçları analiz etmek ve gerekiyorsa iyileştirme çalışmaları yapmak.

c) İlçe sakinlerinden ve koordinasyon merkezi kanalı ile gelen (telefon, istek öneri, dilekçe vb.) taleplerin değerlendirilmesi için ilgili birimlere sistem (Elektronik Belge Yönetim Sistemi programından) üzerinden gönderilmesini, talep sahibine geri bildirimde bulunulmasını, evrakların ilgili birimlere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

ç) Müdürlük bünyesindeki tüm yazışmaları incelemek ilgili birim, teknik eleman ve amirlere havale etmek ve takibini yapmak.

d) Müdürlük faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanması, üst yönetime sunulması ve arşivlenmesini sağlamak.

e) Yıllık tahmini bütçe hazırlamak.

İskan Denetim Birimi

MADDE 8 – (1) İskan denetim birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Ruhsatlı inşaatların seviye kontrollerinin yapılarak, yapı denetim firmalarının hakedişlerinin ödenmesini sağlamak.

b) Ruhsatlı inşaatların proje dışı yapılan imalatların müdahale edip projesine uygun hale getirmek.

c) Biten İnşaatların iş bitirmelerini vermek.

ç) İskân Ruhsatı vermek.

d) İş Deneyim Belgesi vermek.

e) Yıkım izni vermek.

f) Hafriyat izni vermek.

g) Vatandaşın talebi üzerine arşivden iskân bilgilerini vermek.

ğ) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı projelerini onaylamak.

Kaçak Yapı Birimi

MADDE 9 – (1) Kaçak yapı birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Kaçak inşaatları denetlemek. Tespit edilen kaçak inşaatlarla ilgili mevzuat gereği işlemleri yürütmek.

b)Uygunsuz yapıların yıkım kararlarını uygulamak.

c) Savcılığa sevk edilen dosyalar ile ilgili, tanık olmak.

ç) İmar ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek.

d) Kent estetiğini sağlama çalışmalarına katkıda bulunmak

e) Ruhsat gerektirmeyen, boya, tesisat, taban ve tavan kaplamaları, doğrama değişimleri için basit tamir tadil izni vermek.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Planlama ve Koordinasyon Birimi
İdari ve koordinasyon birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a)Müdürlük hizmetlerinin, zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine destek olmak.

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Belediyenin stratejik hedeflerine göre hazırlamak. Stratejik Planda belirlenen performans hedeflerinin izlenmesini sağlamak. Sonuçları analiz etmek ve gerekiyorsa iyileştirme çalışmaları yapmak.

c) İlçe sakinlerinden ve koordinasyon merkezi kanalı ile gelen (telefon, istek öneri, dilekçe vb.) taleplerin değerlendirilmesi için ilgili birimlere sistem (Elektronik Belge Yönetim Sistemi programından) üzerinden gönderilmesini, talep sahibine geri bildirimde bulunulmasını, evrakların ilgili birimlere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

ç) Müdürlük bünyesindeki tüm yazışmaları incelemek ilgili birim, teknik eleman ve amirlere havale etmek ve takibini yapmak.

d) Müdürlük faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanması, üst yönetime sunulması ve arşivlenmesini sağlamak.

e) Yıllık tahmini bütçe hazırlamak.

İskan Denetim Birimi
İskan denetim birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Ruhsatlı inşaatların seviye kontrollerinin yapılarak, yapı denetim firmalarının hakedişlerinin ödenmesini sağlamak.

b) Ruhsatlı inşaatların proje dışı yapılan imalatların müdahale edip projesine uygun hale getirmek.

c) Biten İnşaatların iş bitirmelerini vermek.

ç) İskân Ruhsatı vermek.

d) İş Deneyim Belgesi vermek.

e) Yıkım izni vermek.

f) Hafriyat izni vermek.

g) Vatandaşın talebi üzerine arşivden iskân bilgilerini vermek.

ğ) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı projelerini onaylamak.

Kaçak Yapı Birimi
Kaçak yapı birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Kaçak inşaatları denetlemek. Tespit edilen kaçak inşaatlarla ilgili mevzuat gereği işlemleri yürütmek.

b)Uygunsuz yapıların yıkım kararlarını uygulamak.

c) Savcılığa sevk edilen dosyalar ile ilgili, tanık olmak.

ç) İmar ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek.

d) Kent estetiğini sağlama çalışmalarına katkıda bulunmak

e) Ruhsat gerektirmeyen, boya, tesisat, taban ve tavan kaplamaları, doğrama değişimleri için basit tamir tadil izni vermek.

İletişime geç

Telefon
0262 318 00 47
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
0262 318 00 73
Mail
ethem.can@izmit.bel.tr