06.02.2018 Tarihli Meclis Gündemi

6 Şubat 20180
Metni Sesli Dinle

                                                                                                                                       

                                               İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.02.2018 Salı günü saat 15.00’da toplanacaktır.

                         

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

                                                                                                                               Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                       İzmit Belediye Başkanı

                            

                                                                               

            G Ü N D E  M    

1-       Yoklama

 

2-      02.01.2018 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      Zabıta personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 08.01.2018 tarih ve 53 sayılı  yazısı.

 

4-      Bedeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmak şartıyla 5 ayrı bölgede 3194 sayılı İmar kanununun 18. Maddesine istinaden imar uygulaması yapılması ile ilgili ortak proje kapsamında işbirliği protokolü yapılmasını içeren sözleşme yapma yetkisinin 5393 sayılı kanunun 38/ g maddesine göre belediye başkanına verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.01.2018 tarih ve 531 sayılı yazısı.

 

5-      Gündoğdu mahallesi 180 ada 10 nolu parsel imar planındaki Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.01.2018 tarih ve 696 sayılı yazısı.

 

6-      Cedit mahallesindeki 4104 ada 5 nolu, 4104 ada 6 nolu ile 4107 ada 30 nolu parsellerdeki trampa ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.01.2018 tarih ve 697 sayılı yazısı.

 

7-      Çayırköy Mahallesi, Gölkent 1.Etap Sokak, 165 Ada, 1 Parselde yapımı devam eden parka isim verilmesi  teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.01.2018 tarih ve 128 sayılı yazısı.

 

8-      İzmit-Mehmet Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.1c Uygulama İmar Planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3241 ada 20 nolu parselin “Çocuk Bahçesi” kullanımına sahip 19 nolu parselde yer alan Şehit Ahmet Yakut Parkı'nda Belediyemiz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yapılması düşünülen proje doğrultusunda 25 nolu parselin doğusuna kaydırılarak “Çocuk Bahçesi” alanının büyüklüğü azaltılmaksızın fonksiyon sınırının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.01.2018 tarih ve 398 sayılı yazısı.

 

9-      İzmit-Kadıköy (tapuda M.Alipaşa) Mahallesi G23b.24c.2c uygulama imar planı paftası, “Çocuk Bahçesi” kullanımındaki 4934 ada 16 nolu parselin kuzeyinde yer alan 6 mt genişliğinde kuldesak ile sonlanan imar yolunda kalan bir kısım tescil harici alanın Belediyemiz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yapılması düşünülen proje doğrultusunda “Çocuk Bahçesi” Alanına dâhil edilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.01.2018 tarih ve 397 sayılı yazısı.

 

10-  İzmit Cedit mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 10/07/2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, “6306  sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”  kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen 12.6 hektarlık alanda gerçekleştirilecek planlama, projelendirme ve uygulamalarla ilgili çalışmaların yürütülmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi teklifi ile ilgili İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2017 tarih ve 399 sayılı yazısı.

11-  İlimiz dahilinde görev yapmakta olan mahalle muhtarlarının birlik ve beraberliklerinin pekiştirilmesi, bilgi ve tecrübelerinin görsel olarak arttırılması temini amacıyla Nisan-  Mayıs aylarında Yunanistan, Makedonya ve Kosava’ya karayolu kültür gezisi düzenlenmesi ve tüm giderlerin müdürlüğümüz bütçesinden ödenmesi teklifi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 29.01.2018 tarih ve 3 sayılı yazısı.

 

12-  İzmit-Şirintepe Mahallesi, G23b.23d.1d Uygulama İmar Planı paftası, 1851 nolu parselde yer alan “5/A-3/3, 0.40/1.20” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının batı sınırının konut alanı formunun düzgün bir bina yapımına elverişli olmaması sebebiyle alan büyüklüğü değiştirilmeksizin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 16.01.2018 tarihli raporu.

 

13-  5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.01.2018 tarihli raporu.

 

14-  Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen teknik Hizmetler sınıfında münhal bulunan Mühendis, Mimar, tekniker ve Ekonomist kadrolarında sözleşmeli personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücret teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2018 tarihli raporu.

 

15-  Yenimahalle 1817 ada 5 nolu 3100,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda 3023/3100 oranında (3023,00 m2) , Çubuklu Osmaniye Mahallesi  126 ada 18 nolu 4732,82 m2 yüzölçümlü taşınmazda 4/5 oranında (3786,26 m2) , Mehmetalipaşa Mahallesi 3604 ada 19 nolu 89,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda 9/89 oranında (9,00 m2) hissemiz bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazlarla ilgili ortaklığın giderilmesi davaları açılmış olup mahkemece yapılacak satış ihalelerine katılım ve Yenimahalle 1817 ada 5 nolu parseldeki kalan 77/3100 (77,00 m2) oranındaki , Çubuklu Osmaniye Mahallesi  126 ada 18 nolu parseldeki kalan 1/5 (947,00 m2) oranındaki , Mehmetalipaşa Mahallesi 3604 ada 19 nolu parseldeki kalan 80/89 (80,00 m2) oranındaki hisselerin satın alınması ile ilgili Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2018 tarihli raporu.

 

 

16-  Kocaeli Valiliği İzmit Emlak Müdürlüğü’nün 28.11.2017 tarihli yazılarında, Belediyemiz tarafından yapılmış olan imar uygulamalarının İdare Mahkemelerince iptal edilmesinden dolayı Hazinenin uğradığı değer kaybının telafi edilmesi talep edilmektedir. Konunun sulh ile çözümlenmesi amacı ile , imar planında okul alanında kalan Cedit Mahallesi 4062 ada 6 parselde bulunan 2183/5528 (2183 m2) oranındaki , Orhan Mahallesi 3476 ada 3 parselde bulunan 434/5419 (434 m2) oranındaki ve 3474 ada 21 parselde bulunan oranındaki  396/8561 (396 m2) Belediyemize ait hisselerin Maliye Hazinesi adına devir edilmesi , 01.11.2017 tarih 849 sayılı Meclis Kararına konu olan ve Kadıköy Mahallesi 2837 ada 2 nolu parsele İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yapılması karşılığında arsa alınması işi ile ilgili , arada oluşacak maddi farkların ne şekilde ödeneceğini de düzenleyen sözleşme yapma yetkisini 5393 sayılı Kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2018 tarihli raporu.

 

17-  2018 yılı için alınacak katı atık bedelleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun

19.01.2018 tarihli raporu.

 

18-  İzmit Belediyesi çocuk ve gençlerin zamanımızın olumsuz şartlarından etkilenmemesi için bir çok çalışma içinde bulunarak destekleyicisi de olmuştur. Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak halihazırda gelişen teknolojik şartlar ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi için alınacak tedbirlerin neler olabileceğinin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor komisyonunun 25.01.2018 tarihli raporu.

 

19-  Çağdaş Belediyecilikte esas olan engelli yurttaşlarımızın, engelli hallerini hissettirmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan, Belediyelerin tüm hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla ‘ENGEL OLMAK İÇİN DEĞİL DESTEK OLMAK İÇİN’ sloganıyla İzmit’te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında sorunlarının sıkıntılarının tespit edilmesi ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi teklifi ile ilgili  Sosyal Hizmetler Komisyonu  25.01.2018 tarihli raporu. 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

GELEN EVRAK

—————————-

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz