06.04.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

6 Nisan 20210
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.04.2021 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Plaza Binası A Blok 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

 

G Ü N D E  M    

 1. Yoklama
 1. 02.03.2021 tarihli tutanak özetinin okunması.
 1. İzmit Belediyesi Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu 2020 yılına ait Denetim Raporu ile ilgili bilgi sunumu.
 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi (a) bendinde yer alan hüküm gereği, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile iki asil katip üye ve iki yedek katip üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 19.03.2021 tarih ve 74 sayılı yazısı.
 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (a) bendinde yer alan hüküm gereği,  encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 19.03.2021 tarih ve 72 sayılı yazısı.
 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi (a) bendinde yer alan hüküm gereği, ihtisas komisyonlarının kurulması, süresi ve komisyonda görev alacak üyelerin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 19.03.2021 tarih ve 73 sayılı yazısı.
 1. Sözleşmeli personele ödenecek ücretin tespiti teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 05.03.2021 tarih ve 1109 sayılı yazısı.
 1. 5594 sayılı kanunun 2. Maddesinin 3. Fıkrası hükmü gereği belediyemiz işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesi amacıyla kredi kullanılmasına ve gerektiğinde teminat mektubunun alınmasına Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 09.03.2021 tarih ve 1192 sayılı yazısı.
 2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 12.03.2021 tarih ve 1382 sayılı yazısı.
 1. Belsa Plaza İş Merkezinde bulunan 146 adet büro ve dükkandan oluşan bağımsız bölümlerin davası ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün 22.03.2021 tarih ve 739 sayılı yazısı.
 1. İzmit-Şirintepe (tapuda Yenimahalle) Mahallesi, G23b.23d.1c Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Belediyemize ait “E:1.00”, “H:3 Kat” yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet ve Sosyal Tesisi Alanı” kullanımındaki 27 ada 502 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23/03/2021 tarih ve 1141 sayılı yazısı.
 1. Belediyemiz sınırları içerisinde plan üzerinde yüksekliği yazılmayan donatı, konut, iş merkezi ve diğer kullanım alanlarına yükseklik değeri verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23/03/2021 tarih ve 1142 sayılı yazısı.
 1. İzmit-Yeşilova Mahallesi (tapuda Çayırköy) sınırları içerisinde “Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlanan alanda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazı içeren İmar Komisyonunun 31.03.2021 tarihli raporu.
 1. İzmit-Arızlı İ-9 Gelişme Konut Alanı Planlama Bölgesi”ndeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili İmar Komisyonunun 24.03.2021 tarihli raporu.
 1. İzmit-Yeşilova Mahallesi (tapuda Çayırköy), G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı paftası, 198 ada 1 parselin “Özel Yurt Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 17.03.2021 tarihli raporu.
 1. İzmit-Kocatepe (tapuda Hatipköy) Mahallesi, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı Paftası 2056 ada 11, 12, 13, 14, 22 ve 23 nolu parsellerdeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 31.03.2021 tarihli raporu.
 1. Belediyemiz Müdürlüklerinin (28 adet) Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.03.2021 tarihli raporu.
 1. İlçemizdeki kırsal mahallelerin kaybetmiş oldukları haklarını kazanabilmeleri için gerekli araştırmaların yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 29.03.2021 tarihli raporu.
 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu’nun 41. maddesine dayanılarak yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak olan Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik’ in 10. Maddesi gereğince 01 Ocak – 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan, 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 19.03.2021 tarih ve 35 sayılı yazısı.

 

GELEN EVRAK

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz