Zabıta Müdürlüğü

Hakkında

  • Yönetim
  • Hakkında
  • Birimler
  • Dokümanlar

Ümit FINDIK
Zabıta Müdürü

1966 yılında Ankara’da doğdu. Anadolu Üniversitesi işletme bölümü lisans mezunu olan Ümit FINDIK, 1996 yılında Saraybahçe Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğünde göreve başladı. Daha önce İdari İşler, Zabıta ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüklerinde müdür olarak görev yapmış olup, 2014 yılında Sivil Savunma Uzmanı olarak İzmit’te hizmetlerde bulunmuştur. 2019 yılında İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi kuruluşunda görev almıştır. 24 Ocak 2020’de meydana gelen Elazığ Depremi yardım çalışmalarına İzmit Belediyesi adına katılarak grubuyla birlikte destek sağlamıştır. Covid-19 salgınında İzmit Belediyesi dezenfektan ekibini kurmuş ve ilçemiz sınırları içerisinde aktif olarak ilaçlama çalışmalarının başarıyla yürütülmesini sağlamıştır. Yerel Yönetimlerde tecrübesi bulunan Ümit FINDIK Haziran 2020 tarihinde Zabıta Müdürü olarak göreve başlamış ve halen aynı görevi yürütmektedir.

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Zabıta Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 48 inci maddesi, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: İzmit Belediyesini,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Zabıta Müdürlüğünü,

e) Müdür: Zabıta Müdürünü,

f) Amirlik: Zabıta Müdürlüğüne bağlı Zabıta Amirliklerini

g) Yönetmelik: Zabıta Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlük organizasyon yapısı; müdür, zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta memuru, zabıta destek personeli, şoför, işçi, büro hizmetlerinde; şef, bilgisayar işletmeni, memur, güvenlik hizmetlerinde; güvenlik amiri, vardiya sorumlusu, şirket yöneticisi ve özel güvenlik personelinden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapılarının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

(3) Müdürlük hizmetlerini aşağıdaki amirlikleri vasıtası ile yürütür.

a) Merkez Zabıta Amirliği

b) I. Bölge Zabıta Amirliği (Kuruçeşme)

c) II. Bölge Zabıta Amirliği (Saraybahçe)

ç) III. Bölge Zabıta Amirliği (Bekirpaşa, Alikahya, Akmeşe)

d) Gece Ekibi Zabıta Amirliği

e) Pazar Ekibi Zabıta Amirliği

f) Güvenlik Amirliği

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Yönetmeliğin 3 ncü bölümünde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar ile zabıta hizmetleri açısından mer-i mevzuatta kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirmek.

b) Kendisine bağlı bölge amirlikleri ve birimlerin hizmetlerini mevzuata aykırılık teşkil etmeyecek en verimli şekilde yürütmeleri için gerekli planlamaları ve görev dağılımlarını yapmak.

c) Belediyenin ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda proje çalışmaları gerçekleştirmek.

ç) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Merkez Zabıta Amirliği

MADDE 7 – (1) Merkez Zabıta Amirliği kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürün emir ve direktifleri doğrultusunda bağlı birimlerin iş ve işlemlerinde birlik ve beraberliği gerektiren koordinasyonu sağlamak.

b) Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Başkanlık Makamına arz etmek üzere Müdürün onayına sunmak.

c) Çalışan ve emekli personelin hastalık, ölüm, evlilik gibi önemli olayları takip ederek, Müdürü ve birimleri bilgilendirmek.

ç) Müdürlük tahmini bütçesini hazırlamak.

d) Araç, gereç demirbaş ve telsiz zimmetlerini tutmak.

e) Müdürlüğe gelen bütün evrakların kaydının tutularak gereği için ilgili birimlere havale edilmek üzere müdürlük makamına sunulmasını sağlamak.

f) Bünyesinde bulunan büro personeli ile dış kurumlar ve iç müdürlükler arası yazışmaları yapmak.

g) Müdürlük arşivini tutmak ve süresi dolan evrakları imhası için Başkanlık Merkez Arşivine göndermek.

ğ) Müdürlük demirbaş ve tüketim malları ile ilgili Satın Alma Müdürlüğünden talepte bulunmak, bu malzemelerin amirliklerine dağıtımı ve takibini sağlamak, kıymetli evrak niteliğinde olan her türlü evrakın teminini sağlamak, zimmetle dağıtmak.

h) Sarf malzemelerinin (büro malzemeleri dâhil) teminini sağlayıp, dağıtımını yapmak.

ı) Personelin özlük işlemlerine esas izin, istirahat, rapor, fazla çalışma ve puantaj işlemlerini yürütmek.

i) Personelin hafta sonu nöbeti ve bayram günleri çalışma programını hazırlamak.

j) Personel özlük ve disiplin işlemlerini yürütmek.

1 nci Bölge, 2 nci Bölge, 3 ncü Bölge ve Gece Ekibi Zabıta Amirlikleri

MADDE 8 – (1) 1 nci Bölge, 2 nci Bölge, 3 ncü Bölge ve Gece Ekibi Zabıta Amirlikleri kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Bölge amirlikleri sorumluluk alanı açısından 3 bölgeye ayrılmıştır. 1 nci Bölge Zabıta Amirliği Kuruçeşme bölgesinde, 2 nci Bölge Zabıta Amirliği çarşı merkezi olarak adlandırılan Saraybahçe bölgesinde, 3 ncü Bölge Zabıta Amirliği Bekirdere, Alikahya ve Akmeşe Bölgesinde hizmetlerini yürütecek ve Gece Ekibi Zabıta Amirliği ise 16:00/24:00 saatleri arasında ilçenin tamamında Zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

b) 1. Bölge, 2. Bölge 3. Bölge ve Gece Ekibi Zabıta Amirlikleri sorumluluk alanlarındaki hizmetlerin ifasında Belediye Zabıta Yönetmeliği ile mer-i mevzuatta kendisine verilen görevleri yürütmek.

c) Seyyar satıcıları men etmek, kurallara uymayanlar hakkında ceza-i işlem uygulamak.

ç) İşyeri önü kaldırım işgallerini önlemek, kurallara uymayanlar hakkında ceza-i işlem uygulamak.

d) Belediyenin mülkü olan gayrimenkullerle, park ve bahçelerin işgallerine mani olmak, buralarda nizam ve intizamı temin etmek.

e) Yangın, zelzele, su baskını, bulaşıcı hastalık vb. gibi afet halinde, görevli ekipler gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak.

f) Çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görev alanına giren hususlar ile ilgili Müdürlüğe bildirimde bulunmak veya 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre işlem uygulamak.

g) İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre aykırı konulan reklam tabelalarını ve afişlerini kaldırarak koyanlar hakkında kanuni işlem başlatmak.

ğ) UKOME Kararı ile araç trafiğine kapatılmış olan caddelerde giriş ve çıkışları kontrol altında tutmak.

h) Bariyer açılış ve kapanış saatlerinde açma-kapama işlemlerini yapmak, trafiğe kapalı olduğu saatlerde içeri giriş yapan araçlar hakkında tutanak düzenlemek ve ceza-i işlem uygulamak.

ı) İşlemi tamamlanan evrak ya da görev esnasında tanzim edilen tutanaklar gerekli yazışmaları yapmak için büro personellerine teslim edilecek, bünyesinde büro personeli olmayan amirlikler ise Merkez Zabıta Amirliğine teslim etmek.

i) Gece Ekibi Zabıta Amirliği gündüz ekiplerinden kalan ve gece de takibi gereken işleri yapmak, gece mühürlü olan yerleri kontrol etmek.

j) Ekiplere görev talimatı bizzat amir tarafından, amir izinli iken yardımcısı durumundaki zabıta komiseri tarafından verilecektir.

k) Üst yöneticilerin ve Müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Pazar Ekibi Zabıta Amirliği

MADDE 9 – (1) Pazar Ekibi Zabıta Amirliği kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan açık ve kapalı semt pazarlarında kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hususlar doğrultusunda hizmetleri yürütmek.

b) Resmî Gazete Tarihi: 12.07.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28351 Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ile 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği gerekli çalışmaları yapmak.

c) Hizmet bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaları denetlemek, aksayan hususlara çözüm üretmek, pazar içerisinde hizmetlerin daha etkin yürütülmesi ile kalite standardının artırılması için projeler geliştirmek ve müdürlüğe iletmek.

ç) Tezgâh kurma belgesi olmayanların faaliyetine engel olmak, Pazarcı esnaflarına tahsis edilen tezgâhları kontrol etmek.

d) Pazaryeri içinde yüksek sesle satış yapan esnaflar ile Pazar kurulan sokaklardaki bina, kapı ve pencerelere ip bağlayan esnaflara engel olmak.

e) Pazar tezgâhında satışı yasak olan (cd, kitap, canlı hayvan vs.) ürünlerin satışına engel olmak ve yasal işlem yapmak.

f) Gıda maddelerinin açıkta satışını engellemek, hijyen şartlarını oluşturacak şekilde gerekli önlemleri almak.

g) Vatandaşların yapmış olduğu alış-verişlerde tartıların standartlara uygun olup olmadıklarını denetlemek.

ğ) Tezgâhlarda bulunan yanıltıcı fiyat etiketlerinin bulunmasına mâni olmak.

h) Pazarlar ilgili nizam ve intizamı sağlamak.

ı) 5957 sayılı kanun ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen görevleri yapmak.

i) Pazar yerleri ile ilgili kayıtları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğe göre sisteme giriş yapmak.

j) Diğer kurumların pazar içerisinde yapacakları denetimlere eşlik etmek.

k) Üst yöneticilerin ve Müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Güvenlik Amirliği

MADDE 10 – (1) Güvenlik Amirliği kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyenin tasarrufunda bulunan ana hizmet binası, ek hizmet binaları, parklar, şantiyeler ve Belediyenin sahip olduğu ve işletmeciliğini yaptığı tüm bina, tesis ve kuruluşlarının güvenliğini sağlamak, sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak.

b) Görev alanları içerisinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 7. madde kapsamında şüphelileri yakalamak ve muhafaza altına almak.

c) Güvenlik hizmeti sağlanan yerlerde meydana gelen suç ve delillerini muhafaza etmek, genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren görevlilere yardımcı olmak.

ç) Belediyemiz etkinlikleri ile spor müsabakalarında güvenlik hizmeti sunmak.

d) Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak.

e) Başkanlığın, özel güvenlik izin belgesi bulunan güvenlik noktalarına giriş ve çıkışlarda kimlik kontrolü yapmak bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesi engellemek, zorluk çıkarılması ya da ihtiyaç durumunda kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunarak destek talebinde bulunmak.

f) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde görevleri yürütmek.

g) Belediye bünyesindeki müdürlüklerin düzenlemiş olduğu tüm kültürel ve sanatsal etkinlikler, konserler, festivaller vb. etkinliklerde mevzuat hükümleri gereği gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

ğ) Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinde koordine halinde çalışmak.

h) Personel sevk ve idaresi, nöbet hizmetleri planlaması, izinler ve çalışma düzeninin sağlanması, disiplin işlerinin takibi ve personel arasında görev bölümü yapmak.

ı) Personel hareketlerini zaman geçirmeksizin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne bildirmek ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek.

i) Personel çalışmaları ile ilgili özlük haklarına esas gerekli puantaj işlemlerini yürütmek.

j) Gelen ve giden evrakı incelemek ve gereğini yazıp imzalayarak ilgili personeline havale etmek.

k) Güvenlik Amirliği görevleri ile ilgili Kocaeli Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumlarla yazışma yapmak.

l) Üst makamlardan yapılan planlı ve plansız denetleme ve teftişlere hazır olmak.

m) Güvenlik Amirliğinin çalışmalarının düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve hizmet verimliliğini geliştirici projeler hazırlamak.

n) Hizmetlerin yürütülmesinde Kocaeli Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmak.

o) Üst yöneticilerin ve Müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 11 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Merkez Zabıta Amirliği
Merkez Zabıta Amirliği kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürün emir ve direktifleri doğrultusunda bağlı birimlerin iş ve işlemlerinde birlik ve beraberliği gerektiren koordinasyonu sağlamak.

b) Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Başkanlık Makamına arz etmek üzere Müdürün onayına sunmak.

c) Çalışan ve emekli personelin hastalık, ölüm, evlilik gibi önemli olayları takip ederek, Müdürü ve birimleri bilgilendirmek.

ç) Müdürlük tahmini bütçesini hazırlamak.

d) Araç, gereç demirbaş ve telsiz zimmetlerini tutmak.

e) Müdürlüğe gelen bütün evrakların kaydının tutularak gereği için ilgili birimlere havale edilmek üzere müdürlük makamına sunulmasını sağlamak.

f) Bünyesinde bulunan büro personeli ile dış kurumlar ve iç müdürlükler arası yazışmaları yapmak.

g) Müdürlük arşivini tutmak ve süresi dolan evrakları imhası için Başkanlık Merkez Arşivine göndermek.

ğ) Müdürlük demirbaş ve tüketim malları ile ilgili Satın Alma Müdürlüğünden talepte bulunmak, bu malzemelerin amirliklerine dağıtımı ve takibini sağlamak, kıymetli evrak niteliğinde olan her türlü evrakın teminini sağlamak, zimmetle dağıtmak.

h) Sarf malzemelerinin (büro malzemeleri dâhil) teminini sağlayıp, dağıtımını yapmak.

ı) Personelin özlük işlemlerine esas izin, istirahat, rapor, fazla çalışma ve puantaj işlemlerini yürütmek.

i) Personelin hafta sonu nöbeti ve bayram günleri çalışma programını hazırlamak.

j) Personel özlük ve disiplin işlemlerini yürütmek.

1 nci Bölge, 2 nci Bölge, 3 ncü Bölge ve Gece Ekibi Zabıta Amirlikleri
1 nci Bölge, 2 nci Bölge, 3 ncü Bölge ve Gece Ekibi Zabıta Amirlikleri kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Bölge amirlikleri sorumluluk alanı açısından 3 bölgeye ayrılmıştır. 1 nci Bölge Zabıta Amirliği Kuruçeşme bölgesinde, 2 nci Bölge Zabıta Amirliği çarşı merkezi olarak adlandırılan Saraybahçe bölgesinde, 3 ncü Bölge Zabıta Amirliği Bekirdere, Alikahya ve Akmeşe Bölgesinde hizmetlerini yürütecek ve Gece Ekibi Zabıta Amirliği ise 16:00/24:00 saatleri arasında ilçenin tamamında Zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

b) 1. Bölge, 2. Bölge 3. Bölge ve Gece Ekibi Zabıta Amirlikleri sorumluluk alanlarındaki hizmetlerin ifasında Belediye Zabıta Yönetmeliği ile mer-i mevzuatta kendisine verilen görevleri yürütmek.

c) Seyyar satıcıları men etmek, kurallara uymayanlar hakkında ceza-i işlem uygulamak.

ç) İşyeri önü kaldırım işgallerini önlemek, kurallara uymayanlar hakkında ceza-i işlem uygulamak.

d) Belediyenin mülkü olan gayrimenkullerle, park ve bahçelerin işgallerine mani olmak, buralarda nizam ve intizamı temin etmek.

e) Yangın, zelzele, su baskını, bulaşıcı hastalık vb. gibi afet halinde, görevli ekipler gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak.

f) Çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görev alanına giren hususlar ile ilgili Müdürlüğe bildirimde bulunmak veya 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre işlem uygulamak.

g) İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre aykırı konulan reklam tabelalarını ve afişlerini kaldırarak koyanlar hakkında kanuni işlem başlatmak.

ğ) UKOME Kararı ile araç trafiğine kapatılmış olan caddelerde giriş ve çıkışları kontrol altında tutmak.

h) Bariyer açılış ve kapanış saatlerinde açma-kapama işlemlerini yapmak, trafiğe kapalı olduğu saatlerde içeri giriş yapan araçlar hakkında tutanak düzenlemek ve ceza-i işlem uygulamak.

ı) İşlemi tamamlanan evrak ya da görev esnasında tanzim edilen tutanaklar gerekli yazışmaları yapmak için büro personellerine teslim edilecek, bünyesinde büro personeli olmayan amirlikler ise Merkez Zabıta Amirliğine teslim etmek.

i) Gece Ekibi Zabıta Amirliği gündüz ekiplerinden kalan ve gece de takibi gereken işleri yapmak, gece mühürlü olan yerleri kontrol etmek.

j) Ekiplere görev talimatı bizzat amir tarafından, amir izinli iken yardımcısı durumundaki zabıta komiseri tarafından verilecektir.

k) Üst yöneticilerin ve Müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Pazar Ekibi Zabıta Amirliği
Pazar Ekibi Zabıta Amirliği kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan açık ve kapalı semt pazarlarında kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hususlar doğrultusunda hizmetleri yürütmek.

b) Resmî Gazete Tarihi: 12.07.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28351 Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ile 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği gerekli çalışmaları yapmak.

c) Hizmet bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaları denetlemek, aksayan hususlara çözüm üretmek, pazar içerisinde hizmetlerin daha etkin yürütülmesi ile kalite standardının artırılması için projeler geliştirmek ve müdürlüğe iletmek.

ç) Tezgâh kurma belgesi olmayanların faaliyetine engel olmak, Pazarcı esnaflarına tahsis edilen tezgâhları kontrol etmek.

d) Pazaryeri içinde yüksek sesle satış yapan esnaflar ile Pazar kurulan sokaklardaki bina, kapı ve pencerelere ip bağlayan esnaflara engel olmak.

e) Pazar tezgâhında satışı yasak olan (cd, kitap, canlı hayvan vs.) ürünlerin satışına engel olmak ve yasal işlem yapmak.

f) Gıda maddelerinin açıkta satışını engellemek, hijyen şartlarını oluşturacak şekilde gerekli önlemleri almak.

g) Vatandaşların yapmış olduğu alış-verişlerde tartıların standartlara uygun olup olmadıklarını denetlemek.

ğ) Tezgâhlarda bulunan yanıltıcı fiyat etiketlerinin bulunmasına mâni olmak.

h) Pazarlar ilgili nizam ve intizamı sağlamak.

ı) 5957 sayılı kanun ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen görevleri yapmak.

i) Pazar yerleri ile ilgili kayıtları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğe göre sisteme giriş yapmak.

j) Diğer kurumların pazar içerisinde yapacakları denetimlere eşlik etmek.

k) Üst yöneticilerin ve Müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Güvenlik Amirliği
Güvenlik Amirliği kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediyenin tasarrufunda bulunan ana hizmet binası, ek hizmet binaları, parklar, şantiyeler ve Belediyenin sahip olduğu ve işletmeciliğini yaptığı tüm bina, tesis ve kuruluşlarının güvenliğini sağlamak, sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak.

b) Görev alanları içerisinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 7. madde kapsamında şüphelileri yakalamak ve muhafaza altına almak.

c) Güvenlik hizmeti sağlanan yerlerde meydana gelen suç ve delillerini muhafaza etmek, genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren görevlilere yardımcı olmak.

ç) Belediyemiz etkinlikleri ile spor müsabakalarında güvenlik hizmeti sunmak.

d) Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak.

e) Başkanlığın, özel güvenlik izin belgesi bulunan güvenlik noktalarına giriş ve çıkışlarda kimlik kontrolü yapmak bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesi engellemek, zorluk çıkarılması ya da ihtiyaç durumunda kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunarak destek talebinde bulunmak.

f) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde görevleri yürütmek.

g) Belediye bünyesindeki müdürlüklerin düzenlemiş olduğu tüm kültürel ve sanatsal etkinlikler, konserler, festivaller vb. etkinliklerde mevzuat hükümleri gereği gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

ğ) Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinde koordine halinde çalışmak.

h) Personel sevk ve idaresi, nöbet hizmetleri planlaması, izinler ve çalışma düzeninin sağlanması, disiplin işlerinin takibi ve personel arasında görev bölümü yapmak.

ı) Personel hareketlerini zaman geçirmeksizin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne bildirmek ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek.

i) Personel çalışmaları ile ilgili özlük haklarına esas gerekli puantaj işlemlerini yürütmek.

j) Gelen ve giden evrakı incelemek ve gereğini yazıp imzalayarak ilgili personeline havale etmek.

k) Güvenlik Amirliği görevleri ile ilgili Kocaeli Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumlarla yazışma yapmak.

l) Üst makamlardan yapılan planlı ve plansız denetleme ve teftişlere hazır olmak.

m) Güvenlik Amirliğinin çalışmalarının düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve hizmet verimliliğini geliştirici projeler hazırlamak.

n) Hizmetlerin yürütülmesinde Kocaeli Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmak.

o) Üst yöneticilerin ve Müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

İletişime geç

Telefon
0262 318 00 20
Adres
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
Faks
0262 318 00 19
Mail
umit.findik@izmit.bel.tr