12.04.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

20 Nisan 2022
Metni Sesli Dinle

12.04.2022 TARİH VE 37 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 37-  Encümen üyelikleri seçimi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih ve 89 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (a) bendi gereği “İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000′ in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.” dendiğinden; Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylamada önerilen üyelerden Mehmet BAŞTAN 16 oy, Ünal ÖZMURAL 16 oy, Yaşar KARDAŞ 16 oy, Engin DUYMAZ 19 oy, Fatih ÖZCAN 18 oy ve Aysel DEMİRTAŞ 19 oy almış ve 1 oy pusulası boş çıkmış olup; Engin DUYMAZ, Fatih ÖZCAN ve Aysel DEMİRTAŞ Encümen üyeliklerine oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Ersin ALPALAN                 Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkanı                                      Katip                                 Katip

 

 

 

12.04.2022 TARİH VE 38 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 38-  İhtisas Komisyonlarının kurulması, süresi ve komisyonda görev alacak üyelerin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarih ve 90 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

1- Plan ve Bütçe Komisyonu

2- İmar Komisyonu

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu

4- Eğitim,  Gençlik ve Spor  Komisyonu

5- Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu

6- Sosyal Hizmetler Komisyonu

7-Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme  Komisyonları olmak üzere,  isimleri yazılan  komisyonların  1 yıl süre ile kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde;

Azalardan Hayrettin ÜNLÜ, Muharrem TUTUŞ, Mehmet İlker KAZAN, Dilek YALÇIN ve Tuncay AŞKIN oybirliği ile seçilmişlerdir.

İmar Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde;

Azalardan Mustafa SOYDABAŞ, Güzin TAŞTEKİN, Vedat YOLDAŞ, C. Arsal ARISAL ve Ünal ÖZMURAL oybirliği ile seçilmişlerdir.

Çevre  ve Sağlık Komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde;

Azalardan Eşref Ayhan ARPACI, Nazmi AÇIKGÖZ, Mehmet ÇETİN, Çetin SARICA ve Süleyman ŞEN oybirliği ile seçilmişlerdir.

Eğitim, Gençlik  ve Spor Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde;

Azalardan Mehmet İlker KAZAN, Nevin Serra DEMİRKOL, Hüseyin ALYÜZ, Ertuğrul MALÇOK ve Mehmet BAŞTÜRK oybirliği ile seçilmişlerdir.

Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde;

Azalardan Fikret HOCAOĞLU, Eşref Ayhan ARPACI, Ersin ALPASLAN, Ertuğrul MALÇOK ve Yaşar KARDAŞ oybirliği ile seçilmişlerdir.

Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde;

Azalardan İbrahim KILIÇ, Erkan AKSOY, Erol ÇALIŞKAN, Tuncay AŞKIN ve Devrim BAL oybirliği ile seçilmişlerdir.

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme  Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde;

Azalardan Şener İNCE, Çağlayan DUMAN, Mehmet İlker KAZAN, Süleyman ŞEN ve Halil İNCİEL oybirliği ile seçilmişlerdir.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Ersin ALPALAN                 Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkanı                                     Katip                                  Katip

 

 

 

12.04.2022 TARİH VE 39 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 39-   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesi gereğince 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemini kapsayan 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme  Müdürlüğü’nün 15.03.2022 tarih ve 69 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Şeklindeki 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

    Aysel DEMİRTAŞ                                    Ersin ALPALAN                 Vedat YOLDAŞ

Meclis I. Başkan Vekili                                       Katip                                  Katip

İZMİT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2021

 

 

 

05.04.2022 TARİH VE 29 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 29-  İzmit Körfezi Sulak Alanının Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilmesi ve sulak alan tescil sınırı ile koruma bölgelerinin yeniden belirlenmesi neticesinde bahse konu alan sınırlarının imar planı üzerine aktarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu ve Lejandı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 16.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mevcut imar planında Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde 27.03.2008 tarihinde yapılan Ulusal Sulak Alan Komisyonu (USAK) kararıyla belirlenen İzmit Körfezi Sulak Alanı, İzmit Körfezi Sulak Alan Ekolojik Etkilenme Bölgesi, İzmit Körfezi Sulak Alan Tampon Bölgesi ile Ulusal Sulak Alan Komisyonunun (USAK), 10.12.2009 tarih ve 17-2009/2 sayılı karan ile Sulak Alan Özel Hüküm Bölgesi kapsamına alınan alan sınırlarının plan üzerinden kaldırılarak İzmit Körfezi Sulak Alanına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 05.04.2021 tarih ve 1080178 sayılı oluru ile “Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan” olarak tescil edilmesi ve sulak alan Tescil Sınırı (Tampon Bölge) (367 Ha), Hassas Koruma Bölgesi (11 Ha), Sürdürülebilir Kullanım Bölgesi (3ha), Kontrollü Kullanım Bölgesi(65ha) olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan notu ve lejandı değişikliği yapılmasının teklif edildiği ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.09.2021 tarih ve 442 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit Körfezi Sulak Alan sınırlarının mevcut imar planı ve lejandı üzerinden kaldırılarak yeniden belirlenen “İzmit Körfezi Sulak Alanı Tescil Sınırı ve Sulak Alan Koruma Bölgeleri” sınırlarının, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı doğrultusunda imar planına ve lejandına aktarılması ile Kocaeli Yeni Kent Merkezi (Mia)1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, B3 Planlama Alt Bölgesinde Hmax:10.00 mt ve E:1.20 olan yapılaşma koşullarındaki Sulak Alan Özel Hüküm Bölgesi kapsamında kalan alanların yapılaşma şartları değiştirilmeksizin Kocaeli Yeni Kent Merkezi (Mia)1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları’nın;

3.17 ve 3.19 maddelerinde adı geçen “Sulak Alan Özel Hüküm Bölgesi haricinde” ibaresinin kaldırılması,

“4.3.4 Sulak Alan Özel Hüküm Bölgesinde kalan parseller hariç diğer tüm parsellerde E:1.50’dir.” maddesinin “4.3.4. 5198/1, 5205/1-2, 5208/1-2, 5215/1, 5216/1-2-3-4-5, 5217/1,2,3,4,5, 5221/1-2-3-4-5-6-7-8, 5220/1-6, 1157/1-2-3-4-5-6-7 nolu parseller hariç diğer tüm parsellerde E:1.50’dir.” olarak düzenlenmesi,

“4.3.5. Sulak Alan Özel Hüküm Bölgesi’nde kalan parseller hariç alanda kat adedi Ayrıntılı Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarında ifade edilen önlemleri almak ve Cengiz Topel Hava Alanı Mania Kriterlerine uymak koşulu ile parsel büyüklüğüne bağlı olarak;…” maddesinin “4.3.5. 5198/1, 5205/1-2, 5208/1-2, 5215/1, 5216/1-2-3-4-5, 5217/1,2,3,4,5, 5221/1-2-3-4-5-6-7-8, 5220/1-6, 1157/1-2-3-4-5-6-7 nolu parseller hariç alanda kat adedi Ayrıntılı Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarında ifade edilen önlemleri almak ve Cengiz Topel Hava Alanı Mania Kriterlerine uymak koşulu ile parsel büyüklüğüne bağlı olarak;…” olarak düzenlenmesi,

“4.3.7. Sulak Alan Özel Hüküm Bölgesinde kalan parsellerde ise E:1.20, en fazla yapı yüksekliği tabii zemin kotundan itibaren maksimum 10.00 mt olarak uygulanacaktır.” maddesinin de “4.3.7. 5198/1, 5205/1-2, 5208/1-2, 5215/1, 5216/1-2-3-4-5, 5217/1,2,3,4,5, 5221/1-2-3-4-5-6-7-8, 5220/1-6, 1157/1-2-3-4-5-6-7 nolu parsellerde ise E:1.20, en fazla yapı yüksekliği tabii zemin kotundan itibaren maksimum 10.00 mt olarak uygulanacaktır.” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32. maddesi 2. bendi gereği UİP-41395840 PİN(Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan notu ve lejant değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun olduğu şeklindeki (meclis üyeleri C.Arsal ARISAL ve Ünal ÖZMURAL’ın muhalif oylarına karşın) komisyon raporu ile ilgili yapılan oylamada, Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET, meclis üyeleri Ünal ÖZMURAL, Nurettin BULUT, Hakan TANTA, Necat ÇAKIR, C.Arsal ARISAL, Yaşar KARDAŞ, Çetin SARICA, Mehmet BAŞTÜRK, Tuncay AŞKIN, Devrim BAL, Halil İNCİEL, Ertuğrul MALÇOK, Süleyman ŞEN, Dilek YALÇIN ve Mustafa ZENGİN’in red oylarına karşın, meclis üyeleri Nevin Serra DEMİRKOL, Şener İNCE, Hüseyin ALYÜZ, Ersin ALPASLAN, Mustafa SOYDABAŞ, Güzin TAŞTEKİN, Nazmi AÇIKGÖZ, Fikret HOCAOĞLU, Eşref Ayhan ARPACI, Hayrettin ÜNLÜ, Çağlayan DUMAN, Fatih ÖZCAN, Mehmet İlker KAZAN, Vedat YOLDAŞ, Erol ÇALIŞKAN, Muharrem TUTUŞ, Erkan AKSOY, Mehmet ÇETİN ve Engin DUYMAZ’ın kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

Muhalafet Şerhi:

Belediyemiz Meclisinin 01.02.2022 tarihli toplantısının 18 nolu gündem maddesi ile komisyonumuza havale edilen; İzmit Körfez Sulak Alanının Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilmesi ve sulak alan tescil sınırı ile koruma bölgelerinin yeniden belirlenmesi neticesinde bahse konu alan sınırlaırnın imar planı üzerine aktarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notu ve lejandı değişikliği teklifine itiraz metni:

42.35 ha alanı kaplayan bölge 5.12.2006 yılında 156 adet kuş türü ile sulak alan olarak ilan edilmiştir. İzmit Körfezi sulak alanına göç mevsimlerinde uğrayan türlerin içinde nadir geçit ve göçmen kuş türleri bulunmaktadır. Terek düdükçünü, şah kartalı, küçük karabatak, angıt, çamur çulluğu, kılıç gaga, balık kartalı, kaşıkçı, halkalı cılbıt bu türler arasındadır (URL 1,2022). Kocaeli Büyükşehir Belediyesi web sitesindeki verilere göre mevsimlere göre toplam kuş türü sayısı 168 dir. Flamingoların yanında sahil bölgesinde en çok görülen kuşlar arasında yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, kaşıkgaga, suna ve balıkçıl gibi kuş türleri mevcuttur. (URL 2,2022).

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KOCAELİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ İLİ 2019 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU’na göre ” İzmit Körfezi, nesli tehlike altında olan dikkuyruk ördeği (oxyura leucocephala) ve küçük karabatak (phalacrocorax pygmeus) için üreme sonrası önemli bir konaklama ve beslenme alanı olması nedeni ile bir önemli kuş alanı (ÖKA) adayıdır. Bu iki kuş aynı zamanda ülkemizin taraf olduğu Bern Sözleşmesi Ek II’ de (Kesin Korunması Gerekli Tür Listesi) yer almaktadır. Bu bölge önemli kuş alanı adayı ÖKA olarak izlenmekte olan bir bölgedir.” (URL 3,2022) Bununla birlikte alan, uluslararası ve ulusal sözleşme, yönetmelikler ile Avrupa Birliği Natura 2000 Habitat direktiflerinin yasal koruması altındadır (URL 3, 2022).

Nesli tükenme riski yüksek ve küresel ölçekte koruma altındaki kuş türlerinin yaşamını sürdürmesi açısından önem taşıyan yerler arasında gösterilen sulak alanda, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Kocaeli Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince 9 yıl önce yapılan kuş gözetleme kulesi de bulunmakta doğa ve yaban hayatı fotoğrafçıları ile kuş gözlemcileri tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir (URL 4,2022). Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Birimi tarafından henüz 5.2.2022 tarihinde, Anadolu Ajansına verilen röportajda dahi; sulak alanların, tropik ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliği en yüksek ekosistemler olduğu, yalnızca bulundukları ülkelerin değil diğerlerinin de doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edildiğini belirtilmiş; sulak alanların, dünyadaki iklimin ve sağlığın ölçülebildiği alanlardan, ekolojik merkezlerden biri olduğundan sulak alanların sağlığını korunması, oradaki canlıların korunup gözetilmesinin önemli olduğu dile getirilmiştir (URL 4,2022).

Görüldüğü üzere sulak alanın daraltılması yada kaldırılabilmesi ile ilgili herhangi bir bilimsel verinin varlığı bulunmamaktadır. Aksine yukarıda bahsedildiği gibi, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gerek çeşitli raporları gerek basına verilen demeçleri ile de sulak alanını varlığı ve alanın önemi farklı kanallardan vurgulanmış ve vurgulanmaya devam etmektedir. Bu sebeple, halihazırda Önemli Kuş Alanı olarak da izlenmekte olan bir bölgenin sulak alan sınırlarının değiştirilmesinin, planlama ilkeleri ile ve bilimle hiçbir şekilde bağdaşan yanı bulunamamış olmakla birlikte alanın bu sürecine de zarar vereceği aşikardır. Ayrıca bölgenin bu şekilde planlanmasının, ileride gerçekleşecek olası plan değişiklikleri ile doğal hayata zarar verecek bir yapılaşmanın önünü açması da son derece muhtemeldir.

Bu sebeplerden ötürü; İzmit Körfezi Sulak Alan sınırlarının mevcut imar planı ve lejantı üzerinden kaldırılarak yeniden belirlenen “İzmit Körfezi Sulak Alanı Tescil Sınırı ve Sulak Alan Koruma Bölgeleri”  sınırlarının, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda yapılmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notu ve lejant değişikliği teklifine dair verilen karar ana kararın uygunsuzluğundan ötürü grubumuz tarafından uygun bulunmamıştır. Tüm hukuki itiraz haklarımız saklı kalmak şartıyla muhalefet şerhimizi Meclis Başkanlığı’na saygılarımızla arz ederiz.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Ersin ALPALAN                 Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkanı                                     Katip                                   Katip

 

 

 

05.04.2022 TARİH VE 30 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 30- “Akmeşe Bölgesi, Mevcut ve Gelişme Konut Alanları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejantı” na ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sağlıklı ve tercih edilen bir yapılaşmanın oluşturabilmesi adına 1/5000 ölçekli nazım imar planı arazi kullanımı, yapı yoğunluğu, sosyal ve teknik altyapı alanları dağılımı ve yer seçimi kararlarına uygun düzenlemeler içeren Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet Mahalleleri sınırları içerisinde, G24a.14c.3c-3d-4c, G24a.15d.3d-4b-4c-4d, G24a.19b.1b-2a-2b-2c, G24a.20a.1a-1d Uygulama İmar Planı paftaları , Meskûn Konut Alanı ile i-13 nolu Gelişme Konut Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejantı teklifinin İzmit Belediye Meclisi’nin 06.07.2021 tarih ve 53 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2021 tarih ve 538 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir. Söz konusu imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin 33.maddesi gereğince 05.01.2022-04.02.2022 tarihleri arasında 30 gün süresince askıya çıkarılarak ilan edildiği ve alanda yer alan parsel maliklerinin planlama kararlarına yönelik görüş ve itirazlarını içeren taleplerin Belediyemize iletildiği anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda; yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren taleplerin tek tek ifadelendirilerek, imar planı ana kararlarınca yapılan değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

1- Bekir BOZAN ve diğerleri imzalı 22.01.2022 tarihli dilekçe ile; Akmeşe Köyü, 1599 parsel nolu 14960 m² büyüklüğünde tarla niteliğindeki gayrimenkulün ihtiyaç olması, yol, su ve elektrik imkânlarının uygun olması, tarla olarak verimsiz olması nedeniyle imara açılarak konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Akmeşe – Cumhuriyet Mahallesi, 1599 nolu parselin imar planı onama sınırı dışında kaldığı belirlendiğinden, itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

2- Bahattin BOZAN imzalı 31.01.2022 tarihli dilekçe ile; Akmeşe – Cumhuriyet Mahallesi, 1601 parselde ikamet edildiği, 1996 yılında yerleşmek için şu an yaşanılan yapıların yapıldığı, 5m x 8m ebatlarında sundurmalı çok amaçlı kullandığı yapısının üzerinden ve oturduğu evinin ise sıfırından imar yolu geçtiği belirtilerek, mağduriyetinin giderilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Akmeşe – Cumhuriyet Mahallesi, 1601 parselin imar planında büyük bir kısmının “Konut Alanı”, kalan kısmının ise imar yolu olarak planlandığı, parselin batısı ile orman alanı arasından geçen 10mt genişliğindeki imar yolunun kaydırılması ya da kaldırılmasının öncelikle nazım imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu, daraltılmasının “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin İmar Planı Değişiklikleri bölümü 26.maddesinin 6.a bendinde “İmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergahına ait imar planı değişikliklerinde: Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz.” hükmü gereği mümkün olmadığı, kaydırılmasının ise “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin İmar Planı Değişiklikleri bölümü 26.maddesinin 6.b bendinde “İmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergahına ait imar planı değişikliklerinde: Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate alınır.” hükmü gereği parselin batısında yer alan “Orman Alanı” ile bitişik olmasından kaynaklı mümkün olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

3- Hüseyin AKDUMAN imzalı 03.02.2022 tarihli dilekçe ile; Akmeşe Mahallesi, 2121, 2122 ve 2123 nolu parsellerin maliki olduğu belirtilmekte olup, imar planında yer alan 15 mt genişliğindeki yolun 2121 nolu parsele vurduğu, söz konusu yolun mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak güneye doğru bir kavisle kaydırılarak yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Akmeşe – Cumhuriyet Mahallesi (tapuda Akmeşe), 2121 nolu parselin büyük bir kısmının “Meskûn Konut Alanı” ve “Ticaret Alanı”, kalan kısmının ise “Park Alanı” ve “imar yolu” olarak planlandığı, ancak söz konusu parselin güneyinden geçen 15 mt genişliğindeki imar yolunun alanda I. Derece taşıt yolu olarak planlandığı, daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle ticaret alanı kullanımının güneye doğru genişletilerek imar yolunun güneye doğru bir kavisle kaydırılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

4- Ramazan ALAKUŞ imzalı 04.02.2022 tarihli dilekçe ile; Akmeşe Mahallesi, 1962 parselin bir bölümünün imar planında yeşil alanda kaldığını, yeşil alan olarak planlanan alanın iptal edilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Akmeşe – Cumhuriyet Mahallesi(tapuda Akmeşe), 1962 nolu parselin imar planında bir kısmının “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, park alanının kaldırılması talebinin nazım imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu, ayrıca park alanının kaldırılmasının “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin İmar Planı Değişiklikleri bölümü 26.maddesinin 3.b bendinde “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” hükmü gereği aynı bölge içerisinde eşdeğer miktarda yeni bir alan ayrılmadığından dolayı donatı kaybına neden olacağı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

5- Hayriye BALBAY imzalı 02.02.2022 tarihli dilekçe ile; Akmeşe Mahallesi, 1963 parselin bir bölümünün imar planında park alanında kaldığını, park alanı olarak planlanan alanın kaldırılarak konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Akmeşe – Cumhuriyet Mahallesi(tapuda Akmeşe), 1963 nolu parselin imar planında bir kısmının “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, park alanının kaldırılması talebinin nazım imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu, ayrıca park alanının kaldırılmasının “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin İmar Planı Değişiklikleri bölümü 26.maddesinin 3.b bendinde “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” hükmü gereği aynı bölge içerisinde eşdeğer miktarda yeni bir alan ayrılmadığından dolayı donatı kaybına neden olacağı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

6- Faik BALBAY imzalı 18.01.2022 tarihli dilekçe ile; Akmeşe Mahallesi, 1964 parselin bir bölümünün imar planı revizyonunda park alanı olarak gösterildiği belirtilerek, mevcut parselden park alanının çıkarılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Akmeşe – Cumhuriyet Mahallesi(tapuda Akmeşe), 1964 nolu parselin imar planında bir kısmının “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, park alanının kaldırılması talebinin nazım imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu, ayrıca park alanının kaldırılmasının “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin İmar Planı Değişiklikleri bölümü 26.maddesinin 3.b bendinde “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” hükmü gereği aynı bölge içerisinde eşdeğer miktarda yeni bir alan ayrılmadığından dolayı donatı kaybına neden olacağı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

7- Fatma DEMİRER imzalı 03.02.2022 tarihli dilekçe ile; Akmeşe Mahallesi, 1717 parselin bir bölümünün plan onama sınırı dışında kaldığı, kalan kısmının ise “Gelişme Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirtilerek, imar planı yapılan gelişme konut alanlarında DOP kesintisinin çok yüksek olduğu, kesinti oranının makul seviyelere düşürülmesi ile nüfus artışı, donatı alanlarının yer seçimi, büyüklükleri ve sayıları ile ilgili kriterlerin nasıl belirlendiğinin açıklanması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Akmeşe – Cumhuriyet Mahallesi(tapuda Akmeşe), 1717 nolu parselin bir kısmının plan onama sınırı dışında kaldığı, kalan kısmının ise “Gelişme Konut Alanı” ve 7 mt genişliğinde imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş, nüfus artışı, donatı alanlarının yer seçimi, büyüklükleri ve sayıları ile ilgili kriterlerin nasıl belirlendiğine ilişkin yapılan talebin gelişme konut alanları için projeksiyon nüfus hesabının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.03.2015 tarih ve 162 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine göre yapıldığı, donatı alanlarının büyüklükleri ve sayıları ile ilgili kriterlerin ise yine aynı tabloda belirtilen asgari alan büyüklüklere göre belirlendiği, yer seçimi kriterinin ise üst ölçekli plan kararları doğrultusunda verildiği ve donatı alanlarının bir bölgede toplanarak merkez alan bütünlüğünün oluşturulmasının hedeflendiği, bunun yanı sıra parselin üzerinde yer alan binanın ruhsatının bulunmadığı, DOP kesinti oranına ilişkin yapılan talebin şuyulandırma aşamasının konusu olduğu ve imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenleneceğinden itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

8- Ayşe DEMİRKOL imzalı 04.02.2022 tarihli dilekçe ile; Akmeşe Mahallesi, 1717 parselin bir bölümünün imar planı dışında kaldığı, imar planı içerisinde kalan kısmından ise %45’lik DOP kesintisi yapılınca toplam 480 m² büyüklüğünde alan kaldığı, bu durumda kardeşlerden birinin hakkının tamamen kaybolduğu belirtilerek DOP kesintisinin makul seviyelere düşürülmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Akmeşe – Cumhuriyet Mahallesi(tapuda Akmeşe), 1717 nolu parselin bir kısmının plan onama sınırı dışında kaldığı, kalan kısmının ise “Gelişme Konut Alanı” ve 7 mt genişliğinde imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselde kaçak yapılan ruhsatsız yapıdan kaynaklı parsel maliklerinin imar haklarının yapılacak 18. madde uygulaması sonrası kısıtlanabileceği ancak DOP kesinti oranına ilişkin yapılan talebin şuyulandırma aşamasının konusu olduğu ve imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenleneceğinden itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

9- Yaşar Naci ERDEM imzalı 27.01.2022 tarihli dilekçe ile; Akmeşe Mahallesi, 1738, 1740 ve 1742 parsellerin imar planında yol, otopark, ilkokul alanı ve park alanı olarak uygulamaya tabi tutulduğu, bu alanların bahse konu 3 parselde toplanmasının tasarruf hakkını kısıtlayacağı veya engelleyeceğinden mağduriyetinin söz konusu olacağı, bahse konu donatı alanlarının en azından bir kısmının başka parsellerde uygulamaya tabi tutulması ve parsellere isabet eden yol, otopark, ilkokul alanı ve park alanı kullanımlarının tekrar değerlendirilerek mağduriyetin giderilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Akmeşe – Cumhuriyet Mahallesi(tapuda Akmeşe), 1738, 1740 ve 1742 nolu parsellerin büyük bir kısmının plan onama sınırı dışında kaldığı, plan onama sınırı içerisinde kalan kısmının ise “Meskûn Konut Alanı”, “Gelişme Konut Alanı”, “İlköğretim Tesis Alanı”, “Çocuk Bahçesi”, “Meydan”, “Otopark” ve imar yolu olarak planlandığı, ancak söz konusu donatı alanlarının kaydırılmasının ya da kaldırılmasının ana plan kararlarını ve merkez alan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle parselin konut alanı olarak düzenlenmesinin nazım imar planı ana kararlarına aykırı olduğu ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin imar uygulama sınırı içerisinde kalan kısımlarında konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

10- Binnur KANSU imzalı 31.01.2022 tarihli dilekçe ile; Akmeşe Mahallesi, 1743 parselin batısından mevcut yapı üzerinden geçen 10 mt genişliğindeki taşıt yolunun kaldırılması, dini tesis, meydan ve otopark alanı olarak gösterilen kısımların ise gelişme konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Akmeşe – Cumhuriyet Mahallesi (tapuda Akmeşe), 1743 nolu parselin bir kısmının plan onama sınırı dışında kaldığı, plan onama sınırı içerisinde kalan kısmının ise “Meskûn Konut Alanı”, “Gelişme Konut Alanı”, “İbadet Yeri”, “Meydan”, “Otopark” ve 10 mt genişliğinde imar yolu olarak planlandığı, ancak söz konusu parselin batısından geçen 10mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılmasının kaldırılan imar yoluna karşılık eşdeğer büyüklükte alan gösterilmediğinden yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğu, söz konusu donatı alanlarının kaldırılmasının ise ana plan kararlarını ve merkez alan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin imar uygulama sınırı içerisinde kalan kısımlarında konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

11- Belkız ERDEM, Erol ERDEM, Birol ERDEM ve Berna ERDEM imzalı 31.01.2022 tarihli dilekçe ile; Akmeşe Mahallesi, 1743 parselin batısından mevcut yapı üzerinden geçen 10 mt genişliğindeki taşıt yolunun kaldırılması, dini tesis, meydan ve otopark alanı olarak gösterilen kısımların ise gelişme konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Akmeşe – Cumhuriyet Mahallesi (tapuda Akmeşe), 1743 nolu parselin bir kısmının plan onama sınırı dışında kaldığı, plan onama sınırı içerisinde kalan kısmının ise “Meskûn Konut Alanı”, “Gelişme Konut Alanı”, “İbadet Yeri”, “Meydan”, “Otopark” ve 10 mt genişliğinde imar yolu olarak planlandığı, ancak söz konusu parselin batısından geçen 10mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılmasının kaldırılan imar yoluna karşılık eşdeğer büyüklükte alan gösterilmediğinden yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğu, söz konusu donatı alanlarının kaldırılmasının ise ana plan kararlarını ve merkez alan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin imar uygulama sınırı içerisinde kalan kısımlarında konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejantı değişikliğine yapılan itirazların üst ölçekli plan kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Ersin ALPALAN                 Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkanı                                      Katip                                    Katip

 

 

 

05.04.2022 TARİH VE 31 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 31–  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi hükmü gereğince “24 Ay” süreli Araç Kiralama Hizmeti ihalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 30.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesinde “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır, ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, altyapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” denilmektedir. İlgili kanunun hükmü gereğince “24 Ay” süreli Araç Kiralama Hizmeti ihalesinin açık ihale usulü ile yapılması şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Ersin ALPALAN                 Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkanı                                      Katip                                  Katip

 

 

 

05.04.2022 TARİH VE 32 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 32– Belediyemizin işçi kıdem tazminatlarının ödenmesi için kullanılmak üzere İller Bankasından veya belediye gelirleri karşılık gösterilmek suretiyle yurt içi bankalardan 10.000.000,00 TL (on milyon) anapara tutarında kredi kullanılması ve/veya gerektiğinde teminat mektubu alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde;
d) “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.”
e) “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile yapabilir.” denilmektedir. Bu hüküm gereğince Belediyemizin 2021 mali yılında gerçekleşen bütçe gelirine göre borçlanma limiti:

2021 Yılı Bütçe Geliri                      : 338.697.687,36 TL

Yeniden Değerleme Oranı % 36,20: 122.608.562,82 TL

461.306.250,18 TL

%10’u 46.130.625,02 TL

olup, Belediyemizin işçi kıdem tazminatlarının ödenmesi için kullanılmak üzere İller Bankasından veya belediye gelirleri karşılık gösterilmek suretiyle yurt içi bankalardan 24 ay vadeli 10.000.000,00 TL (on milyon) anapara tutarında kredi kullanılması ve/veya gerektiğinde teminat mektubu alınması hususlarında Belediye Başkanına yetki verilmesi şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Ersin ALPALAN                 Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkanı                                      Katip                                  Katip

 

 

 

05.04.2022 TARİH VE 33 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 33- 2022 mali yılı bütçesi için ekte gerekçeleri belirtilen gelir, gider ve Açık ve Fazlanın Finansmanı tablosu öngörülerek denklik sağlanmış olup 100.000.000,00 TL Ek Bütçe ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 30.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ‘Ödenek kullanımı ve Bütçede Yapılacak Değişiklikler’ başlıklı 5. Bölümünün ‘Ek Ödenek’ başlıklı 37. Maddesinde ‘(1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. (2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.’ hükümleri bulunmaktadır. Söz konusu hükümler gereğince 2022 mali yılı bütçesi için ekte gerekçeleri belirtilen gelir, gider ve Açık ve Fazlanın Finansmanı tablosu öngörülerek denklik sağlanmış olup 100.000.000,00 TL Ek Bütçenin kabulü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Ersin ALPALAN                 Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkanı                                     Katip                                   Katip

 

 

 

05.04.2022 TARİH VE 34 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 34– 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre Sekalılar Dernekleri ile ortak proje hazırlanması ve 10 yıllık işbirliği protokolü yapılması kapsamında aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kentimizde kurulmuş olan Sekalılar Dernekleri  kendi kültür ve geleneklerini yaşatabilmeleri, genç nesile kültürlerinin aktarılması, kültürler arası etkileşim ve iletişimi gerçekleştirebilmeleri amacıyla, İzmit Belediyesi ile ortak etkinlikler, eğitimler, söyleşiler, atölyeler gibi sanatın her yönüyle ilgili çalışmalar yapılması talep edilmektedir. 5393 sayılı Kanunu’nun 75/c maddesinde “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7.6.2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” dendiğinden mülki amirden izin alınmak şartıyla, Sekalılar Dernekleri ile yukarıda belirtilen konularla ilgili ortak proje hazırlanması ve 10 yıllık işbirliği protokolü yapılması kapsamında aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Ersin ALPALAN                 Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkanı                                      Katip                                  Katip

 

 

 

05.04.2022 TARİH VE 35 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 35- Çavuşoğlu Mahallesi 1087 nolu 2578,00 m2’lik parselin satışının yapılması için Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 23.02.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çavuşoğlu Mahallesi 1087 nolu 2578,00 m2’lik parselin içerisinde 2 adet köy çeşmesi ve su depolarının olduğu ve bunların köyün ve köy halkının hayvanlarının ihtiyacını karşıladığı tespit edildiğinden dolayı parselin satışının uygun olmadığı şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Ersin ALPALAN                 Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkanı                                      Katip                                   Katip

 

 

 

05.04.2022 TARİH VE 36 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 36– Avrasya Gençlik Gelişim Derneği ile ortak projeler üretebilmek amacı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/c Maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarih ve 87 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Avrasya Gençlik Gelişim Derneği 2016 yılından bu yana Kocaeli’de faaliyet göstermekte olup, gençlere ve genç gruplara yönelik gerçekleştirdikleri proje çalışmaları ile 250’nin üstünde gencin Avrupa Ülkelerinde kısa dönemli projelerde tam hibe ile ücretsiz olarak yer almasını sağlamıştır. Belediyemiz tarafından gençlerin yeterliliklerini geliştirmelerine; sosyal açıdan ilgili konularda/tematik alanlarda farkındalık kazanmalarına; özellikle akran öğrenimi aracılığıyla yeni kültürler, alışkanlıklar ve yaşam tarzları keşfetmelerine; dayanışma, demokrasi, arkadaşlık gibi değerleri güçlendirmelerine imkân tanımak amacı ile Ulusal ve Uluslararası Gençlik Değişimleri Projeleri hazırlanacak olup, bu kapsamda Avrasya Gençlik Gelişim Derneği ile ortak projeler üretebilmek amacı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/c Maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi konusu müdürlüğüne iade edilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Ersin ALPALAN                 Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkanı                                      Katip                                  Katip