10.05.2016 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

10 Mayıs 20160
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2016 dönemi

1. birleşiminin 1.   Oturumu 10.05.2016 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN başkanlığında  azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER,  İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK,  İbrahim ELGİN,  İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN,  Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ,  Ayhan ARSLANBOĞA,  İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ,  Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR’ un mevcut oldukları anlaşıldı.

05.04.2016 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

05.04.2016 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G-1- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı’nın 27.04.2016 tarih 58 sayılı olurlarıyla, Belediyemiz sınırlarında bulunan Kabaoğlu Mahallesi sınırları dahilinde daha önce 19.09.2005 tarih 1074 sayılı olurlarıyla verilen 3.475,051 m2’lik izinli saha içerisinde 783 m2’lik ormanlık alanda İnteraktif Eğitim Tesisi yapılması maksadıyla 05.05.2049 tarihine kadar bedelli izin verilmiştir.

Yapılacak tesiste Kocaeli Üniversitesi ile beraber ortak hizmet projeleri yapılması planlandığından, tesis yapılması ve tesislerden yararlanılması konularında sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38.g maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09.05.2016 tarih ve 3126 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

( Madde 3-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince İzmit Belediyesine ait 2015 Yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvellerinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.04.2016 tarih ve 1510 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 4-) İzmit Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 25.04.2016 tarih ve 1219 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 5-) İzmit Belediyesi Pazar Yerleri hakkında Yönetmeliği teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 25.04.2016 tarih ve 1227 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

( Madde 6-) Müdürlüğümüze bağlı Sosyal İşler Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’ne sunulacak olan “3-D Yazıcı ve Tasarım Merkezi KOBİ” başlıklı faaliyetin başarılı olması durumunda, proje uygulamasına geçildiğinde İzmit Belediyesi, Belediye Başkan Yardımcısı Güray ORUÇ‘ un mali ve teknik kararların alınmasında temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya kurumu temsilen yetkili olabilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.04.2016 tarih ve 974 sayılı yazısı

okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 7- Macaristan’ın Budapeşte kentinde 07.12 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası İntern Summer –Art festivalde belediyemizi temsilen Kocaeli İzmit Spor Kulübünün yer alması ve ekli davetli listesinde isimleri belirtilen kafilenin tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.04.2016 tarih ve 1140 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 😎  05-13 Ağustos 2016 tarihleri arasında Belgrad (Sırbistan), Budapeşte (Macaristan), Viyana (Avusturya), Krakov (Polonya) ve Braşov (Romanya) da  düzenlenecek Halk Oyunları Festivallerinde, Belediyemizi temsilen İzmit Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ile Hızır Reis Ortaokulu öğretmenlerinin yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla)  katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.05.2016 tarih ve 1141 sayılı  yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 9-) Makedonya’nın Ohrid şehrinde 07-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında ve Bosna Hersek’ in başkenti Saraybosna’da 08-15 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları festivallerinde, belediyemizi temsilen Nicomedia Halk Dansları topluluğunun yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama, yeme, içme masrafları dernek tarafından karşılanmak koşuluyla) katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün  03.05.2016 tarih ve 1139 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

( Madde 10-) İzmit-Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c.1a Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında plan onama sınırı dışında kalan 223 ada 1 nolu parselin büyük bir kısmının “E:1.00, H:5 kat” yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanması ve ilave gelecek nüfusun ihtiyacı olan donatı alanının bir kısmının söz konusu parselin güneyinde otopark alanı olarak düzenlenmesi, bir kısmının ise Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm Alan sınırı içerisinde yer alan 469 ada 1 nolu parselde “Park Alanı” olarak planlaması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2016 tarih ve 1632 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar  komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 32– (Madde 11-) İzmit-Kadıköy Mahallesi, G23b.24c.2d Uygulama İmar Planı paftası, 2832 ada 1 ve 3 nolu parsellerin bir kısmında yer alan E:1.20 yapılanma koşuluna sahip “İbadet Yeri” kullanımının “İzmit-Hayırsevenler Camii ve Dini Binalar Yaptırma ve Onarma Koruma Yaşatma Derneği” mülkiyetindeki 1 nolu parselin tamamı ile “Merkezi Ticaret Alanı” kullanımına sahip “TT1” lejantlı “B-4” yapılanma koşuluna sahip 2832 ada 2 nolu parsel ve “T2” lejantlı “B-3” yapılanma koşuluna sahip 2832 ada 3 nolu parselin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.04.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi

KARAR 33- (Madde 12-) İzmit-Fatih Mahallesi, G23b.25c.1b-1c ve G24a.21d.1d Uygulama İmar Planı paftaları, 765 ada 230 nolu parsel ile 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2397, 2398, 2403, 2404, 2405, 2400 ve 2401 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 22.04.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi

(Madde 13-) İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d  nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.08.2015 tarih ve 469 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 25.04.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 34- (Madde 14-) 2016 yılı içerisinde Sözleşmeli Personele ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 27.04.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi

KARAR 35- (Madde 15-) II Sayılı Boş Kadro Değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun     21.04.2016  tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi

KARAR 36- (Madde 16) Batı Trakya Türkleri Derneği Kocaeli Şubesi dernek üyelerinden oluşan yaşlılarımızın Yuunanistan mübadil muhacirlerinden zorunlu olarak ilimize göç edenlerin doğdukları toprakları ziyaret edip geride kalan akraba ve tanıdıklarıyla hasret gidermeleri için Belediyemizi temsilen yol konaklama masraflarının İzmit Kent Konseyi tarafından karşılanması koşuluyla 2016 Mayıs ayı içerisinde belirlenecek bir tarihte 3 günlük Yunanistana yapacakları Kültür gezisine katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 25.04.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.                                                                                                               

G-1- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı’nın 27.04.2016 tarih 58 sayılı olurlarıyla, Belediyemiz sınırlarında bulunan Kabaoğlu Mahallesi sınırları dahilinde daha önce 19.09.2005 tarih 1074 sayılı olurlarıyla verilen 3.475,051 m2’lik izinli saha içerisinde 783 m2’lik ormanlık alanda İnteraktif Eğitim Tesisi yapılması maksadıyla 05.05.2049 tarihine kadar bedelli izin verilmiştir.

Yapılacak tesiste Kocaeli Üniversitesi ile beraber ortak hizmet projeleri yapılması planlandığından, tesis yapılması ve tesislerden yararlanılması konularında sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38.g maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09.05.2016 tarih ve 3126 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Barbaros AKKUŞ, Hamit İlker ULUSOY’un mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Barbaros AKKUŞ, Hamit İlker ULUSOY’un  izinli sayılmasını isteyen azalardan Uğur KOŞTUR  ve Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Barbaros AKKUŞ, Hamit İlker ULUSOY’un izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

10.05.2016 tarihli meclis toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumunun kapatılmasına ve 2. Birleşiminin 16.05.2016  Pazartesi  günü saat 15.00’ de toplanılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                           Güzin TAŞTEKİN                               Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                 Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz