02.06.2015 Tarihli Meclis Kararları

2 Haziran 20150
Metni Sesli Dinle
 
 KARAR
                                                                —————-
                                                                                 
KARAR -55- Belediyemizin şirketleri Sarbaş A.Ş ile Bekaş A.Ş´nin gerekli ihale ve projelerde kullanılmak  üzere yurtiçi bankalardan teminat mektubu alınması ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün  25.05.2015 tarih ve 33 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
5393 sayılı kanunun 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde;
” d – Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış  borç stok tutarı en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarı aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.
e- Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerlendirme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye meclisinin kararı yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir” denilmektedir.
 Bu hükümler çerçevesinde,  Belediyemiz  şirketleri Sarbaş A.Ş ile Bekaş A.Ş´nin gerekli ihale ve projelerde kullanılmak  üzere yurtiçi bankalardan 2.500.000.-TL ( YL / iki milyonbeşyüzbinTL) tutarında  teminat mektubu alınması ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesine, (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR,   Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.
 
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR
İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip
 
 
 
 
 
                                                                    KARAR
                                                                —————-
                                                                                 
KARAR 56- Yuvam Akarca pazarının haftanın bir günü kapalı otopark bölgesinde kurulması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.05.2015 tarih ve 1580 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Yuvam Akarca bölgesinde Cumartesi günleri kurulmakta olan Kapalı Pazar ile ilgili açılan dava sonucunda, Kocaeli 2.İdare Mahkemesi tarafından 2014/301 Esas Sayılı 30/09/2014 tarihli Yürütmenin durdurulması kararı verilmiş ve Pazar yerinin kurulumu Belediyemiz tarafından sonlandırılmış ve Kapalı otoparka dönüştürülerek mahalle sakinlerinin kullanımına açılmıştır. Kocaeli 2.İdare Mahkemesi tarafından aynı dosya ile ilgili 12/02/2015 tarihli kararla Danıştay´a temyiz yolu açık olmak üzere dava konusu işlemlerin iptali kararı verilmiştir.
  Söz konusu Yürütmenin durdurulmasına ilişkin Mahkeme kararının Belediyemize tebliğinden itibaren Yuvam Akarca Pazarının kurulumu Belediyemizce sonlandırıldığından bölgede yaşayan mahalle sakinleri ve 45 pazarcı ve üreticimiz mağdur olmuştur.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının 02/12/2014 tarih ve 90 Sayılı Otopark Yönetmeliğinin Kısıtlı Uygulama Hükümleri İçeren Koşullar başlıklı 9´uncu maddesinin 4 fıkrasında “Kapalı Otopark alanları haftanın belirli günlerinde Pazar yeri olarak kullanılabilir” denilmektedir.  Yine 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 2´inci bölümünün Pazar Yerlerinin Kurulması, İşletilmesi. Taşınması ve Kapatılması Başlıklı 10. Maddesinin 1´inci fıkrasında; “Çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, ulaşım imkânları ve alan büyüklüğü yetersiz olan ve uygun çalışma ortamı bulunmayan pazar yerleri belediye meclisinin kararı ile başka bir alana taşınabilir ya da kapatılabilir.”
2´inci fıkrasında; “Belediye meclisi, birinci fıkrada belirtilen hususları, 7 nci maddede öngörülen komisyona incelettirir.”
3´üncü fıkrasında; “Pazar yerinin başka bir alana taşınmasına ilişkin işlemler, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.” denilmektedir.
 
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR
İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              KARAR
                                                           —————-
 KARAR 57-  İspanyanın Barselona kentinde 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Intern Summer – Art Festival´de  belediyemizi temsilen Kocaeli İzmit Spor Kulübü Derneği´nin yer alması ve ekli davetli listesinde  bulunan folklor  topluluğunun konaklama, yeme- içme ve diğer yapacakları harcamaların ücretlerini kendileri karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri için gerekli iznin verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 22.05.2015 tarih ve 906 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
     İspanyanın Barselona kentinde 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Intern Summer – Art Festival´de belediyemizi temsilen, ekli listedeki isimlerden oluşan  folklor topluluğunun,   toplam yirmisekiz  (28) kişi) masrafları  kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla   etkinliğe katılmak üzere görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
                                                     
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR
İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    KARAR
                                                                —————-
                                                                               
KARAR 58-  Makedonya´nın Veles kentinde 14- 28 Haziran 2015 tarihleri arasında, Almanya´nın Bensheim kentinde 28- Temmuz -10 Ağustos tarihleri arasında ve İspanya´nın  Albacete kentinde 12-25 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenecek folklor festivallerinde belediyemizi temsilen Kocaeli Armelit Folklor  Gençlik ve Spor Kulübü Derneği´nin yer alması ve ekli davetli listesinde bulunan folklor topluluğunun konaklama, yeme -içme ve diğer yapacakları harcamaların ücretlerini kendileri karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 22.05.2015 tarih ve 907 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
 Kocaeli Armelit Folklor  Gençlik ve Spor Kulübü Derneği´nin Belediyemizi temsilen,  Makedonya´nın Veles kentinde 14- 28 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenecek folklör festivaline yirmiüç (23)  Almanya´nın Bensheim kentinde 28- Temmuz -10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak folklör festivaline  otuzaltı (36)  ve İspanya´nın Albacete kentinde 12-25 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenecek folklor festivaline yirmiüç (23)olmak üzere toplam ekli listelerdeki sekseniki (82) folklörcüden oluşan kafilelerin, masrafları kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla etkinliklere katılmak üzere görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR
İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    KARAR
                                                                —————-
                                                                                 
KARAR 59- Fransa´nın başkenti Paris´te ve Balkan ülkelerinde 31 Temmuz- 12 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacak folklor festivallerinde belediyemizi temsilen kısa adı MAP HOYTAG  olan İzmit Mehmet Ali Paşa Halk oyunları Spor Kulubü Derneği´nin yer alması ve ekli davetli listesinde  bulunan folklor topluluğunun konaklama, yeme-içme ve diğer yapacakları harcamaların ücretlerini kendileri karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 22.05.2015 tarih ve 908 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Fransa´nın başkenti Paris´te ve Balkan ülkelerinde 31 Temmuz- 12 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacak folklor festivallerinde belediyemizi temsilen kısa adı MAP HOYTAG  olan İzmit Mehmet Ali Paşa Halk oyunları Spor Kulubü Derneği´nin yer alması ve ekli davetli listesinde ismi geçen folklor  topluluğunun  toplam kırkyedi (47) kişilik kafilenin,  (masrafları  kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla)   etkinliğe katılmak üzere görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.  
 
 
 
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN                       Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR
İzmit Belediye Başkanı                            Katip                                                            Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    KARAR
                                                                —————
 KARAR 60- Azerbaycan Cumhuriyeti´nin Bakü şehrine bağlı Nasimi Belediyesi ile belediyemizin kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.05.2015 tarihli yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
             Azerbaycan Cumhuriyeti´nin Bakü şehrine bağlı Nasimi Belediyesi ile  belediyemiz arasında oluşan dostane ilişkilerin daha yapıcı ve kalıcı hale dönüşmesi, karşılıklı ilgi ve alakanın devamı sağlamak amacıyla,  Nasimi Belediyesi ile belediyemizin  kardeş şehir olması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
                                                                       
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR
İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    KARAR
                                                                —————-
  KARAR 61- İzmit-Yahyakaptan Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25c.1d Uygulama İmar Planı paftası, 1554 ada 1 nolu parselde yapılan plan değişikliğinin Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin 2014/513 esas sayılı dosyası üzerinden verilen “imar planının iptali” kararı gereği yeniden düzenlenmesi içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 21.05.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 Belediyemiz aleyhine Kocaeli 1.İdare Mahkemesi´nin E.2014/513 sayılı dosyası üzerinden açılan dava sonucunda, İzmit-Yahyakaptan Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25c.1d Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu´na ait 1554 ada 1 nolu parselin “Sağlık Tesis Alanı” olan kullanımının “Yönetim Merkezi Alanı” olarak düzenlenmesini içeren ve Belediyemiz Meclisinin 05.07.2011 tarih ve 80 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2011 tarih ve 536 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile kaldırılan Sağlık Tesis alanı yerine hizmet bölgesi içerisinde eşdeğer bir alan ayrılmadığından imar mevzuatı ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verildiği belirlenmiştir.
Söz konusu mahkeme kararı gereği Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2015 tarih ve 216 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda; İzmit-Yahyakaptan Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25c.1d Uygulama İmar Planı paftası, 1554 ada 1 nolu parselde yer alan inşaatın %65 seviyesinde tamamlanmış olması nedeniyle plansız duruma gelen söz konusu parselin kullanımının kullanım kararına müdahale edilmeksizin yeniden “Resmi Tesis Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan Sağlık Tesisi Alanı´nın G23b.25d.2c Uygulama İmar Planı paftası, “Belediye Hizmet Alanı” kullanımına sahip 1468 ada 3 nolu parselde planlanmasını içeren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği´nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,43 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,  Cemil KANPARA, MEHMET Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR,   Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi. 
 
                                                                       
Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR
İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip
 
 
 
                                                                    KARAR
                                                                —————-
                                                                                  
KARAR 62- İzmit-Kuruçeşme Fatih Mahallesi(tapuda Hatipköy), G23b.23d.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 384, 388, 584 ve 586 no´lu parseller üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  ile ilgili imar komisyonunun 14.05.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 İzmit-Kuruçeşme Fatih Mahallesi(tapuda Hatipköy), G23b.23d.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 384, 388, 584 ve 586 no´lu parsellerin mevcut imar planında 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılanma koşuluna sahip konut alanı kullanımında olduğu ve alanda toplu yapı yapılabilmesi amacıyla 388 ve 584 nolu parseller üzerinden birbirine paralel geçen iki tane 10mt´lik imar yolundan birinin kaldırılarak konut alanına ilave edildiği ve kaldırılan imar yoluna karşılık eşdeğer büyüklükteki alanın ise 384 nolu parselin doğusunda yeşil alan olarak planlandığı belirlenmiştir.
Ancak söz konusu teklife ilişkin komisyonumuzca yapılan görüşmeler sırasında 384, 388, 584 ve 586 nolu parsel maliklerinin 12.05.2015 tarihli dilekçeleri ile “plan değişikliği talebinden vazgeçildiği belirtilerek, dosyalarının iade edilmesinin istenmesi” sebebiyle karar alınmaksızın evrakın müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR
İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    KARAR
                                                                —————-
                                                                                 
KARAR 63-  İzmit-Alikahya bölgesi, G24a.21a.3c, G24a.21b.3d-4c-4d, G24a.21d.2a-2b G24a.21c.1a-1b Uygulama imar planı paftaları, “İY-1 Küçük Sanayi Alanı” olarak tanımlı yaklaşık 45 ha büyüklüğündeki alanın yeniden planlanması ile G24a.21a.1c-3a-3b-3c-3d-4b, G24a.21b.1d-4a-4b-4c-4d, G24a.21c.1a, G24a.21d.2a-2b paftaları üzerinde yer alan İzmit 380 TM. Enerji Nakil Hatlarının 1/1000 Uygulama İmar Planı üzerine aktarılmasını içeren UİP-6496 Plan İşlem No´lu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazları içeren talepler  teklifi ile ilgili imar komisyonunun 25.05.2015  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 İzmit-Alikahya bölgesi, G24a.21a.3c, G24a.21b.3d-4c-4d, G24a.21d.2a-2b  G24a.21c.1a-1b uygulama imar planı paftaları, “İY-1 Küçük Sanayi Alanı” olarak tanımlı yaklaşık 45 ha büyüklüğündeki alanın Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nde 2013/776 ve 2013/777 Esas sayılı dosyalar üzerinden açılan davalar sonucunda 2014/488 ve 2014/489 nolu kararlar ile verilen “İmar Planının İptali” doğrultusunda ulaşım sistemi, arazi kullanım kararları ile sosyal ve  teknik altyapı alanlarının büyüklük ve konumlarının yeniden düzenlenmesi ile  alanda yer alan İzmit 380 TM. Enerji Nakil Hatlarının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının İzmit Belediye Meclisi´nin 02.12.2014 tarih ve 88 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 15.01.2015 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir. Söz konusu imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği´nin 33.maddesi gereğince 12.02.2015-13.03.2015 tarihleri arasında 30 gün süresince askıya çıkarılarak ilan edildiği ve alanda yer alan parsel maliklerinin planlama kararlarına yönelik görüş ve itirazlarını içeren taleplerin Belediyemize iletildiği anlaşılmıştır.
Bu doğrultuda; yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren talepler tek tek ifadelendirilerek, imar planı ana kararlarınca yapılan değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
1.ASSAN Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. vekili Av.Gündel HAZAR imzalı 09.03.2015 tarihli dilekçe: Alikahya-Durhasan bölgesi, 2793, 2794, 2798, 2799, 2800, 3320,3411, 3413, 3416, 161/1, 161/2, 161/3, 162/1, 162/3 olmak üzere toplam 14 adet parselin Küçük Sanayi Alanı uygulama imar planı içinde yer aldığı, 12.05.2015 tarihinde askıya çıkartılan revizyon imar planlarında, iptal edilen imar planında 30mt olarak bırakılan imar yolunun taşıt yolu olarak 16mt ve taşıt yolunun her iki tarafında 6mt´lik tretuvar bırakılmak suretiyle toplam 28mt olarak planlandığı, ancak bağlandığı yolun tretuvar dahil olmak üzere 20mt olduğu gerekçesiyle mahkeme kararı esas alınarak yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.
Değerlendirme Sonucu: Alikahya-Durhasan bölgesi, 2793, 2794, 2798, 2799, 2800, 3320,3411, 3413, 3416, 161/1, 161/2, 161/3, 162/1, 162/3 nolu parsellerin içerisinde yer aldığı Küçük Sanayi Alanı´na hizmet etmek üzere ilk yapılan imar planında 30mt genişliğinde planlanan imar yolunun planlama alanının topoğrafyası göz önünde bulundurulduğunda batı-doğu aksında birbirine paralel birden fazla yol açılmasının mümkün olmaması sebebiyle küçük sanayi vasıflı imar adaları arasında ulaşım sisteminin omurgasını oluşturan ve dünyanın her yerinde örnekleri olduğu gibi alana gelecek büyük araçların(kamyon,tır…) mal indirme-yükleme sırasında işletmeye yanaşırken ya da çıkarken alan içindeki dönüş manevraları göz önünde bulundurularak sadece söz konusu alana hizmet edecek bir iç yol olarak planlandığı belirlenmiştir. Daha sonra alınan mahkeme kararına istinaden yapılan değişiklik ile; 30mt genişliğindeki imar yolu, planlama alanının çevresiyle bağlantısını sağlayan güneyindeki 20mt´lik imar yolu kesitinde yer alan 16mt genişliğindeki taşıt izi ile uyumlandırılarak 16mt olarak revize edilmiştir. Dolayısıyla söz konusu yolun 16mt´ye düşürülerek planlanması şeklinde yapılan düzenlemenin mahkeme kararına herhangi bir aykırılık teşkil etmediği gerekçesiyle talebin uygun olmadığına,
2. Kibar Holding A.Ş. imzalı 09.03.2015 tarihli dilekçe: Alikahya-Durhasan bölgesi, 2920 nolu parselin Küçük Sanayi Alanı uygulama imar planı içinde yer aldığı, 12.05.2015 tarihinde askıya çıkartılan revizyon imar planlarında, iptal edilen imar planında 30mt olarak bırakılan imar yolunun taşıt yolu olarak 16mt ve taşıt yolunun her iki tarafında 6mt´lik tretuvar bırakılmak suretiyle toplam 28mt olarak planlandığı, ancak bağlandığı yolun tretuvar dahil olmak üzere 20mt olduğu gerekçesiyle mahkeme kararı esas alınarak yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.
Değerlendirme Sonucu: Alikahya-Durhasan bölgesi, 2920 nolu parselin içerisinde yer aldığı Küçük Sanayi Alanı´na hizmet etmek üzere ilk yapılan imar planında 30mt genişliğinde planlanan imar yolunun planlama alanının topoğrafyası göz önünde bulundurulduğunda batı-doğu aksında birbirine paralel birden fazla yol açılmasının mümkün olmaması sebebiyle küçük sanayi vasıflı imar adaları arasında ulaşım sisteminin omurgasını oluşturan ve dünyanın her yerinde örnekleri olduğu gibi alana gelecek büyük araçların(kamyon,tır…) mal indirme-yükleme sırasında işletmeye yanaşırken ya da çıkarken alan içindeki dönüş manevraları göz önünde bulundurularak sadece söz konusu alana hizmet edecek bir iç yol olarak planlandığı belirlenmiştir. Daha sonra alınan mahkeme kararına istinaden yapılan değişiklik ile; 30mt genişliğindeki imar yolu, planlama alanının çevresiyle bağlantısını sağlayan güneyindeki 20mt´lik imar yolu kesitinde yer alan 16mt genişliğindeki taşıt izi ile uyumlandırılarak 16mt olarak revize edilmiştir. Dolayısıyla söz konusu yolun 16mt´ye düşürülerek planlanması şeklinde yapılan düzenlemenin mahkeme kararına herhangi bir aykırılık teşkil etmediği gerekçesiyle talebin uygun olmadığına,
Ayrıca ; “İY-1 Küçük Sanayi Alanı” Planlama Bölgesi genelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda yukarıda ifadelendirilen itirazlara ilave olarak;
?         Planlama alanı genelinde yapılan taslak parselasyon çalışmaları sonucunda daha düzgün imar parselleri oluşturulabilmesi adına G24a.21a.3c ve G24a.21b.4d Uygulama İmar Planı paftaları, 2949, 2950, 2944, 2945, 2943, 2946, 2930, 2929, 2928, 2927, 2926, 2925, 2931 ve 8282 nolu parseller üzerinde yer alan küçük sanayi vasıflı imar adalarının derinliğinin çok fazla olması nedeniyle söz konusu adaların kuzeyinden doğu-batı aksında 10mt genişliğinde imar yolu planlanması ve mevcutta her iki imar adası arasında yer alan otopark alanının ada boyutlarının dengeli olması amacıyla 2926 ve 2930 nolu parseller üzerine kaydırılarak düzenlenmesi,
 
?         Yine küçük sanayi vasıflı imar adalarında düzgün parselasyon yapılmasına imkân sağlanması amacıyla G24a.21b.4d Uygulama İmar Planı paftası, 2883, 2884, 2885, 2886 ve 2798 nolu parseller üzerinde doğu-batı aksında yer alan 12mt genişliğindeki imar yolunun batıda yer alan 2887 nolu parsele devam ettirilerek otopark ile sonlandırılması, doğuda ise 2797, 2796, 2794 ve 9098 nolu parseller üzerinde yer alan imar adasının içerisinden alanının topoğrafyasına uygun bir şekilde 10mt genişliğinde imar yolu açılarak iki tane küçük sanayi alanı vasıflı imar adasının planlanması,
 
?         Planlama alanı genelinde küçük sanayi vasıflı imar adalarında oluşabilecek imar parselleri büyüklüklüleri göz önünde bulundurulduğunda  mevcut imar planında 15mt olarak belirlenen yapı yaklaşma mesafelerinin imar planı kararı ile belirlenen emsal değerinin kullanılabilmesi amacıyla imar yollarından 10mt, diğer cephelerden 5mt olacak şekilde düzenlenmesi ile G24a.21b.4d Uygulama İmar Planı paftasında Küçük Sanayi alanı için oluşturulan donatı merkezi içerisinde yer alan “İbadet Yeri” ve “Sağlık Tesisi Alanı”nın güney cephesinde 10mt olarak belirlenen çekme mesafesinin 5mt´ye düşürülmesi ile 161 ada 3 nolu parselin doğusunda yer alan “Teknik Altyapı Alanı” kullanımının da güneyindeki 20mt genişliğindeki ana ulaşım arterinden 3mt olarak belirlenen çekme mesafesinin 5mt olacak şekilde düzenlenmesi,
 
?         Planlama bölgesi genelinde yapılanma koşulları “Emsal” ve “Hmax” değeri verilerek  belirlenmiş olan Küçük Sanayi Alanlarında yapılacak parselasyon çalışmasına esas olmak üzere  Küçük Sanayi vasıflı imar adaları üzerine “Min.ifraz 1000m⊃” şartının işlenmesi,
 
?         Planlama alanı genelinde “Hmax: 7.00 mt” olarak belirlenen max kat yüksekliğinin, küçük sanayi işletmelerinde üretim amaçlı kullanılan teknolojik ekipmanın tesis edilmesine imkân sağlanması amacıyla yapı yoğunluğu artışına neden olmaksızın “H:7.50 mt” olarak düzenlenmesi,
 
?         Ayrıca; G24a.21a.1c-3a-3b-3c-3d-4b, G24a.21b.1d-4a-4b-4c-4d, G24a.21c.1a, G24a.21d.2a-2b Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan ve 20.03.2014 tarih ve 85 Sayılı Bakan Olur´u ile onaylanarak yürürlüğe giren, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü´nün talebi ile İzmit-380 TM. Enerji Nakil Hatlarının imar planına işlenmesini içeren Küçük Sanayi Alanı imar planlarının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 15.01.2015 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylanması akabinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü 5.İşetim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Tesis ve Kontrol Müdürlüğü´nün 14.01.2015 tarih ve 4039 sayılı yazısı ile gelen yeni kurum görüşüne istinaden gerek arazinin topoğrafyası, gerekse imar durumlarının göz önünde bulundurulması sonucunda revize edilen enerji nakil hatları güzergâhlarının yeniden düzenlenmesinin üst ölçekli plan kararları,Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği´nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 6496,1 PİN (Plan İşlem Numarası) almış Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR
İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   KARAR
                                                                —————-
                                                                                 
KARAR 64-  II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile, III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.05.2015 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
II SAYILI BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( MEMUR)
KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN
ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN
UNVAN KODU*
SINIFI
ÜNVANI
DERECESİ
ADEDİ
UNVAN KODU
SINIFI
ÜNVANI
DERECESİ
ADEDİ
GEREKÇESİ  
 a)Personelin müktesebi
b)Personelin öğrenim  düzeyi  
 c)Personelin hizmet süresi süresi                       
d)Dolu kadro değişiklik gerekçesi                     
9935
G.İ.H.
Zabıta Komiseri
3
1
9935
G.İ.H.
Zabıta Komiseri
1
1
9935
G.İ.H.
Zabıta Komiseri
4
1
9935
G.İ.H.
Zabıta Komiseri
2
1
9950
G.İ.H.
Zabıta Memuru
8
10
9950
G.İ.H.
Zabıta Memuru
3
10
9950
G.İ.H.
Zabıta Memuru
9
10
9950
G.İ.H.
Zabıta Memuru
4
10
                                    
 
                                III SAYILI DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ (MEMUR) 
 
 
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)
KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN
ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN
UNVAN KODU*
SINIFI
ÜNVANI
DERECESİ
ADEDİ
UNVAN KODU
SINIFI
ÜNVANI
DERECESİ
ADEDİ
GEREKÇESİ              
 a)Personelin müktesebi                   
b)Personelin öğrenim düzeyi                                      
c)Personelin hizmet süresi                        
 d) bolu kadro değişiklik gerekçesi                
9935
G.İ.H.
Zabıta Komiseri
3
5
9935
G.İ.H.
Zabıta Komiseri
1
5
9935
G.İ.H.
Zabıta Komiseri
6
1
9935
G.İ.H.
Zabıta Komiseri
3
1
9950
G.İ.H.
Zabıta Memuru
5
12
9950
G.İ.H.
Zabıta Memuru
3
12
9950
G.İ.H.
Zabıta Memuru
5
1
9950
G.İ.H.
Zabıta Memuru
4
1
Yukarıda tablolarda belirtilen II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile III sayılı Dolu Kadro Değişikliği cetveli nin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR
İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   KARAR
                                                                —————-
                                                                                 
KARAR 65- Kardeş şehir olduğumuz Makedonya Çayır Belediyesi sınırları içerisinde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g maddesine göre yapılması planlanan spor ve eğlence parkının yaptırılabilmesi ile ilgili TİKA T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi  ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 22.05.2015 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:                   
                 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (P) bendi uyarınca kardeş şehir olduğumuz Makedonya Çayır Belediyesi sınırları içerisinde spor ve eğlence parkı yapım maliyetinin Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2015 yılı bütçesinden karşılanması ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine göre yapılması planlanan spor ve eğlence parkının yaptırılabilmesi ile ilgili TİKA T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.     
 
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR
İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    KARAR
                                                                —————-
                                                                                 
KARAR 66-  Saraybahçe Cumhuriyet Mahallesi, ve Ayazma mahallesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp Belediyemize teslim edilen parklara, ayrıca  Zabıtan Mahallesindeki yapımı devam eden oturma köşesine isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 22.05.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
                                   
        Saraybahçe Cumhuriyet Mahallesindeki parka, PLAJ YOLU PARKI,  Ayazma mahallesindeki  parka  İzmit Belediyesi BEYPINARI PARKI  Zabıtan mahallesindeki oturma köşesine LOJMANLAR OTURMA KÖŞESİ isimlerinin verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
 
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR
İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip
 
 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz