01.11.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

11 Kasım 2022
Metni Sesli Dinle

01.11.2022 TARİH VE 93 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 93- Topçular mahallesi Şehit Naki Önder sokak ile Şamdan sokak arasında bulunan 4063/Park alanında yapım çalışması devam eden parka isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 26.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Topçular mahallesi Şehit Naki Önder sokak ile Şamdan sokak arasında bulunan parka “Şehit Eren BÜLBÜL” isminin verilmesi şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

         Çetin SARICA                            Vedat YOLDAŞ                   Engin DUYMAZ

     Belediye Başkan V.                              Katip                                      Katip

 

 

 

01.11.2022 TARİH VE 94 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 94- 5216 sayılı Büyükşehir Yasasının 7’nci maddesinde belirtilen “Büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilir” hükmüne dayanarak İzmit ilçesi sınırlarında tarımsal faaliyette bulunan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçileri desteklemek amacıyla; Belediyemizden buğday desteği alan çiftçilerimizin her birine % 90 (yüzde doksan) destek, % 10 (yüzde on) katkı payı ile 50 (elli) kilogram gübre verilmesi planlanmakta olup; Belediyemizden buğday desteği alan çiftçilerimizin her birine % 90 (yüzde doksan) destek, % 10 (yüzde on) katkı payı ile 50 (elli) kilogram gübre verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5216 sayılı Büyükşehir Yasasının 7’nci maddesinde belirtilen “Belediyemizden buğday desteği alan çiftçilerimizin her birine % 90 (yüzde doksan) destek, % 10 (yüzde on) katkı payı ile 50 (elli) kilogram gübre verilmesi şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

   Çetin SARICA                              Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

 Belediye Başkanı                                   Katip                                   Katip

 

 

 

01.11.2022 TARİH VE 95 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 95- İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, Kocaeli ili İzmit ilçesi Hacıhasan Mahallesi Sırrıpaşa Sokağında yer alan mülkiyeti belediyemize ait 398 Ada 10 nolu parsel de “Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nin” müze statüsü kazanması ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Kocaeli ili İzmit ilçesi Hacıhasan Mahallesi Sırrıpaşa Sokağında yer alan mülkiyeti belediyemize ait 398 Ada 10 nolu parsel de “Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nin” müze statüsü kazanması şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

  Çetin SARICA                           Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkan V.                             Katip                                  Katip

 

 

 

01.11.2022 TARİH VE 83 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 96- İzmit-Çayırköy Mahallesi, “İ-1 Çayırköy Gelişme Konut Alanı” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazı içeren talep ile ilgili İmar Komisyonu’nun 12.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Çayırköy Mahallesi, “İ-1 Çayırköy Gelişme Konut Alanı” mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy–Akyazı (Bağlantı Yolları dahil) Kesimi otoyolu projesi güzergahında kalması sebebiyle söz konusu proje kapsamında güzergahı değiştirilerek kesinleşen yolların mevcut imar planına entegre edilmesi, bütünlüğü kaybolan imar yolları, sosyal altyapı alanları ve konut alanlarının yeniden düzenlenmesi ile İl Kadastro Müdürlüğünce 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesine göre 22.02.2021 tarih 6158 yevmiye ile Çayırköy Mahallesinde yapılan kadastro yenileme çalışmaları sonrası oluşan mülkiyet kayıklığı sebebiyle mevcut imar planındaki Orman Alanları, Tarım Alanları ve Karayolu Kamulaştırma Sınırları yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun İzmit Belediye Meclisi’nin 01.02.2022 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2022 tarih ve 272 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Söz konusu imar planı revizyonunun; 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33.maddesi gereğince 24.08.2022 – 23.09.2022 tarihleri arasında 30 gün süresince ilan edildiği ve söz konusu plan değişikliği teklifine Ali KANBER’in 23.09.2022 ve 26.09.2022 tarihli dilekçeleri ile yapılan itirazda; “İ-1 Çayırköy Planlama Alanı sınırları içerisinde kalan 6616 ada 2 parselin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sürecinde itiraz sonucu yaklaşık 1500 m²’lik kısmın İ-1 Çayırköy planlama sınırları içerisine alındığı, ancak askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sınır dışında kaldığı belirtilerek, bahse konu yaklaşık 1500 m²’lik kısmının İ-1 Çayırköy uygulama imar planı sınırları içerisine dâhil edilmesini”  içeren talebinin komisyonumuza iletildiği anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda; söz konusu plan revizyonuna ilişkin yapılan itirazla ilgili Komisyonumuzca yapılan ayrıntılı değerlendirmede; İzmit-Çayırköy Mahallesi 6616 ada 2 parselin itiraza konu yaklaşık 1500m²’lik kısmının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 15.08.2008 tarih ve 453-454 sayılı nazım imar planı ve 13.09.2012 tarih ve 526 sayılı uygulama imar planlarında “Gelişme Konut Alanı” olarak planlandığı, ancak alanda Karayolları tarafından yapılan yol ve kavşak projeleri sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2017 ve 431 sayılı nazım ve uygulama imar planı ile “Park Alanı” olarak düzenlendiği ve İzmit İlçesi onaylı 1/1000 ölçekli Gelişme Konut Alanı uygulama imar planlarında düzenleme sınırı ile ilgili gösterime yer verilmediği, alanda yapılacak uygulama sınırının Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nce belirleneceği gerekçesiyle itirazı gerektirecek bir durum bulunmadığı ancak uygulama aşamasında talebin değerlendirilebilmesi için “Uygulama İmar Planı Plan Onama Sınırı”nın bahse konu parselin yaklaşık 1500m²’lik kısmını kapsayacak şekilde düzenlenmesi suretiyle Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP-41862587 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazın 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun olduğu şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

          Çetin SARICA                             Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkan V.                                Katip                                  Katip

 

 

 

01.11.2022 TARİH VE 97 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 97- İzmit-Kabaoğlu Mahallesi, G23b.24b.1a-1b-1d Uygulama İmar Planı Paftaları, 422, 423 ve 430 nolu imar adaları ve çevresindeki bağlantı yolları üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticiesinde:

İzmit-Kabaoğlu Mahallesi G23b.24b.1a-1b-1d Uygulama İmar Planı Paftaları, 422, 423 ve 430 nolu imar adalarının yer aldığı ve eğim durumundan dolayı yerinde imalatı mümkün olmayan imar yollarının bulunduğu alanda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,  Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve teknik analizler kapsamında alandaki mevcut konutlar ile meri plandaki mevcut konut alanları ve diğer fonksiyonlara erişimin sağlanabilmesi amacıyla ulaşım şemasının devamlılığı göz önünde bulundurularak bağlantı yolu ve kavşak projesinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 18.08.2022 tarih ve 449 sayılı meclis kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Bu kapsamda, onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda; İzmit-Kabaoğlu Mahallesi, G23b.24b.1a-1b-1d Uygulama İmar Planı Paftaları, 430 nolu imar adasının güneyinde alanın topoğrafik yapısından dolayı açılması teknik olarak mümkün olmayan 20.00 mt genişliğindeki imar yolunun, Profesör Baki Kömsuoğlu Bulvarı ile Kocapınar Caddesi Bağlantısının sağlanması amacıyla alanın topoğrafik yapısına uygun olacak şekilde 10mt olarak düzenlenmesi ve Profesör Baki Kömsuoğlu Bulvarı’na 423 ve 430 nolu imar adasının arasından bağlanacak şekilde kavşak düzenlemesinin yapılması ile 423 nolu imar adasının batısında yer alan 10 mt genişliğindeki imar yolunun halihazırdaki kullanımına göre kaydırılarak, alandaki binalara ulaşımı sağlayan ve yerinde imalatı tamamlanmış olan yolu kapsayacak şekilde kuzeye doğru devam ettirilmesi, ayrıca alandaki 18.madde uygulaması ile oluşmuş imar parsellerinde kamulaştırma maliyetlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla “Park alanı” kullanımlarının düzenlenmasi şeklinde hazırlanan alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP-41819724 PİN(Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun olduğu şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Çetin SARICA                             Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                  Katip                                  Katip

 

 

 

01.11.2022 TARİH VE 98 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 98- 22/07/2007 tarihli ve 26442 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” te  Belediyemizde mevcutta bulunan memur kadrolarından listede ismi bulunan kadro unvanlarının kadro derece değişikliği  ile ilgili hazırlanan “III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” ile “ II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Yukarıda tablado belirtilen “III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” ile “ II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Çetin SARICA                              Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkan V.                                 Katip                                  Katip

 

 

 

01.11.2022 TARİH VE 99 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 99- Karaabdülbaki Mahallesi, Karaabdülbaki Şehit Ahmet Yakut Mahalle Konağı karşısı, 117/6 ve 117/5 Parsellerdeki köy meydanına cephe 3 adet bina için ‘Karaabdülbaki Mahallesi Cephe İyileştirme Projesi ’hazırlanmış olup; 6306 sayılı Kanunun 17. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesine istinaden, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden Karaabdülbaki Mahallesi Cephe iyileştirme Projesi’nin yaptırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesine istinaden, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden, Karaabdülbaki Mahallesi dış cephe iyileştirmesi yapılacak 3 adet cephenin yaptırılması şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

          Çetin SARICA                             Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkan V.                                Katip                                  Katip

 

 

 

01.11.2022 TARİH VE 100 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 100- Kentimizde kurulmuş olan Kocaeli Manav Kültürü Dernekler Fedarasyonu kendi kültür ve geleneklerini yaşatabilmeleri, genç nesle kültürlerin aktarılması, kültürler arası etkileşim ve iletişimi gerçekleştirebilmeleri amacıyla, İzmit Belediyesi ile ortak etkinlikler, eğitimler, söyleşiler, atölyeler gibi sanatın her yönüyle ilgili çalışmalar yapılması talep edilmekte olup; 5393 sayılı Kanunun 75/c maddesine göre Kocaeli Manava Kültürü Dernekler Fedarasyonu ile belirtilen konularla ilgili ortak proje hazırlanması ve 10 yıllık işbirliği protokolü yapılması kapsamında aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 20.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Kanunun 75/c maddesine göre Kocaeli Manav Kültürü Dernekler Fedarasyonu ile belirtilen konularla ilgili ortak proje hazırlanması ve 10 yıllık işbirliği protokolü yapılması kapsamında aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi  şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Çetin SARICA                         Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                              Katip                                  Katip

 

 

 

01.11.2022 TARİH VE 101 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 101- Hacıhızır mahallesi 405 ada 31 parselin Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Belediyemiz adına devir alınması, protokol yapılması ve tapu devir işlemleri yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İsitmlak Müdürlüğü’nün 28.10.2022 tarih ve 5773 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan, Hacıhızır Mahallesi 405 ada 31 parsel sayılı 5.478,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize devir edilmesi 23.08.2022 tarih 484 sayılı Kocaeli Büyükşehir Meclis Kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu taşınmazın Belediyemiz adına devir alınması, protokol yapılması ve tapu devir işlemlerinin yapılması için, Belediye Başkanına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) ve 75 (d) maddelerine istinaden yeki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Çetin SARICA                          Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkan V.                             Katip                                  Katip

 

 

 

01.11.2022 TARİH VE 102 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 102- 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2023 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

2023 Yılı Tarife Cetvelinin kabulü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2023 TARİFE CETVELİ KARAR EKİ için lütfen tıklayınız.

 

        Çetin SARICA                            Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkan V.                               Katip                                  Katip

 

 

 

01.11.2022 TARİH VE 103 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 103- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi ve 22/04/2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak değişiklik yapılan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince 2020-2024 Stratejik Plan Güncellenmiş Versiyon (2022) kitabından alınan 2023 yılı performans programının görüşülmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun  25.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

2023 yılı performans programının kabulü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2023 PERFORMANS PROGRAMI için lütfen tıklayınız.

 

     Çetin SARICA                           Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkan V.                             Katip                                 Katip

 

 

 

01.11.2022 TARİH VE 104 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 104- 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.10.2021 tarihli raporu Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

15.09.2022 tarih ve 611 sayılı Encümen inceleme raporu ile 04/10/2022  tarih ve gündemin 14. maddesi olarak İzmit Belediye Meclisinin 1.250.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2023 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde  Gider Bütçesi 1.250.000.000,00 TL  ,Gelir Bütçesi  1.250.000.000,00 TL ile denkleştirilmiştir.

Bütçe Kararnamesi’nin toplam 14 maddesi ve 2023 Mali yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği “ hükümleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemi esasına göre; Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, Gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, Gelir Bütçesi 1.250.000.000,00 TL  , Gider Bütçesi 1.250.000.000,00 TL  ile denk  olan Bütçe şeklindeki komisyon rapounun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2023 Yılı Bütçe Kararnamesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Madde 1- Belediye birimleri için ”(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 1.250.000.000,00 TL olarak gider tahmin edilmiş olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:
1. maddenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 2- Belediye  Bütçesinin gelirleri ”(B) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 1.250.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

  1. maddenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 3- 2023 yılı bütçesinde ( 1.250.000.000,00 TL ) yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler (1.250.000.000,00 TL )   karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmış olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

  1. maddenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:
4. maddenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:
5. maddenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8.inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:
6. maddenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- Bütçe aşağıda verilen cetvellerden oluşur.

7.1 – Bütçe Kararnamesi (Örnek-21)

7.2 – Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

7.3 – Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek-15)

7.4 – Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16

7.5 – Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)

7.6 – Çok Yılı Gider Bütçesini Gösterir (Örnek-18)

7.7 – Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen 2 yıl Bütçe Tahmini Cetveli     (Örnek-8)

7.8 – Çok Yılı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

7.9 – Çok Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

7.10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahütler (G) Cetveli (Örnek-21)

7.11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

7.12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

7.13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

7.14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-  25)

7.15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

7.16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

7.17-Finansman Programı (Örnek-28) Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:
7. maddenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 8- Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye  Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, İlan ve Reklam Vergisi ise Mayıs ve Kasım  aylarında tahsil edilir. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:
8. maddenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 9- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin son bendi ” Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez ” denilmekte olup, belirtilen yasalar  çerçevesinde Belediyenin taşınır, taşınmaz  malları ve bunların gelirleri Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

  1. maddenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 10- Gider Bütçesinin 46.41.15.23 Kurumsal Kodlamasında 01.6.0 Genel nitelikli  transferlere ilişkin hizmetler Fonksiyon kodundan, 05 Finansman ve 05.3.1.01 Ekonomik kodunda üyesi bulunduğumuz Birliklere Katılım Paylarına ilişkin ödenek konulmuş olup, yıl içinde kullanılmayan ödenekler emanet hesaplara alınır. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

  1. maddenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 11- 4109 sayılı asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki Kanunun 11. maddesine göre bir önceki yıl gerçekleşen  nakdi tahsilatının azami %2 oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek Gider Bütçesinin 46.41.15.40 Kurumsal Kodlamasında, 10.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri Fonksiyon Kodundan, 05 Finansman ve 05.4. Ekonomik koduna ödenek kaydedilir. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:
11. maddenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 12- Belediye Tahsilatının, gerektiğinde tüm yurtiçi Bankaları kanalıyla yapılmasına Belediye Başkanı yetkilidir. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:
12. maddenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 13- Bu kararname hükümleri 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girer. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

  1. maddenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 14- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

  1. maddenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

İZMİT BELEDİYESİ  2023 YILI
ÖDENEK CETVELİ-A  İZMİT BELEDİYESİ 2023 ANA BÜTÇE
KURUM Fonksiyonel Kod Açıklaması Bütçe
I II III IV I Ödeneği(TL)
 46  41  15  İZMİT BELEDİYESİ 1.250.000.000 
 02  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 9.500.000 
 01  GENEL KAMU HİZMETLERİ 9.500.000 
 05  İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 380.000.000 
 01  GENEL KAMU HİZMETLERİ 380.000.000 
 10  BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 14.300.000 
 01  GENEL KAMU HİZMETLERİ 14.300.000 
 11  MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 12.750.000 
 01  GENEL KAMU HİZMETLERİ 12.750.000 
 13  DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4.000.000 
 01  GENEL KAMU HİZMETLERİ 4.000.000 
 20  TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 1.150.000 
 01  GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.150.000 
 23  MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 89.300.000 
 01  GENEL KAMU HİZMETLERİ 89.300.000 
 24  HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.800.000 
 01  GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.800.000 
 25  BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ 6.000.000 
 01  GENEL KAMU HİZMETLERİ 6.000.000 
 26  STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2.200.000 
 01  GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.200.000 
 31  EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 15.750.000 
 06  İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 15.750.000 
 33  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 354.100.000 
 06  İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 354.100.000 
 35  İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 12.000.000 
 06  İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 12.000.000 
 36  İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.500.000 
 04  EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 1.500.000 
 37  KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 30.000.000 
 08  DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 30.000.000 
 38  PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 54.000.000 
 05  ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 54.000.000 
 39  RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2.600.000 
 04  EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 2.600.000 
 40  SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 28.000.000 
 10  SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 28.000.000 
 41  TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8.000.000 
 05  ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 8.000.000 
 42  ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 150.000.000 
 04  EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 150.000.000 
 43  YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 4.500.000 
 06  İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 4.500.000 
 44  YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7.700.000 
 01  GENEL KAMU HİZMETLERİ 7.700.000 
 45  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 11.000.000 
 03  KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 11.000.000 
 46  KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 5.000.000 
 04  EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 5.000.000 
 47  MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.000.000 
 01  GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.000.000 
 48  SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10.500.000 
 08  DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 10.500.000 
 49  VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7.000.000 
 05  ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 7.000.000 
 50  HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 10.000.000 
 01  GENEL KAMU HİZMETLERİ 10.000.000 
 51  KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8.750.000 
 10  SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 8.750.000 
 52  SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 500.000 
 02  SAVUNMA HİZMETLERİ 500.000 
 53  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ 4.100.000 
 05  ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 4.100.000 

2023 Mali Yılı Belediye Gider Bütçesinin Ödenek Cetveli A-Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları 1.250.000.000,00 TL olarak, Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde; kabulüne oy birliği ile karar verildi.

İZMİT BELEDİYESİ 2023
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI(B CETVELİ)
KODU AÇIKLAMA 2023
I B-Kesinleşen Bütçe
 01  Vergi Gelirleri  332.300.000
 03  Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  35.100.000
 04  Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler  4.800.000
 05  Diğer Gelirler  812.000.000
 06  Sermaye Gelirleri  66.000.000
 09  Red ve İadeler (-)  200.000
T O P L A M  1.250.000.000

2023 Mali Yılı Belediye Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırılmalarının B Cetveli birinci düzeyi toplamları 1.250.000.000,00 TL olarak, Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde; kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2023 Mali Yılı Finansman Programı düzeyinde, Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde; kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2023 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programı düzeyinde, Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde; 2023 Mali Yılı Bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

 

    Çetin SARICA                          Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

 Belediye Başkan V.                          Katip                                   Katip

 

 

 

01.11.2022 TARİH VE 105 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 105- Mülkiyeti Belediyemize ait olan 124 Ada 18 parselde yapılması planlanan Spor Kompleksinin Saran Holding A.Ş. İştiraklerinden Saran Uluslararası Filmcilik Organizasyon Reklam Tic.Paz.A.Ş tarafından inşa edilerek İzmit Belediyesine hibe edilmesi için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.11.2022 tarih ve 5279 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediyesi Alikahya mahallesi Sabiha GÖKÇEN caddesinde (Durhasan) bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 124 Ada 18 parselde yapılması planlanan Spor Kompleksinin Saran Holding A.Ş. İştiraklerinden Saran Uluslararası Filmcilik Organizasyon Reklam Tic.Paz.A.Ş tarafından inşa edilerek İzmit Belediyesine hibe edilmesi için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Çetin SARICA                             Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkan V.                               Katip                                 Katip