04.07.2023 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

25 Temmuz 2023
Metni Sesli Dinle

04.07.2023 TARİH VE 54 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 54- Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte C-15 grubunda yer alan Belediyeler arasında olduğundan ve Ek-2 Norm Kadro Standartları cetvelinde zorunlu müdürlükler arasına “Afet İşleri Müdürlüğü” eklendiği anlaşılmış olup; Yönetmelik gereği zorunlu olması gereken “Afet İşleri Müdürlüğü” kurulması ve listede ismi bulunan kadro unvanının ilgli (a) yönetmelik uyarınca tahsisi amacıyla “ I Sayılı Kadro İhdası Cetveli” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 22.06.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yukarıdaki tablado belirtilen “I Sayılı Kadro İhdası Cetveli” şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

        Çetin SARICA                                   Vedat YOLDAŞ                             Engin DUYMAZ

    Belediye Başkan V.                                     Katip                                              Katip

 

 

 

04.07.2023 TARİH VE 55 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 55- Resmi gazetede yayımlanan 7446 sayılı kanun Madde1-“14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı kanuna ekli I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “II Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünün (a) bendinde yer alan “ Mimar ibaresi” Mimar, Peyzaj Mimarı ve İç Mimar şeklinde değiştirildiği anlaşılmış olup; Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi için “I Sayılı Kadro İhdası Cetveli” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 22.06.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Talep edilen 2 adet İç mimar kadrosundan sadece yukarıdaki tabloda belirtilen derecesi 3 olan İç mimar kadrosunun ihdası şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

         Çetin SARICA                                   Vedat YOLDAŞ                                   Engin DUYMAZ

      Belediye Başkan V.                                    Katip                                                     Katip

 

 

 

04.07.2023 TARİH VE 56 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 56- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Ortaburun Mahallesi 132 ada 106 nolu 382,13 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanı’na ve Encümen’e yetki verilmesi  ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 22.06.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

21.06.2023 tarihinde yerinde yapılan tespitte satışı için yetki istenen Ortaburun mahallesi 132 ada 106 nolu parselden arka arsalara geçiş için yol talebi ile ilgili mahkeme sürecinin olduğu bundan dolayı evrakın müdürlüğüne iadesi şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

          Çetin SARICA                                   Vedat YOLDAŞ                                 Engin DUYMAZ

      Belediye Başkan V.                                      Katip                                                   Katip

 

 

 

04.07.2023 TARİH VE 57 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 57- Belediyemiz ihtiyaçlarında ve afet durumlarında kullanılmak üzere mobil fırın hizmeti vermek için 237 sayılı taşıt kanunu kapsamında ekmek fırını ve ekipmanlarını (Jeneratör, hamur kesme tartma vb.) ürünleri ile birlikte taşımak üzere 1 adet dorse taşıt alımının ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 22.06.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz ihtiyaçlarında ve afet durumlarında kullanılmak üzere mobil fırın hizmeti vermek için 237 sayılı taşıt kanunu kapsamında ekmek fırını ve ekipmanlarını (Jeneratör, hamur kesme tartma vb.) ürünleri ile birlikte taşımak üzere 1 adet dorse taşıt alımının kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

         Çetin SARICA                                   Vedat YOLDAŞ                                   Engin DUYMAZ

      Belediye Başkan V.                                    Katip                                                      Katip

 

 

 

04.07.2023 TARİH VE 58 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 58 – İzmit-Ömerağa ve Kemalpaşa Mahalleleri G23b.24c.1d ve G23b.24d.3b Uygulama İmar Planı Paftalarında kalan, Ömerağa Mahallesi 7636 ada 4 parseldeki (eski 1089 ada 15 parsel) Gazi Lisesi ile Kemalpaşa Mahallesi 269 ada 8 parseldeki tescilli yapıya ilişkin koruma alanı sınırlarının  imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 22.06.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Ömerağa Mahallesi, G23b.24c.1d Uygulama İmar Planı Paftasında kalan, 7636 ada 4 parselde(eski 1089 ada 15 parsel) yer alan Gazi Lisesi’ne ilişkin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.12.2022 tarih ve 6245 sayılı kararı ile; 7619 ada 2, 3 parsel (eski 352 ada 25, 115 parsel), 578 ada 15, 21, 37 parsel, 7637 ada 1 parsel (eski 278 ada 53 parsel), 7636 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsel (eski 1089 ada 87, 98, 146, 15, 152, 99 parsel), 7664 ada 18 parsel ile etrafındaki tescil harici alanları kapsayacak şekilde koruma alanı sınırı belirlendiği,

İzmit-Kemalpaşa Mahallesi, G23b.24d.3b Uygulama İmar Planı Paftasında kalan 269 ada 8 parseldeki tescilli yapıya ilişkin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2022 tarih ve 5990 sayılı kararı ile; 267 ada 1, 6 parsel, 268 ada 26, 27 parsel, 269 ada 8, 21, 24 parseller ile etrafındaki tescil harici alanları kapsayacak şekilde koruma alanı sınırı belirlendiği ve söz konusu koruma alanı sınırlarının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2023 tarih ve 113 sayılı kararı ile onaylandığı tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda;  İzmit-Ömerağa ve Kemalpaşa Mahalleleri G23b.24c.1d ve G23b.24d.3b Uygulama İmar Planı Paftalarında kalan, Ömerağa Mahallesi, 7636 ada 4 parseldeki (eski 1089 ada 15 parsel) Gazi Lisesi ile Kemalpaşa Mahallesi 269 ada 8 parseldeki tescilli yapıya ilişkin koruma alanı sınırının  imar planı üzerine aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi üzerinde yapılan ayrıntılı değerlendirme sonucunda; Ömerağa Mahallesi 7636 ada 4 parseldeki (eski 1089 ada 15 parsel) Gazi Lisesine ilişkin koruma alanı sınırının  imar planı üzerine aktarılmasının uygun olduğuna ancak, Kemalpaşa Mahallesi 269 ada 8 parseldeki 29.01.1996 tarihinde çıkan yangın sebebiyle yıkılan tescilli yapı ve parselinin bir kısmının mevcut imar planında yol boşluğunda kaldığı, dolayısıyla tescilli yapının yeniden inşaa edilmesi aşamasında oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmek amacıyla hâlihazırdaki mevcut tramvay hattı da dikkate alınarak sayısallaştırılan yapı izinin korunacak şekilde ada hattının yeniden düzenlenmesi gerektiği  değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan konuya ilişkin görüşleri talep edilmiş olup, Kurulun 14.06.2023 tarih ve 6560 sayılı kararı ile yerinde mevcut olmayan tescilli yapının mahiyetini koruyacak şekilde imar adası sınırının güneye doğru genişletilerek yeniden düzenlenmesi suretiyle planlanması ve koruma alanı sınırının  imar planı üzerine aktarılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak;  İzmit-Ömerağa ve Kemalpaşa Mahalleleri G23b.24c.1d ve G23b.24d.3b Uygulama İmar Planı Paftalarında kalan, Ömerağa Mahallesi, 7636 ada 4 parseldeki (eski 1089 ada 15 parsel) Gazi Lisesi ile Kemalpaşa Mahallesi, 269 ada 8 parseldeki tecilli yapıya ilişkin koruma alanı sınırının  imar planı üzerine aktarılmasına ilişkin hazırlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP-411019352 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde tadilen uygun olduğu şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

         Çetin SARICA                                   Vedat YOLDAŞ                                    Engin DUYMAZ

      Belediye Başkan V.                                    Katip                                                      Katip

 

 

 

04.07.2023 TARİH VE 59 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 59- Körfez mahallesi 5221 ada 8 parsel nolu 2457,95 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması için Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili alınmış olan 06.06.2023 tarih ve 48 sayılı meclis kararının mecliste yeniden görüşülmesi hakkındaki Özel Kalem Müdürlüğü’nün 08.06.2023 tarih ve 3238014 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Körfez mahallesi 5221 ada 8 parsel nolu 2457,95 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması için Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifinin Belediye Başkan Vekili Çetin SARICA, Meclis Üyeleri Ünal ÖZMURAL, Nurettin BULUT, Necat ÇAKIR, Cahit Arsal ARISAL, Yaşar KARDAŞ, Mehmet BAŞTÜRK, Tuncay AŞKIN, Mehmet BAŞTAN, Devrim BAL, Ertuğrul MALÇOK, Süleyman ŞEN, Dilek YALÇIN ve Mustafa ZENGİN ‘in kabul oylarına karşın, Meclis Üyeleri Nevin Serra DEMİRKOL, Halil ATAY, Mustafa SOYDABAŞ, Hüseyin ALYÜZ, Güzin TAŞTEKİN, Nazmi AÇIKGÖZ, Fikret HOCAOĞLU, Eşref Ayhan ARPACI, Hayrettin ÜNLÜ, İbrahim KILIÇ, Çağlayan DUMAN, Vedat YOLDAŞ, Fatih ÖZCAN, Mehmet İlker KAZAN, Erol ÇALIŞKAN, Muharrem TUTUŞ, Canan SOYLU, Mehmet ÇETİN, Aysel DEMİRTAŞ ve Engin DUYMAZ ‘ın muhalif  oylarıyla, meclis üyesi tamsayısının  salt çoğunluğu ile (20) reddine karar verildi.

 

          Çetin SARICA                                   Vedat YOLDAŞ                                    Engin DUYMAZ

      Belediye Başkan V.                                    Katip                                                       Katip

 

 

 

04.07.2023 TARİH VE 60 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 60-  Ağustos ayında yapılacak olan meclisimizin tatil edilmesi ile ilgili Meclis Üyeleri Necat ÇAKIR, Muharrem TUTUŞ ve Engin DUYMAZ ‘ın vermiş oldukları 04.07.2023 tarihli önerge gündeme alınarak ve okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi (b) bendinde  “….. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” dendiğinden ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. Maddesi (d) bendinde “Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir.” dendiğinden Ağustos ayında yapılacak olan meclisimizin tatil edilmesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

         Çetin SARICA                                    Vedat YOLDAŞ                                     Engin DUYMAZ

      Belediye Başkan V.                                      Katip                                                     Katip

 

 

 

04.07.2023 TARİH VE 61 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 61-  Çubuklu Osmaniye Mahallesi 126 ada 18 nolu parseldeki kalan 1/5 (946,56 m2) oranındaki hissenin satın alınması ile ilgili Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye Başkanına yetki verilmesi ve yapılacak satış ihalelerine katılım ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03.07.2023 tarih ve 3248501 sayılı yazısı gündeme alınarak ve okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Çubuklu Osmaniye Mahallesi 126 ada 18 nolu 4.732,82 m2 yüzölçümlü taşınmazda, 4/5 oranındaki hisse (3786,26 m2) Belediyemiz mülkiyetinde bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazla ilgili ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup, mahkemece ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilmiştir. Gerek taşınmazın 4/5 hissesinin (3.786,26 m2) Belediyemize ait olması, gerek taşınmaz içinden geçen yolun ileri bir zamanda Belediyemize kamulaştırma yapma yükü getirecek olması ve gerekse mahkeme yolu ile yapılacak satışlarda taşınmazın %50 değeri üzerinden satışa arz edilecek olması birlikte değerlendirildiğinde, bu yolla yapılacak satışın Belediyemizin zararına sebebiyet vereceğinden, yapılacak satış ihalelerine katılım ve Çubuklu Osmaniye Mahallesi 126 ada 18 nolu parseldeki kalan 1/5 (946,56 m2) oranındaki hissenin satın alınması ile ilgili Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye Başkanına yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

          Çetin SARICA                                   Vedat YOLDAŞ                                      Engin DUYMAZ

      Belediye Başkan V.                                      Katip                                                      Katip