2013 Yılı Şubat Ayı Komisyon Raporları

1 Şubat 20130
Metni Sesli Dinle

TÜRLÜİŞLER KOMİSYON RAPORU

 

             İzmit Belediye Meclisinin 05.02.2013tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  belediyemiz Meclisinin 08.01.2013 tarih ve 7sayılı kararı ile belirlenen M.Alipaşa Mahallesi bilirkişilerinden RefikŞENGEL´in İl Kadastro Müdürlüğünün 30.01.2013 tarih ve 549 sayılı yazısına göre sabıkası olduğubelirtilmiştir. Bu kişinin yerine yeni bir bilirkişinin belirlenmesi ayrıca,yine İl Kadastro Müdürlüğünün 30.01.2013 tarih 550 sayılı yazısına göreYenişehir Mahallesi bilirkişilerinden 45271537442 TC nolu Kamil ÜNER´in MehmetKamil UNER ile aynı kişi olup olmadığı konularının görüşülmesi teklifi ileilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.01.2013 tarih ve 614 sayılı yazısı okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

 

M.AlipaşaMahallesi ve Yenişehir Mahallesi muhtarlarının görüşleri de alınarak yapılantoplantılarda; M.Ali Paşa Mahallesine 08.01.2013 tarih ve 7 sayılı karar  ile seçilen Kamil Uner´ ile  452771537442 T.C kimlik numaralı M. Kamil UNER´inayni kişi olduğu tespit edilmiş olup,  

               YENİŞEHİR  MAHALLESİNDEN:

    MEHMET  KAMİL UNER

                  M.ALİPAŞA  MAHALLESİNDEN:

               SULTAN YILDIZ´ ın bilirkişi olarakgörevlendirilmeleri  Komisyonumuzca uygungörülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdantanzim ve imza edilmiştir. 22.02.2013

 

 

 

EmineOKANALP                              Günay ATUN                                     AliYILMAZ

Türlüİşler Kom.Bşk.                            Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

GülümserAYHAN                          Erkan AKSOY

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

             İzmit Belediye Meclisinin 05.02.2013tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  Arızlı 46 pafta,  1857 nolu parsel 1997 yılında Belediyemizce şuyulandırmaya tabi tutulmuştur. Sözkonusu parsel 1580,00 m2 olup 7 adet hissedarı bulunmaktadır. Bu hissedarlardanMustafa kayacık´ın evi hem 1857 hem de 1859 parsele isabet etmekte ve askısırasında da herhangi bir talep gelmediğinden Mustafa Kayacık´ın binasınınbulunduğu Arızlı 199 ada 1 nolu parselde İzmit Belediyesi adına hisse tesciledilmiştir.

        Mustafa Kayacık´da 28.12.2012 tarihlidilekçesinde tapusunun 192 ada, 49 parselde verildiğini , evinin ise 199 ada 1nolu parsele isabet ettiğini beyan etmiştir. Bunun üzerine yapılan tespitlerde MustafaKayacık´a ait binanın 199 ada, 1 nolu parselde olduğu belirlenmiştir.

        Mustafa Kayacık mağduriyetiningiderilmesi açısından binasının bulunduğu Arızlı 199 ada, 1 nolu parseldekiBelediyemize ait 251/263 ( 251,00 m2 ) oranındaki hissenin 49,00 m2 lik kısmıile, şuyulandırma da kendisine verilen Arızlı 192 ada, 49 nolu parseldeki 49/307  (49,00 m2) oranındaki hisseninbaşabaş trampa edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün10.01.2013 tarih ve 278 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

Arızlı199 ada, 1 nolu parseldeki Belediyemize ait 251/263 ( 251,00 m2 ) oranındakihissenin 49/ 263   hissenin MustafaKayacık´a ait Arızlı 192 ada, 49 / 307 oranındaki  hisse ile  başabaş trampa edilmesi, komisyonumuzcauygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerinesunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 21.02.2013

 

 

 

HasanKIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                                Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

           İzmit Belediye Meclisinin 05.02.2013tarih ve gündemin G-1. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, BelediyemizEtüd Proje Müdürlüğünce, Kuruçeşme mevkii, Lozan caddesi ve Hasan Atakancaddesine cepheli 43 adet binaya ” Cephe İyileştirme Projesi” hazırlanmıştır. 6306sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar veŞehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube MüdürlüğüEstetik Kurulunun 24.01.2013 tarihli ve 177/2013 -CİP sayılı kararına istinaden” Kuruçeşme Meydanı Cephe İyileştirme Projesi”nin   Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifiile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 01.02.2013 tarih ve 30 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarıncaKocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, TarihiMekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulunun 24.01.2013 tarihlive 177/2013 -CİP sayılı kararına istinaden, ” Kuruçeşme Meydanı Cepheİyileştirme Projesi” nin maliyetinin Belediyemiz bütçesinden karşılanarakyapılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor;Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir  28.02.2013

 

 

HasanKIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                                Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

   PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

       İzmit Belediye Meclisinin 05.02.2013tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  BelediyemizFen İşleri Müdürlüğünce Kozluk mahallesi, kapanca Sokak için “SokakSağlıklaştırma Projeleri” hazırlanmıştır. Kapanca sokak Sağlıklaştırma ve CepheDüzenleme Projesi Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünceonaylanmıştır.  Kocaeli KültürVarlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.04.2012 tarih ve 321 sayılıkararı gereği, Kapanca sokak, “Sokak Sağlıklaştırma  Projesi” kapsamında Belediyemiz mülkiyetidışında kalan tescilli ve tescilsiz yapıların cephe iyileştirme ve çevredüzenleme projelerinin 6306 sayılı kanunun 17. maddesi uyarınca Belediyemiztarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 21.01.2013tarih ve 404 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

        Belediyemiz Fen İşleri MüdürlüğünceKozluk mahallesi, Kapanca Sokak için “Sokak Sağlıklaştırma Projeleri”hazırlanmıştır.  Kapanca sokak  Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme ProjesiKocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünceonaylanmıştır.  Kocaeli Kültür VarlıklarınıKoruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.04.2012 tarih ve 321 sayılı kararı gereği,Kapanca sokak, “Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan tescilli vetescilsiz yapıların cephe iyileştirme ve çevre düzenleme projelerinin 6306sayılı kanunun 17.maddesi uyarınca Belediyemiz tarafından yaptırılması ve  yapılacak proje maliyetinin Belediyemiztarafından karşılanmasıkomisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere  tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.02.2013

 

HasanKIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                                Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                      Üye

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

           İzmit Belediye Meclisinin 05.02.2013 tarihve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce Akçakoca mahallesinde” Meydan Düzenleme Projesi ” Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge KuruluMüdürlüğünce onaylanmıştır. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge KuruluMüdürlüğünün 10.04.2012 tarih ve 322 sayılı kararı gereği, “Akçakoca MeydanDüzenleme Projesi” kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan şahıs mülkütescilsiz yapıların cephe düzenleme projelerinin  6306 sayılı kanunun 17. maddesine istinadenBelediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün21.01.2013 tarih ve 403 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

          Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce Akçakocamahallesinde ” Meydan Düzenleme Projesi ” Kocaeli Kültür Varlıklarını KorumaBölge Kurulu Müdürlüğünce onaylanmıştır.    Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma BölgeKurulu Müdürlüğünün 10.04.2012 tarih ve 322 sayılı kararı gereği, “AkçakocaMeydan Düzenleme Projesi” kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan şahısmülkü tescilsiz yapıların cephe düzenleme projelerinin  6306 sayılı kanunun 17. maddesine istinadenBelediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili, çalışmalar devamettiğinden  çalışmalar tamamlanıncayakadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere  tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.02.2013

 

 

HasanKIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                                Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

          İzmit Belediye Meclisinin 05.02.2013 tarih vegündemin G-2. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  5393 sayılı kanunu´nun 75. Maddesinin abendinde,  ” mahalli İdareler ile diğerkamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini  bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve  bu amaçla gerekli kaynak aktarımındabulunabilir. Bu takdirle iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğumevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” Hükmü mevcuttur. Belediyemizin,  Yahyakaptan mahallesinde yapımını planlamış olduğu ”   Kapalı Pazaryeri ve  Otoparkı”  projesi için yukarıda ifade edilen hükümgereğince, Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje kapsamına alınması ve bu amaçlaprotokol yapılması  teklifi ile ilgiliMali Hizmetler Müdürlüğünün 01.02.2013 tarih ve 524 sayılı yazısı okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

 

        Belediyemizin,   Yahyakaptan  mahallesinde yapımını  planlamış olduğu ”   Kapalı Pazar yeri ve Otoparkı” projesi için yukarıda ifade edilen hüküm gereğince, BüyükşehirBelediyesi ile ortak proje kapsamına alınması ve bu amaçla protokol yapılmasıiçin  rapor ekinde bulunan ortak projekapsamında yapılacak otopark ve Pazar yerine ait protokolün imzalanması  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor;Meclisin tasviplerine sunulmak üzere  tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.02.2013

 

 

 

HasanKIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                                Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz