07.06.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

23 Haziran 2022
Metni Sesli Dinle

07.06.2022 TARİH VE 52 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 52-  Kuruçeşme Fatih mahallesi Tapuda Hatipköy mahallesi 3358 ada 28 parselde bulunan 600 m2 kapalı 1273 m2’lik açık alandaki sosyal tesisin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 01.06.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Kuruçeşme Fatih mahallesi Tapuda Hatipköy mahallesi 3358 ada 28 parselde bulunan 600 m2 kapalı 1273 m2’lik açık alandaki sosyal tesisin 10 yıl süreyle kiraya verilmesinin uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Engin DUYMAZ                 Vedat YOLDAŞ

      Belediye Başkanı                                      Katip                                   Katip

 

 

 

07.06.2022 TARİH VE 53 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 53-  Çiftlik Hayvanlarına Probiotik dağıtımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun ortak 01.06.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konu ile ilgili 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden İzmit Belediyesi sınırlarında tarım ve hayvancılık yapan çiftçileri desteklemek amacıyla Çiftlik Hayvanlarının yemden daha çok yararlanmalarına yönelik 1000 torba Probiotik verilmesinin uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Engin DUYMAZ                 Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkanı                                     Katip                                   Katip

 

 

 

07.06.2022 TARİH VE 54 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 54- Arızlı Mahallesi Değirmen Sokak 275 ada 4 parsel, Hatipköy Mahallesi Hafız İbrahim Sokak 4876/PARK parsel ve Sapakpınar Mahallesi Yeni Yerleşimler Mevkii Küme Evler 104/6 parselde yeni yapılan parklarımıza isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 26.05.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Arızlı Mahallesi Değirmen Sokak 275 ada 4 parseldeki yeni parka “AĞAKÖY PARKI”, Hatipköy Mahallesi Hafız İbrahim Sokak 4876/PARK parseldeki yeni parka “HATİPKÖY PARKI” ve Sapakpınar Mahallesi Yeni Yerleşimler Mevkii Küme Evler 104/6 parseldeki yeni parka “BAHAR PARKI” isimlerinin verilmesinin uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun aynen  kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Engin DUYMAZ                 Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkanı                                      Katip                                   Katip

 

 

 

07.06.2022 TARİH VE 56 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 56 – Mahkeme kararı doğrultusunda ilgili işyerlerine ruhsat verilmesi ile ilgili İmar Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun ortak 31.05.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

İzmit Belediye Meclisi’nin 05.11.2019 tarih ve 72 sayılı kararı içeriğindeki konu ile ilgili Kocaeli 2.İdare Mahkemesinin 27.05.2021 tarih ve 2019/1339 Esas No, 2021/716 karar nolu kararının uygulanmasının uygun görüldüğü şeklindeki komisyon kararının aynen kabulüne Belediye Meclis Üyesi Mustafa SOYDABAŞ’ın çekimser oyuna karşın Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET, meclis üyeleri Ünal ÖZMURAL, Nurettin BULUT, Hakan TANTA, Necat ÇAKIR, Cahit Arsal ARISAL, Yaşar KARDAŞ, Çetin SARICA, Mehmet BAŞTÜRK, Tuncay AŞKIN, Mehmet BAŞTAN, Devrim BAL, Halil İNCİEL, Ertuğrul MALÇOK, Süleyman ŞEN, Dilek YALÇIN, Mustafa ZENGİN, Nevin Serra DEMİRKOL, Şener İNCE, Halil ATAY, Güzin TAŞTEKİN, Nazmi AÇIKGÖZ, Fikret HOCAOĞLU, Hayrettin ÜNLÜ, İbrahim KILIÇ, Çağlayan DUMAN, Vedat YOLDAŞ, Fatih ÖZCAN, Mehmet İlker KAZAN, Erol ÇALIŞKAN, Muharrem TUTUŞ, Erkan AKSOY, Mehmet ÇETİN, Aysel DEMİRTAŞ ve Engin DUYMAZ’ın kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Engin DUYMAZ                 Vedat YOLDAŞ

      Belediye Başkanı                                       Katip                                  Katip

 

 

 

07.06.2022 TARİH VE 57 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 57- İzmit – Sapakpınar Mahallesi, G24a.19d.1c-4b Uygulama İmar Planı Paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejantı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 18.05.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.07.2013 tarih ve 436 sayılı kararı ile onaylanan İzmit-Sapakpınar Mahallesi, G24a.19d.1c-4b Uygulama İmar Planı Paftaları, 145 ada 14 nolu parselin maliki Reyhane IŞIK’ın başvurusu sonucu söz konusu parselin “Karayolu Kamulaştırma Kuşağı”nda kaldığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün 06.04.2022 tarih ve 783454 yazısında ifade edilen “…bahse konu parsel, otoyol güzergahı ile etkileşim halinde iken güzergahın revize edilmesi sonucunda söz konusu taşınmaz kamulaştırma sınırımızın dışında kalmıştır…” görüşü doğrultusunda bölgede yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planının revize edilmesi zorunluluğunun doğduğu belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, İzmit-Sapakpınar Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinde Komisyonumuzca yapılan ayrıntılı değerlendirmeler sonucunda; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 18.04.2022 tarih ve 2079792 sayılı yazısı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan kurum görüşüne istinaden mevcut imar planının kuzeyinde yer alan Karayolları Kamulaştırma Kuşağı ve Karayolu Kamulaştırma Sınırı’nın halihazırda söz konusu 145 ada 14 parsel ve bitişiğindeki diğer parseller ile mevcut yapıların üzerinden geçmesi sebebiyle imar planı üzerinden kaldırılarak söz konusu parsellerin plan onama sınırı dışına çıkarılması ve  “Karayolları Kamulaştırma Kuşağı” ve “Karayolu Kamulaştırma Sınırı” gösterimlerinin imar planı lejantı üzerinden kaldırılması şeklinde yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan Uygulama İmar Planı ve Lejantı değişikliği yapılmasının belirlenen sorunlar, planlama ilkeleri ve meri mevzuat çerçevesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32. maddesi 2. bendi gereği UİP-41680605 PİN(Plan İşlem Numarası) almış Plan değişikliğinin uygun olduğu şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Engin DUYMAZ                 Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkanı                                      Katip                                  Katip

 

 

 

07.06.2022 TARİH VE 58 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 58- İzmit-Gündoğdu Mahallesi, Belediyemiz aleyhine Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 2022/176 E. sayılı dosyası üzerinden açılan davada 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaline karar verildiğinden söz konusu mahkeme kararı gereği hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 25.05.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.1c Uygulama İmar Planı paftası, 788 ada 1 parsel ve 802 ada 1 parseller(eski 911 ve 912 parseller) ve civarında hazırlanan Belediyemiz Meclisi’nin 06.06.2011 tarih ve 72 sayılı kararı ile uygun görülen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.09.2011 tarih ve 537 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin Kocaeli 2. İdare Mahkemesince yapılan yargılama neticesinde; “dava konusu parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen 10 ve 12 mt genişliğindeki yolda kaldığı ve planın dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planında 10 ve 12 mt genişliğindeki yol gösterimine yer verilmediği ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı dayanak alınarak hazırlanan uygulama imar planında da planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırılık teşkil ettiği gerekçeleriyle dava konusu parselasyon ve plan değişikliği işlemlerinin iptaline” karar verildiği ve söz konusu mahkeme kararı gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterilen 12 metre genişliğindeki imar yolunun ana ulaşım şeması içerisinde yer alan, devamlılığı olan imar yollarını birbirine bağlaması ve plan kademe birlikteliği açısından üst ölçekteki planla uyum sağlaması adına 1/5000 ölçekli nazım imar planında da ulaşım şeması içerisinde gösterilmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yeniden hazırlandığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.04.2022 tarih ve 231 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Gündoğdu Mahallesi, 788 ada 1 parsel ve 802 ada 1 parseller(eski 911 ve 912 parseller) ve civarında Belediyemiz aleyhine Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 2022/176 E. sayılı dosyası üzerinden açılan dava sonucunda alınan mahkeme kararı gereği onaylı üst ölçekli plan kararları çerçevesinde hazırlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP-41810706 PİN(Plan İşlem Numarası) 1/1000 ölçekli uygulama imar planının nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuat çerçevesinde uygun olduğu şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Engin DUYMAZ                 Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkanı                                     Katip                                   Katip

 

 

 

07.06.2022 TARİH VE 59 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 59- Vefat eden Belediye meclis üyemiz Ersin ALPASLAN’ın yerine, eksilen Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’na yeni üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.06.2022 tarih ve 148 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesinin (ç) bendi “Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.” hükmü gereği vefat eden Belediye meclis üyemiz Ersin ALPASLAN’ın yerine, eksilen Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’na meclis üyesi Halil ATAY’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Engin DUYMAZ                 Vedat YOLDAŞ

       Belediye Başkanı                                     Katip                                  Katip