10.05.2016 Tarihli Meclis Gündemi

10 Mayıs 20160
Metni Sesli Dinle

                                                                             İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 

          İzmit Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 10.05.2016 Salı günü saat 15.00’da toplanacaktır.

          Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. Kat Meclis Salonuna teşrifleri rica olunur.

 

                                                       Dr. Nevzat DOĞAN                                                                                                                       İzmit Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1-       Yoklama

2-      05.04.2016 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince İzmit Belediyesine ait 2015 Yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvellerinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.04.2016 tarih ve 1510 sayılı yazısı.

4-      İzmit Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 25.04.2016 tarih ve 1219 sayılı yazısı.

5-      İzmit Belediyesi Pazar Yerleri hakkında Yönetmeliği teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 25.04.2016 tarih ve 1227 sayılı yazısı.

6-      Müdürlüğümüze bağlı Sosyal İşler Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’ne sunulacak olan “3-D Yazıcı ve Tasarım Merkezi KOBİ” başlıklı faaliyetin başarılı olması durumunda, proje uygulamasına geçildiğinde İzmit Belediyesi, Belediye Başkan Yardımcısı Güray ORUÇ‘ un mali ve teknik kararların alınmasında temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya kurumu temsilen yetkili olabilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.04.2016 tarih ve 974 sayılı yazısı.

7-      Macaristan’ın Budapeşte kentinde 07.12 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası İnternSummer –Art festivalde belediyemizi temsilen Kocaeli İzmit Spor Kulübünün yer alması ve ekli davetli listesinde isimleri belirtilen kafilenin tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.04.2016 tarihli yazısı.

8-       05-13 Ağustos 2016 tarihleri arasında Belgrad (Sırbistan), Budapeşte (Macaristan), Viyana (Avusturya), Krakov (Polonya) ve Braşov (Romanya) da düzenlenecek Halk Oyunları Festivallerinde, Belediyemizi temsilen İzmit Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ile Hızır Reis Ortaokulu öğretmenlerinin yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla) katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı.

9-      Makedonya’nın Ohrid şehrinde 07-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında ve Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna’da 08-15 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları festivallerinde, belediyemizi temsilen Nicomedia Halk Dansları topluluğunun yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama, yeme, içme masrafları dernek tarafından karşılanmak koşuluyla) katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı.

10-  İzmit-Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c.1a Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında plan onama sınırı dışında kalan 223 ada 1 nolu parselin büyük bir kısmının “E:1.00, H:5 kat” yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanması ve ilave gelecek nüfusun ihtiyacı olan donatı alanının bir kısmının söz konusu parselin güneyinde otopark alanı olarak düzenlenmesi, bir kısmının ise Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm Alan sınırı içerisinde yer alan 469 ada 1 nolu parselde “Park Alanı” olarak planlaması şeklinde hazırlanan1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.04.2016 tarihli yazısı.

11-  İzmit-Kadıköy Mahallesi, G23b.24c.2d Uygulama İmar Planı paftası, 2832 ada 1 ve 3 nolu parsellerin bir kısmında yer alan E:1.20 yapılanma koşuluna sahip “İbadet Yeri” kullanımının “İzmit-Hayırsevenler Camii ve Dini Binalar Yaptırma ve Onarma Koruma Yaşatma Derneği” mülkiyetindeki 1 nolu parselin tamamı ile “Merkezi Ticaret Alanı” kullanımına sahip “TT1” lejantlı “B-4” yapılanma koşuluna sahip 2832 ada 2 nolu parsel ve “T2” lejantlı “B-3” yapılanma koşuluna sahip 2832 ada 3 nolu parselin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesini içeren1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.04.2016 tarihli raporu.

12-  İzmit-Fatih Mahallesi, G23b.25c.1b-1c ve G24a.21d.1d Uygulama İmar Planı paftaları, 765 ada 230 nolu parsel ile 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2397, 2398, 2403, 2404, 2405, 2400 ve 2401 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 22.04.2016 tarihli raporu.

13-  İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.08.2015 tarih ve 469 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifiile ilgili İmar Komisyonu’nun 25.04.2016 tarihli raporu.

14-  2016 yılı içerisinde Sözleşmeli Personele ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 27.04.2016 tarihli raporu.

15-  II Sayılı Boş Kadro Değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.04.2016 tarihli raporu.

16-  Batı Trakya Türkleri Derneği Kocaeli Şubesi dernek üyelerinden oluşan yaşlılarımızın Yuunanistan mübadil muhacirlerinden zorunlu olarak ilimize göç edenlerin doğdukları toprakları ziyaret edip geride kalan akraba ve tanıdıklarıyla hasret gidermeleri için Belediyemizi temsilen yol konaklama masraflarının İzmit Kent Konseyi tarafından karşılanması koşuluyla 2016 Mayıs ayı içerisinde belirlenecek bir tarihte 3 günlük Yunanistana yapacakları Kültür gezisine katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 25.04.2016 tarihli raporu.

 

GELEN EVRAK

              —————————-

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz