05.02.2013 Tarihli Meclis Gündemi

5 Şubat 20130
Metni Sesli Dinle

SAYIN:

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

                             

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılıBelediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.02.2013 Salı günü saat 15.00 ´detoplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınangün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleririca olunur.

 

Dr. Nevzat DOĞAN

G Ü N D E M :

1-      

08.01.2013 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge KuruluMüdürlüğünün 10.04.2012 tarih ve 321 sayılı kararı gereği, Kapanca sokak,”Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalantescilli ve tescilsiz yapıların cephe iyileştirme ve çevre düzenlemeprojelerinin 6306 sayılı kanunun 17.maddesi uyarınca Belediyemiz tarafındanyaptırılması teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 21.01.2013 tarih ve 404sayılı yazısı.

 

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge KuruluMüdürlüğünün 10.04.2012 tarih ve 322 sayılı kararı gereği, “Akçakoca MeydanDüzenleme Projesi” kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan şahıs mülkütescilsiz yapıların cephe düzenleme projelerinin 6306 sayılı kanunun17.maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgiliFen İşleri Müdürlüğünün 21.01.2013 tarih ve 403 sayılı yazısı.

 

5-     Arızlı199 ada, 1 nolu parseldeki Belediyemize ait 251/ 263 (251,00m2) oranındakihissenin 49,00 m2 lik kısmı ile şuyulandırmada kendisine verilen Arızlı 192 ada,49 nolu parseldeki 49/ 307 (49,00 m2) oranındaki hissenin başabaş trampaedilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 10.01.2013 tarih ve278 sayılı yazısı.

 

7-      İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Mehmetalipaşa), G23b.25d.1c-2d uygulama imar planıpaftaları, 4801 ada 1, 2, ve 3 (yeni 11,12 ve 13) nolu parseller ve KocaeliBüyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2013 tarih ve 39 sayılı kararı ile sözkonusu değişikliğe tadilen ilave edilen 4801 ada, 4, 5 (yeni 14, 16) ve 6, 7, 8,9 (tevhiden 15) nolu parsellerin “5/A- 3/3” ve “0.40/1.20” yapılaşma koşulunasahip “Konut Alanı” kullanımının yapılaşma koşulları değiştirilmeksizin”Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıteklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.01.2013 tarihli yazısı.

 

9-     İzmit-Durhasan, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası, 165 ada, 7, 8, 9, 10, 11, 12,14 nolu parseller, 166 ada, 1, 2, 3, 4, 13, 14 nolu parseller ve 167 ada, 1, 2,3, 4, 13, 14 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan Belediyemiz Meclisinin02.10.2012 tarih ve 74 sayılı kararı ile kabul edilen, Kocaeli BüyükşehirBelediye Meclisinin 13.12.2012 tarih ve 695 sayılı kararı ile tadilenonaylanarak 30 günlük ilan için askıya çıkarılan plan değişikliğine yasal askısüresinde ilgi yazı ile yapılan itiraz ve değişiklik talebi ile ilgili İmar veŞehircilik Müdürlüğünün 25.01.2013 tarihli yazısı.

 

11-  İzmit- Alikahya Fatih Mahallesi (tapuda Durhasan),G23b.25c.2b uygulamaimar planı paftası, 437 ada 8 nolu parselin mevcut imar planında “5/A-3/3,0.35/1.05” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının, E=1.00, h:3 katyapılanma koşuluna sahip “Özel Yurt Alanı” olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı ve lejandıdeğişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 22.01.2013 tarihliraporu

 

5393 sayılı kanunun 25. maddesinde kamu personelindenve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veyakuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır, denildiğinden Denetimkomisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve BütçeKomisyonunun 15.01.2013 tarihli raporu.

 

  1.    Zabıtapersonelinin maktu mesai ücretinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu´nun15.01.2013 tarihli raporu.

15-  2013 Yılı TarifeCetvelinin 3. Sayfasındaki yer alan Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene harcımiktarlarının hükümsüz kılınması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu´nun18.01.2013 tarihli raporu. 

16-  17-  Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen Teknik Hizmetlersınıfında münhal bulunan mühendis, mimar, tekniker ve ekonomist kadrolarındasözleşmeli personel olarak hali hazırda çalışanlara verilecek ücret teklifi ileilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.01.2013 tarihli raporu

 

Müdürlüklerin Görev Yetki veSorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve BütçeKomisyonunun 28.01.2013 tarihli raporu.

 

  1.    Belediyemize aitolan taşınmazların satışı konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetkiverilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.01.2013 tarihliraporu.

 

 GELEN EVRAK

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz