03.11.2015 Tarihli Tutanak Özeti

3 Kasım 20150
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2015 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 03.11.2015 Salı  saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.  Nevzat DOĞAN  Başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Şaban SARIGÜLLE, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL,  Emine ZEYBEK,  Özcan ÖZER,  İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ,  Ayhan ARSLANBOĞA,  İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY'un mevcut oldukları anlaşıldı.

06.10.2015   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.10.2015  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1– İzmit İlçe Belediyesi sınırları içerisinde günlük ortalama 350 ton çöp toplanmaktadır. Yapılan atık karakterizasyon çalışmalarında ilçemizde toplanan evsel katı atığın % 49'unun

organik atık % 30'unun ise ambalaj atığı olduğu tespit edilmiştir.

Günümüzde ekonomik değeri olan organik atıklar  ile ambalaj atıklarını (belediyemizde ki oran % 79) ekonomiye tekrar kazandırabilen “Katı Atık Entegre Tesisleri” mevcuttur. Ancak söz konusu tesis maliyetleri oldukça yüksek olup ilçe belediyelerin bahse konu tesisleri kurmaları pek mümkün görülmemekle birlikte bu yatırımı yapabilecek özel yatırımcılar mevcuttur.

5393 sayılı belediye kanunun 15. Maddesi (g) bendinde belirtilen

“Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak” hükmünde belirtilen hizmetler imtiyaz sözleşmesi yapmak suretiyle özel işletmeciye/yatırımcıya yaptırma imkânı tanımaktadır.

Bu sebeple “Katı Atık Entegre Tesisinin özel bir işletmeci/yatırımcı aracılığıyla kurulabilmesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 15.10.2015 tarih 578 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 3-) Gündoğdu Mahallesi 639 ada, 1 nolu parseldeki 133/824 (133,00m2 ) Maliye hazinesine ait hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.10.2015 tarih ve 6515 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) Mehmetalipaşa (Yahya Kaptan) Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi , 3070 adadaki park alanının “büfe – çay bahçesi ” olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.10.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

(Madde 5-) Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Tasarısının görüşülmesi teklifi ile ilgili Muhtarlık İşleri  Müdürlüğünün  23.10.2015 tarih ve 43 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 ( Madde 6-) İzmit-Kabaoğlu ve Arızlı Mevkii, G23b.19c.1a-1b-1d-2c-4a, G23b.19d.3a-3b-3c-3d ve G23b.24a.2a uygulama imar planı paftaları, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversite Yönetim Kurulunun 25.09.2013 tarih ve 2013/12 nolu toplantısında alınan 12 sayılı kararında belirlenen parsellerin “Üniversite Alanı”ndan çıkarılarak “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.10.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-) İzmit-Cedit Mahallesi sınırları dâhilinde, G23b.24c nazım, G23b24c.1b-1c-2d-2a uygulama imar planı paftaları, yatayda Y:494591.908, Y:494725.562 ve düşeyde X:4514871.909, X:4515165.048 koordinatları arasında kalan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 15.06.2015 tarih ve 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen yaklaşık 12,6 hektarlık alana ilişkin “Riskli Alan” sınırı ve tanımının imar planı üzerine aktarılması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejandı ve plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.10.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 110- (Madde 8- ) İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25c.2a-2b uygulama imar planı paftaları, “Park Alanı” kullanımındaki 765 ada 207 no'lu parselin NATO Akaryakıt Boru Hattı ve kamulaştırma sınırı içerisinde kalan kısmının “Askeri Stratejik Alanlar ve Koruma Kuşağı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu'nun 20.10.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği  ile karar verildi.

 

KARAR 111- (Madde 9-) İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında “T3” lejantlı 5/A-3/3, 0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımında olan 2519 ada 1 nolu parsel, “T3” lejantlı 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımında olan 2519 ada 10 ve 11 nolu parseller ile “TT3” lejantlı 5/A-4/3, 0.40/1.60 yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımında olan 2519 ada 22 nolu parsellerin daha fonksiyonel bir yapı yapılabilmesi için tevhid edilebilmesi amacıyla “T3” lejantlı E:1.35, H:3 kat yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu'nun 22.10.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği  ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

KARAR 112- (Madde 10-) Akçakoca Mahallesi, Kapanca sokak No 26 adresinde, tapuda Kozluk Mahallesi 190 ada 55 parsel üzerinde bulunan tescilli yapının ” konaklama tesisi” olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun, 5393 Sayılı Belediye kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  14.10.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği  ile karar verildi.

 

KARAR 113- (Madde 11-) İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde ilan edilen Riskli Alanda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tarafımıza devredilen yetkiler kapsamında ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasının (ç) bendi ve son cümlesinde yer alan hükümler ve yine aynı yasanın 8. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan hükümler uyarınca işbirliği ve ortak hizmet uygulamaları yapılabilmesi amacıyla; BEKAŞ Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile anlaşmalar ve işbirliği protokolleri imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe  komisyonunun 23.10.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.  

 

( Madde 12-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2016 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun  19.10.2015 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 114- ( Madde 13-) 2015-2019 Stratejik planından alınan 2016 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 23.10.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği  ile karar verildi.

 

 

KARAR 115-  (Madde 14-) 2016 Mali Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 23.10.2015 tarihli raporu Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

2016 Yılı Bütçe Kararnamesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Madde 1- Belediye birimleri için ''(A) Ödenek Cetvelinde'' gösterildiği gibi toplam 180.000.000,00 TL olarak gider tahmin edilmiş olup Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

  Madde 2- Belediye  Bütçesinin gelirleri ''(B) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması'' cetvelinde gösterildiği gibi toplam 165.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

  Madde 3- 2016 yılı bütçesinde (180.000.000,00.-TL) yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ( 165.000.000,00 TL ) ve Açık ve Fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu 15.000.000,00 TL) kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmış olup Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

  Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecek olup Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

  Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkili olup Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

  Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecek olup Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

  Madde 7- Bütçe aşağıda verilen cetvellerden oluşur.

   7.1 – Bütçe Kararnamesi (Örnek-21)

   7.2 – Ödenek Cetveli (A) (Örnek-20)

   7.3 – Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek-11)

   7.4 – Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-12)

   7.5 – Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-13)

   7.6 – Çok Yılı Gider Bütçesini Gösterir (Örnek-27)

   7.7 – Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen 2 yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-18)

   7.8 – Çok Yılı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-28)

   7.9 – Çok Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-31)

   7.10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahütler (G) Cetveli (Örnek-22)

   7.11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-23)

   7.12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-24)

   7.13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-25)

   7.14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-   26)

   7.15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

   7.16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-30)

   7.17-Finansman Programı (Örnek-31)

   7.18-Çok Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-29)

 Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

  Madde 8- Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye   Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda İlan ve Reklam Vergisi ise Nisan ve Ekim  aylarında tahsil edilir. Harcamalara katılım   payları ilanen tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda dört eşit taksitle tahsil edilir. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Madde 9- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinin son bendi '' Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez'' denilmekte olup, belirtilen yasalar  çerçevesinde Belediyenin taşınır, taşınmaz  malları ve bunların gelirleri Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Madde 10- Gider Bütçesinin-46.41.15.23 Kurumsal Kodlamasında 01.6.0 Genel nitelikli  transferlere ilişkin hizmetler Fonksiyon kodundan, 05 Finansman ve 05.3.1.01 Ekonomik kodunda üyesi bulunduğumuz Birliklere Katılım Paylarına ilişkin ödenek konulmuş olup, yıl içinde kullanılmayan ödenekler emanet hesaplara alınır. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Madde 11- Belediye Tahsilatının gerektiğinde Devlet Bankaları kanalıyla yapılmasına Belediye Başkanı yetkilidir. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Madde 12- Bu kararname hükümleri 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Madde 13- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

A-GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

01-Vergi Gelirleri

         

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

         

04-Alınan Bağış ve Yardımlar

   

Encümen

Meclis

 

05-Diğer Gelirler

 

68.900.000,00

67.900.000,00

 

06-Sermaye Gelirleri

 

10.100.000,00

10.100.000,00

 
   

6.200.000,00

4.200.000,00

 

TOPLAM

 

82.000.000,00

80.500.000,00

 
   

3.000.000,00

2.500.000,00

 

09-Red ve İadeler ( – )

         
   

170.200.000,00

165.200.000,00

 

TOPLAM

         
   

200.000,00

200.000,00

 
           
   

170.000.000,00

165.000.000,00

 
           

B-AÇIK VE FAZLANIN FİNANSMANI TABLOSUNUN  İNCELENMESİNDE;

           
     

Encümen

Meclis

 

01-İç Borçlanma

 

0,00

0,00

 

02-Dış Borçlanma

 

0,00

0,00

 

03-Likidite Amaçlı Tutulan Nakit , Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler

 

15.000.000,00

15.000.000,00

 

04-Net Borçlanma

 

0,00

0,00

 

05-Net Finansman

 

0,00

0,00

 
           

TOPLAM

 

15.000.000,00

15.000.000,00

 

C-GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

           
           

1-GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN I.DÜZEYİNDE

 
           
           
     

Encümen

Meclis

 

01-Personel Giderleri

 

28.155.500,00

28.155.500,00

 

02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi

 

5.247.000,00

5.247.000,00

 

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

 

85.281.500,00

83.181.500,00

 

04-Faiz Giderleri

 

175.000,00

75.000,00

 

05-Cari Transferler

 

9.695.000,00

9.545.000,00

 

06-Sermaye Giderleri

 

47.146.000,00

44.746.000,00

 

07-Sermaye Transferleri

 

50.000,00

50.000,00

 

09-Yedek Ödenekler

 

9.250.000,00

9.000.000,00

 
           

TOPLAM

 

185.000.000,00

180.000.000,00

 
             
           
           
   
             

2-GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV.DÜZEYİNDE

           
     

Encümen

Meclis

 

46 41 15 02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.700.000,00

1.700.000,00

 

05

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

19.900.000,00

19.900.000,00

 

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

1.300.000,00

1.400.000,00

 

13

Destek Hiz. Müdürlüğü

700.000,00

700.000,00

 

20

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

350.000,00

350.000,00

 

23

Mali Hizmetler Müdürlüğü

17.150.000,00

16.350.000,00

 

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

750.000,00

750.000,00

 

25

Basın Yayın ve Halk İliş.Müdürlüğü

2.000.000,00

2.000.000,00

 

30

Çevre Kor.ve Kontr.Müdürlüğü

1.100.000,00

1.100.000,00

 

31

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

8.500.000,00

7.000.000,00

 

32

Etüd Proje  Müdürlüğü

30.000.000,00

30.000.000,00

 

33

Fen İşleri  Müdürlüğü

22.000.000,00

22.000.000,00

 

35

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2.600.000,00

2.600.000,00

 

36

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

200.000,00

200.000,00

 

37

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

12.500.000,00

12.500.000,00

 

38

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

6.300.000,00

5.200.000,00

 

39

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

950.000,00

950.000,00

 

40

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

3.100.000,00

3.100.000,00

 

41

Temizlik İşleri Müdürlüğü

34.000.000,00

32.300.000,00

 

42

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

9.700.000,00

9.700.000,00

 

43

Yapı Kontrol Müdürlüğü  

1.300.000,00

1.300.000,00

 

44

Yazı İşleri Müdürlüğü

2.200.000,00

2.200.000,00

 

45

Zabıta Müdürlüğü             

5.550.000,00

5.550.000,00

 

46

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

850.000,00

850.000,00

 

47

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

300.000,00

300.000,00

 
           

TOPLAM

185.000.000,00

180.000.000,00

 

                 14.09.2015 tarih ve 836 sayılı Encümen inceleme raporu ile 06/10/2015 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak İzmit Belediye Meclisinin 185.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2016 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde 5.000.000,00 TL eksiltilerek Gider Bütçesi 180.000.000,00 TL ,Gelir Bütçesi  165.000.000,00 TL ve Açık ve Fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000 ,00 TL ile denkleştirilmiştir.

 
 
 
 
 
                 

                  Bütçe Kararnamesi'nin toplam 13 maddesi ve 2016 Mali yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ” hükümleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemi esasına göre; Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, Gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, Gelir Bütçesi 165.000.000,00 TL  , Gider Bütçesi 180.000.000,00 TL  ve Açık ve Fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000,00 TL ile denk  olan Bütçe  ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

        2016 Mali Yılı Belediye Gider Bütçesinin Ödenek Cetveli A-Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları 180.000.000,00.-TL. olarak Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;   ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

         2016 Mali Yılı Belediye Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırılmalarının B Cetveli birinci düzeyi toplamları 165.000.000,00.-TL. olarak Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;  ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

         2016 Mali Yılı Belediye (Açık-Fazla) Gelirleri Bütçe cetveli 15.000.000,00.-TL. olarak Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;  ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

          2016 Mali Yılı Finansman Programı düzeyinde Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;  ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

           2016 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programı düzeyinde Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;

 ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,   Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,   Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 
 
 
 
 
 
                 

 

G-1- (Madde 15-) İzmit İlçe Belediyesi sınırları içerisinde günlük ortalama 350 ton çöp toplanmaktadır. Yapılan atık karakterizasyon çalışmalarında ilçemizde toplanan evsel katı atığın % 49'unun organik atık % 30'unun ise ambalaj atığı olduğu tespit edilmiştir.

Günümüzde ekonomik değeri olan organik atıklar  ile ambalaj atıklarını (belediyemizde ki oran % 79) ekonomiye tekrar kazandırabilen “Katı Atık Entegre Tesisleri” mevcuttur. Ancak söz konusu tesis maliyetleri oldukça yüksek olup ilçe belediyelerin bahse konu tesisleri kurmaları pek mümkün görülmemekle birlikte bu yatırımı yapabilecek özel yatırımcılar mevcuttur.

5393 sayılı belediye kanunun 15. Maddesi (g) bendinde belirtilen

“Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak” hükmünde belirtilen hizmetler imtiyaz sözleşmesi yapmak suretiyle özel işletmeciye/yatırımcıya yaptırma imkânı tanımaktadır.

Bu sebeple “Katı Atık Entegre Tesisinin özel bir işletmeci/yatırımcı aracılığıyla kurulabilmesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 15.10.2015 tarih 578 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna ve Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Cengiz KAVŞUT ve  Barbaros AKKUŞ' un  mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazaretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan, Cengiz KAVŞUT ve Barbaros AKKUŞ'un izinli sayılmalarını isteyen azalardan Ersin ALBAYRAK ve Abdullah KOÇ tarafından  verilen  yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Cengiz KAVŞUT ve  Barbaros AKKUŞ'un izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 03.11.2015 Salı günü saat 15.00'da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 01.12.2015 Salı günü saat 15.00'da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                       Güzin TAŞTEKİN                        Hüseyin POLATTİMUR              

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                                 Katip   

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz