Nisan 2021 Komisyon Raporları

1 Nisan 20210
Metni Sesli Dinle

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih ve gündemin 14. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile başvuru yapmak şartı ile köy statüsü değiştirilmiş olup; İlçemizdeki mahallelerin kaybetmiş oldukları hakları kazanabilmeleri için gerekli araştırmaların yapılması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili Belediyemiz sınırları içerisindeki köy muhtarlarımızın komisyonumuza vermiş oldukları dilekçeler incelenmiş olup; Arızlı, Böğürgen, Bulduk, Çağırgan, Fethiye, Gökçeören, Hakkaniye, Kaynarca, Kulfallı, Kulmahmut, Nebihoca, Sekbanlı, Süverler, Şahinler, Arpalık İhsaniye, Balören, Bayraktar, Biberoğlu, Çubuklu Osmaniye, Çubuklubala, Dağköy, Durhasan, Emirhan, Eseler, Gedikli, Kadriye, Kısalar, Kozluca, Orhaniye, Sarışeyh, Yassıbağ, Zeytinburnu, Akmeşe Sultaniye, Akmeşe Cumhuriyet ve Atatürk,  Ambarcı, Bağlıca, Çavuşoğlu, Düğmeciler, Güvercinlik, Hasancıklar, Karaabdulbaki, Kurtdere, Mecidiye, Ortaburun, Sapakpınar, Süleymaniye. Sepetçi mahallelerinin Kırsal Mahalle Statüsüne geçmesinin ve Akpınar mahallesinin Küme Evler Mevkiinin, Çayırköy mahallesinin Merkez Küme Evleri Mevkiinin, Kabaoğlu mahallesindeki eski köy yerleşim alanları olan Kabaoğlu Merkez köyü, Üçtepeler köyü, Sarıcalar köyü ve Malta mevkiinin, kısmi olarak Kırsal Mahalle Statüsüne geçmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  26.04.2021  

 

 

Şener İNCE                                                        Halil İNCİEL                       Çağlayan DUMAN

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme                     Bşk. Vekili                                     Üye

  Kom.Bşk.                                                                                   

 

Süleyman ŞEN                                             Mehmet ÇETİN                                                                                                                                    

        Üye                                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve gündemin 14. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla '' İzmit Belediyesi Görev, Yetki ve Sorumluluk Hakkında Yönetmelik '' kapsamında Özel Kalem Müdürlüğü, Basın ve Yayın Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 25.02.2021 tarih ve 22 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Müdürlüğünden geldiği şekli ile ve Hukuk İşleri Müdürlüğünün 24.03.2021 tarih ve 738 sayılı ve 22.04.2021 tarih ve 913 sayılı görüş yazıları doğrultusunda Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliklerin komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.04.2021

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

      Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde  mülkiyeti Belediyemize ait 56 adet taşınmazın toplam 10.118.027,70 TL (Onmilyon Yüz On Sekizbin Yirmi Yedi Türk Lirası Yetmiş Kuruş) bedel üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devir edilmesine karşılık , mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 2 adet taşınmazın toplam 10.118.027,70 TL (Onmilyon Yüz On Sekizbin Yirmi Yedi Türk Lirası Yetmiş Kuruş) bedel üzerinden belediyemiz adına devir edilmesi ve tapu devir işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi konularının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ( e ) ve 75 ( d ) maddelerine istinaden görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün 12.03.2021 tarih ve 1382 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Cedit Mahallesi sınırları içerisinde  mülkiyeti Belediyemize ait 56 adet taşınmazın toplam 10.118.027,70 TL (Onmilyon Yüz On Sekizbin Yirmi Yedi Türk Lirası Yetmiş Kuruş) bedel üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devir edilmesine karşılık , mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 2 adet taşınmazın toplam 10.118.027,70 TL (Onmilyon Yüz On Sekizbin Yirmi Yedi Türk Lirası Yetmiş Kuruş) bedel üzerinden belediyemiz adına devir edilmesi ve tapu devir işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.27.04.2021

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

      Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5594 sayılı kanunun 2. Maddesinin 3. Fıkrası hükmü gereği Belediyemizin işçi ve ihbar kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 5.000.000-TL (beşmilyon) (anapara) tutarında kredi kullanılmasına ve gerektiğinde teminat mektubunun alınmasına Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler   Müdürlüğünün 09.03.2021 tarih ve 1192  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5594 sayılı kanunun 2. Maddesinin 3. Fıkrası hükmü gereği Belediyemizin işçi ve ihbar kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 5.000.000-TL (beşmilyon) (anapara) tutarında kredi kullanılmasına ve gerektiğinde teminat mektubunun alınmasına Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.27.04.2021

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

      Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve gündemin 17. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Belediyesi Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Yönetmeliği’nin, mecliste görüşülmesinin ardından kabul edilip son şekliyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi amacıyla, belirtilen yönetmeliğin görüşülmesi teklifi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 06.04.2021 tarih ve 413  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

T.C

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Genel İlkeler

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmelik, sosyal ve ekonomik yönden ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken bireylere, İzmit Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması sağlanarak çağdaş yaşamın gereklilikleri doğrultusunda verilecek olan destek hizmetlerinin esas ve usullerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik, belediyenin hizmet sınırları içerisinde yapılacak sosyal ve ekonomik destekleri, bu destekten faydalananları ve faydalanma durumunun koşullarını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- Bu yönetmelik, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 15. Maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 60. Maddesinin (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Belediye                                 : İzmit Belediyesini,
 2. Belediye Başkanı                   : İzmit Belediye Başkanını,
 3. Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu: Yapılan sosyal incelemelerin karara bağlandığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür, Destek Hizmetleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan sosyal çalışmacı ve sosyologların bulunduğu, ihtiyaç sahiplerine sosyal ve ekonomik desteğin sağlandığı komiteyi

ç)   Gıda Bankası                         : İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda ve temizlik ürünlerinin depolandığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurulan mağazayı,

 1. Dost Eller                               : İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, satın alma ve bireyler ya da kurumlar aracılığıyla alınan bağışların depolandığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurulan mağazayı
 2. Dernek veya Vakıf                : 27.05.2004 tarihli ve 5179 sayılı Kanunun 3. Madde “Bağışlanan veya üretim fazlası sağlığa uygun her türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla fakirlere ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyonlar” hükmü kapsamındaki kuruluşu,
 3. Müdürlük                               : İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünü
 4. Bağış                                      : Çıkar gözetmeksizin Belediyeye şartlı ya da şartsız verilen gıda ve temizlik ürünlerini,

ğ)  Kardeş Eller Platformu           : Sosyal ve ekonomik desteğe başvurmak için internet         ortamında oluşturulan izmitkardeseller.com.tr bağlantılı siteyi,

 1. Puan                                       : Kardeş Eller Platformu üzerinden yapılan başvurularda başvuran kişinin verdiği cevaplar sonucunda kesin olmayan sayısal sonucunu

ı)   Puanlama Sistemi                   : Kardeş Eller Platformu üzerinden yapılan başvurularda başvuran kişinin desteğe ihtiyaç duyup duymadığı ve desteğe ihtiyaç duyuyor ise alacağı desteğin içerik ve niteliğini tespit etmeyi sağlayan, bireyin kişisel, ailevi ve sosyal ortamıyla ilgili bilgileri içeren sorulara verdiği cevaplar sonucu ortaya çıkan puanlama durumunu

 1. Sosyal İnceleme                     : Belediyeye telefon, internet sitesi veya yüzyüze yolla yapılan yardım başvuruları esnasında doldurulan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ön Başvuru Değerlendirme Formu sonucunda, incelemeye uygun görülen vatandaşlar için yapılan, kişiyi yaşadığı sosyal çevre içerisinde değerlendirmeyi amaçlayan, kişisel durum, medeni durumu, aile durumu, iş durumu, yardım durumu, ekonomik durum, gayrimenkul durumu, talep durumu gibi bilgileri içeren Sosyal Yardım Tespit Formu ve sürecini
 2. Sosyal İnceleme Raporu        : İhtiyaç sahibi olduğu beyanıyla Müdürlüğe sosyal ve ekonomik destek talebiyle başvuruda bulunan müracaatçıya Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından sosyal inceleme gerçekleştirilip Sosyal Yardım Tespit Formu’nun doldurulmasının ardından, kişinin ihtiyaç sahipliği durumunun birey, aile ve sosyal çevre faktörleri göz önünde bulundurularak yapılacak müdahale ve destekleri içererek hazırlanacak raporu
 3. Sosyal Destek                        :  İhtiyaç sahibi müracaatçıların çalışma ve sosyal hayatının işlevselliğini arttırmasını amaçlayan bütün destekleri,
 4. Nakdi Destek                         : Süreli ya da süresiz şekilde düzenli bir kapsamda değerlendirilemeyecek, sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahiplerinin; yoksulluk, doğal afet, salgın gibi dönemlerde beslenme, barınma, giyim, temel haklarına erişimleri konusunda yaşayacakları zorluklarla başa çıkama becerilerini geliştirmek adına tek seferlik şekilde dağıtılacak nakit desteğini,
 5. Ayni destek                               : Yiyecek, sıcak yemek, giyecek, eğitim malzemesi, yakacak, eşya, tıbbi araç-gereç gibi müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını
 6. Sosyal Yardım                       : Herhangi bir kazancı ve sigortası olmayan, yahut belirli bir geliri olmakla beraber asgari hayat standartını elde edemeyen kişi ve ailelerin yoksullukla mücadelesinde sağlanan geri dönüşü olmayan destekleri,

l)    İhtiyaç Sahibi                               : İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri   Müdürlüğü’ne ön başvurusunu oluşturup, yapılan sosyal inceleme sonucunda Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nca desteğe uygun olarak görülen vatandaşları

 1. Müracaatçı                                   : İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ayni veya nakdi yardım talebiyle başvuran kişiyi,
 2. Evde Bakım Hizmeti                  :  Dezavantajlı bireylerin ikamet etmekte oldukları hanede saç kesimi, sakal traşı, banyo gibi hizmetlerin sağlanmasını,
 3. Dezavantajlı Birey                       : Yaşam koşullarının sosyal faktörler sebebiyle insani standardın altında kalan, fiziksel, psikolojik, sosyal, tıbbi, ekonomik yönden temel haklarına erişim sağlama noktasında sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocuk, genç, yaşlı, engelli, kadın, erkek, eski hükümlü bireyleri, şehit ve gazi yakınları ifade eder.

Genel İlkeler

MADDE 5- Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde;

 1. İlçe sınırları içerisinde yaşayan bütün bireylerin, mikro ve makro sebeplerden doğan ve kontrollerinin dışarısında gelişen maddi ve sosyal yoksunlukların giderilmesi ve bu amaç doğrultusunda saha araştırmaları, sosyal incelemeler, risk haritaları gibi mesleki çalışmalar yapılması,
 2. Bireylerin, sosyoekonomik eksikliklerinin giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması aşamasında sosyal sorunları tespit ederek, gerekli psikososyal destek mekanizmalarının oluşturulması,
 3. Birey ve ailelerin, sosyal ve ekonomik durumlarında insani standardın yakalanmasını sağlayacak çalışmaların yürütülmesi,

ç) Sosyal ve ekonomik destek taleplerinin karşılanması noktasında, Belediyenin mali  durumu,   hizmetin ivediliği, ihtiyaç derecesi, tespit sırasının dikkate alınması,

 1. Sosyal ve ekonomik desteklerin, zedeleyici boyutu ortadan kaldırarak insanlık onuruna yakışır şekilde yapılması.
 2. Yapılacak desteklerin erişilebilirlik ilkesi çerçevesinde vatandaşa en uygun yöntemlerle sunulması,
 3. Başvuru esnasından itibaren vaka takibi sürecinde müracaatçı ve ailesi hakkında edinilen bütün bilgilerin, gizlilik ilkesine uygun şekilde korunması ve bu ilke gözetilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 4. Bireylerin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde sosyal sorunlarının tespiti ve çözümlenmesinde gerekli rehberlik ve desteğin sağlanarak hayat standartlarının yükseltilmesi,

ğ)  Yapılacak yardımların karşılıksız olması,

 1. Belediye aracılığıyla yapılacak ayni ve nakdi yardımlar için bütçeye her yıl ödenek koyulması,

ı)   Ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliğini     sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını arttırmak için çalışmaların koordine edilmesi,

 1. Ayni ve nakdi yardımların sağlanmasında yaşlılara, engellilere, çocuklara, yetimlere, öksüzlere, kimsesizlere, düşkünlere, şiddet ve terör mağdurlarına, kocası cezaevinde kadınlara, şehit ve gazi yakınlarına öncelik tanınması esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımlar

BİRİNCİ KISIM

Sosyal ve Ekonomik Destekten Faydalanma Usul ve Esasları

Sosyal Yardımlardan Yararlanacaklar

MADDE 6- (1) Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinin sağlanmasındaki temel amaç, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, ev eşyası, fatura, bebek malzemesi gibi temel hak ve hürriyetler statüsünde değerlendirilebilecek ihtiyaçların giderilmesinde bireylere süreli veya süresiz ayni veya nakdi yönden destek sağlamaktır. Verilen yardımlar, bireyin tekrardan sosyal işlevselliğini arttırarak kendi kendine yetebilen bir hale gelmesi hedefiyle sağlanır.

(2) Aşağıda belirtilen kişiler, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılacak sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanabilecektir:

 1. Belediye sınırları içinde ikamet etmekte olan dezavantajlı bireyler,
 2. Belediye sınırları içindeki yetimler, öksüzler, gaziler ve şehit yakınları,
 3. Belediye sınırları içerisinde yangın, sel, deprem, salgın vb. afetlere maruz kalmış olup, sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmeye uygun olduğu Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından onaylanan birey ve aileler,

ç)  Hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar veya sosyal güvencesi olup da temel haklara erişim sağlamakta zorluk çeken birey ve aileler,

 1. Cezaevi, boşanma, ölüm vb. süreçler sebebiyle tek ebeveynli aileler,
 2. Kadın Konuk Evi veya Kadın Sığınma Evi’nden çıkmış şiddet mağduru kadınlar ile bakmakla yükümlü olduğu çocuğu bulunan ve güçlendirilmeye ihtiyaç duyan kadınlar,
 3. İhtiyaçlarını karşılama konusunda zorluk yaşayan engelliler,
 4. Terör mağduru birey ve aileler,
 5. Salgın, doğal afet gibi mücbir olarak nitelendirilebilecek durumlarda ve hizmet alanı içerisindeki bütün kişi ve gruplar, (esnaf, zanaatkar, sanatkar vb.)

Başvuru

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda bulunan bireyler Müdürlüğe başvurusunu gerçekleştirir.

(2) Müracaatçılar, Kardeş Eller Platformu üzerinden Ön Başvuru Değerlendirme Formu’nu doldurarak, telefon yoluyla Müdürlüğü arayarak veya Müdürlüğe fiziken intikal ederek sosyal yardım başvurusunda bulunabilir.

(3) Alınan başvuruların dışında, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı veya herhangi başka bir kaynaktan gelen ihbar veya yönlendirme ile dezavantajlı bireylere yönelik sosyal inceleme yapılarak sosyal ve ekonomik destek hizmetleri açısından bireylerin değerlendirmesi sağlanabilir.

(4) Müracaatlar, ihtiyaç sahipleri tarafından yapılabileceği gibi kolluk kuvvetleri, muhtarlar, vatandaşlar ve dernekler tarafından da yapılabilir. Medya ve sosyal medyada çıkan haberler de ihbar niteliği taşımaktadır.

Başvuruda İstenecek Belgeler

MADDE 8- (1) Sosyal ve ekonomik destek talebinde bulunan kişilerden;

 1. Nüfus cüzdanı sureti veya kimlik fotokopisi
 2. İzmit ilçe sınırlarında yaşıyor olması koşuluna istinaden nüfus kayıt örneği
 3. Tapu Kaydı

ç)   Araç Kaydı

 1. SGK 4A Detaylı Hizmet Dökümü
 2. Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu veya Sosyal Hizmet Uzmanı gerekli görmesi durumunda sağlık kurulu raporu, gelir durumu, kredi ödediğine, icra bildirimine ya da maaş kesintisine dair döküman, boşanma kararı ve benzeri ihtiyaç sahipliği durumunu gösterecek raporlar,
 3. Engelli vatandaşlar için engelli raporu
 4. Doğal afet veya kaza geçirenler için durumunu belgeleyen yetkili resmi kurumlardan alınacak rapor,

ğ) Sağlanacak eğitim destekleri için gerekli görüldüğü takdirde, Belediye sınırları içerisinde eğitim gördüğüne dair öğrenim belgesi,

h) Hasta yatağı, tekerlekli sandalye vb. medikal malzeme taleplerinde; nüfus cüzdanı fotokopisi, engelli veya hastalığı gösterir hastane raporu, malzemenin ölüm veya iyileşme durumunda geri alınacağına dair teslim raporu,

belgeleri istenir:

(2) Müracaatçının ilgili belgelere ilk başvuru esnasında ulaşamaması veya Kardeş Eller Platformu üzerinden interaktif şekilde başvurusunu gerçekleştirmesi durumunda, ilgili belgeler müracaatçılardan sosyal inceleme esnasında temin edilir.

(3) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nun uygun görmesi halinde, müracaatçı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından da bilgi ve belge istenebilir.

(4) Belediyenin ve Müdürlüğün uygun görmesi durumunda, Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından yerinde yapılacak inceleme sonucunda sokakta yaşayan, kimsesiz veya acil desteğe ihtiyacı olan bireylere, Yönetmelikte istenen şartlar ve evraklar istenmeksizin sosyal ve ekonomik destek sağlanabilir.

Sahte ve Yanıltıcı Bilgi Verilmesi ve Belge Düzenlenmesi

MADDE 9- (1) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belge düzenlemek ve Müdürlüğe teslim ederek sosyal ve ekonomik destek alan kişilerin tespiti halinde, sağlanan sosyal ve ekonomik destekler kesilir, ilgili kişilerden kanuni faizi ve rayiç bedeli ile tazmin edilebilir. Bu konuyla ilgili müracaatçılar bilgilendirilir ve ihtiyaç halinde kendilerinden yazılı taahhütname alınabilir.

İKİNCİ KISIM

İnceleme ve Değerlendirme

Başvuruların İncelenmesi

MADDE 10- (1) Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun bulunan kişilerin, Ön Başvuru Değerlendirme Formu’nda verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmek, bireyi yaşadığı çevre içerisinde değerlendirmek için Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından sosyal inceleme gerçekleştirilir.

(2) İnceleme esnasında kişinin kişisel durum, medeni durumu, aile durumu, iş durumu, yardım durumu, ekonomik durum, gayrimenkul durumu, talep durumu gibi bilgileri içeren Sosyal Yardım Tespit Formu doldurularak bir sosyal inceleme raporu yazılır. Yazılan rapor, doldurulan form ve vatandaşın ihtiyaç durumunu içeren diğer evraklarla birlikte dosyalanarak Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’na sunulur.

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 11- (1) Sosyal ve ekonomik destek taleplerine ilişkin iş ve işlemler Müdürlük tarafından yürütülür.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanacak sosyal ve ekonomik destek talepleri, Belediye tarafından görevlendirilen Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır.

(3) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’na Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü’nden oluşur.

Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 12-(1) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Müdürlüğe gelen ekonomik ve sosyal destek taleplerini, ihtiyaç sahibi olup olmadığını, desteğin süreli veya süresiz, ayni veya nakdi olarak yapılmasını karara bağlamak.
 2. Bütçe yılı içerisinde toplu şekilde yapılacak ayni ve nakdi desteklerin miktarı, süresi ve şeklini, bu amaç ile geçmiş yıllarda yapılan destekleri inceleyerek, güncel ihtiyaç durumları ve bütçe imkanlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek.
 3. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında uygunluk görüşü vermek.

ç)   Geçici nakdi destek hizmeti ile olağanüstü hallerde yapılacak yardım miktarını belirler.

 1. Belediye Başkanının ekonomik ve sosyal desteklerle ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

(2) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, Başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin talebiyle toplanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sosyal ve Ekonomik Destekler

Nakdi Destek

MADDE 13- (1) Bu yönetmelikte belirlenen ihtiyaç sahiplerinin yaşamış olduğu ekonomik ve sosyal sorunlar veya kriz durumları sebebiyle nakdi destek talebi alınır. Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, onay vermesi durumunda, sağlanacak geçici nakdi desteğin miktarı ve ödeme şekli ile ilgili karar verir.

(2) Nakdi destek ile ilgili Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından hazırlanan raporda sunduğu kanaat, nakdi destek tutarı ve şekli ile ilgili Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’na öneri niteliği taşır.

(3) Desteğin insanlık onurunu zedelemeyecek bir biçimde sunulması amacıyla, uygun görüldüğü takdirde, geçici nakdi destek, desteğin sağlanacağı kişi ve ailelere, alışveriş çeki, akıllı kart vb. kupon veya çekler şeklinde de verilebilir. Bu çekler veya kartlar ile alışveriş yapılması için gerçek ve/veya tüzel kişilerle sözleşme veya hizmet alımı yapılır.

(4) Nakdi destek, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu kararınca, Birinci Bölüm’deki Sosyal ve Ekonomik Destekten Yararlanacaklar kısmında belirtilen kişilere sağlanabilir.

Ayni Destek

MADDE 14- (1) Ayni destek,

 1. Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve bu Yönetmelik kapsamında destekten yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, giyim, yakacak, ev eşyası, çocuk bezi, bebek maması, eğitim malzemesi, tıbbi araç-gereç, medikal malzeme, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi ayni desteklerde bulunabilir.
 2. Belediye Başkanı veya yetkilendirmiş olduğu Başkan Yardımcısı tarafından onaylanacak protokol ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği sağlanabilir.
 3. Ayni desteklerin gerçekleştirilmesinde gönüllü bağışçılar, sivil toplum kuruluşları veya diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanabilir.
 4. Belediye, afet, salgın vb. durumlar ya da başka bir sebeple evsiz kalan bireylere geçici barınma hizmeti amacıyla hizmet binaları, yaşlılara yönelik huzurevi yaptırabilir.
 5. Gıda, yakacak, eğitim malzemesi, bebek malzemesi, giyecek gibi temel ihtiyaç statüsünde değerlendirilecek ayni destekler, gelen destek talepleri sonucunda Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nun sayı, miktar ve fiyatı kararı neticesinde yapılabilir.
 6. Belediye, dezavantajlı birey ve gruplara yönelik düzenlenecek kültürel ve sanatsal faaliyet ve meslek edindirme kurslarında kullanılacak malzemelerin alımını yapar.
 7. İlaç, tıbbî araç-gereç, engelliler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi aynî yardımlarda ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin resen yapacağı tespit üzerine, değerlendirme kurulunun uygunluk görüşü ve harcama yetkilisinin onayı ile yardımda bulunabilir. Bu yardımın yapılmasında 16/06/2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesi hükmü göz önünde bulundurulur.
 8. Belediye, müracaatçılara giyim desteğini, bünyesindeki Dost Eller Mağazası üzerinden sağlar. Doğrudan temin ve bağış yoluyla kullanılmamış ya da ikinci el şekilde temin edilen giyim malzemeleri, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülen ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.
 9. Belediye, müracaatçılara gıda desteğini, bünyesinde kurduğu Gıda Bankası üzerinden sağlar. Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından sosyal incelemesi yapılan ve Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından gıda talebi süreli veya süresiz uygun bulunan ihtiyaç sahipleri, Belediyeye bağlı ek hizmet binası olan Gıda Bankası’ndan gıda desteği alır. Belediye gıda tedariğini, bağış, doğrudan temin veya ihale yoluyla sağlar.
 10. Ayni destekler, Sosyal Yardım Değerlendirme kurulundan çıkacak karar neticesinde tek seferlik, süreli veya sürekli olarak yapılabilir.
 11. Ayni destekten faydalanacak kişiler için bu Yönetmelikte belirtilen evraklar istenir.
 12. Belediye, bu Yönetmelik kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu kararına varılan vatandaşlar için aşevi, sıcak yemek, bakımevi, sığınma evi, konuk evi, yaşam evi, toplum merkezi, sosyal hizmet merkezi gibi hizmetler sağlayabilir.
 13. Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ihtiyaç sahiplerine, birinci el veya ikinci el ev eşyası desteği sağlanır. Bu destekler bağış ve doğrudan temin yoluyla tedarik edilerek Müdürlüğün saha ekipleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların evine teslim edilir.

Rehberlik ve Sosyal Hizmet Desteği

MADDE 15- (1) Sosyal Hizmet Uzmanı, sosyal ve ekonomik destek talebiyle Müdürlüğe başvurusunu ileten bireylerin sosyoekonomik süreçlerini düzeltici faaliyetler, projeler ve iş planları oluşturarak kişilerin sosyal işlevselliklerini arttıracak yönlendirmeler ve çalışmalar yapmakla yükümlüdür.

(2) Sosyal Hizmet Uzmanı, müracaatçılarla yüzyüze ve direk teması kuran meslek elemanları olmaları sebebiyle, önleyici ve koruyucu tedbir ve hizmetlerin alınmasına ihtiyaç duyulan vakalarda gereken bilgi, beceri ve yöntemleri kullanarak uygun görülen mesleki çalışmaları yaparlar.

Evde Bakım Desteği

MADDE 16- (1) Belediye, evde bakım konusunda ilgili sertifika veya eğitimlere sahip meslek elemanları tarafından, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmekte olan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlık problemleri bulunan bireylere saç kesimi, sakal traşı, banyo gibi temel bakım ihtiyaçlarını karşılar.

Okul Hizmet Desteği

MADDE 17-(1) Belediye, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve bütün öğrencilerin eğitim haklarını temin etmek amacıyla, İzmit ilçe sınırları içerisinde bulunan okulların yönetimlerinin talepleri üzerine okul hizmet ekibi ile okullara boya, elektrik tesisatı, kalebodur yapımı ve onarımı, alçı, kapı tamiri, musluk tamiri gibi faaliyetlerde işçilik hizmeti sağlar.

Ayni Desteklerde Satın Alma İşlemleri

MADDE 18-(1) Belediye tarafından yapılacak ayni desteklerde dağıtılacak mal ve malzemelerin alımında 22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Ayni desteklerde dağıtılmak üzere bağışlanan mal ve malzemeler de bu Yönetmelikle tespit edilen esaslara uygun şekilde dağıtılır.

Diğer Sosyal Hizmet Ve Yardımlar

MADDE 19– Belediye, bu yönetmelikte belirlenen sosyal desteklerden faydalanabilecek birey ve gruplar için yeni sosyal projeler üretebilir, sosyal ve ekonomik destekler sağlayabilir.

Sosyal ve Ekonomik Destek Muhtaçlık Kriterleri

MADDE 20- (1) Ekonomik ve sosyal desteklerin sağlanması hususunda belirli şartlar ve kriterler mevcuttur:

 1. Ekonomik ve sosyal desteklerden, senede 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Yapılan başvuru Kardeş Eller Platformu üzerinden kayda alınır ve müracaatçının dosyası açılır. 1 yıl boyunca müracaatçı, farklı zamanlarda farklı taleplerde bulunabilir. Sosyal incelemesi gerçekleştirilmiş vatandaşlar, yıl içerisinde farklı taleplerini Müdürlüğe ileterek, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nda birden fazla kez değerlendirilme hakkına sahiptir.
 2. Sosyal ve ekonomik destek için müracaat eden kişilerin aile üye sayıları, nüfus kayıt örnekleri ve beyanlarla tespit edilir. Buna göre mücbir ve olağanüstü durumlar hariç, hanede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin net miktarının 1/3’ünün üzerinde olan hanelere destek sağlanmaz.
 3. Kaza, doğal afet, salgın sonucu ortaya çıkan sosyal sorunlar ve münferit durumlarda bu koşul aranmaz.
 4. Müracaatçıdan başvuru esnasında istenen belgeler Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. Tapu, araç, sigorta dökümü ve diğer belgelerle ihtiyaç sahipliği tespit edilir. Bu belgeler ve sosyal inceleme sonucunda, kişinin sosyoekonomik durumuna ilişkin oluşan kanı üzerine karar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Harcamanın Gerçekleştirilmesi

Harcama Talimatı

MADDE 21- (1) Bütçedeki sosyal ve ekonomik destek ödeneğinden harcama yapılabilmesi için harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesi gerekir. Harcama talimatlarında, yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, gerçekleştirme usulü ve görevlisi gibi bilgiler belirtilir.

Harcama Yetkilisi

MADDE 22- (1) Harcama yetkilisi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürüdür.

(2) Harcamanın gerçekleştirilmesi aşaması, harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalaması ve harcanacak tutar karşılığındaki hizmetin veya desteğin sağlanması veya tedarik edilmesi sonucunda tamamlanır.

Gerçekleştirme Görevlisi, Gerçekleştirme Belgeleri ve Ödeme İşlemleri

MADDE 23- (1) Sosyal ve ekonomik destek harcamalarının usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, Harcama Yetkilisi bir Gerçekleştirme Görevlisi tayin eder.

Ödeme Yapılacak Kişiler

MADDE 24- (1) Bu yönetmelik kapsamında yapılacak ayni veya nakdi ödemeler, hak sahibine veya duruma göre yakını, vekili, velisi veya vasisi olduğunu resmi evrak ile gösteren kişilere yapılır.

(2) Yardım yapılacaklar; engelli, yaşlı ve hasta olmak gibi sebeplerden dolayı alacakları nakdî yardımı verecekleri noterlikçe düzenlenecek vekalet suretiyle vekil edecekleri kişilere de ödeme yapılabilecektir. Kanuni temsilcilere yapılacak ödemelerde kanuni temsilcinin tayinine ilişkin mahkeme kararının ibrazı zorunludur. Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine bağlanır. Ödemelerin çek yerine hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde; hak sahibinin, Müdürlükçe onaylanmış yazılı talebi gerekir.

Harcama Belgeleri ve Bağlanacak Kanıtlayıcı Belgeler

MADDE 25- (1) Bütçeden yapılacak destek harcamalarında, 15/08/2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Harcama belgesi en az üç nüsha halinde düzenlenir. İki nüsha, kanıtlayıcı belgelerle beraber Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilir, üçüncü nüsha ise onaylı suretleri ile birlikte harcamanın yapıldığı Müdürlükte saklanır.

(3) Bütçeden nakdi ya da kupon, çek vb. gibi yapılacak destek harcamalarında, harcama belgesine, destek verilecek kişinin sosyal incelemesi, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu kararı, ödemenin yapıldığına dair makbuz suretleri, yetki belgeleri, harcama yapılan müracaatçının nüfus cüzdan fotokopileri ve gerekli görülen diğer belgeler kanıtlayıcı belge kapsamında eklenir.

(4) Bu belgeler, sosyal ve ekonomik destek harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslarına uygun olarak yapılır. Görevlendirilecek kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanır.

Kayıt, Takip, Kontrol Sistemi

MADDE 26- (1) Aynî ve nakdî yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Belediyece gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer belediyelerden, muhtarlıklardan veya kaymakamlıklardan yardım alıp almadığına dair bilgi istenebilir.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerinin Sonlandırılması

MADDE 27-  (1) Ayni ve nakdi desteklerden faydalanan ihtiyaç sahibinin;

a) İzmit ilçe sınırları dışına taşınması,

b) Vefatı,

c) Sosyoekonomik durumundaki değişimin tespiti

durumlarında yardım kesilir.

(2) Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın takibi ve

kontrolü esastır. Sürekli olarak hizmetlerden yararlanan kişinin durumu periyodik olarak takip edilir. Kişinin maddi durumunda düzelme varsa ve yardım almadan hayatını sürdürebileceği tespit edilirse yardım kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Belediye Görev Alanı Dışına Yapılacak Sosyal Yardımlar

MADDE 28- (1) Belediye, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 53 üncü maddesi gereğince; Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir. Yardımlar ayni ve nakdi olabilir.

(2) Belediye gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç-gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar belediye bütçesinden karşılanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 29- (1) İzmit Belediyesi Meclisi’nin 06.12.2013 tarih 2013/18 sayılı kararıyla kabul edilen Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30-(1) Bu yönetmelik, Sayıştay görüşünün alınmasının ardından Meclis kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31- (1) Bu yönetmelik hükümlerini İzmit Belediye Başkanı yürütür.

Şeklindeki Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Yönetmeliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.27.04.2021

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN

Üye                                                       Üye

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemizde Norm kadro Standartları Cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı ve Genel İdare Hizmetler Sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretler; ilgi kanunun 49. maddesinin 3. paragrafında; “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi Kararıyla belirlenir.” denilmektedir. Bu çerçevede; ekli listede belirtilen unvan ve derecede  görev yapan sözleşmeli personele Hazine ve Maliye Bakanlığının 03/03/2021 tarih ve 3 sıra nolu genelge uyarınca “01/03/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenen ücret tavanını aşmamak kaydıyla, yetkili meclis veya yönetim kurulu kararıyla 2021 yılı Nisan ayı sonuna kadar yeniden tespit edilir.” denildiğinden  bu kapsamda yeniden tespit edilecek sözleşme ücreti 01.03.2021 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 05.03.2021 tarih ve 1109  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yukarıdaki tabloda belirtilen unvan ve derecede görev yapan sözleşmeli personele 01.03.2021 tarihinden itibaren mevcut sözleşmeli personel maaşının 02.02.2021 tarih ve 12 sayılı meclis kararındaki oran üzerinden ödenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.04.2021

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

      Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen;  Aleyhimize açılmış olan alacaklı Sosyal Güvenlik Kurumu Belsa Plaza B blok kira alacağından kaynaklı olan Kocaeli Sulh 3. Hukuk Mahkemesi Esas sayılı davanın kabul edilmesi teklifi ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün 22.03.2021 tarih ve 739 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Davanın kabulüne, bu beyanda bulunması için kurum vekiline yetki verilmesine komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.27.04.2021

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

      Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz