06.12.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

19 Aralık 2022
Metni Sesli Dinle

06.12.2022 TARİH VE 106 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 106- İzmit-Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2d uygulama imar planı paftası, tescilli 210 ada 5, 6 ve 7 parsellerin “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 09.11.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz, Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2d Uygulama İmar Planı Paftası, “B-3” yapılanma koşuluna sahip “T3” lejantlı “Ticaret Alanı” kullanımında kalan tescilli 210 ada 5, 6 ve 7 parsellerin “Koruma Alanı Sınırı”nın Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.07.2022 tarih ve 5967 sayılı kararı karar eki haritada gösterildiği şekliyle belirlendiği tespit edilmiş olup, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 18. Maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmeliğin “Tescil İşlemleri” başlıklı 8.maddesi gereği, tescilli 210 ada 5, 6 ve 7 parseller ve yakın çevresine ait koruma alanı sınırının nazım imar planı üzerine işlenmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.09.2022 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit- Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2d Uygulama İmar Planı Paftası, tescilli 210 ada 5, 6 ve 7 parsellerin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.07.2022 tarih ve 5967 sayılı karar eki haritada gösterildiği şekilde belirlenen “Koruma Alanı Sınırı”nın onaylı nazım imar planı doğrultusunda imar planı üzerine aktarılması şeklinde hazırlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP-41047224 PİN   (Plan İşlem Numarası) almış  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun olduğu şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                      Katip                                 Katip

 

 

 

06.12.2022 TARİH VE 107 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 107- İzmit Belediyesi Yeşilova mahallesi İklim Sokak ve Yetiş Sokak kesişiminde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 180/Park parselinde yapılması planlanan Spor Kompleksinin Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu’nun 25.11.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
İzmit Belediyesi Yeşilova mahallesi İklim Sokak ve Yetiş Sokak kesişiminde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 180/Park parselinde yapılması planlanan Spor Kompleksinin Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET             Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                               Katip                                  Katip

 

 

 

06.12.2022 TARİH VE 108 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 108- Taşıt ve İş Makinası alınması ve finansmanında kullanılmak üzere, mülkiyeti Belediyemize ait olan listede bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02.12.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticecinde:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, 5182 ada 4 parsel, 5191 ada 4 ve 5 inci parsellerin satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi,  diğer parsellerin müdürlüğüne iadesi edilmesi uygun görülmekle kabulüne mevcudun  oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                     Katip                                  Katip

 

 

 

06.12.2022 TARİH VE 109 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 109- Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve alım gücünün düşmesi sebebi ile vatandaşlarımızın sosyal alanlardan yararlanması zorlaşmıştır. Bu süreçte vatandaşlara daha uygun ücretlerle hizmet veren Belediyelerin sosyal tesisleri daha önemli hale gelmiştir. Ayrıca Belediyemizin hizmetlerinin sürekli olması için daha fazla gelir kaynaklarına da ihtiyaç vardır. Daha fazla vatandaşa hizmet verebilmek adına yeni sosyal tesis yapmak için Belediyemiz mülkiyetindeki Körfez Mahallesi 5221 ada 8 nolu parsel seçilmiştir. Ancak bu yatırımın yapılabilmesi için Belediyemiz bütçesinde yer olmadığı için yeni kaynak arayışına girilmesi ihtiyacı olmuştur. Bu nedenle, Körfez Mahallesi 5221 ada 8 nolu parsel üzerine sosyal tesis yapılabilmesi amacı ile, Körfez Mahallesi 5182 ada 4 nolu 1.500,00 m2 yüzölçümlü ve 7195 ada 1 parsel 3.095,40 m2 yüzölçümlü iki adet parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışlarının yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02.12.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Körfez Mahallesi 5221 ada 8 nolu parsel üzerine sosyal tesis yapılabilmesi amacı ile, Körfez Mahallesi 5182 ada 4 nolu 1.500,00 m2 yüzölçümlü ve 7195 ada 1 parsel 3.095,40 m2 yüzölçümlü iki adet parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışlarının yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili evrakıın müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                  Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                  Katip                                    Katip

 

 

 

06.12.2022 TARİH VE 110 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 110- 5393 sayılı Belediye Kanunu Zabıtanın Görev ve Yetkileri başlığı altındaki 51. maddesine istinaden Maktu mesai ücreti ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün 28.11.2022 tarih ve 2739 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Devlet Memurlarının fazla çalışmalarıyla ilgili hükümler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Bütçe Kanunu ve bunlara dayanarak çıkartılan Yönetmelikler ve Genelgelerle belirtilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu Zabıtanın Görev ve Yetkileri başlığı altındaki 51 nci maddesinde “Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir hükmü bulunmaktadır. 7 Temmuz 2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda değişiklik yapılmasına dair, 2022 yılı Bütçe Kanun eklerinden “K” cetvelinin (B) bendinde yayınlanan “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı kısmının Büyükşehir Belediye sınırları içindekiler için, 1.080 TL (binseksentürklirası) belirlenmiş olduğundan hali hazırda 07.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Zabıta personeline aylık brüt 1.080 TL (binseksentürklirası) ödenmekte olup; Bu kapsamda Belediyemiz bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta olan Zabıta personellerine fazla çalışma ücretinin 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetede yayınlanacak tutarın ödenmesi uygun görülmekle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                     Katip                                   Katip

 

 

 

06.12.2022 TARİH VE 111 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 111- 22/07/2007 tarihli ve 26442 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” te  Belediyemizde mevcutta bulunan memur kadrolarından listede ismi bulunan kadro unvanlarının kadro derece değişikliği  ile ilgili hazırlanan “III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” ile “ II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemizce Kabaoğlu Mahallesi Neslihan Sokak No:38 0/1586 ada-parsel üzerinde Tüysüzler Pazarı kurulması ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarih ve 2773 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemizce Kabaoğlu Mahallesi Neslihan Sokak No:38 0/1586 ada-parsel üzerinde Tüysüzler Pazarı kurulması planlanmaktadır.12/07/2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 5 nci Maddesinde;
(1) Pazar yerleri, imar planında belirlenmiş alanlarda bu Yönetmelikte belirtilen asgari koşulları taşıyacak şekilde belediyeler tarafından kurulur. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamaz.

(2) Pazar yerinin kurulmasına, 7 nci maddede belirtilen komisyonun raporu göz önünde bulundurularak belediye meclisince karar verilir.

(3) Semt pazarının kurulmasında, tüketici piyasasının büyüklüğü, ulaşım imkânları, semt pazarı sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı ile semt pazarının çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski göz önünde bulundurulur. hükümleri bulunmaktadır.

İzmit Belediyesi Başkanlık Makamının 02.11.2022 tarih ve 2524 sayılı kararı ile Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu oluşturulmuş olup; Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu 18.11.2022 günü Belsa Plaza B Blok 2’inci kat Zabıta Müdürlüğü toplantı salonunda toplanmış ve yapılan komisyon toplantısında Kabaoğlu Mahallesi Neslihan Sokak No:38 0/1586 ada/parsel üzerine Pazar kurulmasına oy birliği ile karar verildiğinden bu itibarla; Kabaoğlu Mahallesi Neslihan Sokak No:38 0/1586 ada-parsel üzerine haftanın Pazar günleri Tüysüzler Pazarı kurulması uygun görülmekle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                         Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                           Katip                                  Katip

 

 

 

06.12.2022 TARİH VE 112 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 112- Temlik ve Teminat verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarih ve 4639 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye Meclisince, 46.130.625,02 TL anapara tutarında Taşıt ve İş Makinası satınalınması ve finansmanında kullanılmak üzere kredi çekilmesi ve/veya teminat mektubu alınması konusunda  ilgi b’ de kayıtlı 27.09.2022 tarih ve 79 sayılı karar alınmış olup, bahse konu kredinin çekilmesi için gerekmesi halinde temlik ve teminat verilmesi teklifi için yapılan oylamada mevcut üyeler Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET, Meclis Üyeleri; Ünal ÖZMURAL, Nurettin BULUT, Hakan TANTA, Necat ÇAKIR, Cahit Arsal ARISAL, Yaşar KARDAŞ, Çetin SARICA, Mehmet BAŞTÜRK, Tuncay AŞKIN, Devrim BAL, Halil İNCİEL, Ertuğrul MALÇOK, Süleyman ŞEN, Dilek YALÇIN, Mustafa ZENGİN, Nevin Serra DEMİRKOL, Şener İNCE, Halil ATAY, Mustafa SOYDABAŞ, Hüseyin ALYÜZ, Güzin TAŞTEKİN, Nazmi AÇIKGÖZ, Fikret HOCAOĞLU, Eşref Ayhan ARPACI, Hayrettin ÜNLÜ, İbrahim KILIÇ, Çağlayan DUMAN, Vedat YOLDAŞ, Fatih ÖZCAN, Mehmet İlker KAZAN, Erol ÇALIŞKAN, Muharrem TUTUŞ, Erkan AKSOY, Mehmet ÇETİN, Aysel DEMİRTAŞ ve Engin DUYMAZ’ ın kabul oyları ile  uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                  Katip                                  Katip

 

 

 

06.12.2022 TARİH VE 113 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 113- İş Makinesi ve Hizmet Aracı Satın Alınması ve Kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarih ve 4643 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

13.07.2005 tarih 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesinin (b) bendinde; 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1. maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10. maddesinin ikinci fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kendi Meclislerinin kararı ile taşıt edinirler” hükmü yer almaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde;
“d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.
e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

SIRA NO ARAÇ TİPİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ ADET MARKA MOTOR BİRİM FİYAT TOPLAM
1 Sedan Tipi Binek Araç 10 RENAULT MEGAN 1,3 Tce 140 bg. 750.000,00 7.500.000,00
2 Hafif Ticari Kombi Tipi Araç 76 FİAT DOBLO COMBİ 1,6 MOTOR 120 BG 405.000,00 30.780.000,00
3 Açık Kasalı Çift Kabin Kamyonet Tipi Araç 1 FORD TRANSİT 350 L TREND 630.000,00 630.000,00
4 Açık Kasalı Tek Kabin Kamyonet Tipi Araç 1 FORD TRANSİT 350 M TREND 600.000,00 600.000,00
5 Panel Van Araç Uzun Şase 1 FORD TRANSİT 350 L VAN 507.750,00 507.750,00
6 Panel Van Araç Kısa Şase 1 FORD TRANSİT 351 L VAN 478.000,00 478.000,00
7 En az 15- En  Fazla 20 m3 Açık Damperli Kamyon 1 FORD TRUCKS 3233 D 2.600.000,00 2.600.000,00
8 En Az 5- En Fazla 6 m³ Açık Damperli Kamyon 11 FORD TRUCKS 1833 D 1.714.000,00 18.854.000,00
9 Kazıcı yükleyici İş Makinası 3 ÇUKUROVA 940 E YÜKLEYİCİ 2.240.000,00 6.720.000,00
10 4×2 Çift Kabin Pick-Up 9 ISUZU D-MAX 4X2 V-GO MT 905.000,00 8.145.000,00
11 4×4 Çift Kabin Pick-Up 15 ISUZU D-MAX 4X4 V-GO MT 1.020.000,00 15.300.000,00
12 Mini Ekskavatör Kauçuk Lastik Paletli 1 MST M220 LC PALETLİ 2.600.000,00 2.600.000,00
13 Engelli Aracı 1 FORD TRANSİT 2.0 ECO BLUE 650.000,00 650.000,00
14 Su Arıtmalı Çöp Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte Aracı 1 FORD CARGO 1833 D 3.000.000,00 3.000.000,00
15 8+1 Minibüs 1 FORD CUSTOM 2.0 ECO BLUE 1.000.000,00 1.000.000,00
16 19+1 Minibüs 4 FORD TRANSİT 2.0 ECO BLUE 170 BG 1.000.000,00 4.000.000,00
17 29+1 Otobüs 4 OTOKAR SULTAN S-29 DİZEL 2.140.000,00 8.560.000,00
TOPLAM 141 111.924.750,00

Bu hükümler gereğince Belediyemizin 2022 mali yılı verilerine göre yeniden oluşacak borçlanma limiti dikkate alınarak hesaplanacak Bakanlık onayına tabi kredi tutarı ve sadece Meclis kararı ile kullanılabilecek kredi tutarı kadar yukarıdaki tabloda dökümü bulunan iş makinesi ve hizmet araçlarının satın alınması ve satın alma işleminin finansmanında kullanılmak üzere Meclis ve Bakanlık onay sürecinde yaşanması muhtemel fiyat artışlarını gözönünde bulundurmak kaydıyla gerekli olan 115.000.000,00 (yüzonbeşmilyon) TL kredi / leasing’in, öncelikle İller Bankası ve kamu bankalarından olmak üzere, İller Bankası ve kamu bankalarından, daha uygun maliyetli kredi imkanının oluşması halinde ise diğer özel banka ve finans kuruluşlarından kredi /leasing kullanılması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kredi talebimizi onaylamaması halinde ise Belediye Meclisi yetkisi sınırları içerisinde kalan tutarda kredi / leasing kullanılması ve/veya teminat mektubu alınması, kredi karşılığında gerekmesi halinde temlik ve teminat verilmesi teklifi için yapılan oylamada mevcut üyeler Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET, Meclis Üyeleri; Ünal ÖZMURAL, Nurettin BULUT, Hakan TANTA, Necat ÇAKIR, Cahit Arsal ARISAL, Yaşar KARDAŞ, Çetin SARICA, Mehmet BAŞTÜRK, Tuncay AŞKIN, Devrim BAL, Halil İNCİEL, Ertuğrul MALÇOK, Süleyman ŞEN, Dilek YALÇIN, Mustafa ZENGİN, Nevin Serra DEMİRKOL, Şener İNCE, Halil ATAY, Mustafa SOYDABAŞ, Hüseyin ALYÜZ, Güzin TAŞTEKİN, Nazmi AÇIKGÖZ, Fikret HOCAOĞLU, Eşref Ayhan ARPACI, Hayrettin ÜNLÜ, İbrahim KILIÇ, Çağlayan DUMAN, Vedat YOLDAŞ, Fatih ÖZCAN, Mehmet İlker KAZAN, Erol ÇALIŞKAN, Muharrem TUTUŞ, Erkan AKSOY, Mehmet ÇETİN, Aysel DEMİRTAŞ ve Engin DUYMAZ’ ın kabul oylarıyla üye tam sayısının salt çoğunluğu (20) sağlanmış olup, 37 kabul oyu ile  uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                    Katip                                   Katip

 

 

 

06.12.2022 TARİH VE 114 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 114- Mahalle Mutfağı Projesinin 2023 yılı Tarife Cetveline eklenmesi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri müdürlüğü’nün 05.12.2022 tarih ve 1837 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, ilçemizde yaşayan bütün vatandaşların temel beslenme haklarına insanlık onuruna uygun şekilde erişebilmesi ve düşük fiyata yemeğe erişebilmesi amacıyla Mahalle Mutfakları Projesi hayata geçirilmesi ve tarife cetveline eklenmek üzere 30.06.2022 tarihinde, Belediye Meclisi’ne gönderilmiş olup; İlgili proje, 06.09.2022 tarihli Belediye Meclisi kararı uyarınca kabul edilerek 2022 yılı tarife cetveline eklenmiştir. 2022 yılında ilgili meclis kararıyla faaliyete geçirilen Mahalle Mutfağı Projesi’nin 2023 yılında da artarak devam edeceği öngörüldüğünden Mahalle Mutfakları Projesi kapsamında vatandaşa 3 (üç) çeşitten oluşan bir kişilik yemeğin satış bedelinin KDV dahil 5 (beş) TL olarak İzmit Belediyesi 2023 yılı tarife cetveline eklenmesi;

YEMEK -1 (Bir) Kişilik TARİFE ÜCRETİ (KDV DAHİL) – 2023 Yılı
3 Çeşit Yemek (Çorba, Ana Yemek, Yardımcı Yemek) 5 (Beş) TL

Şeklindeki tablo uygun görülmekle kabulüne mevcudun  oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                  Katip                                  Katip