01.12.2015 Tarihli Meclis Gündemi

1 Aralık 20150
Metni Sesli Dinle

 İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                 İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 01.12. 2015  Salı  günü saat 15.00'da  toplanacaktır.

 

              Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi  Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

                   

                                                                                                                               

                                                                                                                    Dr. Nevzat DOĞAN
                                                                   İzmit Belediye Başkanı

            G Ü N D E  M    

1-        Yoklama

 

2-      03.11.2015 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      Zabıta personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 23.11.2015 tarihli yazısı.

4-      2016 yılı için Geçici İşçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 10.11.2015 tarih ve 1570 sayılı yazısı.

 

5-      5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (P) bendi uyarınca kardeş şehir olduğumuz Makedonya Cumhuriyetine bağlı Merkez Jupa Belediyesi sınırlarında Pralenk köyüne okul binası yapım maliyetinin Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü 2016 Yılı bütçesinden karşılanması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/ g maddesine göre yapılması planlanan okul binasının yaptırılabilmesi ile ilgili, TİKA T.C Başbakanlık Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Protokol yapmak üzere Belediye başkanına protokol yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 19.11.2015 tarihli yazısı.

 

6-      Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklarında yapılacak olan değişiklik teklifi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünün 24.11.2015 tarih ve 201 sayılı yazısı.

 

7-      İmar planlarında park alanı olarak ayrılan, tapuda tescil harici olan, M.Alipaşa (Yahyakaptan) Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi, 3076 ada park alanının düzenlenerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi  teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.11.2015 tarihli yazısı.

 

 

 

8-      Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı kapsamına giren konularda ihtiyaç duyulan verilerin temin edilmesi ile alakalı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediye Başkanlığımız arasında veri erişimi; Paylaşım ve kullanımı esaslarına dair protokol yapmak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.11.2015 tarihli yazısı.

 

9-      İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d  nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek  (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan  yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.08.2015 tarih ve 469 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.11.2015 tarihli yazısı.

 

10-  İzmit-Kabaoğlu ve Arızlı Mevkii, G23b.19c.1a-1b-1d-2c-4a, G23b.19d.3a-3b-3c-3d ve G23b.24a.2a uygulama imar planı paftaları, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversite Yönetim Kurulunun 25.09.2013 tarih ve 2013/12 nolu toplantısında alınan 12 sayılı kararında belirlenen parsellerin “Üniversite Alanı”ndan çıkarılarak “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu'nun 12.11.2015 tarihli raporu.

 

11-   İzmit-Cedit Mahallesi sınırları dâhilinde, G23b.24c nazım, G23b24c.1b-1c-2d-2a uygulama imar planı paftaları, yatayda Y:494591.908, Y:494725.562 ve düşeyde X:4514871.909, X:4515165.048 koordinatları arasında kalan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 15.06.2015 tarih ve 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen yaklaşık 12,6 hektarlık alana ilişkin “Riskli Alan” sınırı ve tanımının imar planı üzerine aktarılması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejandı ve plan notu değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu'nun 20.11.2015 tarihli raporu.

12-  Gündoğdu Mahallesi 639 ada, 1 nolu parseldeki 133/824 (133,00m2 ) Maliye hazinesine ait hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  13.11.2015 tarihli raporu.

 

13-  Mehmetalipaşa (Yahya Kaptan) Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi , 3070 adadaki park alanının ” büfe – çay bahçesi ” olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  13.11.2015  tarihli raporu .

 

14-   Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Tasarısının görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.11.2015 tarihli raporu.

 

15-  5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2016 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 23.11.2015 tarihli  raporu.

 

 

 

16-  Katı Atık Entegre Tesisinin  özel bir işletmeci / yatırımcı aracılığıyla kurulabilmesi hususunun araştırılarak İmtiyaz sözleşmesinin imzalanması hususunda yetki alınması teklifi ile ilgili Çevre   Sağlık ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının 20.11.2015 tarihli  raporu.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz