04.10.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

24 Ekim 2022
Metni Sesli Dinle

04.10.2022 TARİH VE 80 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 80- İzmir Büyükşehir Belediyesinden hibe otobüs alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 23.09.2022 tarih ve 1726 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1 Adet 35 Y 2416 plakalı BMC 260 CB tipi 2003 model otobüsün belediyemiz taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz hibe alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                     Katip                                  Katip

 

 

 

04.10.2022 TARİH VE 81 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 81- İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 23.09.2022 tarih ve 280 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

“İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi yerel ve bölgesel yönetimlerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmayı amaçlayan, Avrupa Birliği tarafından da desteklenen gönüllülük esaslı bir platformdur. Avrupa Birliği’nin iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak için belediye başkanlarının katılması ve desteklenmesi amacıyla 2008 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi – Avrupa (Covenant of Mayors Europe-CoM), iklimi ve enerji hedeflerini uygulamaya gönüllü olarak bağlı olan binlerce şehir ve bölgeyi bir araya getirmektedir. Sözleşmeye taraf olan belediyeler 2030 yılına kadar yetki bölgelerinde sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve iklim değişikliğine karşı önlemler almayı taahhüt ederek, enerji verimliliğinin sağlanmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasını teşvik ederler. 2022 yılı Eylül ayı itibariyle dünyada 53 ülkeden 11.389 belediye, Türkiye’den ise 43 belediye sözleşmeyi imzalamıştır. Belediyemizin kente ve kentlisine hizmet anlayışında ve yönetim yapısında benimsemiş olduğu gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir çevre sunma vizyonu ile bağdaşan ve Belediyenin organizasyon, birikim ve gelecek planları ile örtüşen söz konusu sözleşmenin imzalanması, bu alanda mevcutta yürütülen faaliyetlerin etkinliğinin arttırılmasına, kentte yaşam kalitesinin iyileştirilmesine, Belediyemizin AB ve uluslararası düzeydeki görünürlüğüne, prestijine, uluslararası işbirlikleri ve proje ortaklıklarının artmasına katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni (Covenant of Mayors for Climate & Energy) imzalamak için Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET’e yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                     Katip                               Katip

 

 

 

04.10.2022 TARİH VE 82 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 82-  Belediyemiz, İzmit-Yahyakaptan(tapuda M.Alipaşa) Mahallesi, G23b.25c.1a Uygulama İmar Planı Paftası, 3049 ada 1 parsel ve parselin kuzeyindeki tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazı içeren talep ile ilgili İmar Komisyonu’nun 28.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Yahyakaptan(tapuda M.Alipaşa) Mahallesi, G23b.25c.1a Uygulama İmar Planı Paftası, “Park Alanı”, “Trafo Alanı” ve 10.00 mt’lik “İmar Yolu” kullanımına sahip 3049 ada 1 parselin güneyinden ve kuzeyinden geçen her iki imar yolunun birbirine çok yakın olmasının ulaşım açısından tehlike arz edeceği gerekçeleri ile uygulama ve kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla kaldırılarak, söz konusu parselin güneyindeki 7mt genişliğindeki imar yolunun 10mt’ye çıkartılması ile söz konusu parsel ile tescil harici alanın takriben 627.62 m² büyüklüğündeki kısmının “E:0.80, H:2 kat” yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanması ve mevcutta yer alan trafo alanının alan büyüklüğü değiştirilmeksizin söz konusu alanın güneydoğusunda yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin İzmit Belediye Meclisi’nin 01.02.2022 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2021 tarih ve 203 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; 3194 sayılı İmar Kanununun Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33.maddesi gereğince 07.06.2022 – 06.07.2022 tarihleri arasında 30 gün süresince askıya çıkarılan söz konusu plan değişikliği teklifine Armadakent 5. Etap 3050 Ada Yönetimi imzalı 30.06.2022 tarihli dilekçe ile yapılan itirazda; “İzmit-Yahyakaptan 3049 ada 1 parselin imar planına uygun şekilde park alanı olarak kullanılması konusunda müteaddit defa dilekçeler sunulduğu, bölgede otopark ihtiyacı bulunduğu, araç trafiği ve parklanma nedeniyle önerilen 10 mt’lik yolun trafik sıkışıklığına neden olacağı, sokak cephesinde yapılacak inşaat ile görüş açısının kapanacağı, sitelerin ortak alanı olduğundan önerilen şekilde yaşlı ve çocukların kullanımı için ilave bir alana ihtiyaç olmadığı belirtilerek söz konusu alanda park, çocuk parkı, spor sahası, araç park alanı planlanması ” için gereğinin yapılması talep edilmiştir. Söz konusu plan değişikliğine ilişkin yapılan itirazla ilgili Komisyonumuzca yapılan ayrıntılı değerlendirmede; planlama alanında yer alan imar yolunun tali yol olması nedeniyle ilave trafik ve parklanma sorunu oluşturmayacağı, aksine yapılacak çevre düzenlemesi ile alanın disiplin altına alınarak fonksiyonel olarak kullanılmasına olanak sağlanacağı ve Belediye Hizmet Alanında yapılması planlanan yapı için tüm yollardan belirlenen 5mt yapı yaklaşma mesafesinden ötürü görüş alanın kapanmasının mümkün olmadığı ile yapılan yatırımın kamu yararı niteliği taşıması gerekçeleriyle Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP-41575840 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine yapılan itirazın 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun olmadığı şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                     Katip                                  Katip

 

 

 

04.10.2022 TARİH VE 83 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 83- İzmit-Gündoğdu Mahallesi G23b.25a.2a Uygulama İmar Planı Paftası “Konut Alanı” kullanımındaki 784 ada 1 parseline ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz Gündoğdu Mahallesi 784 ada 1 parselin daha önce Geos Firması tarafından hazırlanan ve 30.03.2001 tarihinde Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan İzmit Büyükşehir Belediyesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda, “Uygun Olmayan Alan” olarak değerlendirildiği, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 29.06.2022 tarihinde onaylanan etüt raporunda alanın yerleşime uygunluk durumunun “Önlemli alanlar 2.1 (ÖA.2.1) Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar” olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda; Aladağ İmar Planlama Mim. Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd.Şti.’ne hazırlatılan İzmit- Gündoğdu Mahallesi G23b.25a.2a Uygulama İmar Planı Paftası “Konut Alanı” kullanımındaki 784 ada 1 parselin mevcut imar planında jeolojik açıdan “Uygun Olmayan Alan-2.1” ve “Önlemli Alan-2.3” gösterimlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 29.06.2022 tarihli İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu doğrultusunda “Önlemli Alan-2.1” olarak düzenlenmesini içeren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP- 41389703 PİN(Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun olduğu şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                     Katip                                 Katip

 

 

 

04.10.2022 TARİH VE 84 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 84- İzmit-Gündoğdu Mahallesi G23b.25a.2a Uygulama İmar Planı Paftası “Konut Alanı” kullanımındaki 784 ada 1 parseline ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz Gündoğdu Mahallesi 784 ada 1 parselin daha önce Geos Firması tarafından hazırlanan ve 30.03.2001 tarihinde Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan İzmit Büyükşehir Belediyesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda, “Uygun Olmayan Alan” olarak değerlendirildiği, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 29.06.2022 tarihinde onaylanan etüt raporunda alanın yerleşime uygunluk durumunun “Önlemli alanlar 2.1 (ÖA.2.1) Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar” olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda; Aladağ İmar Planlama Mim. Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd.Şti.’ne hazırlatılan İzmit- Gündoğdu Mahallesi G23b.25a.2a Uygulama İmar Planı Paftası “Konut Alanı” kullanımındaki 784 ada 1 parselin mevcut imar planında jeolojik açıdan “Uygun Olmayan Alan-2.1” ve “Önlemli Alan-2.3” gösterimlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 29.06.2022 tarihli İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu doğrultusunda “Önlemli Alan-2.1” olarak düzenlenmesini içeren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP- 41389703 PİN(Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun olduğu şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                    Katip                                  Katip

 

 

 

04.10.2022 TARİH VE 85 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 85- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden İzmit Belediyesi sınırlarında tarım ve hayvancılık yapan çiftçileri desteklemek, kırsal alanda üretimi arttırmak amacıyla % 70 hibe, % 30 çiftçi katkı payı ile yerli ekmeklik buğday tohumu verilmesi planlanmakta olup; İdare tarafından belirlenecek koşullarda yerli ekmeklik buğday tohumu desteği verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 19.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediyesi sınırlarında tarım ve hayvancılık yapan çiftçilere Yerli ekmeklik buğday tohumu desteği verilmesi ile ilgili 06.07.2021 tarih ve 48 sayılı meclis kararı doğrultusunda desteğin verilmesi şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                         Katip                               Katip

 

 

 

04.10.2022 TARİH VE 86 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 86- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden İzmit Belediyesi sınırlarında tarım ve hayvancılık yapan çiftçileri desteklemek, kırsal alanda üretimi arttırmak amacıyla % 90 hibe, % 10 çiftçi katkı payı ile Aronya fidesi verilmesi planlanmakta olup; İdare tarafından belirlenecek koşullarda Aronya fidesi desteğinde bulunulması ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 19.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediyesi sınırlarında tarım ve hayvancılık yapan çiftçilere Aronya fidesi desteğinde bulunulması ile ilgili 06.07.2021 tarih ve 49 sayılı meclis kararı doğrultusunda desteğin verilmesi şeklindeki komisyon raporunun ayne kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                    Katip                                   Katip

 

 

 

04.10.2022 TARİH VE 87 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 87-  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden İzmit Belediyesi sınırlarında tarım ve hayvancılık yapan çiftçileri desteklemek, kırsal alanda üretimi arttırmak amacıyla % 70 hibe, % 30 çiftçi katkı payı ile Siyez buğday tohumu verilmesi planlanmakta olup; İdare tarafından belirlenecek koşullarda Siyez buğday tohumu desteğinde bulunulması ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 19.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediyesi sınırlarında tarım ve hayvancılık yapan çiftçilere kırsal alanda üretimi arttırmak amacıyla % 70 hibe, % 30 çiftçi katkı payı ile İdare tarafından belirlenecek koşullarda Siyez buğday tohumu desteğinde bulunulması şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                    Katip                                  Katip

 

 

 

04.10.2022 TARİH VE 88 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 88- İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünce belediyemize ait arazilerde oluşturulan bahçelerde üretilen çeşitli ürünlerin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile istişare edilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaktadır. Üretilen ürünlerin bir kısmının diğer vatandaşlara da dağıtılması, kalan kısmının satışının yapılarak belediyemize gelir sağlanması planlanmakta olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü’nün günlük olarak belirleyeceği satış fiyatı üzerinden üretmiş olduğumuz ürünlerin satışının yapılabilmesi ve 2022 yılı tarife cetveline ilave edilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü’nün günlük olarak belirleyeceği satış fiyatı üzerinden üretilen ürünlerin satışının yapılabilmesi ve 2022 yılı tarife cetveline ilave edilmesi şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                     Katip                                 Katip

 

 

 

04.10.2022 TARİH VE 89 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 89- İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce, ilçemizde bulunan Cem Evlerinin mal, hizmet ve yapım işlerinde kamu kaynaklarının bu yönde etkin, aktif ve verimli kullanılması, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesini yerine getirebilmesi noktasında Cem Evleri ile ortak çalışmalar yapılabilmesi ve işbirliği protokolü hazırlanabilmesi için Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin c bendi uyarınca İzmit Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 30.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesini yerine getirebilmesi noktasında Cem Evleri ile ortak çalışmalar yapılabilmesi ve işbirliği protokolü hazırlanabilmesi için Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin c bendi uyarınca İzmit Belediye Başkanı’na yetki verilmesi şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                     Katip                                  Katip

 

 

 

04.10.2022 TARİH VE 90 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 90- Belediyemizin küresel gündemin belirlenmesinde söz sahibi olması, uluslararası etkinliklerde yer alarak ilçenin değerini tanıtma fırsatı bulması, bölgedeki diğer belediyelerle bir araya gelerek kardeş şehir bağı kurması, başka paydaşların deneyim ve uygulamalarından haberdar olması ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 74. maddesi gereği, İzmit Belediyesinin 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere UCLG-MEWA’ ya üye olması ve üyelik aidatının Belediyemiz bütçesinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 30.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 74. maddesi gereği, İzmit Belediyesinin 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere UCLG-MEWA’ ya üye olması ve üyelik aidatının Belediyemiz bütçesinden karşılanması şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                     Katip                                 Katip

 

 

 

04.10.2022 TARİH VE 91 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 91- Kocatepe mahallesi 66. Sokakta bulunan Lale Parkının adının Astsubay Kıdemli Çavuş Şehit Oğuzhan ARDUÇ olarak değiştirilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 16.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Kocatepe mahallesi 66. Sokakta bulunan Lale Parkının adının “Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan ARDUÇ Parkı” olarak değiştirilmesine ve parkın bakım onarım çalışmalarının yapılması şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                     Katip                                  Katip

 

 

 

04.10.2022 TARİH VE 92 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 92- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun mecliste görüşülmek üzere gönderdiği 2022 mali yılı bütçesi için ekte gerekçeleri belirtilen gelir ve gider bütçeleri ile denklik sağlanmış olup 340.000.000,00 TL Ek Bütçe ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.08.2022 tarih ve 3130 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ‘Ödenek kullanımı ve Bütçede Yapılacak Değişiklikler’ başlıklı 5. Bölümünün ‘Ek Ödenek’ başlıklı 37. Maddesinde ‘(1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. (2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.’ hükümleri bulunmaktadır. Söz konusu hükümler gereğince 2022 mali yılı bütçesi için ekte gerekçeleri belirtilen gelir ve gider bütçeleri ile denklik sağlanmış olup 340.000.000,00 TL Ek Bütçenin uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                    Katip                                  Katip