12.04.2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

20 Nisan 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 12.04.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİNİN 1. Ve 2. OTURUMLARINA AİT KARAR ÖZETİ

(MADDE 5-) KARAR 37– 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesinin (a) bendinde yer alan hüküm gereği,  Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarih ve 89 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylamada önerilen üyelerden Engin DUYMAZ, Fatih ÖZCAN ve Aysel DEMİRTAŞ Encümen üyeliklerine oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

(MADDE 6-) KARAR 38– 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi (a) bendinde yer alan hüküm gereği, ihtisas komisyonlarının kurulması, süresi ve komisyonda görev alacak üyelerin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarih ve 90 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

1- Plan ve Bütçe Komisyonu

2- İmar Komisyonu

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu

4- Eğitim,  Gençlik ve Spor Komisyonu

5- Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu

6- Sosyal Hizmetler Komisyonu

7- Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonları olmak üzere,  isimleri yazılan komisyonların 1 yıl süre ile kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Hayrettin ÜNLÜ, Muharrem TUTUŞ, Mehmet İlker KAZAN, Dilek YALÇIN ve Tuncay AŞKIN oybirliği ile seçilmişlerdir.

İmar Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Mustafa SOYDABAŞ, Güzin TAŞTEKİN, Vedat YOLDAŞ, C. Arsal ARISAL ve Ünal ÖZMURAL oybirliği ile seçilmişlerdir.

Çevre  ve Sağlık Komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Eşref Ayhan ARPACI, Nazmi AÇIKGÖZ, Mehmet ÇETİN, Çetin SARICA ve Süleyman ŞEN oybirliği ile seçilmişlerdir.

Eğitim, Gençlik  ve Spor  Komisyonu  üyelikleri  için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Mehmet İlker KAZAN, Nevin Serra DEMİRKOL, Hüseyin ALYÜZ, Ertuğrul MALÇOK ve Mehmet BAŞTÜRK oybirliği ile seçilmişlerdir.

Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Fikret HOCAOĞLU, Eşref Ayhan ARPACI, Ersin ALPASLAN, Ertuğrul MALÇOK ve Yaşar KARDAŞ oybirliği ile seçilmişlerdir.

Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan İbrahim KILIÇ, Erkan AKSOY, Erol ÇALIŞKAN, Tuncay AŞKIN ve Devrim BAL oybirliği ile seçilmişlerdir.

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Şener İNCE, Çağlayan DUMAN, Mehmet İlker KAZAN, Süleyman ŞEN ve Halil İNCİEL oybirliği ile seçilmişlerdir.

(MADDE 7-) İzmit Belediyesi Denetim Komisyonu’nun hazırlamış olduğu 2021 yılına ait Denetim Raporu ile ilgili bilgi sunumu.

2021 yılına ait Denetim Raporu ile ilgili bilgi sunumu yapıldı.

(MADDE 8 -) KARAR 39– 01 Ocak – 31 Aralık 2021 dönemini kapsayan, 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 15.03.2022 tarih ve 69 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesi gereğince 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemini kapsayan 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 20.04.2022 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü