04.04.2023 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

20 Nisan 2023
Metni Sesli Dinle

04.04.2023 TARİH VE 32 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 32- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Karaabdülbaki Mahallesi 105 ada 209 parsel nolu 14.086,11 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.03.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Belsa Plaza B Blok kira borçlarından dolayı Kocaeli İcra Dairesi aracılığıyla 2020/5757 Esas sayılı dosya ile haciz konulan Belediyemize ait Karaabdülbaki Mahallesi 105 ada 209 parsel nolu 14.086,11 m2 yüzölçümlü taşınmazımız Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından satıldığından dolayı gelen teklifin bir hükmü kalmamış olup; evrakın müdürlüğüne iadesinin uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

      Belediye Başkanı                                   Katip                                  Katip

 

 

 

04.04.2023 TARİH VE 33 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 33- Yassıbağ Mahallesi 104 ada 191 nolu 835,63 m2’lik parselin maliki Muzaffer TOY, taşınmazın tamamını mezarlık olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak Belediyemize hibe alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 20.03.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Yassıbağ Mahallesi 104 ada 191 nolu 835,63 m2’lik parselin maliki Muzaffer TOY, taşınmazın tamamını mezarlık olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak Belediyemize hibe etmek istemekte olup; Yassıbağ Mahallesi 104 ada 191 nolu 835,63 m2’lik parselin, mezarlık olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Muzaffer TOY’dan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.g maddesine göre hibe alınmasının uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

      Belediye Başkanı                                   Katip                                  Katip

 

 

 

04.04.2023 TARİH VE 34 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 34- Kırsal mahalle statüsü ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 27.03.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 27.03.2023 tarih ve 2710902 sayılı yazısına istinaden evrakın müdürlüğüne iadesinin uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

      Belediye Başkanı                                   Katip                                  Katip

 

 

 

04.04.2023 TARİH VE 35 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 35- İzmit-Süleymaniye Mahallesi G24a.19b.3c-19c.2b-20a.4d-20a.4c Uygulama İmar Planı Paftalarında yer alan imar yolunun yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 31.03.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak 11.07.2013 tarih ve 437 sayılı meclis kararı ile onaylanan ve yasal askı sürecinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 16.01.2014 tarih ve 67 sayılı meclis kararı ile kesinleşen Süleymaniye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün 07.09.2020 tarih ve 200629 yazısında ifade edilen “….taşınmazların bulunduğu kesimde herhangi bir proje çalışmamız ve kamulaştırma planımız bulunmamaktadır” görüşü doğrultusunda bölgede yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2021 tarih ve 612 sayılı meclis kararı ile “Karayolları Kamulaştırma Kuşağı” imar planı üzerinden kaldırılmış ve karayolu kamulaştırma kuşağının bitişiğinde yer alan 10.00 mt genişliğindeki imar yolunun korunmasına karar verilmiştir. Ancak; Ahmet SAKA’nın 22.02.2023 tarihli dilekçesi ile İzmit-Süleymaniye Mahallesi, 120 ada 41 parselde bulunan ruhsatlı yapının 10.00 mt genişliğindeki imar yolu güzergâhında kalması nedeniyle bahse konu yapının imar yolundan kurtarılacak şekilde düzenlenmesinin talep edildiği ve bu doğrultuda 120/29, 120/32, 120/34, 120/35, 120/36, 120/40, 120/41, 120/42, 120/43, 120/44, 120/47, 120/48, 120/51, 120/58, 120/57, 120/63, 120/64, 120/69, 120/70, 120/71, 120/72, 120/73 ve 154/6 parseller üzerinden geçen 10.00 mt genişliğindeki imar yolunun 120/36, 120/41 ve 120/71 parseller üzerindeki yapılar kurtarılacak şekilde kuzeye kaydırılarak 7.00 mt olarak düzenlenmesi ile alanın batısında ve doğusunda yer alan park alanlarının büyüklüğü azaltılmaksızın fonksiyon alan sınırlarının yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca; söz konusu yolun kuzeye ötelenmesi sonucu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak onaylanan Süleymaniye Köyünün 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 2960 kişi olarak öngörülen projeksiyon nüfusu “Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri 6.1.3. Meskun Konut Alanları (Kırsal Nitelikli)” maddesine göre “C Grubu Kırsal Konut Alanlarında” yer alan nüfus aralığında kaldığından ve ilgili maddeye göre ayrılması gereken yeşil alan büyüklüğünden fazla yeşil alan ayrıldığından, artan konut alanı büyüklüğüne istinaden ilave sosyal teknik altyapı alanı ayrılmasına gerek bulunmadığı belirlenmiştir. Bu bağlamda; İzmit-Süleymaniye Mahallesi, G24a.19b.3c-19c.2b-20a.4d-20a.4c Uygulama İmar Planı Paftalarında yer alan ve mevcut planlama alanının kuzeyinden geçen 10.00 mt genişliğindeki imar yolunun hâlihazırda açık olmaması ve söz konusu yolun üzerine yapıların olması dolayısıyla kuzeye kaydırılarak 7.00 mt olarak planlanması ile “Konut Alanı” ve “Park Alanı” fonksiyon sınırlarının yeniden düzenlenmesini içeren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP-411010130  PİN (Plan İşlem Numarası) almış Plan değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

      Belediye Başkanı                                   Katip                                 Katip

 

 

 

04.04.2023 TARİH VE 36 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 36- Veliahmet mahallesi 352 ada 115 nolu parselin kuzeydoğunda bulunan Belediyemize ait binanın Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.03.2023 tarih ve 3194096 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Veliahmet Mahallesi 352 ada 115 nolu parselin kuzeydoğusunda bulunan Belediyemize ait bina, Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılmak üzere 04.02.2020 tarih 14 sayılı Meclis Kararı ile 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olup tahsis süresi sona ermiştir. Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü 29.03.2023 tarih E.29057438-81720-2023032812384613775 sayılı yazılarında söz konusu yerin kullanımına devam edileceğinden, tahsis süresinin uzatılmasını talep etmekte olup; Veliahmet Mahallesi 352 ada 115 nolu parselin kuzeydoğusunda bulunan Belediyemize ait binanın,  Saraybahçe Polis Merkezi (Motosikletli Polis Timler Amirliği) olarak kullanılmak üzere, 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü adına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.d maddesine göre tahsis edilmesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

      Belediye Başkanı                                   Katip                                  Katip

 

 

 

04.04.2023 TARİH VE 37 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 37- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesi (a) bendi gereği Encümen üyelikleri seçimi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.03.2023 tarih ve 3187232 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesi (a) bendi gereği “İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000′ in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.” dendiğinden; Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylamada önerilen üyelerden, Aysel DEMİRTAŞ 20 oy, Engin DUYMAZ 19 oy, Halil ATAY 19 oy almış ve 15 oy pusulası boş çıkmış olup; Aysel DEMİRTAŞ, Engin DUYMAZ ve Halil ATAY Encümen üyeliklerine mevcudun oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

      Belediye Başkanı                                   Katip                                  Katip

 

 

 

04.04.2023 TARİH VE 38 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 38- İhtisas Komisyonlarının kurulması, süresi ve komisyonda görev alacak üyelerin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.03.2023 tarih ve 3187235 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

1- Plan ve Bütçe Komisyonu

2- İmar Komisyonu

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu

4- Eğitim,  Gençlik ve Spor  Komisyonu

5- Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu

6- Sosyal Hizmetler Komisyonu

7- Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme  Komisyonu

8- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonları olmak üzere,  isimleri yazılan  komisyonların  1 yıl süre ile kurulmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan  Hayrettin ÜNLÜ, Mehmet İlker KAZAN, Hüseyin ALYÜZ, Yaşar KARDAŞ ve Devrim BAL  mevcudun oy birliği ile seçilmişlerdir.

İmar Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan  Mustafa SOYDABAŞ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, C. Arsal ARISAL ve Nurettin BULUT  mevcudun oy birliği ile seçilmişlerdir.

Çevre  ve Sağlık Komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Eşref Ayhan ARPACI, N. Serra DEMİRKOL, İbrahim KILIÇ, Tuncay AŞKIN ve Devrim BAL mevcudun oy birliği ile seçilmişlerdir.

Eğitim, Gençlik  ve Spor  Komisyonu  üyelikleri  için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Mehmet İlker KAZAN, Vedat YOLDAŞ, Fatih ÖZCAN, Ertuğrul MALÇOK ve Mehmet BAŞTÜRK mevcudun oy birliği ile seçilmişlerdir.

Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Şener İNCE, Güzin TAŞTEKİN, Engin DUYMAZ, Yaşar KARDAŞ ve Hakan TANTA mevcudun oy birliği ile seçilmişlerdir.

Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Fikret HOCAOĞLU, Canan SOYLU, Nazmi AÇIKGÖZ, Tuncay AŞKIN ve Ünal ÖZMURAL mevcudun oy birliği ile   seçilmişlerdir.

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme  Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Erol ÇALIŞKAN, Çağlayan DUMAN, Engin DUYMAZ, Süleyman ŞEN ve Halil İNCİEL mevcudun oy birliği ile seçilmişlerdir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Vedat YOLDAŞ, Canan SOYLU, Engin DUYMAZ, Mehmet BAŞTÜRK ve Halil İNCİEL mevcudun oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

      Belediye Başkanı                                   Katip                                  Katip

 

 

 

11.04.2023 TARİH VE 39 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 39-  EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ile izin paralarının ödenmesi işinde kullanılmak üzere  kredi kullanılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

EYT kapsamında 103 kişinin emeklilik için başvuru yaptığını, bunlarında kıdem tazminatı ve kullandırılmayan izin ücretinin 31.141.000,00 TL (otuzbirmilyonyüzkırkbirbintürklirası) olduğu görülmüştür. Başvuruların artma ihtimaline istinaden teklifin müdürlüğünden geldiği şekli ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerine göre belediyemizin işçi kıdem ve ihbar tazminatları ile izin paralarının ödenmesi işinde kullanılmak üzere 45.000.000,00 (kırkbeşmilyon) TL kredinin öncelikle İller Bankası ve kamu bankalarından olmak üzere İller Bankası ve kamu bankalarından yeterli finansmanın sağlanamaması ve/veya daha uygun maliyetli kredi imkanının oluşması halinde ise diğer özel banka ve finans kuruluşlarından kredi kullanılması, teminat mektubu alınması, kredi karşılığında gerekmesi halinde temlik ve teminat verilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

      Belediye Başkanı                                   Katip                                  Katip

 

 

 

11.04.2023 TARİH VE 40 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 40- Yenişehir mahallesinde yapımı devam eden parka Ersin ALPASLAN isminin verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Yenişehir mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu caddesi ile Güneyli sokak arasında yapımı devam eden parka “Ersin Alpaslan Parkı” isminin verilmesinin uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

      Belediye Başkanı                                   Katip                                  Katip

 

 

 

11.04.2023 TARİH VE 41 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 41-  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesi gereğince 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemini kapsayan 2022 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 16.03.2023 tarih ve 3186372 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 26. maddesi (d) bendinde “Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir.” denilmekte olup, Yapılan oylama neticesinde faaliyet raporunun yeterli görülmeme çoğunluğu (29 oy) sağlanamamış olduğundan 2022 yılı Faaliyet Raporu’nun 12 çekimser oya karşın kabulüne karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

      Belediye Başkanı                                   Katip                                  Katip