06.02.2018 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

6 Şubat 20180
Metni Sesli Dinle

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 2018 dönemi

1. birleşiminin 1 . Oturumu 06.02.2018 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M.Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Canan SOYLU, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

 

G1- İzmit İlçesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin uygulaması esnasında bazı maddelerde sıkıntılar yaşandığı gerekçesiyle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin bazı maddeleri üzerinde gerekli revizyonun yapılması teklif edilmektedir.Metin Kutusu:   5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesine göre İzmit İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliği teklifinin görüşülerek karar verilmesi teklifi ile ilgil İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.12.2018 tarih ve 514 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.


 G2- İmar planında Konut Alanında kalan, M.Alipaşa Mahallesi 4811 ada 58 nolu 258,77 m2 , M.Alipaşa Mahallesi 4817 ada 60 nolu 304,53 m2 ve İmar planında Ticaret Alanında kalan  Kadıköy Mahallesi 3726 ada 2 nolu 351 m2 yüzölçümlü parsellerin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin   ( e ) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 05.02.2018 tarih ve 883 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:         

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G3- İlçemiz sınırlarında bulunan inşaat işlerinde çalışan beton mikserlerinin özellikle eğimli yollarda yol üst kaplamalarına beton dökerek zarar verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu olumsuzlukların önüne geçilmesi için sınırlarımız içerisinde bulunan hazır beton/çimento işi yapan firmalara ait beton mikserlerinde Ekolojik Yarım Kapak kullanma şartı aranması hususunda karar alınması teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 05.02.2018 tarih ve 35 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

YAZILI ÖNERGE: İzmit Belediyesi Meclis Başkanlığına İlçemiz Körfez ve Sanayi Mahalleri sınırları içerisndeki 1. Derece Merkezi İş alanı (MİA) kapsamında kalan 465 hektar büyüklüğüne sahip alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Belediyemizin 07/06/2016 tarih ve 44 sayılı karaı ile kabul edilip, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14/07/2016 tarih ve 401 sayılı karar ile onaylanmıştır. 30 günlük askı süreci sonrası itirazlar değerlendirilerek Belediyemizin 01/11/2016 tarih ve 80  nolu kararı ile kabul edilip Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 15/12/2016 tarih ve 711 nolu kararı ile onaylanmıştır. İmar planları kesinleşmiş olup uygulamaya geçmesi gerekirken geçtiğimiz aylarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1/1000 uygulama imar planlarına müdahale ederek değişiklikler yapmak istemektedir. Bu konu ile ilgili olarak Belediye Başkanlığının aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplanması için gereğini arz ederim.

1- MİA İmar planı projesi İzmit Belediyesi  mi yoksa Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin mi projesidir?

 

2- 1/1000 uygulama imar planlanın hazırlayan İzmit Belediyesi’nin İmar Müdürlüğünün, İmar Komisyonun, Belediye Meclisi ve Belediye Başkanının bir önemi yok mudur?

 

3- 1/1000 uygulama imar planını İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarfından onaylandıktan sonra, Büyükşehir tarfından yapılmak istenen değişiklikler onaylandığı takdirde Belediyemizin imar planı yapması ve İmar komisyonunun varlığı gerekli midir?

 

4- MİA plan hükümlerinin çevre düzeni planında merkezi iş alanı olarak tanımlanan İzmit Kent merkezi içinde uygulanması düşünülecek midir?

 

5- yapılmak istenen emsal ve kat değişikliği 42 evler ve Sanayi mahallesi konut bölgelerine de verilecek midir?

 

6- Körfez 3212 ada 3 nolu parsel iin plan süreci sırasında parsel sahipleri tarafından emsal değerinin 2.50 olması talep edilmiş olup İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi imar komisyon ve meclisleri bu talebi parsellerinin 1 emsal ve 7 metre yükseklik yapılaşma koşulları ile ticaret alanı olarak planladığı talep edilen emal artışının diğer planlama bölgeleri için belirlenen hakların önüne geçeceği imar planları ile tanınan hakların eşitliğini bozucu nitelikte olduğu ile alanda hedeflenen sağlıklı ve estetik çevrenin oluşumunu engelleyerek görsel yapı yoğunluğu artışına neden olacağı gerekçesiyle uygun olmadığı görüşü ile talebi red edilmiştir. Bir senelik süreç içerisinde bu alan ile ilgili olarak red sebebini gerektiren koşulların hangisi değişmiştir konuları ile ilgili Belediye Meclis Üyesi H.İlker ULUSOY ‘un 06.02.2018 tarihli vermiş olduğu yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(İlgili Müdürlüğü tarafından yazılı olarak  bilgi verilmesine karar verildi.)  

 

YAZILI ÖNERGE: İzmit Belediyesi Meclis Başkanlığına İzmit Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 50 amatör futbol klubüne faaliyetlerini daha sağlıklı sürdürebilmeleri, gençlerin spor yapabilmelerini teşvik etmek ve cazip hale getirebilmek için belediyemizin ayni ve nakdi olarak destek verilmesi gerekmektedir. Bu konuda gerekli çalışmanın yapılarak amatör futbol kluplerine belediyemizin imkanları dahilinde gerekli yardım ve desteğin verilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Veli BEYAZTAŞ ve Uğur KOŞTUR’un 06.02.2018 tarihli vermiş olduğu yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN tarafından sözlü olarak cevap verilmiştir.)

 

06.02.2018 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.02.2018 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 7- (Madde 3-) Zabıta personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 08.01.2018 tarih ve 53 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 31.12.2017 tarih ve 30287 Sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan 2018 yılı Bütçe Kanun eklerinden  “K “cetvelinin  “B” bendinde yayınlanan  Aylık Maktu fazla Çalışma Ücreti “ başlıklı kısmının Büyükşehir Belediye sınırları içerisindekiler için, 487 TL.- (Dörtyüzseksenyeditürklirası ) olarak belirlenmiş olduğundan kurumumuzdaki Zabıta personeline fazla çalışma ücretinin 01.01.2018 tarihinden itibaren 487 TL (Dörtyüzseksenyeditürklirası) olarak ödenmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.


 

 

KARAR 8- (Madde 4-) Bedeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmak şartıyla 5 ayrı bölgede 3194 sayılı İmar kanununun 18. Maddesine istinaden imar uygulaması yapılması ile ilgili ortak proje kapsamında işbirliği protokolü yapılmasını içeren sözleşme yapma yetkisinin 5393 sayılı kanunun 38/ g maddesine göre belediye başkanına verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.01.2018 tarih ve 531 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

(Madde 5-) Gündoğdu mahallesi 180 ada 10 nolu parsel imar planındaki Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.01.2018 tarih ve 696 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-)Cedit mahallesindeki 4104 ada 5 nolu, 4104 ada 6 nolu ile 4107 ada 30 nolu parsellerdeki trampa ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.01.2018 tarih ve 697 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-) Çayırköy Mahallesi, Gölkent 1.Etap Sokak, 165 Ada, 1 Parselde yapımı devam eden parka isim verilmesi  teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.01.2018 tarih ve 128 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 😎 İzmit-Mehmet Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.1c Uygulama İmar Planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3241 ada 20 nolu parselin “Çocuk Bahçesi” kullanımına sahip 19 nolu parselde yer alan Şehit Ahmet Yakut Parkı'nda Belediyemiz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yapılması düşünülen proje doğrultusunda 25 nolu parselin doğusuna kaydırılarak “Çocuk Bahçesi” alanının büyüklüğü azaltılmaksızın fonksiyon sınırının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.01.2018 tarih ve 398 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 9-) İzmit-Kadıköy (tapuda M.Alipaşa) Mahallesi G23b.24c.2c uygulama imar planı paftası, “Çocuk Bahçesi” kullanımındaki 4934 ada 16 nolu parselin kuzeyinde yer alan 6 mt genişliğinde kuldesak ile sonlanan imar yolunda kalan bir kısım tescil harici alanın Belediyemiz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yapılması düşünülen proje doğrultusunda “Çocuk Bahçesi” Alanına dâhil edilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.01.2018 tarih ve 397 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

(Madde 10-) İzmit Cedit mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 10/07/2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, “6306  sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”  kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen 12.6 hektarlık alanda gerçekleştirilecek planlama, projelendirme ve uygulamalarla ilgili çalışmaların yürütülmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi teklifi ile ilgili İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2017 tarih ve 399 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 11-) İlimiz dahilinde görev yapmakta olan mahalle muhtarlarının birlik ve beraberliklerinin pekiştirilmesi, bilgi ve tecrübelerinin görsel olarak arttırılması temini amacıyla Nisan-  Mayıs aylarında Yunanistan, Makedonya ve Kosava’ya karayolu kültür gezisi düzenlenmesi ve tüm giderlerin müdürlüğümüz bütçesinden ödenmesi teklifi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 29.01.2018 tarih ve 3 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9- (Madde 12-) İzmit-Şirintepe Mahallesi, G23b.23d.1d Uygulama İmar Planı paftası, 1851 nolu parselde yer alan “5/A-3/3, 0.40/1.20” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının batı sınırının konut alanı formunun düzgün bir bina yapımına elverişli olmaması sebebiyle alan büyüklüğü değiştirilmeksizin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 16.01.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 10- (Madde 13-) 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.01.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 11- (Madde 14-) Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen teknik Hizmetler sınıfında münhal bulunan Mühendis, Mimar, tekniker ve Ekonomist kadrolarında sözleşmeli personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücret teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 12- (Madde 15-) Yenimahalle 1817 ada 5 nolu 3100,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda 3023/3100 oranında (3023,00 m2) , Çubuklu Osmaniye Mahallesi  126 ada 18 nolu 4732,82 m2 yüzölçümlü taşınmazda 4/5 oranında (3786,26 m2) , Mehmetalipaşa Mahallesi 3604 ada 19 nolu 89,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda 9/89 oranında (9,00 m2) hissemiz bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazlarla ilgili ortaklığın giderilmesi davaları açılmış olup mahkemece yapılacak satış ihalelerine katılım ve Yenimahalle 1817 ada 5 nolu parseldeki kalan 77/3100 (77,00 m2) oranındaki , Çubuklu Osmaniye Mahallesi  126 ada 18 nolu parseldeki kalan 1/5 (947,00 m2) oranındaki , Mehmetalipaşa Mahallesi 3604 ada 19 nolu parseldeki kalan 80/89 (80,00 m2) oranındaki hisselerin satın alınması ile ilgili Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 13- (Madde 16-)Kocaeli Valiliği İzmit Emlak Müdürlüğü’nün 28.11.2017 tarihli yazılarında, Belediyemiz tarafından yapılmış olan imar uygulamalarının İdare Mahkemelerince iptal edilmesinden dolayı Hazinenin uğradığı değer kaybının telafi edilmesi talep edilmektedir. Konunun sulh ile çözümlenmesi amacı ile , imar planında okul alanında kalan Cedit Mahallesi 4062 ada 6 parselde bulunan 2183/5528 (2183 m2) oranındaki , Orhan Mahallesi 3476 ada 3 parselde bulunan 434/5419 (434 m2) oranındaki ve 3474 ada 21 parselde bulunan oranındaki  396/8561 (396 m2) Belediyemize ait hisselerin Maliye Hazinesi adına devir edilmesi , 01.11.2017 tarih 849 sayılı Meclis Kararına konu olan ve Kadıköy Mahallesi 2837 ada 2 nolu parsele İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yapılması karşılığında arsa alınması işi ile ilgili , arada oluşacak maddi farkların ne şekilde ödeneceğini de düzenleyen sözleşme yapma yetkisini 5393 sayılı Kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 14- (Madde 17-) 2018 yılı için alınacak katı atık bedelleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 18-) İzmit Belediyesi çocuk ve gençlerin zamanımızın olumsuz şartlarından etkilenmemesi için bir çok çalışma içinde bulunarak destekleyicisi de olmuştur. Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak halihazırda gelişen teknolojik şartlar ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi için alınacak tedbirlerin neler olabileceğinin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor komisyonunun 25.01.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek  bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 19-) Çağdaş Belediyecilikte esas olan engelli yurttaşlarımızın, engelli hallerini hissettirmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan, Belediyelerin tüm hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla ‘ENGEL OLMAK İÇİN DEĞİL DESTEK OLMAK İÇİN’ sloganıyla İzmit’te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında sorunlarının sıkıntılarının tespit edilmesi ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi teklifi ile ilgili  Sosyal Hizmetler Komisyonu  25.01.2018 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Sosyal Hizmetler  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G1- (Madde 20-) İzmit İlçesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin uygulaması esnasında bazı maddelerde sıkıntılar yaşandığı gerekçesiyle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin bazı maddeleri üzerinde gerekli revizyonun yapılması teklif edilmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesine göre İzmit İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliği teklifinin görüşülerek karar verilmesi teklifi ile ilgil İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.12.2018 tarih ve 514 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

G2- (Madde 21-) İmar planında Konut Alanında kalan, M.Alipaşa Mahallesi 4811 ada 58 nolu 258,77 m2 , M.Alipaşa Mahallesi 4817 ada 60 nolu 304,53 m2 ve İmar planında Ticaret Alanında kalan  Kadıköy Mahallesi 3726 ada 2 nolu 351 m2 yüzölçümlü parsellerin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin   ( e ) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 05.02.2018 tarih ve 883 sayılı yazısı okunarakve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:         

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G3- (Madde 22-) İlçemiz sınırlarında bulunan inşaat işlerinde çalışan beton mikserlerinin özellikle eğimli yollarda yol üst kaplamalarına beton dökerek zarar verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu olumsuzlukların önüne geçilmesi için sınırlarımız içerisinde bulunan hazır beton/çimento işi yapan firmalara ait beton mikserlerinde Ekolojik Yarım Kapak kullanma şartı aranması hususunda karar alınması teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 05.02.2018 tarih ve 35 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Azalardan  İbrahim KILIÇ, Cengiz KAVŞUT, Emrah EFE’nin mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan, İbrahim KILIÇ’ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Emine ZEYBEK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan,  İbrahim KILIÇ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Cengiz KAVŞUT, Emrah EFE’nin izinli sayılmasını isteyen  azalardan Veli BEYAZTAŞ ve H.İlker ULUSOY tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan,  Cengiz KAVŞUT, Emrah EFE’nin  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 06.02.2018 Salı  günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 06.03.2018 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                            Güzin TAŞTEKİN                                  Ersin  ALPASLAN  

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                            Katip                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz